Рекомендації для педагогів для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребамиСкачати 84.22 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір84.22 Kb.
Рекомендації для педагогів

для здійснення корекційно-розвиткової роботи

з дітьми з особливими освітніми потребами

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.

Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель фізкультури.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямків такої роботи.
Корекційно-розвиткові заняття

для дітей із затримкою психічного розвитку

Мета: формування пізнавальної діяльності, основних видів діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку школярів із затримкою психічного розвитку.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності й формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної діяльності різної модальності, формування мислиннєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення й наочного моделювання в різних видах діяльності ( навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.

2.Формування навчальної та предметно-практичної діяльності ( мотиваційного, орієнтовно-операційного й регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності, уміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; усебічний розвиток предметно-практичної діяльності.

3.Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.

4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного складу мовлення; розширення обсягу словника, уявлень про довкілля в процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв’язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення в процесі : розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.

5. Розвиток психомоторики. Формування рухових умінь та навичок: розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості, розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

розвиток психомоторики, розвиток мовлення, розвиток емоційно-вольової сфери, формування пізнавальної , навчальної та предметно-практичної діяльності.


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Мета: створення та забезпечення психофізичного та особистісного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, корекції наявних порушень психофізичного розвитку та забезпечення умов для розвитку всіх психічни х процесів, що сприятиме максимальній соціалізації таких дітей.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату.

2.Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку.

3.Попередження виникнення та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку.

4.Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

5.Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей.Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

корекція порушень психофізичного розвитку, корекція мовлення.


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Мета: компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення в суспільне життя.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.

2.Подолання виявлених порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.

3. Попередження появи вторинних порушень мовлення (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.

4.Формування здатності здійснівати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

5.Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової.Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

розвиток мовлення, розвиток зв’язного мовлення, логоритміка.Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з розумовою відсталістю

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розумовою відсталістю.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та соціальній реабілітації дітей.

2.Розвиток та подолання порушень мовлення ( усного та писемного), дихання та голосу в дітей, попередження можливих вторинних розладів.

3. Корекція та компенсація загальної та дрібної моторики учнів.

4.Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

розвиток та корекція психосоціального розвитку, корекція вад мовлення, ритміка.


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з помірною розумовою відсталістю

Мета: соціальна адаптація дітей; корекція порушень розвитку; загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі.Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

розвиток та корекція психосоціального розвитку, корекція вад мовлення, ритміка.

У роботі з цією категорією учнів важливо приділяти увагу формуванню у них певного обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти в конкретних життєвих ситуаціях.

Корекційно-розвиткові заняття

для дітей сліпих та зі зниженим зором

Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної початкової освіти, повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей сліпих та зі зниженим зором через розвиток порушених фізичних та психічних функцій засобами корекційного впливу.
Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Розвиток функцій зору, подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності,мовлення, фізичного розвитку. 2.Компенсація й корекція порушень розвитку шляхом психолого-педагогічних (мовних, ігрових, музичних та ін.) методик з максимальним використанням засобів індивідуальної корекції. 3.Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в обсязі, визначеному державним стандартом освіти, повноцінного розвитку особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностей. 4.Адаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних можливостей дітей сліпих та зі зниженим зором для опанування ключовими життєвими компетентностями. 5.Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного сприймання ознак та властивостей оточуючого світу. Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий простір. 6.Орієнтування в замкненому та вільному просторі. 7.Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок. 8.Накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності. Основні напрями коркційно-розвиткової роботи: розвиток психічних і сенсорних функцій, розвиток мовлення, орієнтування в просторі та мобільність, соціально-побутове орієнтування.


Корекційно-розвиткові заняття

з дітьми глухими та зі зниженим слухом

Мета:формування в учнів способів орієнтування, комунікативної діяльності, засвоєння навчального матеріалу, усебічний розвиток особистості, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.

Основні завдання корекційно-розвиткових занять:

1.Розвиток особистості (когнітивної , емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної й поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мов.

2.Подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності.

3.Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі, сприймання мовлення.

4.Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:

розвиток слухового сприймання та формування вимови; фонетична ритміка; психосоціальний розвиток, що забезпечується засобами словесної та жестової мов.

Індивідуальна робота з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови проводиться щоденно на індивідуальних заняттях. Індивідуальне заняття з кожним учнем повинно тривати не менше ніж 20 хвилин.


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей з розумовою відсталістю,

які мають розлади аутичного спектра

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:

1.Розвиток психомоторики ( гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості: координованість, статичну й динамічну рівновагу, спритність, витривалість.)

2.Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція ( розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, ( структурування середовища й діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово- моторну координацію).

3.Соціально-комунікативний розвиток ( розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення ( активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички.


Корекційно-розвиткові заняття

для дітей із затримкою психічного розвитку,

які мають розлади аутичного спектра

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами аутичного спектра.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:

1.Розвиток психомоторики. Удосконалювати психомоторні функції та властивості ( координованість, статичну і динамічну рівновагу, спритність, влучність, витривалість).2.Соціально-комунікативний розвиток ( формувати здатність до наслідування ланцюга дій, формувати здатність до підтримки та ініціювання соціальної взаємодії, формувати комунікативні уміння та навички діалогу, стимулювати розвиток зв’язного мовлення, розвивати навички соціальної поведінки й компетентності, розвивати здатність брати участь у соціально-рольових іграх).

3. Емоційно-мотиваційний розвиток ( розвивати довільність психічних функцій, розвивати та гармонізувати емоційну сферу, формувати емоційну саморегуляцію, розширювати інтереси ( долання стереотипів), формувати пізнавальну та навчальну мотивацію).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал