Рекомендована література БазоваСкачати 82.84 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір82.84 Kb.
ТипПрактикум
Рекомендована література

Базова

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. / Ф. С. Бацевич – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 344с.

 2. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посібник / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 386 с.

 3. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк: М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. – К.: Ленвіт, 2009. – 400с.

 4. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г..  Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах у таблицях і схемах : [навч. посібник] / М.І.Пентилюк, Т.Г.Окуневич. – К.: Ленвіт, 2010.– 136 с.

 5. Практикум з методики навчання української мови в середніх навчальних закладах: модульний курс: посібник для студентів пед.університетів та інститутів / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк.– К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.

 6. Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник / Кол. автор. за ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2010. – 149с.


Допоміжна

  1. Білоусенко П.І. Мовознавчі студії в школі. – Запоріжжя, 2000. – 39 с.

  2. Білоусенко П.І., Арешенков Ю.О., Віняр Г.М. та ін. Учіться висловлюватися. – К.: Рад. школа, 1990. – 127с.

  3. Біляєв О. Доказова розповідь та евристична бесіда у навчанні мови // Українська мова та література в школі. – 2003. – №8. – С.2-5.

  4. Біляєв О., Мельничайко В., Пентилюк М. Концепція навчання державної мови в школах України //Дивослово. – 1996. – № 1. – С.16 - 21.

  5. Біляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови // Дивослово. – 2003. – №5. – С.4-9.

  6. Біляєв О.М. Методика мови як наука // Дивослово. – 2002. – № 11. – С. 20 – 24.

  7. Болтівець С. Психологія диктанту // Дивослово. – 1994. – №9. – С. 16-22.

  8. Бондаренко Н. Навчання діалогічного мовлення у 5 класі // Дивослово. – 2002. – №5. – С.28-31.

  9. Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення української мови в 5-11 класах загальноосвітньої школи з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 5. – С.43-51.

  10. Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання – у практиці. // Українська мова та література в школі. – 2003. – № 8. – С. 37 – 41.

  11. Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі // Українська мова та література в школі. – 1996. – №3. – С.40-43.

  12. Варзацька Л., Дворецька Л. Методика інтегрованого уроку мови // Дивослово. – 2004. – №3. – С.31-50.

  13. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2004. – №11, (продовження)

  14. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2005. – №2. – С.5-19, (продовження).

  15. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К.: Рад. школа, 1987. – 128 с.

  16. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. – 84 с.

  17. Глазова О. Вивчення типів мовлення // Дивослово. – 1998. – №№1-2.

  18. Глазова О.П. Дидактичні матеріали з морфології української мови. 5-6 класи. – К., 1985. – 215с.

  19. Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В.В.Голобородько. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів / – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 208с.

  20. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376с.

  21. Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою (для шкіл національних меншин): Посібник для вчителів. – К.: Педагогічна думка. – 2003. – 137с.

  22. Ґудзик І.П. Навчаємо слухати-розуміти українську мову // Рідні джерела. – 1998. – №1-2. – С.4-8.

  23. Ґудзик І.П. Проблеми мовної освіти в Україні // Рідні джерела. – 2002. – № 4. – С. 4-8.

  24. Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалу та «диктантний алгоритм» // Українська мова та література в школі. – 2004. – №5. – С.40-44.

  25. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта, 1993. – № 45.

  26. Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помилками // Дивослово. – 2002. – №12. – С. 30-33.

  27. Дідух Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови у 5-7 класах. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 80с.

  28. Дмитровський Є. М. Кабінет української мови і літератури в школі. – К. – 1962. – С. 12-35.

  29. Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту // Дивослово. – 2004. – №4. – С. 23-25.

  30. Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів національних спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та література. – 38 (390), жовтень 2004. – С. 14-19.

  31. Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Дивослово. – 1994. – №7. – С.28-31.

  32. Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів (Проблемні ситуації) // Дивослово. – 2004. – №12. – С. 29-30

  33. Караман С.О. Спецкурс з української мови в гімназії гуманітарного профілю // Укр. мова і література в школі. – 2000. – №2. – С. 61-63.

  34. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рад. школа. – 1991. – №6. – С. 48-55.

  35. Кордун П. П. Вивчення стилістики в середній школі. – К., 1977. – С.5-39.

  36. Коршун Т. Слово – основний продукт мовленнєвої діяльності, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні джерела. – 2201. – № 2. – С. 14-17.

  37. Кравченко Л.П. Сучасні комп’ютерні технології на уроках філології // Вивчаємо українську мову та літературу. – №17-18 (57-58) червень, 2005 р. – С. 9-13.

  38. Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIII класах. – К.: Рад. школа. – 1971. – 119 с.

  39. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2004. – №10. – С. 2-11, (початок).

  40. Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови: посібник для вчителів. – К., 1986. – 118 с.

  41. Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики учнями старших класів // Українська мова і література в школі. – 2004. – №4. – С. 9-12.

  42. Лукач С. Бесіда на уроках мови. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 12-59.

  43. Ляшкевич А. Генезис бесіди як дидактичної основи діалогічного мовлення // Українська мова та література в школі. – 2001. – №2. – С.7-9.

  44. Мацько Л. Матимемо, що зробимо. До питання формування мовної культури // Дивослово. – 2001. – №9. – С.2-3.

  45. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики // Дивослово. – 1999. – №8. – С. 39-41.

  46. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462с.

  47. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 311с.

  48. Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Українська мова і література в школі. – 2001. – №2. – С.50-55.

  49. Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту на уроках мови // Дивослово. – 1998. – №2. – С.15-18.

  50. Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова. Довідник. – Т.: «Богдан». 1997. – 120 с.

  51. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К.: Рад. шк., 1986. – 124 с.

  52. Мельничайко В.Я. Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 1998. – 64с.

  53. Методика викладання української мови у середній школі: Навч. посібник / Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С.; За ред. І.С. Олійник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1989. – 439с.

  54. Методика навчання української мови у школі // О.М.Бєляєв, М.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк., Г.Р.Передрій, Л.П.Рожило: Посібник для учителів. – К.: Рад. шк., 1987. – 246 с.

  55. Ніколенко Л.Д. Питання методики повторення. К.: Рад. школа, 1968. – 118с.

  56. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 23-26.

  57. Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в 5-8 класах: Навч. посібник для вчителів. К.: Рад. школа, 1964. – 179 с.

  58. Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій // Дивослово. – № 2003. – № 12. – С. 33-35.

  59. Паращич В.В. Аудіювання: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 5-11 класи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2004. – 176с.

  60. Паращич В.В. Читання мовчки: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 5-11 класи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 192с.

  61. Педагогічні інновації у сучасній школі. Науково-методичний збірник. – К.: Освіта, 1994. – 216 с.

  62. Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 3. – С. 26-29.

  63. Пентилюк М. Робота з стилістики в 4-6 класах. – К.: Рад. школа, 1984. – 136с.

  64. Пентилюк М. Робота з стилістики в 8-9 класах. – К.: Рад. школа, 1989. – 112с.

  65. Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5-9.

  66. Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови// Дивослово. – 1999. – №3. – С.30-32.

  67. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994.

  68. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативного спрямування у навчанні української мови // Українська мова і література в школі. – 2000. – №3. – С.8-10.

  69. Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на уроках української мови (посібник для вчителів). К.: Рад. школа. – 1968. – 155с.

  70. Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови // Початкова школа. – 2004. – № 3. – С.15-18.

  71. Полєвікова О.Б. Творча робота як засіб розвитку мотивації навчання школярів // Початкова школа. – 2002. – № 3. – С.27-28.

  72. Потапенко О. Робота мовного гуртка // Дивослово. – 1989. – № 10. – С. 47-55.

  73. Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. К.: Рад. школа, 1989.

  74. Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Довбня Л.Е., Чубань Т.В., Левченко Т.М. Етимологія української мови. – К., 2003. – С. 2-17.

  75. Свашенко А.О. Позакласна робота з фразеології // Українська мова і література в школі. – 1986. – №4. – С. 51-60.

  76. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (Розділ 4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.: вид. українського фітосоціологічного центру. – 1999. – С.65-85.

  77. Симоненкова Л. М. До вивчення функціональних стилів у IV-VI класах //Укр. мова і літ. в школі. – 1980. – № 8. – С. 61 - 67.

  78. Синиця І. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів. К.: Рад. школа. – 1965. – С.27-59.

  79. Синиця І. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів (Монолог). – К.: Рад школа. – 1974.

  80. Система оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях та колегіумах. – 2001. – №1. – С.25-29.

  81. Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи (українська мова) // Українська мова і література в школі. – 2001. – №2. – С.4-10).

  82. Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція підручника рідної мови // Українська мова і література в школі. – 2001. – №3. – С. 5-7.

  83. Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 кл.: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа. – 1975. – 191с.

  84. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: метод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

  85. Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в школі / В.І.Тихоша, Г.М.Гайдученко, О.П.Карабута, Н.В.Рябова. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 176с.

  86. Трубачова С. Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. – 2001. – №1. – С. 39-42.

  87. Фасоля А. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях та колегіумах. – 2004. – №4. – С. 62- 67.

  88. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Довослово. – 2004. – № 8. – С. 19 – 25.

  89. Федоренко О. Узагальнюючі логічні схеми на уроках мови // Українська мова та література в школі. – 2001. – №2. – С.23-24.

  90. Чак Є. Мандрівка в Країну слова. – К.: Рад. школа. – 1981. – С. 14-67.

  91. Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / В.І.Щербина, О.В.Волкова, О.В.Романенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96с.

  92. Яворська С. Джерела дослідження історії розвитку методики мови // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 19-23.

  93. Яворська С. Методичні ідеї та знахідки Терентія Гарбуза // Рідна школа. – 2003. – №5. – С. 59-61.

  94. Якименко Н., Рибалко К. Урок мови з використанням комп’ютерних програм // Дивослово. – 2001. – №11. – С. 49-51.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал