Римітки до фінансової звітності сфера діяльностіСторінка2/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Основні судження, оцінки та фактори невизначеності


Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звітний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.

Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним чином:  • термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;

  • оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності;

  • резерв сумнівних боргів;

  • визнання відстрочених податкових активів

  • виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Оцінка справедливої ​​вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та зменшення їх корисності

Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.

Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.

Резерв сумнівних боргів

Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.

Визнання відстрочених податкових активів

Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовірність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.Виплати по пенсійному забезпеченню працівників

Компанія зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд невизначеностей:  • скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні,

  • суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію,

  • зміни в законодавстві України, пов’язані з таким пенсійним забезпеченням.

При визначенні майбутніх пенсійних виплат, керівництво виходить з тих положень законодавства України, що діють на звітну дату, використовує оціночні дані з урахуванням статистичних даних та покладається на свої професійні судження які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.
  1. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності


За всі попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., Компанія складала свою фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО).

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р., була вперше підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або пізніше.

При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 1січня 2013 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригування, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 2013 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., яка була складена відповідно до (НП(С)БО).

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».Звірка капіталу Компанії станом на 31 грудня 2012 р. та 1 січня 2013 р.

Стаття Звіту про фінансовий стан

Код рядка

Примітка

на 31.12.2012

Коригування капіталу

на 01.01.2013

1

2

3

4

5

6

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершені капітальні інвестиції

020
21
21

Основні засоби:

 

залишкова вартість

030
40
40

первісна вартість

031
40
40

знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

інші фінансові інвестиції

045

Інвестиційна нерухомість

 

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Усього за розділом I

080
61
61

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

100
10
10

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

за виданими авансами

180

Інша поточна дебіторська заборгованість

210
7
7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230
89
89

в іноземній валюті

240
89
89

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260
106
106

Баланс

280
167
167

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

300
200
200

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
-37
-37

Усього за розділом I

380
163
163

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредити банків

500

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530
1
1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560
1
1

з оплати праці

580
2
2

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620
4
4

Баланс

640
167
167
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал