Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиСкачати 144.37 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір144.37 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

_______________Матюх С.А.

«_____» ___________ 20__ р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»


Програма розглянута та схвалена на засіданні

кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Протокол від __ ________ 201__ №___

Завідувач кафедри ____________ Сорокатий Р.В.

ПОГОДЖЕНО

Вчена рада факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Протокол від __ ________ 201__ №___

Голова Вченої ради _____________ Савенко О.С.

Хмельницький 2016

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Об’єктно-орієнтоване програмування

Програмування на С#. Типові алгоритмічні конструкції. Послідовність. Вибір. Повторювання. Основні оператори і типи змінних. Методи. Структуровані типи змінних. Масиви. Рядки. Множини. Динамічна пам'ять. Звільнення та отримання пам'яті. Рекурсивні алгоритми. Доступ до файлів. Функції та процедури. Основні поняття та принципи об'єктно-орієнтованого програмування.

Клас. Метод. Синтаксис класу. Створення об’єктів класу. Конструктор. Деструктор. Закриті, захищені, дружні, відкриті класи. Концепція наслідування. Відношення між класами. Множинне наслідування. Інтерфейси. Реалізація наслідування в С#. Батьки та потомки. Перевантаження, перевизначення, заховування методів. Статичне та динамічне зв’язування. Класи без потомків. Абстрактні класи. Структури та перерахування. Абстрактні класи. Поняття розвернутого типу та типу посилання. Структура – реалізація розвернутого класу. Синтаксис структури. Порівняння структур і класів. Вбудовані структури. Перерахування – частковий випадок класу. Особливості перерахувань. Інтерфейси. Множинне наслідування. Інтерфейси як часткові випадки класу. Множинне наслідування. Множинне наслідування інтерфейсів. Вбудовані інтерфейси. Інтерфейс ICloneable. Поверхневе та глибоке клонування. Обгортання. Кастинг. Колізія імен. Наслідування від загального предка. Склеювання та перейменування методів. Делегати. Функціональний тип. Функції вищих порядків. Два способи взаємодії частин при побудові складних систем. Клас Delegate. Методи та властивості класу. Операції над делегатами. Комбінування делегатів. Список викликів. Події. Подія – загальні поняття. Події для багато адресної передавання. Порівняння методів екземплярів класу із статичними методами. Використання подійних засобів доступу. Рекомендації по опрацюванню подій в середовищі .NET Framework. Використання вбудованого делегата EventHandler. Використання подій. УНІВЕРСАЛЬНІ ШАБЛОНИ. Універсальні класи. Універсальні методи. Універсальні делегати. Універсальні інтерфейси.


 1. Організація та проектування баз даних

Поняття про СУБД. Концепція баз даних. Архітектура СУБД. Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних. Домен. Схема відношення, схема БД. Фундаментальні властивості відношень. Реляційна база даних. Маніпулювання реляційними даними. Мова SQL. Функції і основні можливості. Запити й оператори маніпулювання даними. Оператори визначення і маніпулювання схемою БД. Визначення обмежень цілісності і тригерів. Представлення бази даних. Визначення керуючих структур. Авторизація доступу до відношень і їхніх полів. Точки збереження і відкату транзакції. Вбудований SQL. Динамічний SQL. Мова SQL у комерційних реалізаціях. Стандартизація SQL. Архітектура “клієнт-сервер”. Основні поняття. Основний принцип технології “клієнт-сервер”. Моделі взаємодії “клієнт-сервер”. Монітори транзакцій. Структура сервера бази даних. СУБД в архітектурі “клієнт-сервер”. Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системна архітектура “клієнт-сервер”. Сервери баз даних. Принципи взаємодії між клієнтськими і серверними частинами. Переваги протоколів вилученого виклику процедур. Типовий поділ функцій між клієнтами і серверами. Вимоги до апаратних можливостей і базового програмного забезпечення клієнтів і серверів. Об’єктно-орієнтовані СУБД. Технологія багатомірних баз даних. Системи управління базами даних.

Проектування баз даних. Цілісність даних. Захист баз даних. Навігаційна обробка даних. Об'єктно-орієнтована модель ODMG . Мова опису об'єктів ODL ODMG. Розширення реляційних СКБД. Створення самостійних ООСКБД. Об'єктно-реляційні. Методи проектування баз даних. Метод висхідного проектування БД. Метод низхідного проектування БД. Порівняння методів проектування БД. Методи функціонального моделювання баз даних. Етапи проектування баз даних. Інструментальні засоби проектування інформаційних систем

Методології функціонального моделювання Діаграми потоків даних. Нотація Йордона – Де Марко. Методологія SADT (ІDEF0). Порівняльний аналіз методологій функціонального моделювання. Розподілена обробка даних. Поняття про РБД. Концепція розподілених баз даних. Розподілені запити. Моделі «клієнт-сервер» в технології баз даних. Структура типового додатку. Дворівневі моделі. Модель файлового сервера. Модель віддаленого доступу до даних. Модель сервера баз даних. Модель сервера додатків. Архітектура систем обробки даних. Багатопотокова односерверна архітектура. Архітектура з віртуальним сервером. Багатопотокова мультисервісна архітектура. Багатониткова мультисервісна архітектура. Розпаралелене виконання запитів. Типи паралелізму. Горизонтальний паралелізм. Вертикальний паралелізм. Гібридний вид паралелізму. Основний принцип технології “клієнт-сервер”. Основні поняття. Моделі взаємодії клієнт-сервер. Монітори транзакцій. Два підходи обробки розділених даних. Фізична організація сервера бази даних. Сервер бази даних Фізична організація сервера бази даних. Колективний доступ до БД. Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системні особливості архітектури "клієнт-сервер".

СКБД, засновані на архітектурі "клієнт-сервер". Принципи взаємодії між клієнтськими і серверними частинами. Переваги протоколів віддаленого виклику процедур. Типовий поділ функцій між клієнтами і серверами. Вимоги до апаратних можливостей і базового програмного забезпечення клієнтів і серверів. Використання моделі доступу до даних ADO.NET. Призначення моделі доступу до даних ADO.NET та її можливості. Використання ADO.NET для додатків, заснованих на Mіcrosoft.NET. Використання СКБД Mіcrosoft SQL Server.


 1. WEB-технології, WEB-дизайн

Основи мови HTML. Гіперпосилання. Вставка зображень. Таблиці. Основи мови розмітки гіпертексту – HTML. Структура HTML-документа. Графіка усередині HTML-документа. Фонові малюнки. Оформлення HTML документа. Створення таблиць в HTML. Завдання форми - елемент FORM. Технологія CSS. Форми Технологія CSS. Опис у секції заголовка . Винесення опису стилів у зовнішній файл. Каскадність стилів. Основні параметри CSS. Основні параметри шрифту. Одиниці виміру в CSS. Основи мови РНР. Функції і масиви. Історія створення PHP. Синтаксис PHP. Змінні. Вирази порівняння. Робота з масивами. Функції в PHP. Обробка форм. Взаємодія із сервером. Використання HTML-форм для передачі даних на сервер. Метод GET і POST. Обробка запитів за допомогою PHP. Читання, запис і видалення файлів. Завантаження файлу на сервер. Серверна база даних MySQL. Формування запитів до бази даних. Оператор вибору Select. Застосування агрегатних функцій. Взаємодія PHP и MySQL. Встановлення з'єднання. Вибір бази даних. Відображення даних, що зберігаються в MySQL.

Синтаксис мови Java. Роздільники, коментарі, ідентифікатори, літерали.

Основні оператори мови Java, Арифметичні оператори, Оператори присвоювання. Бітові оператори. Оператори порівняння. Логічні оператори. Цикли й умови. Масиви й операцій над ними. Використання інтерфейсів. Повернення об'єктів. Рекурсія. Керування доступом. Ревізія масивів. Вкладені й внутрішні класи. Апплети. Сервлети.

Javascript, Розміщення Javascript на HTML-сторінці. Подія. Функції. Вікна й динамічно створювані документи.

ASP.NET. Імпортування простору імен. Директиви сторінки. Передача даних із HTML-форми. Передача даних із рядка запиту. Життєвий цикл Web-сторінки. Як визначити, чи була завантажена сторінка. Передача побудованих на сервері зображень. Web-форми та серверні елементи керування. Огляд класів елементів управління ASP. NET і їх порівняння з HTML. Робота з дизайнером форм. Серверні елементи керування HTML. Завантаження даних від клієнта на сервер. Кнопка. Поле. Прапорець. Перемикач. Таблиця. Малюнок. Список. Серверні елементи керування Web. Відділення коду від подання. Календар. Властивість AutoPostBack і негайна відправлення даних на сервер. Заповнення списку з динамічного масиву. Встановлення стилю елемента керування. Робота з базами даних. Уявлення про базах даних. Збережені процедури сервера SQL. Що таке ADO. Вікно зовнішніх джерел даних. Створення сторінок даних. Робота з XML. Коротка анотація: XML як універсальна мова даних. Зчитування та запис у XML. Файли перетворення та схеми документа. Елементи управління, що відображають XML-дані. Перевірка правильності введених даних. Перевірка введення значення, елемент керування RequiredFieldValidator. Перевірка належності вказаною діапазону значень. Перевірка відповідності введеного значення зазначеному шаблону. Висновок зведення результатів перевірки. Користувацька перевірка введених значень. Додаткові функціональні можливості елемента управління GRIDVIEW, DETAILSVIEW, FORMVIEW.
 1. Технологія створення програмних продуктів та проектування інформаційних систем

Шаблони проектування. Вступ в шаблони проектування. Класифікація шаблонів проектування, (шаблони GoF). Породжуючі шаблони Abstract Factory, Builder. Породжуючі шаблони Factory Method, Prototype, Singleton. Поведінкові шаблони проектування Chain of Responsibility, Command, Interpreter. Поведінкові шаблони Iterator, Mediator, Memento. Поведінкові шаблони Observer, State, Strategy. Поведінкові шаблони Visitor, Template Method, структурний шаблон Adapter. Структурні шаблони Bridge, Composite, Decorator. Структурні шаблони Facade, Flyweight, Proxy.

Основні парадигми програмування. Процедурна парадигма Абстрактна семантика процедурних програм. Функціональна парадигма Абстрактна семантика функціональних програм. Алгебраїчна парадигма Логічна парадигма. Основні етапи проектування. Задача проектування ПС. Вимоги до проектування. Процес розробки програмного забезпечення. Основні правила при проектуванні ПС. Методи проектування програмного забезпечення. Розробка програм на основі рекурентних співвідношень. Рекурсія і динамічне програмування. Структурний метод проектування. Проектування зверху-вниз з по-кроковою деталізацією. Модульне програмування. Структурне програмування. Проектування програм методом структурного проектування з покроковою деталізацією. Складальне програмування. Трансформаційний синтез програм і змішані обчислення. Алгоритм мінімізації ациклічних автоматів. Ефективність програм. Аналіз програм. Абстрактні інтерпретації Оптимізація на етапі проектування. Оптимізація на етапі написання алгоритмів і програм. Верифікація і тестування програм.

Основні поняття технології проектування інформаційних систем. Класи ІС. Структура однокористувацької та багатокористувацької, малої та корпоративної ІС, локальної та розподіленої ІС, склад та призначення підсистем. Основі особливості сучасних проектів ІС. Етапи створення ІС: формування вимог, концептуальне проектування, специфікація застосувань, розробка моделей, інтеграція та тестування інформаційної системи. Методи програмної інженерії в проектуванні ІС. Життєвий цикл програмного забезпечення ІС Поняття життєвого циклу ПЗ ІС. Процеси життєвого циклу: основні, допоміжні, організаційні. Зміст та взаємодія процесів життєвого циклу ПЗ ІС. Моделі життєвого циклу: каскадна, модель з проміжним контролем, спіральна. Стадії життєвого циклу ПЗ ІС. Регламентація процесів проектування в стандартах. Організація розробки ІС Канонічне проектування ІС. Стадії та етапи процесу канонічного проектування ІС. Мета та задачі передпроектної стадії створення ІС. Моделі діяльності організації ("як є" та "як повинно бути"). Склад робіт на стадії технічного та робочого проектування. Склад проектної документації. Типове проектування ІС. Аналіз та моделювання функціональної області впровадження ІС Основні поняття організаційного бізнес-моделювання. Місія компанії, дерево мети та стратегія її досягнення. Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. Динамічний опис компанії. Процесні потокові моделі. Моделі структур даних. Інформаційні технології організації моделювання. Специфікація функціональних вимог до ІС Процесні потокові моделі. Зв’язок концепції процесного підходу з матричною організацією. Основні елементи процесного підходу. Методології моделювання предметної області. Структурна модель предметної області. Об’єктна структура. Функціональна структура. Структура керування. Організаційна структура. Технічна структура. Функціонально-орієнтовані і об’єктно-орієнтовані методології опису предметної області. Функціональна методика IDEF0. Функціональна методика потоків даних. Об’єктно-орієнтована методика. Порівняння існуючих методик. Синтетична методика. 1. Математичне моделювання

Поняття про модель; вербальні, графічні та абстрактні моделі. Модель і науковий закон, модель і теорія. Модель «чорного ящика». Приклади моделей

Основні вимоги до моделей: адекватність, простота, повнота, стійкість. Математичні методи перевірки коректності моделей. Ідентифікація параметрів моделей. Формулювання цілей моделювання, цільові функції та функціонали.

Неперервні та дискретні моделі, моделі з дискретним часом. Стохастичні моделі. Основні засоби моделювання: функціональні залежності, диференціальні та скінченно-різницеві рівняння, скінченні та клітинні автомати.Фізичні моделі. Моделі механіки, теорії електромагнетизму, квантової механіки
Література

 1. Сорокатий Р.В. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#. Навчальний посібник / Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник // Хмельницький : ХНУ, 2011. − 170 с.

 2. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2009. – 432 с. // Электронная библиотека C2P.RU. – Режим доступа: http://c2p.ru/knigi/pavlovskaya-t-a-c-programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-urovnya.html

 3. Лабор В. В. Си Шарп : Создание приложений для Windows [Электронный ресурс] / В. В. Лабор. – Минск : Харвест, 2003. – 384 с. // Крымская электронная библиотека. – URL: http://www.libkruz.com/books/1329.html

 4. Биллиг В. А. Основы программирования на C# [Электронный ресурс] / В. А. Биллиг // Электронная библиотека MirKnig. – Режим доступа: http://mirknig.com/2007/09/06/osnovy_programmirovanija_na_C.html

 5. Лесневский А. С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих [Электронный ресурс] / А. С. Лесневский // Электронная библиотека MirKnig. – Режим доступа: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181147779-obektno-orientirovannoe.html

 6. Ватсон К. C# [Электронный ресурс] / К. Ватсон // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/762.html

 7. Шилдт Г. C# : Учебный курс [Электронный ресурс] / Г. Шилдт // Электронная библиотека CodingRUS. – Режим доступа: http://codingrus.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=277

 8. Троелсен Э. С# и платформа .NET. Библиотека программиста [Электронный ресурс] / Э. Троелсен. – СПб.: Питер, 2004. –796 с. // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/759.html

 9. Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки [Электронный ресурс] / И. И. Попов, Т. Л. Партыка // Электронная библиотека Diska.net. – Режим доступу: http://diska.net/oper_system/1503-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html

 10. Фельдман С. К. Системное программирование на персональном компьютере [Электронный ресурс] / С. К. Фельдман. // Электронная библиотека Book Archive.RU. – Режим доступу: http://www.bookarchive.ru/computer/programming/assembler/32489-sistemnoe-programmirovanie-na-personalnom.html

 11. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных [Электронный ресурс] / С. Д. Кузнецов // Портал citforum.ru. – Режим доступу: http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/toc.html

 12. Пасічник В. В. Сховища даних: Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 492 с.

 13. Зеленков Ю. А. Введение в базы данных: Учебный курс [Электронный ресурс] / Ю. А. Зеленков / Портал МГТУ. – Режим доступу: http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml

 14. Токмаков Г. П. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных по технологии ''клиент-сервер'' и разработка клиентских приложений: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. П. Токмаков // Электронная библиотека. – Режим доступу: http://bookfi.org/book/811098

 15. Ломакин В. В. Базы данных и базы знаний [Электронный ресурс] / В. В. Ломакин // Электронная библиотека STUDMED.RU. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/lomakin-vv-bazy-dannyh-i-bazy-znaniy_aa63f71b809.html

 16. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление [Электронный ресурс] / П. Роб, К. Коронел / Электронная библиотека razym.ru. – Режим доступу: http://www.razym.ru/komp/bazi/2096-rob-p.-koronel-k.-sistemy-baz-dannykh.html

 17. Дюбуа П. MySQL: Пер. с англ.: Учебное пособие / П. Дюбуа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 816 с.

 18. Томсон Л. Разработка приложений на PHP и MySQL: Пер. с англ. / Л. Томсон, Л. Веллинг. – К: Издательство “ДиаСофт”, 2002. – 672 с.

 19. Андон Ф. Язык запросов SQL. Учебный курс [Электронный ресурс] / Ф. Андон, В. Резниченко. // Электронная библиотека ForCoder. – Режим доступу: http://forcoder.ru/sql/yazyk-zaprosov-sql-uchebnyj-kurs-606

 20. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекцій. Учебное пособие. - М: УИТ, 2005. – 304 с.

 21. Будилов В.А. Практические занятия по HTML. Краткий курс. – СПб: Наука и Техника, 2001.

 22. Веллинг Л., Томсон Л. MySQL. Учебное пособие. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005.

 23. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М: Мир, 1980.

 24. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: ПИТЕР, 2002.

 25. Котеров Д.В., Костарев А.Ф. PHP 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

 26. Невская Е.С., Амелина Н.И., Мачулина Л.А. Введение в системы баз данных. Методические указания для студентов вечернего и дневного отделения механико-математического факультета. – Ростов-на-Дону, УПЛ РГУ, 2003.

 27. Основы программирования на PHP: курс лекций : учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информ. технологий / Н.В. Савельева. – М.: Интернет-Ун-т информ. технологий, 2005.

 28. Боуман Д., Эмерсон С., Дарновски М. Практическое руководство по SQL, 3-е издание. : М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

 29. Васвани В. Полный справочник по MуSQL.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.

 30. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных. – М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2003.

 31. Бармак О.В. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 100 с.

 32. Бармак О.В. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 136 с.

 33. Microsoft Corporation Основы Microsoft Visual Studio .NET 2003

 34. Microsoft Corporation Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# Учебный курс MCAD MCSD

 35. Альманах программиста Том 2 ASP.NET Web-сервисы WEB-приложения

 36. Разработка Web-сервисов XML и серверных компонентов на MS Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# .NET

 37. Русская редакция Альманах программиста Том 1 MS SQL Server Ado.Net

 38. Microsoft Corporation Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD

 39. Русская редакция Вилдермьюс, Шон. Практическое использование ADO.NET. Доступ к данным в Internet

 40. Microsoft Corporation Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000. Учебный курс MCAD MCSE, MCDBA

 41. Малкольм Г. Программирование для Microsoft SQL Server 2000 с использованием XML.

 42. Иртегов Д. В. Введение в сетевые технологии. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

 43. Java 2 Руководство разработчика. : Пер. с англ. : Уч. Пос. - М. Издательский дом ВИЛЬЯМС, 2000. - 720 с. : ил.

 44. Нотон Патрик, Шилд Герберт. Полный справочник по Java.: Пер. с англ. : К: Диалектика, 1999.-592с.

 45. Вычислительная техника й программирование. Учебник для техн. вузов /А.В. Петров, В.Е. Алексеев. М: Высш. шк. 1990. 479с.

 46. Эффективная работа: Java 2. – Спб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2002.–592с. ил.

 47. Вайк Ален и др. JavaScript. Энциклопедия пользователя: Пер. С анг./Ален Вайк.— К.: ООО "ТИЛД" ДС", 2001.— 480с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал