Програма вступного іспиту Підготовки доктора філософії Галузі знань 08 Право Спеціальності 081 ПравоСторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет

Затверджено

Завідувач кафедри

теорії та історії держави і права

проф. Яцишин М.М. __________

«___» ______________ 2016 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту
Підготовки доктора філософії

Галузі знань 08 – Право

Спеціальності 081 – Право

Луцьк – 2016ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму вступного іспиту до аспірантури із спеціальності 081 Право розроблено в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з даної спеціальності та призначено особам, які здобули вищу освіту за ступенем магістра або спеціаліста.

Мета вступного іспиту полягає у визначенні глибини теоретичної та методичної підготовки здобувача, його наукового і культурного світогляду, здатності самостійно займатися науково-дослідницькою діяльністю.

Об’єктом екзаменаційного контролю є рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-методичними вміннями, сформованими у здобувача в результаті вивчення питань запропонованої програми, а також вивчення конкретних питань, пов’язаних зі сферою його наукових інтересів.

Для успішного складання вступного іспиту здобувачу необхідно продемонструвати розуміння ключових проблем та сучасного стану теорії та історії держави і права, конституційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу, а також уміння виділяти проблематику в обраній галузі дослідження.

Здобувач повинен продемонструвати здатність викласти ключові проблеми питань, запропонованих у білеті, вміння довести їх актуальність, проаналізувати різні точки зору з цих питань та аргументацію їхніх прихильників, сформулювати й обґрунтувати гіпотезу і хід її доведення; вміння використовувати науковий підхід до розв’язання практичних проблем правозастосування

Головною вимогою щодо рівня теоретичної підготовки здобувачів є ґрунтовне знання ними основного понятійно-категоріального апарату юриспруденції, провідних концепцій праворозуміння, усвідомлення ролі і значення юридичної науки в їхній майбутній професійній і науковій діяльності.

Відповідь здобувачів на екзамені повинна підтвердити повноту їхніх знань категорійно-понятійного апарату, нових підходів до трактування окремих понять, категорій та термінів, розуміння їхньої сутності, а також знання фактів, термінології, структур, принципів, закономірностей, методів і засобів правової науки. Здобувач повинен також продемонструвати здатність аналізувати проблему з різних точок зору, показати знання правових явищ та процесів, діапазон володіння вміннями й навичками операційного рівня, методичну грамотність, зокрема сформованість конструктивно-планувальних, проектувальних, комунікативно-навчальних і дослідницьких умінь.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тема 1. Загальна теорія держави і права як юридична наука

Поняття та предмет теорії держави і права. Виникнення і розвиток теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Методологія теорії держави і права.

Теорія держави і права як учбова дисципліна. Місце теорії держави і права у системі суспільних, гуманітарних наук та її функції. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук та її функції

Тема 2. Походження держави і права

Основні теорії походження держави і права. Причини і закономірності виникнення держави і права. Загальна характеристика публічної влади в первісному суспільстві. Ознаки, що відрізняють державу від первісного суспільства. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві. Особливості походження держави і права в різних народів світу. Типологія держав.Тема 3. Поняття та загальна характеристика держави. Державна влада

Загальна характеристика держави, поняття та ознаки. Державний суверенітет. Поняття, ознаки та структура державної влади. Методи здійснення державної влади. Економічна, соціальна і моральна основи державної влади. Легітимність та легальність державної влади. Сутність держави.Тема 4. Функції держави

Поняття, зміст та значення функцій держави. Еволюція функцій держави. Система функцій держави, їх класифікація. Внутрішні функції держави. Зовнішні функції держави. Форми і методи здійснення функцій держави. Межі втручання держави в сферу громадянського суспільства.Тема 5. Механізм держави

Поняття, значення і структура механізму держави. Апарат держави та принципи його організації. Поділ влади як правова форма організації апарату держави. Інститут держави: поняття і види. Поняття та ознаки державних органів. Види державних органів. Органи держави та самоврядування: їх співвідношення.Тема 6. Форма держави

Поняття форми держави та її складові частини. Форма державного правління та її види. Монархія та її види. Республіка та її види. Форма державного устрою. Унітарна держава. Складна форма державного устрою. Державно-правовий режим.Тема 7. Демократична, правова, соціальна держава та громадянське суспільство

Поняття, принципи демократії. Виникнення і розвиток вчення про правову державу. Поняття, ознаки та принципи правової держави. Загальна характеристика соціальної держави. Громадянське суспільство: поняття та структура.Тема 8. Держава та особа

Поняття, структура та види правового статусу особи. Поняття основних прав, свобод і обов’язків людини. Історичний розвиток прав людини. Класифікація основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Права дитини. Гарантії прав свобод і обов’язків людини і громадянина. Правовий захист прав і свобод людини і громадянина.Тема 9. Загальне вчення про праворозуміння

Загальні засади праворозумінння як категорії юридичної науки. Поняття та типи концепцій праворозуміння. Природно-правова концепція праворозуміння. Позитивістська концепція праворозуміння. Нормативізм. Соціологічна концепція праворозуміння. Інтегративний підхід у праворозумінніТема 10. Поняття та сутність права

Поняття і ознаки права. Об’єктивне та суб’єктивне право. Теорії походження та закономірності виникнення права. Сутність права. Функції права. Цінність права.

Соціальне призначення права.

Соціальне регулювання. Поняття, функції і види соціальних норм. Норми права. Норми моралі. Корпоративні норми. Релігійні норми. Технічні норми. Соціальна цінність і функції права. Співвідношення права з іншими соціальними нормами.Тема 11. Система об’єктивного права

Поняття і структура системи об’єктивного права. Публічне та приватне право. Матеріальне та процесуальне право. Галузі права. Предмет та метод правового регулювання. Інститути права. Співвідношення національного, регіонального та міжнародного права.Тема 12. Норма права. Принципи права

Поняття і ознаки норм правова. Види норм правова. Спеціалізовані (нетипові) та колізійні норми права. Структура норми права. Види диспозицій, гіпотез, санкцій. Форми (способи) викладу норми права у нормативно-правових актах.

Поняття та ознаки принципів права. Класифікація принципів права. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права. Загальні принципи права. Галузеві та міжгалузеві принципи права. Принципи правових інститутів.

Тема 13. Джерела (форми) права

Поняття форми права. Джерела (форми) права та їх класифікація.

Правовий звичай. Правовий прецедент. Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт.

Правова доктрина. Науково-практичні коментарі до законодавства. Релігійно-правова норма. Релігійно-правовий текст як основна форма права в правових систем релігійного типу.Тема 14. Нормативно-правовий акт як форма права

Поняття та ознаки нормативно-правових актів. Види нормативно-правових актів. Конституція держави - основа правової системи.

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі й за колом осіб. Чинність нормативно-правових актів. Набрання, припинення та зупинення дії нормативно-правового акта.

Поняття системи законодавства. Структура системи законодавства. Вертикальна (субординаційна), горизонтальна (галузева) та федеративна система законодавства.Тема 15. Правотворчість

Правоутворення. Правотворчість: поняття, принципи і види. Безпосередня та опосередкована правотворчість. Стадії правотворчого процесу.

Юридична техніка. Правотворча, правоінтерпретаційна та правозастосовна. юридична техніка.

Тема 16. Система законодавства, систематизація законодавства.

Систематизація законодавства. Кодифікація, інкорпорація, консолідація, звід. Облік законодавства. Сучасна кодифікація законодавства в Україні, її основні напрямки, форми та значення у забезпеченні правового стану суспільства і держави.Тема 17. Тлумачення норм права

Поняття і необхідність тлумачення права. Сутність тлумачення-з'ясування, тлумачення-роз'яснення.

Способи тлумачення норм права: поняття та основні риси. Граматичне (філологічне, семантичне, лінгвістичне) тлумачення правових норм. Логічне, історичне, системне та наукове тлумачення правових норм.

Види тлумачення права за суб'єктами.

Акти тлумачення (інтерпретаційні акти), їх види та юридична природа.

Тема 18. Реалізація і застосування норм права

Сутність, поняття, основні ознаки реалізації права. Основні форми безпосередньої реалізації права. Використання норм права. Виконання приписів норм права. Дотримання норм права. Засоби забезпечення належної реалізації права.

Застосування норм права як особлива форма його реалізації.

Правозастосовні акти: поняття та ознаки.Тема 19. Прогалини та колізії в законодавстві

Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин у законодавстві. Аналогія закону і аналогія права. Юридичні колізії і способи їх вирішення.Тема 20. Правова поведінка

Поняття та структура правової поведінки. Види правової поведінки. Поняття та основні ознаки правомірної поведінки. Об'єктивна та суб'єктивна сторони правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Зловживання суб’єктивним правом. Об’єктивно протиправна поведінка.Тема 21. Правові відносини

Поняття та основні ознаки правових відносин. Забезпеченість правовідносин захистом державного примусу.

Основні види правовідносин. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність суб'єктів правовідносин. Об’єкти правовідносин. Юридичний і фактичний зміст правовідносин.

Обставини, з настанням яких виникають, змінюються або припиняються правові відносини. Юридичні факти та їх класифікація.Тема 22. Правопорушення

Загальна характеристика та ознаки правопорушення. Елементи правопорушення. Суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона правопорушення. Поняття та форми вини.

Види правопорушень. Злочини, проступки (види проступків). Причини правопорушень і шляхи їх усунення.

Тема 23. Юридична відповідальність

Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.

Стадії юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Тема 24. Правова законність

Поняття правової законності. Сутність, основні ознаки та значимість законності. Загальність і обов'язковість додержання і виконання закону. Законність як метод цивілізованого державного управління. Принципи та вимоги законності.

Гарантії законності, їх поняття і види.

Тема 25. Правовий порядок

Суспільний та правовий порядок. Сутність правопорядку, його характерні риси. Структура, функції та принципи правопорядку. Взаємозв'язок правопорядку і законності. Законність, правопорядок і дисципліна.Тема 26. Правова система та її структура

Поняття та ознаки правової системи суспільства. Структура правової системи суспільства. Підсистеми правової системи.

Поняття правової сім’ї. Типи (сім’ї) правових систем сучасності.

Правова система і право.Тема 27. Правовий вплив та правове регулювання

Правове регулювання і його вплив на суспільні відносини. Правовий вплив як поширення дії права в усіх формах і напрямах на свідомість і поведінку людей.

Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання. Основні стадії правового регулювання. Правовий режим як правова форма, що визначає порядок (стан) правового врегулювання конкретної сфери суспільного життя.

Механізм правового регулювання як система засобів правового впливу на всі суб'єкти суспільного життя, формування їхньої правової поведінки. Елементи механізму правового регулювання. Якість правового регулювання суспільних відносин.Тема 28. Правосвідомість і правова культура

Поняття та основні риси правової свідомості. Структура правової свідомості, її елементи: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка. Деформація правової свідомості.

Правова культура: її сутність та основні риси, форми прояву в суспільстві. Правові погляди і принципи. Професійна правова культура.

Правова соціалізація. Правове виховання.


МОДУЛЬ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна

Поняття конституційного права як галузі публічного права. Місце конституційного права у правовій системі держави. Зміст предмету конституційного права України. Поняття та види методів конституційного права. Поняття та зміст принципів конституційного права.

Конституційна правосвідомість. Поняття та значення конституційного праворозуміння. Природне, позитивістське та постпозитивістське конституційне праворозуміння.

Конституційне право як галузь юридичної науки. Предмет науки конституційного права. Поняття та елементи системи науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Поняття системи конституційного права України. Структура конституційного права та її складові елементи.

Поняття форми та джерела конституцiйного права України. Специфічні особливості джерел конституційного права України. Класифікація джерел конституцiйного права України.Тема 2. Теоретична характеристика Конституції України

Основнi положення вчення про конституцiю. Поняття та сутність конституції. Класифiкацiя конституцiй. Поняття системи Конституцiї України. Характеристика структури Конституцiї України. Поняття та суть функцiй Конституцiї України. Юридичнi властивостi Конституцiї України.

Правова охорона Конституцiї України: інституційний механізм та основні форми. Політико-правовий аспект реалiзацiї Конституцiї України. Поняття та види тлумачення Конституцiї України. Способи тлумачення Конституцiї України.

Поняття та соціально-правова сутність конституцiоналiзму. Основні етапи розвитку конституціоналізму. Характеристика українського конституцiоналiзму на сучасному етапі державо- та правотворення.Тема 3. Конституційно-правові відносини

Поняття та специфічні ознаки конституційно-правових відносин. Види конституційно-правових відносин.

Поняття та елементи складу конституційно-правових відносин. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття та види. Поняття та види об’єктів конституційно-правових відносин. Зміст конституційно-правових відносин.

Юридичні факти як елементи конституційно-правових відносин: поняття та ознаки. Класифікація конституційно-правових юридичних фактів.Тема 4. Основи конституційного ладу України

Поняття, суть та ознаки конституційного ладу. Місце загальних засад конституційного ладу в Конституції України.

Конституційне закріплення суверенітету українського народу і форми його реалізації. Визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю.

Конституційні засади державного суверенітету України і його гарантії. Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державно-правовій практиці. Конституційний принцип верховенства права.

Політичні та економічні основи конституційного ладу. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституційні принципи мовної політики України. Статус державних символів України.

Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України. Статус міжнародних договорів у правовій системі України. Гарантії захисту конституційного ладу України. Нормативні та організаційні гарантії конституційного ладу України.Тема 5. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні

Поняття та інститути громадянського суспільства. Поняття та види громадських об'єднань. Конституційно-правовий статус громадських організацій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності. Конституційно-правове регулювання діяльності громадських спілок.

Конституційно-правовий статус політичних партій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення діяльності.

Поняття та види релігійних організацій. Поняття та сутність інформації. Основні принципи інформаційних відносин в Україні.Тема 6. Загальна характеристика конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні

Поняття і сутність конституційно-правового статусу людини і громадянина. Елементи конституційно-правового статусу людини і громадянина. Конституційна правосуб'єктність.

Поняття принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.

Тема 7. Громадянство України.

Поняття і зміст громадянства України. Ознаки громадянства України. Поняття та сутність принципів громадянства України.

Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України.

Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні

Поняття та загальні ознаки конституційних прав і свобод людини та громадянина. Юридичні властивості основних прав, свобод та обов’язків.

Система конституційних прав і свобод людини та громадянина. Громадянські (особисті) права і свободи людини та громадянина в Україні. Політичні права і свободи громадян України. Економічні права і свободи людини та громадянина в Україні. Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні. Культурні права і свободи людини та громадянина в Україні. Поняття, система і види гарантій реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні та гарантії їх виконання. Поняття, ознаки та види конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні. Обов’язки людини за Конституцією України. Конституційні обов’язки громадян України.Тема 9. Конституційно-правовий статус осіб, які на законних підставах перебувають на території України та закордонних українців

Поняття та зміст категорії «іноземець». Види правових режимів іноземців. Елементи конституційно-правового статусу іноземних громадян. Конституційна правосуб’єктність іноземців. Основні права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства.

Поняття та зміст категорії «біженець». Конституційно-правове регулювання статусу осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Поняття та елементи конституційно-правового статусу іммігрантів в Україні. Поняття та зміст конституційно-правового статусу закордонних українців.

Тема 10. Форми безпосередньої демократії в Україні

Поняття та зміст безпосередньої демократії. Принципи безпосередньої демократії. Поняття та види функцій безпосередньої демократії. Поняття та види форм безпосередньої демократії.

Поняття та ознаки виборів. Класифікація виборів. Виборче законодавство України. Види виборів в Україні. Поняття виборчого права. Конституційні принципи виборчого права.

Поняття та види виборчих систем. Особливості виборчої системи в Україні. Виборчий процес та його елементи. Стадії виборчого процесу.

Поняття та ознаки референдумів. Критерії класифікації референдумів. Класифікація референдумів. Законодавче регулювання всеукраїнського референдуму. Предмет всеукраїнського референдуму. Поняття та ознаки місцевих референдумів. Види місцевих референдумів. Предмет місцевого референдуму.

Тема 11. Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади в Україні

Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні.

Поняття та ознаки органу державної влади. Система і види органів державної влади.

Поняття та структура конституційно-правового статусу органів державної влади. Компетенція органу державної влади (функції та повноваження).Тема 12. Конституційно-правовий статус законодавчої влади в Україні

Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце і роль українського парламенту у конституційній системі органів державної влади.

Поняття та елементи конституційно-правового статусу Верховної Ради України. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України. Конституційна процедура формування Верховної Ради України. Конституційна процедура дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.

Компетенція (функції та повноваження) Верховної Ради України. Поняття та принципи законодавчого процесу. Конституційно-правове регулювання законодавчого процесу. Поняття та види стадій законодавчого процесу. Поняття та види правових актів Верховної Ради України.

Поняття та ознаки конституційно-правового статусу народного депутата України. Принципи конституційно-правового статусу народного депутата України. Права та обов’язки народного депутата. Поняття та сутність гарантій діяльності народних депутатів України.Тема 13. Конституційно-правовий статус Президента України

Поняття і юридичні форми глави держави. Загальна характеристика інституту президентства. Становлення та розвиток інституту президента в Україні. Місце Президента України в конституційній системі розподілу влади.

Функції і повноваження Президента України. Поняття та ознаки правових актів Президента України. Види правових актів Президента України. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

Поняття та елементи конституційно-правового статусу Ради національної безпеки і оборони України. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України.Тема 14. Конституційні основи виконавчої влади в Україні

Поняття, принципи та функції виконавчої влади в Україні. Сутність виконавчої влади в контексті ідеї розподілу влад. Система органів виконавчої влади в Україні.

Поняття, конституційний статус та ознаки Кабінету Міністрів України. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. Компетенція (функції та повноваження Кабінету Міністрів України).

Поняття та елементи конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України. Порядок призначення Прем’єр-міністра України. Повноваження Прем’єр-міністра України. Відповідальність Прем’єр-міністра України.

Поняття та система центральних органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал