Психолого-педагогічні умови формування професійних якостей у майбутніх фахівців податкової службиСкачати 83.27 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір83.27 Kb.
Психолого-педагогічні умови формування професійних якостей у майбутніх фахівців податкової служби
Під психологічною підготовкою розуміється комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, які спрямовані на формування і розвиток якостей і станів, які забезпечують найбільш ефективне вирішення ними професійних завдань.

Психологічна підготовка особового складу підрозділу (групи) по підвищенню ефективності виконання професійних завдань спрямована на: урахування соціально-психологічних передумов; оптимізацію умов місцезнаходження фахівців при виконанні своїх завдань; урахування фізіологічних факторів.

Психологічна підготовка працівників податкової міліції здійснюється, як правило, як у процесі навчання, так і безпосередньо у професійній діяльності і має мету підвищити функціональні можливості психіки, забезпечити їх нормальну діяльність в умовах виконання професійних завдань як при виконанні службових обов’язків , так і поза службою.

Основні форми психологічної підготовки:

1. Психологічна освіта і систематичне ознайомлення спеціалістів з новою інформацією в галузі психології, про закони найбільш ефективної комунікації з людьми, про закономірності функціонування людської психіки у звичайних і екстремальних умовах професійної (оперативно-службової, розшукової, навчально-бойової, бойової) діяльності, можливі психічні реакції на стрес-фактори професійної діяльності тощо.

Психологічна освіта виконує такі важливі функції:

- задовольняє потребу людини у вичерпній і достовірній інформації відносно умов особистої, як правило, професійної діяльності;

- позитивно реалізує людське відношення до оточуючого, яке можна висловити так: “Чого не знаю, того боюсь, і поводиться обережно”.2. Організація занять з вогневої, тактичної (спеціальної), технічної, фізичної, медичного та інших видів з елементами психологічного впливу. Передбачає застосування у навчально-виховному процесі (при умові найсуворішого додержання заходів безпеки) психологічних факторів, які характерні для реальної діяльності спеціаліста (небезпека, відповідальність, дефіцит часу та інформації, прийняття рішень і т. ін.), тренування (створення реальної моделі виконання своїх функціональних обов`язків в ускладненій обстановці, екстремальній ситуації).

3. Спеціальні форми психологічної підготовки – (психотренінги, ігри, вправи).

Вона проводиться під керівництвом психологів, розрахована на тривалий час, у сутності, продовжується протягом всієї життєдіяльності людини, у професійній (оперативно-службовій, розшуковій) діяльності, забезпечує формування, розвиток і підтримування оптимального рівня професійно значимих особистісних якостей.

4. Безпосередня психологічна підготовка здійснюється перед виконанням конкретного завдання і передбачає: формування у працівників податкової міліції образу дій або ситуації яка може виникнути; створення психологічної установки, емоційного настрою на ефективне вирішення професійних задач; зняття психологічного напруження.

5. Професійно-психологічна підготовка є провідною формою психологічної

підготовки спеціаліста до дій у реальних ситуаціях професійної діяльності.

Основною метою, яка досягається у ході професійно-психологічної підготовки, є розвиток професійно важливих індивідуально-психологічних якостей, і на їх підставі формування психологічної готовності до виконання оперативно-службових, розшукових завдань у всяких, в тому числі й екстремальних умовах діяльності.Найбільш значимими професійно важливими індивідуально-психологічними якостями, які формуються у процесі професійно-психологічної підготовки спеціалістів податкової міліції, є:

1. Професійні відчуття і сприйняття: а) просторово-часове орієнтування (уміння визначати “на око” відстань до видимих об`єктів і поміж ними, навички визначення відстані до об`єктів за характером шуму, що дається ними; здатність визначити лінійні величини об`єктів без їх фізичного вимірювання (проміру); навички оцінки абсолютної та відносної швидкості руху об`єктів; уміння визначати своє положення відносно сторін світу без спеціальних приладів; здатність вираховувати якісно-кількісні характеристики об`єктів при ускладнені або неможливості візуального доступу до них тощо; б) візуальна діагностика людей і соціальних груп у ситуаціях професійної діяльності (експрес-оцінка емоційних станів людей); передбачання можливих намірів, мотивів, вчинків за помітними зовнішніми ознаками; виявлення системи взаємозв`язків між людьми або їх відсутності; визначення структури лідерства у незнайомих групах (колективах) людей тощо; в) управління можливостями сенсорних систем (навички швидкої адаптації зору, зниження порогу чуттєвості слухового аналізатора і т. ін.).

2. Професійна увага і спостережливість: навички концентрації уваги на об`єктах професійної (оперативно-службової, розшукової) діяльності, збільшення об`єму уваги та покращення її сталості до впливу різних видимих і немовби невидимих перешкод тощо.

3. Професійна пам`ять: розвиток навичок швидкого запам`ятовування, якісного зберігання, ефективності відтворення та пізнавання інформації, яка пов`язана з професійною (оперативно-службовою, розшуковою) діяльністю; підвищення стійкості пам`яті у складних та екстремальних умовах діяльності.

4. Професійне мислення: навички комплексної оцінки службової, оперативно-службової, розшукової ситуації; аналіз системи актуальних і потенційних загроз і можливості несприятливого розвитку ситуації; інтуїтивне мислення тощо.

5. Розвиток ідеомоторики: здатність до уявлення та розумового тренування подумки виконання дій та операцій, які необхідні у професійній діяльності.

6. Навички психічної саморегуляції: зняття стресових станів, створення продуктивного емоційно-вольового напруження, зниження інтенсивності больових відчуттів без застосування фармакологічних засобів тощо.

7. Навички надання екстреної психологічної допомоги об`єкту та оточуючим при необхідності, товаришам по службі при ескалації факторів, що травмують психіку, у кризових ситуаціях тощо.

8. Вміння без конфліктів та ефективно спілкуватися з колегами та іншими людьми у процесі професійної (оперативно-службової, розшукової) діяльності.

9. Психологічні знання, навички та уміння особистої безпеки..

10. Навички психологічного захисту, цілеспрямованого впливу на об`єкти психологічної діяльності.

11. Тактико-психологічні уміння діяти у складних і екстремальних

ситуаціях.

На нашу думку, важливою і актуальною метою психологічної підготовки є розвиток у спеціалістів правоохоронних органів нервово-психологічної витривалості. Як приклад можна привести підготовку спец. підрозділу “Альфа”, де спеціалісти бачили і кров, і смерть, і годі сумніватися в їх психологічній витривалості. А для решти є спеціальна система тренувань психологічної витривалості – боєць повинен нормально переносити вигляд крові, смерті або стресу від того, що він стріляє в іншу людину. Ось як, наприклад, проводять тестування бійців аналогічних підрозділів у Франції. Людину зв`язують по рукам і ногам і кидають у басейн. Крім того, що вона повинна не утонути, їй треба пропливти певну відстань. Або: точно так же зв`язаний боєць повинен проповзти через трубу певного діаметру. Ще один приклад: в абсолютно темну кімнату зі сльозоточивим газом без протигазу впускають того, кому роблять тестування. Він повинен знайти в цій кімнаті канат, який і виведе до дверей.

Авжеж, всі ці тести неможливо пройти без відповідної підготовки (неважко здогадатися, що дещо подібне роблять і співробітники української “Альфи”). Так, кожен співробітник проходить підготовку по наданню першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. І якщо при проведенні заходу наш співробітник поранив, наприклад, терориста, він зобов`язаний надати йому першу медичну допомогу. Але при проведенні операцій індивідуальна майстерність кожного - це лише другорядний фактор успіху. Боєць, незважаючи на свою універсальність, не зможе в одиночку реалізувати свої уміння. Це тільки Рембо з голими руками кидався на танк. При підготовці та проведенні заходів головне - злагодженість дій підрозділу.

У сучасних умовах спеціалісти будуть відчувати великі фізичні та психічні навантаження. Особливо підвищується психічне напруження в умовах непевності, очікування і раптового нападу. У цьому випадку треба пам`ятати, що може швидко витратитися нервова енергія, знизитись уважність і працездатність людини. Щоб зберегти професійність (боєздатність) в цих умовах, стійко перенести тривалі психічні навантаження і напруження, спеціаліст повинен володіти великою нервово-психологічною витривалістю.

Морально-психологічні якості роблять спеціаліста свідомим учасником подій, надають йому внутрішню підпору необхідної усталеності та активності при виконанні професійних завдань. Винятково високим вимогам сучасності повинні відповідати такі бойові та професійно-психологічні якості спеціаліста як висока майстерність, мужність, організованість, кмітливість, завзятість, ініціатива, винахідливість, хоробрість, рішучість, непохитність.

Тому для успішного ведення професійних (бойових) дій спеціаліст повинен мати високу психологічну стійкість. Психологічна стійкість - це виховання стійкості особистості шляхом створення усвідомленого протистояння можливим негативним впливам зовнішніх умов. Вона допомагає: підсилити здатність спеціаліста виконувати професійні (бойові) завдання, діяти у напружених і небезпечних ситуаціях згідно із своїми переконаннями і моральними принципами поведінки; успішно переносити найсуворіші випробування в екстремальних ситуаціях, будь-які моральні і фізичні навантаження; у важкі та критичні моменти не втрачати самовладання, непохитність і відвагу; уміло використовувати техніку (технічне забезпечення) і зброю. Суть психологічної підготовки міститься не в тому, щоб заспокоїти спеціалістів, а в тому, щоб тренувати їх у психічно і психологічно важкій ситуації, кожний раз збільшуючи навантаження.

Психологічна стійкість у спеціалістів формується у всіх видах професійної діяльності: у процесі службової, спеціальної та технічної підготовки, в ході бойової, вогневої, медичної, стройової підготовки, громадянської оборони, а також при виконанні оперативно-службових і оперативно-розшукових завдань, тобто всюди, де є процес формування професійних якостей особового складу.

Особливе місце займає оперативно-службова та оперативно-розшукова діяльність. Вона відбувається з повною мобілізацією всіх моральних і фізичних сил людини, вимагає миттєвих реакцій, кмітливості, високої емоційно-вольової усталеності та внутрішньої готовності спеціаліста. Саме у ході оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності створюються умови для швидкого “входження” в обстановку, накопичується досвід для успішного (при необхідності згідно з законом) застосування зброї та здійснення самовідданих професійних (бойових) дій. Тому головними задачами психологічного загартовування при підготовці до оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності вважаються досягнення міцних навичок, формування емоційно-вольового характеру, почуття впевненості в своїй зброї та продуманості технічного забезпечення.

Там, де психологічне загартовування проводиться систематично і зі знанням справи, створюються сприятливі умови для формування у спеціалістів таких необхідних якостей як сміливість, холоднокровність, уміння не розгубитись у складній (екстремальній) ситуації.

При оцінці психологічної стійкості спеціалістів потрібно враховувати специфічні особливості професійної (бойової) діяльності: при виконанні бойового завдання, як правило, в умовах обмеженої рухомості, а часом і видимості, в особливих умовах, при вибухах, аваріях, стихійних лихах, пожежах та інших надзвичайних обставинах; при діях в особливих умовах; при слідуванні автомобільним, залізничним, повітряним, водним транспортом; під час піших прогулянок або спортивних заходів; при проведенні культурно-масових заходів;уміння приховано користуватися спеціальною технікою: радіостанцією, пейджером, мобільним телефоном, охоронною сигналізацією, апаратурою знаходження радіозакладок, зброї, вибухових пристроїв, вибухових речовин і т. д.

Під психологічною готовністю розуміється певна система морально-психологічної підготовки з урахуванням індивідуальних особливостей особистості, яка досконало володіє професійною майстерністю і завжди готова до виконання оперативно-службових, розшукових і професійних (бойових) завдань.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал