Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиСкачати 127.21 Kb.
Дата конвертації18.06.2017
Розмір127.21 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

_______________Матюх С.А.

«_____» ___________ 20__ р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»
Програма розглянута та схвалена на засіданні

кафедри радіотехніки і зв’язку

Протокол від __ ________ 201__ №___

Завідувач кафедри ____________ Ройзман В.П.
Програма розглянута та схвалена на засіданні

кафедри радіоелектронних апаратів та телекомунікацій

Протокол від __ ________ 201__ №___

Завідувач кафедри ____________ Мартинюк В.В.

ПОГОДЖЕНО

Вчена рада факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Протокол від __ ________ 201__ №___

Голова Вченої ради _____________ Савенко О.С.

Хмельницький 2016

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ

1.1. Математичні моделі повідомлень, сигналів та завад. Детерміновані та випадкові процеси. Часове та спектральне представлення коливань. Характеристики випадкових процесів. Інформаційні параметри повідомлень та сигналів.

1.2. Модульовані сигнали їх характеристики та параметри. Модуляція гармонічного переносника, АМ-, ЧМ- та ФМ-сигнали, їх часове та спектральне представлення. Сигнали імпульсної модуляції, їх часове та спектральне представлення. Модуляція випадковими функціями, енергетичні спектри.

1.3. Основи теорії кодування. Призначення та класифікація кодів. Принципи завадостійкого кодування. Лінійні двійкові коди. Блочні корегуючи коди.

1.4. Передавання неперервних повідомлень. Міра вірності передавання неперервних повідомлень. Оптимальна лінійна фільтрація. Потенційна вірність передавання при різних видах модуляції. Особливості передавання неперервних повідомлень по дискретному каналу. Цифрові методи передавання неперервних повідомлень.

1.5. Передавання дискретних повідомлень в неперервних каналах. Критерії якості приймання дискретних повідомлень. Оптимальний прийом при повністю відомих сигналах та при сигналах з неозначеною фазою. Методи приймання дискретних повідомлень в каналах із замираннями та із зосередженими і імпульсними завадами.

1.6. Методи багатоканального передавання повідомлень. Основи теорії розділення сигналів. Частотне, часове та фазове розділення сигналів. Розділення сигналів за формою. Комбінаційне розділення сигналів.

2. ПРИСТРОЇ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ

2.1. Генератори із зовнішнім збудженням. Оптимальні режими роботи підсилювальних елементів. Додавання потужностей підсилювальних каскадів. Особливості побудови широкосмугових підсилювачів. Помножувачі частоти, оптимальні режими роботи. Додавання потужностей у просторі. Особливості побудови передавачів з фазованими антенними решітками.

2.2. Автогенератори гармонічних коливань. Основні дестабілізуючі фактори та їх вплив на частоту автогенераторів. Синтезаторі частоти, вимоги до синтезаторів. Принципи дії та властивості систем фазового автопідстроювання частоти. Структурні схеми синтезаторів непрямого синтезу. Цифрові синтезатори частоти. Основні поняття про параметричне збудження коливань. Принципи побудови параметричних генераторів.

2.3. Формування амплітудно-модульованих коливань (АМК). Основні параметри та характеристики АМК. Односмугова модуляція, переваги її застосування в системах зв'язку. Формування коливань з імпульсною модуляцією.

2.4. Формування коливань з кутовою модуляцією. Основні параметри та характеристики сигналів з кутовою модуляцією. Методи формування коливань з кутовою модуляцією.

Особливості широкомовних передавачів та передавачів звукового супроводу телебачення, передавачів радіорелейного та тропосферного зв'язку.

Принципи побудови передавачів частотної та фазової радіотелеграфії.

2.5.Формування сигналів в телевізійних системах. Сигнали синхронізації розгорток та кольору в телевізійних системах. Повний телевізійний сигнал в монохромних та кольорових системах телебачення, особливості спектрів телевізійних сигналів. Сучасні методи ущільнення телевізійних сигналів. Особливості формування сигналів в засобах консервації телевізійних програм.

2.6. Телевізійні радіопередавачі сигналів радіозображення. Вимоги до передавачів сигналів зображення. Особливості ВЧ тракту телевізійних передавачів. Сумісна робота передавачів сигналів зображення та звукового супроводу.

3. АНАЛОГОВІ ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

3.1. Основні технічні характеристики та структура радіоприймальних пристроїв. Проблема забезпечення завадостійкості радіоприймання. Класифікація та загальна характеристика радіозавад. Способи послаблення впливу завад на радіоприймання (компенсаційні способи придушення завад, просторова та поляризаційна вибірність, частотна та часова вибірність, амплітудна вибірність, рознесене приймання сигналів).

3.2. Частотна вибірність радіоприймальних пристроїв. Вхідні кола радіоприймачів, принципи побудови, узгодження з антеною, вибірні властивості. Принципи побудови і основи теорії трактів проміжної частоти з фільтром зосередженої селекції та на основі систем розподіленої селекції.

3.3. Принципи гетеродинного перетворення частоти. Побічні продукти перетворення. Подвійне перетворення частоти. Балансні перетворювачі частоти. Шуми перетворювачів частоти. Регенеративне підсилення. Одноконтурний та двоконтурний параметричний підсилювач.

3.4. Автоматичні регулювання в радіоприймачах. Способи та характеристики автоматичного регулювання підсилення. Частотне і фазове автоматичне підстроювання частоти. Пошукове автоматичне настроювання.

3.5. Детектування амплітудно-модульованих коливань (АМК.). Теорія детектування слабих сигналів. Особливості детектування імпульсних сигналів. Спотворення АМК в лінійному тракті приймача. Детектування АМК при наявності завади. Синхронне детектування АМК.

3.6. Детектування коливань з кутовою модуляцією. ЧМК в лінійному тракті радіоприймача. Нелінійні спотворення при частотному детектуванні. Детектування ЧМК при наявності завади.

3.7. Каскади попереднього підсилення сигналів низької частоти. Призначення та структурна схема підсилювача сигналів низької частоти. Кола зміщення підсилювальних каскадів. Схема підсилювального каскаду з фіксованим базовим струмом. Схема підсилювального каскаду з фіксованим базовою напругою. Температурна стабілізація режимів роботи підсилювачів. Графоаналітичний розрахунок підсилювального каскаду.

3.8. Статичні характеристики транзистора. Статичні характеристики транзистора для схеми із спільною базою. Статичні характеристики транзистора для схеми із спільним емітером. Динамічний режим роботи транзисторів. Динамічні характеристики й поняття робочої точки. Ключовий режим роботи транзистора (транзистор у режимі ключа).

3.9. Основні властивості аналогових підсилювальних пристроїв. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Загальні властивості, класифікація та основні технічні показники підсилювачів. Характеристики підсилювачів.

3.10. Вакуумні дискретні активні елементи. Вакуумні електронні лампи. Будова вакуумного діоду, фізичні явища у ньому, ВАХ та параметри. Тріоди, тетроди, променеві тетроди, пентоди: будова, ВАХ, параметри і залежність від режиму. Еквівалентні схеми, робота на високих частотах. Потужні генераторні та модуляторні лампи. Вакуумні електронні прилади НВЧ, їх класифікація. Електронні вакуумні лампи НВЧ, клістрони, магнетрони, лампи біжної хвилі. Їх будова, робота, властивості, застосування. Фотоелектронні вакуумні прилади. Будова, принцип роботи, параметри, характеристики фотоелементів. Фотоелектронні помножувачі, будова, принцип дії, параметри, характеристики. Електронно-променеві вакуумні прилади. Будова та принцип дії електронно-променевих трубок (ЕПТ). Різновидності систем фокусування та відхилення та їх параметри. Екрани ЕПТ. Різновиди ЕПТ.

4. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

4.1. Основи теорії дискретних лінійних систем. Моделі дискретних сигналів. Теорія перетворення. Цифрові фільтри. Алгоритм цифрової фільтрації, в часовій і частотній області. Швидке перетворення Фур'є.

4.2. Кодування та декодування сигналів в кольорових телевізійних системах та телекомунікаційних системах. Методи виділення сигналів синхронізації розгорток та кольору. Корекція сигналів та процесів в телевізійних пристроях (гама-корекція, апертурна корекція, корекції просторових, яскравісних, колірних спотворень зображень).

4.2. Логічні, базиси та логічні елементи. Мінімізація логічних функцій. Математичні моделі цифрових пристроїв. Основи синтезу комбінаційних та послідовнісних автоматів.

4.3. Програмно керовані цифрові пристрої. Мікропроцесори та мікро-ЕОМ. Класифікація, принципи побудови, структурні схеми, основні характеристики. Застосування мікропроцесорів в радіотехнічних та телевізійних системах і пристроях.

4.4. Обробка зображень і цифрова фільтрація в телевізійних пристроях. Підвищення якості телевізійних зображень на основі двомірної цифрової фільтрації та зменшення швидкості цифрових потоків при передаванні сигналів телевізійних зображень.

4.5. Цифрові пристрої формування спецефектів перетворення стандартів та шумопослаблення в телебаченні.

4.6. Опис архітектури комп’ютерів. Розробка мікопроцесора. Базова архітектура комп’ютера. Операційні коди комп’ютера. Пам’ять комп’ютера. Регістр інструкцій та декодер інструкцій. Регістр лічильника інструкцій.

4.7. Регістри мікропроцесора та умовні коди. Передача даних між регістрами. Регістр ознак. Використання регістру ознак. Режими адресації. Термінологія адресації. Архітектура пам’яті. Лінійна та сегментована адресація. Регістрова адресація. Безпосередня адресація. Пряма адресація. Непряма адресація. Індексна, базова та відносна адресація. Бітова адресація. Стекова адресація.

4.8. Розробка програмного забезпечення по принципу "зверху до низу". Процес розробки програм. Розробка "зверху до низу". Рівні розробки. Перевірка коректності рівнів розробки. Інструменти розробки програмного забезпечення. Структурне програмування. Псевдокод.

4.9. Комп’ютерні шини та паралельне введення виведення даних. Комп’ютерні шини. Адресація пристроїв введення/виведення. Синхронізація введення/виведення. Підтвердження встановлення зв’язку. Синхронізація через переривання.

4.10. Переривання та обробка подій у реальному час. Специфікація системи переривання. Асинхронні події та внутрішній процесорний час. Внутрішня апаратура процесора обробки переривань. Джерела переривань.

4.11. Пристрої пам’яті комп’ютерів. Напівпровідникові ОЗП. Типи комірок пам’яті. Мікросхеми статичної пам’яті. Динамічна пам’ять, регенерація динамічної пам’яті. ПЗП. Типи комірок ПЗП. EEPROM, FLASH, NVRAM. Часові діаграми роботи пристроїв пам’яті.


5. ПОБУДОВА І ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ РАДІОТЕХНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ

5.1. Особливості побудови, напрямку розвитку та перспективи розвитку радіорелейних, тропосферних, супутникових, провідних, волоконно-оптичних систем передачі. Елементна база радіотехнічних систем, систем передач, антенно-фідерних пристроїв, прийомно-передаючих трактів, елементів контролю сигналізації, керування. Особливості використання сучасної мікроелектроніки та мікропроцесорів в пристроях радіотехніки та зв’язку.

5.2. Принципи побудови телекомунікаційних мереж та систем. Склад мереж інтегрована мережа обміну даними, особливості та перспективи її використання в Україні. Задачі компонентів мереж, їх характеристики. Методи та алгоритми функціонування телекомунікаційних мереж. Сполучення різноманітних мереж. Керування на мережах. Стратегії в провадження мереж.

5.3. Проектування мереж зв’язку. Структура мережі звязку. Основні поняття теорії графів. Модель мережі зв’язку. Матричні зображення графів. Топологічні матриці. Матриці кількісних характеристик ребер графа.

5.4. Методи пошуку шляхів у мережах. Алгоритми пошуку множини шляхів. Матричні алгоритми пошуку множини шляхів. Мережний алгоритм пошуку множини шляхів. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів. Матричні алгоритми пошуку найкоротших шляхів. Мережні алгоритми пошуку найкоротших шляхів. Алгоритм пошуку максимального потоку, Мережні алгоритми. Матричний алгоритм.

5.5. Пристрої мережевого обладнання. Абонентські закінчення телекомунікаційних мереж. Стики користувач-мережа, абонентська сигналізація. Архітектура протоколів. Основний зміст протоколу X 25.

5.6. Пристрої комутації у телекомутаційних мережах. Види комутації. Основні функції. Пристрої синхронізації, керування, сигналізації. Організація сигналізаційних зв'язків. Архітектура протоколів міжстанційної сигналізації.

5.7. Види практично реалізованих мереж. Особливості їх реалізації, вимоги та основні характеристики. Прилади офісних та відомчих мереж? мереж рухомого зв’язку, стаціонарних мереж пристрої сполучення різноманітних мереж. Особливості реалізації методів доступу, керування, реструктуризації.

5.8. Прилади аналогової та цифрової обробки сигналів. Використання універсальних та спеціалізованих обчислювачів, контролерів та процесорів керування в пристроях радіотехніки та зв’язку. Побудова та використання лінійних та нелінійних ланок в радіотехніці та зв’язку, методи їх моделювання, аналізу, синтезу, проектування,

5.9. Методи та пристрої формування групових аналогових та цифрових сигналів. Методи формування стандартних цифрових потоків, методи об’єднання несинхронних потоків. Методи побудови, сигналізації, керування, організації службових каналів.

5.10. Принципи побудови апаратури сучасних систем магістрального, зонового, відомчого та рухомого зв’язку. Алгоритми побудови та методи реалізації прийомно-передаючих пристроїв. Методи та пристрої забезпечення стабільності просторово-поляризаційних параметрів. Алгоритми та пристрої керування параметрами прийомно-передавачів.

5.11. Принцип забезпечення завадозахищеності при передачі інформації по лініям зв’язку з завмираннями, багатопроміневості, при впливі сигналів які заважають.

5.12. Системи для передачі інформації по провідним волоконно-оптичним та радіоканалам. Показники якості лінійних трактів передачі, методи їх досягнення та оптимізації цих параметрів.

5.13. Принципи побудови аналогових та цифрових систем передачі. Вимоги до систем та пристроїв передачі при використанні їх в цифрових телекомунікаційних мережах.
 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ6.1. Поняття про модель; вербальні, графічні та абстрактні моделі. Модель і науковий закон, модель і теорія. Модель «чорного ящика». Приклади моделей

6.2. Основні вимоги до моделей: адекватність, простота, повнота, стійкість. Математичні методи перевірки коректності моделей. Ідентифікація параметрів моделей. Формулювання цілей моделювання, цільові функції та функціонали.

6.3. Неперервні та дискретні моделі, моделі з дискретним часом. Стохастичні моделі. Основні засоби моделювання: функціональні залежності, диференціальні та скінченно-різницеві рівняння, скінченні та клітинні автомати.

6.4 Фізичні моделі. Моделі механіки, теорії електромагнетизму, квантової механікиЛІТЕРАТУРА

 1. Компонентна база електронних апаратів: Підручник / М.Д.Матвійків, В.М.Когут, О.М.Матвійків. – Львів; Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2005. –420с.

 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2000. – 448 с.

 3. Заболотній С. В. Цифрове оброблення сигналів. - Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 119 с.

 4. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства: Учеб. пособие для вузов. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 1999. – 398 с.

 5. Радиоприемные устройства. Под ред. проф. А.П.Жуковского. - М.: Высш.школа, 1989.- 342 с.

 6. Колонтаєвський Ю.П. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник . 2-е вид. / За ред. А.Г. Соскова. – К.: Каравела, 2009. – 416.

 7. Основи функціонування багатоканальних систем передачі інформації /О.М. Шинкарук, Ю.М. Бойко, І.І. Чесановський. – Х.: ХНУ, 2011

 8. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. Пер. с анг. под ред. Ю.Н. Александрова, - М.: Мир. 1978.- 40 с.

 9. Ильин В.Н. Основи автоматизации схемотехнического проектирования. -М.: Знергия. 1979. - 391 с.

 10. Телевидение /В.Е.Джакония, А.А.Гоголь, Н.А.Нргакжиев и др. Под ред. В.Е.Джаконии.- М.: Радио и связь, 1986.- 456 с.

 11. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. - М.: Радио и связь, 1982.- 624 с.

 12. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации. А.Г.Зюко, А.И.Фалько, И.П.Панфилов, и др. Под ред. А.Г.Зюко.- М.: Радио и связь, 1985.- 272 с.

 13. Птачек М. Цифровое телевидение. Теория и техника. Пер. с чешск. Под ред. Л.С.Виленчика. М.: Радио и связь. 1990.-527 с.

 14. Прэтт У. Цифровая обработка изображения. Пер. с англ. - М.: Мир. 1982. Кн. I -310 с., кн. 2 - 480 с.

 15. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи декретных сообщение. Учебное пособие. М.Н.Арипов.-М.: Радио и связь, 1985.-300 с.

 16. В.И.Тихонов, В.Н.Харисов. Статистический анализ и синтез радиотехнических систем. Учебное пособие. М.: Радио и связь. 1991. - 608 с.

 17. Справочник по теории автоматического управления. Под ред. А.А.Красовского.- М.: Наука, 1987.- 712 с.

 18. В.И. Коржик и др. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Справочник /Под ред. ЛПН.5инк,- М.: Радио и связь. 1981.- 282 с.

 19. В.А.Игнатов. Теория информации и передача сигналов. Учебник для вузов, - М: Радио и связь, 1991.- 280 с.

 20. Н.В.Захарченко, В.Г.Кононович. Применение микропроцессоров и ПЭВМ в сетях и устройствах связи.- К.: Техника, 1993.- 238 с.

 21. В.В. Пресняков, В. Д. Кузнецов. Радиотехнические системы - М.: Радио и связь. 1986.

 22. Автоматизація проектування пристроїв, систем та мереж зв’язку. Підручник для вузів. М.В.Захарченко, В.К.Стеклов, Н.О.Князева, Г.Т.Фоміна, В.0.Балашов. К.: Радіоаматор. 1996. – 268 с.

 23. Системы фазовой синхронизации. О.Н.Окляренко, А.В.Стеклов, Р.В.Уваров, В.М.Чмиль.- К.: Техника. 1994. - 160 с.

 24. Передача дискретных сообщений. Учебник для вузов / В.П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В.0. Шварцман, С.Д. Свет, Г. И. Скворцов, В.ВЛебедянцов. - М.: Радио и связь, 1985.-464 с.

 25. Абдудаев Л.А., Арипов М.Н. Передача дискретных сообщений в задачах и упражнениях. – М.: Радио и связь. 1985.- 128 с.

 26. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К. Радиотехнические системы автоматического управления высокой точности. - К.: Техника, 1988.- 208 с.

 27. Шахгильдян В,В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки.- М.: Связь, 1972. - 4 47 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал