Регіональний інститут регіональної економіки та управлінняСкачати 151.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір151.73 Kb.
ТипПрограма

Вінницький регіональний інститут регіональної економіки та
управління
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ТА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з курсу

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
(
Для студентів економічних спеціальностей заочної
форми навчання)
Вінниця-2004

Вінницький регіональний інститут регіональної економіки та
управління
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ТА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з курсу

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
(
Для студентів економічних спеціальностей заочної
форми навчання)
Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем

Протокол від 2004р.Вінниця - 2004

Навчальна програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Корпоративні інформаційні системи (для студентів спеціальності Економічна кібернетика заочної форми навчання. – Вінниця ВІРЕУ 2004. с.


Укладач: Савінов І.М.


Редактор: Паюк І.М.


Відповідальний за випуск:

ВСТУП

Дисципліна Корпоративні інформаційні системи є однією професійно-орієнтованих дисциплін, яка завершує функдаментальну підготовку магістрів за фаховим спрямуванням з економічної кібернетики. Основна мета вивчення дисципліни – надати студентам поглиблені знання в області побудови і викориситання інформаційних систм на великих підприємствах, у фірмах і корпораціях, ознайомити їх з передовими методами комп’ютеризації управлінських процесів.
Велика увага приділяється вивченню досвіду впровадження сучасних інтегрованих систем управління корпоративними бізнес-процесами: R/3. Галактика Skala, Baan IV. Крім того, студенти ознайомляться із сучасними пакетами програм для управління офісом (Офіс 2000).
Предметом навчальної дисципліни є засоби і методи побудови універсальних інформаційних систем управління бізнесом на великих підприємствах і в корпораціях. Основні завдання дисципліни
- засвоєння теоретичних основ побудови корпоративних інформаційних систем
- набуття достатнього уявлення про становлення, функціонування та розвиток інформаційних систем для управління підприємством і корпорацією
- набуття неоюхідних знань і умінь в області побудови архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем, технології створення складних систем за допомогою засобів реінжирингу, реалізації промислової логістики у корпоративних інформаційних системах
- оволодіння методами автоматизованого рішення економічних задач в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем
- отримання практичних навичок використання та адапції сучасних корпоративних інформаційних систему визначеній предметній області. Згідно з навчальним планом підготовки магістрів основний обсяг навчального матеріалу студент вивчає самостійно в процесі проходження виробничої практики.

Тема 1. Стан і перспективи розвитку інформаційних
систем керування бізнесом

Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом. Становлення та етапи розвитку корпоративних інформаційних систем. Стані переспективи комп’ютеризації інформаційних процесів на великих підприємствах і в корпораціях.
Мета, предметі завдання дисципліни. Структура дисципліни.
Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем


Особливості архітектури клієнт-сервер у корпоративних інформаційних системах (КІС. Основні інформаційні платформи корпоративних інформаційних систем.
Моделі архітектури клієнт-сервер. Файл-серверна модель доступу до інформаційних ресурсів. Риси нових моделей архітектури клієнт-сервер. Моделі відділеного доступу, моделі серверу бази даних і моделі прикладного серверу.
Особливості архітектури клієнт-сервер при роботі у неодноразовому середовищі і роботі на багатьох платформах.
Програмне забезпечення моделей КІС. Фактори, що впливають на вибір програмного забезпечення КІС.
Тема 3. Базисна технологія корпоративних інформаційних
систем

Поняття базисної технології. Особливості технології КІС.
Технологія доступу, зберігання та адміністрування у А, DBS і AS- моделях. Методи і засоби розробки додатки клієнт-сервер на базі програмних продуктів корпорацій Oracle та Informix.
Технолоія створення складних систем за допомогою засобів реінжирингу.
Технлогія тиражування даних. Синхронне та асинхронне тиражування даних. Моделі тиражування. Схема тиражування даних.
Технологія створення, підтримки та виокристання інформаційних сховищ. Архітектура інформаційних сховищ. Принципи і технлогія проектування інформаційних сховищ. Адміністрування інформаційних сховищ наповнення інформаційних сховищ, екстракція, трансформація та завантаження даних. Метадані та їх використання.
Інструментальні засоби архівації та очистки інформаційних сховищ.

Тема 4. Реалізація промислової логістики в корпоративних
інформаційних системах

Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства. Компоненти логістики.
Показники організаційно-економічної стійкості підприємства.
Класифікація логістичних процесів та їх характеритика. Методи і моделі управління логістичними процесами.
Складі характеритика основних функціональних підсистем промислової логістики логістика постачання, виробничої логістики, логістики збуту, транспортної логістики, логістики планування та управління виробництвом. Практичне використання логістики у різних промислових системах.
Тема 5. Контролінг у корпоративних інформаційних системах

Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством.
Контролінг напрямків діяльності корпоративних інформаційних систем. Стратегічний та оперативний контролінг.
Контролінг маркетингу. Основні інструментальні засоби контролігу маркетингу.
Контрольні забезпечення ресурсами. Інструментальні засоби контролінгу.
Контролінг в області логістики. Задачі контролінгу логістики та інструментальні засоби. Інформаційна підтримка контролінгу.
Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації

Загальна характеристика підсистеми управління матеріальнми потоками
(УМП). Структура і функції підсистеми УМП. Складі характеристика основних задач підсистеми. Методи прогнозування і планування потреби в матеріалах, розрахунок оптимального розміру партії матеріалів. Інформаційна база підсистеми
УМП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв’язування задач з планування потреби у матеріалах і закупки матеріалів, управління запасами, оцінки запасів, контролю рахунків та управління запасами.

Тема 7. Організація обліку і звітності в корпоративних
інформаційних системах

Модулі обліку і звітності у КПС та їх загальна характеритика.
Фінансова бухгалтерія та її організаційна структура. Характеритика основних задач з обліку фінансів, алгоритми і технологія їх
автоматизованого розв’язання. Складові модуля контролінгу витратна виробництво та їх загальна характеритика. Алгоритмі технологія автоматизованого розв’язання задач з обліку витратна виробництво.
Фінансовий менеджмент. Загальна характеристика задач з управління фіннсовими операціями, ринковим ризиком та обліку фінансових коштів.
Загальна характеритика підсистеми управлінського обліку та її складових елементів. Автоматизоване розв’язування основних задач з управлінського обліку.
Тема 8. Управління персоналом у корпоративних
інформаційних системах

Характеристика підсистем управління персоналом та її складових елементів. Інформаційне забезпечення підсистеми управління персоналом.
Алгоритми і технологія автоматизованого розв’язування основних задач з плануваня потребу пермоналі та витат на його утримання, обліку наявності та руху персоналу, використання робочого часу, розрахунку заробітної плати, управління винагородами, пільгами для співробітників та витратами на відрядження.
Тема 9. Телекомунікаційні процеси в корпоративних
інформаційних системах

Основне функціонування програмних засобів КІС у мережі Internet, переваги використання Internet. Організація безпосереднього зв’язку між бізнес-додаткоми ВАРІ (BUSINESS APPLICATIONPROGRAMMING).
Використання Internet як інструментарія для розподілу та обробки господарських операцій за допомогою технологій ALE (Application Link
Enabling). Побудова варіантів телекомунікаційних процесів у КІС.
Тема 10. Побудова корпоративних інформаційних систем на
базі сучасних програмних комплексів

Загальна характеристика та область застосування програмного комплексу R3 і реалізація функцій управління на їх основі.
Затосування багатокористувацького мережного комплексу Галактика, характеристика основних модулів і розв’язування задач.
Універсальна система управління бізнесом для національних і міжнародних компаній “Skala”. Складі характеритика основних модулів системи. Система обліку та управління підприємством.

Тема 11. Офісні системи та їх реалізація в корпоративних
інформаційних системах

Характеристика програмних засобів по управлінню офісом. Офіс
2000”, його складові елементи та їх характеристика. Організація вводу, зберігання, редагування і друкування різноманітної ділової та фінансової інформації в системи Офіс 2000”. Складі характеристика основних блоків задач завтоматизованої роботи підприємств.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни Корпоративні інформаційні системи.
Мета контрольної роботи – допомогти студентам у самостійному вивченні дисципліни Корпоративні інформаційні системи звернути їх увагу на засвоєння найбільш важливих питань теорії з врахуванням сучасних вимог. Для виконання контрольної роботи студент повинен попередньо засвоїти матеріал з приведених тем, використовуючи підручники, посібники та методичні матеріали.
Контрольна робота охоплює два питання з теорії та одне практичне завдання, що полягає у розв’язанні вказаної задачі
Для вибору питань і задачі користується сіткою, в якій номери вибраних теоретичнихпитань та номер практичного завдання (задачі) повинні відповідати першій літері прізвища студента
Перша літера студента
А Б В Г Д Є Ж ЗІ К Л М Н О П Р С ТУФ Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Номера теоретичних питань
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Номер практичного завдання
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 1
2 3
4 5
6 7

Вимоги до змісту та оформлення контрольних робіт

Орієнтований обсяг контрольної роботи – 12 аркушів учнівського зошита. Виклад змісту питань повинен бути чтким і логічним. Робота пишеться простою, доступною мовою, чітким розбірливим почерком або друкується.
Контрольну роботу слід оформляти, дотримуючись таких правил
- на початку роботи вказують її тему і план
- відповідно до плану виділяють за текстом, надають назви і нумерують окремі питання роботи
- нумерують сторінки, на кожній з яких залишають поле для зауважень викладача
- в кінці роботи приводять саписок використаної літератури.
Контрольна робота подається до заочного відділення в строки, що визначені заочним відділенням.
Студенти, які своєчасно не подадуть контрольну роботу або виконають її незадовільно, до екзаменаційноїсесії не допускаються. Контрольну роботу слід подавати не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.
Якщо робота не в повній мірі відповідає вимогам, то вона повертається студенту для доопрацювання.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1.
Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом.
2.
Становлення та етапи розвитку корпоративних інформаційних систем.
3.
Мета, предметі завдання дисципліни.
4.
Структура дисципліни.
5.
Особливості архітектури клієнт-сервер у КІС.
6.
Моделі архітектури клієнт-сервер.
7.
Риси нових моделей архітектури клієнт-сервер.
8.
Програмне забезпечення моделей КІС.
9.
Поняття базисної технології.
10.
Особливості технології КІС.
11.
Технологія доступу, зберігання та адміністрування у RDA, DBS і AS моделях.
12.
Технологія створення складних систем за допомогою засобів реінжинірингу.
13.
Технологія тиражування даних.
14.
Синхронне та асинхронне тиражування даних.
15.
Моделі тиражування.
16.
Схеми тиражування даних.
17.
Технологія створення, підтримки та використання інформаційних сховищ.

18.
Архітектура інформаційних систем.
19.
Технологія проектування інформаційних сховищ.
20.
Наповнення інформаційних сховищ.
21.
Екстракція даних.
22.
Трансформація та завантаження даних.
23.
Матаданні та їх використання.
24.
Інструментальні засоби архівації інформаційних сховищ.
25.
Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства.
26.
Компоненти логістики.
27.
Показники організаційно-економічної стійкості підприємства.
28.
Класифікація логістичних процесів.
29.
Методи і моделі управління логістичними процесами.
30.
Склад основних функціональних підсистем промислової логістики.
31.
Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством.
32.
Стратегічний та оперативний контролінг.
33.
Контролінг маркетингу.
34.
Основні інструментальні засоби контролінгу маркетингу.
35.
Контрлінг забезпечення ресурсами.
36.
Інструментальні засоби контролінгу.
37.
Контролінг в області логістики.
38.
Інформаційна підтримка контролінгу.
39.
Загальна зарактеритика підсистеми УМП.
40.
Структура і функції підсистеми УМП.
41.
Складі характеристика основних задач підсистеми.
42.
Інформаційна база підсистеми УМП.
43.
Модулі обліку і звітності у КІС та їх загальна характеристика.
44.
Фінансова бухгалтерія та її організаційна структура.
45.
Характеристика основних задач з обліку фінансів.
46.
Складові модуля витрат контрлінгу витратна виробництво.
47.
Фінансовий менеджмент.
48.
Загальна характеритика задач з управління фінансовими операціями.
49.
Задачі з управління фінансовими операціями.
50.
Підсистема управління персоналом та її складові елементи.
51.
Інформаційне забезпечення підсистеми управління персоналом.
52.
Основне функціонування програмних засобів КІС у мережі Internet.
53.
Використання Internet як інструментарія для розподілу та обробки господарських операцій.
54.
Побудова варіантів телекомунікаційних процесів у КІС.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Задача 1
Специфіка діяльності фірми Альфа така, що вона має дуже обмежене коло господарських операцій. Відповідно на фірмі застосовується спрощена схема бухгалтерського обліку
- ведеться хронологічний запис операцій в регістрі, що має назву Журнал реєстрації господарських операцій. Для кожного номера операції зазначаються номер документа-основи, зміст операції та сума, а також проведення за відповідними рахунками
- план рахунків фірми містить такі рахунки
- склад засобів: 05 — виробничі запаси 20 — основне виробництво 41
— товари 50 — каса 51 — розрахунковий рахунок
76 — розрахунки з дебіторами
- джерела формування засобів: 85 — статутний фонд 60 — розрахунки з кредиторами 68 — розрахунки з бюджетом
- один раз на місяць бухгалтерія складає баланс. Потрібно виконати постановку задачі, яка б дала змогу автоматизувати ведення бухгалтерського обліку на фірмі Альфа. Для цього слід розробити
- концептуальну модель БД
- форми вихідних документів задачі
- інформаційну модель задачі.

Задача 2
Підприємство Бета має три склади, на які надходять матеріали від 200 постачальників (номенклатура — 10 000 найменувань. Надходження оформляється приймальними актами, в яких зазначаються кількість, ціна і вартість матеріалу, що надійшов. Щоденно зі складів відпускаються матеріали в цехи основного виробництва. Це оформляється накладною, в якій зазначаються цех-покупець, кількість, ціна та сума відпущених матеріалів. Бухгалтерія веде облік руху матеріалів на складах, одержуючи два види документів
- відомість руху матеріалів за місяць (залишок — надходження — витрата
— залишок
- реєстр документів за добу. Потрібно виконати постановку задачі, яка б дала змогу автоматизувати облік руху матеріалів. Для цього слід розробити
- інформаційну модель задачі
- концептуальну модель БД
- розподілити дані по вузлах ЛОМ, виходячи з того, що на складах і в бухгалтерії є ПЕОМ. Обґрунтувати вибраний спосіб розподілу.

Задача 3
Фірма Гамма, що займається пошиттям одягу, має склад матеріалів М номенклатура — до 500 найменувань швейний цех НС (виконується 50 різних операцій, кожна на окремому робочому місці склад готової продукції Р (номенклатура — до 100 найменувань бухгалтерію В планово-виробничий відділ РРО. У кожному з підрозділів (М, НС, Р, В, РРО) є ПЕОМ, включена в ЛОМ фірми. Для управління фірмою реалізуються такі задачі,
- враховується рух матеріалів по складу М
- враховується рух готових виробів по складу Р
- враховуються витрати на кожний виріб по цеху НС;
-планово-виробничий відділ формує нормативи витратна вироби матеріали і зарплату
- швейний цех дає заявки на, матеріалу склад М. Потрібно побудувати концептуальну модель БД, вибрати спосіб розподілу даних у ЛОМ для створення БД. Обґрунтувати прийняті проектні рішення.

Задача 4
Підприємство Дельта постачає випущену продукцію покупцям за договорами. Усього договорів заріж може бути близько 1000. Номенклатура виробів становить
100 найменувань. У договорі зазначається дата поставки. Фактична поставка може мати дату, що відрізняється від договірної. Відділ маркетингу повинен контролювати виконання поставок за договорами. Потрібно виконати постановку задачі, яка б дала змогу автоматизувати процес одержання відомостей про відхилення у постачанні. Для цього слід розробити
- концептуальну модель ВД;.
- форми вихідних документів.
Задача 5
Менеджер кредитного відділу банку приймає рішення про виділення кредиту фірмі на підставі аналізу її ліквідності та фінансової стабільності. Для цього за кожною заявкою фірмі розраховуються показники КАВ К - F/D; К - Е/С; К- ..., де А — сума відсотків, які сплачує підприємство за всіма видами заборгованостей за певний період В — вартість виробленої продукції, сировини і послуг сторонніх організацій, включаючи витрати ва оплату праці С — власні засоби D актив балансу (відкладені платежі постачальників Е — позикові засоби (довгота середньотермінові кредити F = СЕК середній термін оплати товарів і послуг інших підприємств та організацій.
Приймаючи рішення, менеджер керується такими рівнями розрахованих показників Показник Нормальне значення Тривожне значення К 0,388 0,886 К 0806 0,732 К 0.75-1.5 2-3 і вище К 89,8 дня
107 днів. Потрібно виконати постановку задачі, яка б дала змогу підтримувати прийняття рішення менеджером комерційного відділу банку. Для цього слід розробити
- концептуальну модель БД
- форми екранних документів
- алгоритм задачі, втому числі алгоритм прийняття рішення.

Задача 6
Планування потреби в металі навипуск продукції на підприємстві Сфера здійснюється відділом постачання розроблення і ведення нормативів витрати здійснює виробничий відділ, виробнича програма визначається у плановому відділі. Номенклатура виробів становить 1100 найменувань, номенклатура металу (матеріалу) —80 найменувань. У всіх відділах підприємства е ПЕОМ, об'єднані в ЛОМ. Потрібно виконати постановку задачі, яка б дала змогу автоматизувати розрахунок потреби в металі на виробничу програму на місцях розробити структуру БД із зазначенням шаблонів атрибутів розподілити дані між ПЕОМ розробити форму вихідного документа задачі.
Задача 7
Підприємство Ліра випускає п'ять видів продукції, по кожному з яких є щомісячний план випуску. Наприкінці кожного дня стає відомим фактичний випуск кожного виробу (у тис. грн.). Директору підприємства щоденно подається зведений документ, в якому відображаються по кожному виробу (А, В, С, ...): план (тис. грн.) на місяць фактичний випуск тис. грн.) наростаючим підсумком відсоток виконання місячного плану, а по всіх виробах план (тис. грн.); фактичний випуск (тис. грн.); відсоток виконання. Наступного місяця вся інформація за попередній місяць остання дата) зберігається у зведеному документі. Крайня права колонка відображає наростаючий підсумок із початку року (тобто із січня. Щоденне виконання подається у вигляді виріб А — тис. грн., виріб В — тис. грн. і т. д. Потрібно автоматизувати задачу складання зведеного документа про виконання плану у грошовому вигляді на основі ЕТ
створити її шаблон передбачити щоденне введення даних про виконання випуску продукції визначити формули розрахунку і зазначити комірки, в які вони будуть занесені.

Задача 8
На фірмі Омега щомісячно розраховується сума зарплати, яку треба видати кожному співробітникові, й визначається підсумкова сума по фірмі загалом (усього на фірмі працює 10 осіб. Сума, що видається на руки, визначається такими вихідними даними
- посадовим окладом
- персональною надбавкою
- відсотком відрахувань через прибутковий податок (10%);
- платежами за бездітність, якщо співробітник немає дітей (6%). Потрібно автоматизувати задачу нарахування зарплати на фірмі на основі табличного процесора. Для цього слід
- створити шаблон ЕТ
- передбачити настроювання задачі на відсотки відрахувань, що змінюються
- визначити формули розрахунку та зазначити комірки, в які вони будуть занесені.

Задача 9
Служба маркетингу підприємства Сфера має намір проаналізувати зміну обсягу збуту на запланований рік залежно від рівня попиту на ринку. Номенклатура виробів — шість найменувань (А, В, F). Відомо нижню і верхню ціни кожного виробу, тобто ЦНа, ЦВа і т. д. Плановий обсяг визначається за середньою ціною (ЦНа + + ЦВа) /2 для кожного з виробів. Рівень попиту моделюється зміною продажної ціни
Ц
прі
; = (ЦН
і
+ ЦВ
і
) К
і
, де К
і
— коефіцієнт, варіюючи який директор із маркетингу оцінює приріст обсягу продажу у відсотках. Отже, здійснюється „What if Analyses”. Коефіцієнт К
і змінюється в межах
К
і
= ЦН
і
/(ЦН
і
+ ЦВ
і
);К
і
max
= ЦВ
i
/(ЦН
i
+ ЦВ
i
). Плановий обсяг випуску виробів задано в натуральному виразі. Потрібно автоматизувати розв'язання задачі аналізу прогнозів обсягів продажу на основі ЕТ. Для цього слід
- створити шаблон ЕТ
- визначити формули розрахунку і зазначити комірки, в які вони будуть занесені.
Задача 10
Підприємство «STAR» випускає шість видів продукції (А, В, F). Усі вироби виготовляються на одній виробничій дільниці. При складанні
калькуляції витрат загальні витрати розподіляються пропорційно витраченій зарплаті на виріб. Потрібно автоматизувати задачу розрахунку фактичної собівартості кожного з виробів з використанням табличного процесора. Для цього слід
- розробити шаблон ЕТ
- визначити формули розрахунку і зазначити комірки, в які вони будуть занесені.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.
Войтенко А.И. Информационные технологии в управлении //
Управление персоналом. – 1996. - №7 – С.
2.
Данилочкина Н.Г. и др. Контролинг как инструмент управления предприятиям. – М Изд-во ЮНИТИ, 1998. – с.
3.
Деменков Н.П. Управления предприятием, или корпоративные сети //
Приборы и системы управления. – 1997. №4 – С.
4.
Дудинска Э, Мизна М. Управленчиские информационные системы //
Проблемы теории и практики управления. – 1996. - №2. – С.
5.
Каратигин С.А., Тихонов А.Ф., Долголаптов В.Г. и др. Электронный офис: В 2 т Т ІІ - М Восточная книжная компания, 1997. – с.
6.
Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. – М
Финансы и статистика, 1997. – с.
7.
Карминский А.М., Оленов Н.И., Примак АТ. и др. Контролинг в бизнесе. – М Финансы и статистика, 1998. – с.
8.
Промышленная логистика. Логистико-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / И.Н. Омельченко, А.А. Колобов, А.Ю.
Ермаков и др.: Под ред. А.А. Колобова. – М Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 1997. – с.
9.
Крикавський Є. Логістика підприємства Навч.посібник. - Львів Вид- во ДУ Львівська політехніка. 1996. – с.
10.
Ковалев А. На что потратить 300000 долларов? // Компьютеры+ программы. – 1996. - №8 – С.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал