Програма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з іспанської мовиPdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір79.6 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Програма
вступного іспиту до аспірантури Інституту
міжнародних відносин
з іспанської мови

Затверджено на засіданні Вченої Ради
Інституту
міжнародних
відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
26 травня 2015 року (протокол № 9)

Київ – 2015

1
Програма призначена для осіб, що вступають на навчання до аспірантури Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка і володіють іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмами з іноземної мови і навчальними планами кафедри
іноземних мов Інституту.
Іноземна мова в Інституті вивчається протягом І – ІХ
навчальних семестрів. На вивчення іноземної мови відводиться 2304 аудиторні години.
Програмою нормативного курсу іноземної мови для студентів Інституту міжнародних відносин передбачається комплексне вивчення іноземної мови, спрямоване на набуття студентами навичок володіння іноземною мовою у побутовій, соціально-культурній, суспільно-політичній і науковій сферах.
Зміст навчального матеріалу та організація учбового процесу забезпечують практичне володіння мовою як засобом спілкування. Курс граматики викладається в тісному зв'язку з лексикою. В результаті навчання студенти засвоюють активний словник обсягом до 4500 лексичних та фразеологічних одиниць. Розширенню словникового запасу сприяє позааудиторне читання.

По закінченні курсу вивчення іноземної мови студенти мають такі уміння:
1. Читати художні, публіцистичні і наукові тексти іноземною мовою з подальшим викладенням змісту прочитаного в усній або письмовій формі із заданим ступенем повноти або згорнутості.
2. Вести бесіду і вільно висловлюватись на побутові, соціально- культурні, суспільно-політичні і наукові теми з аргументуванням власної думки.
3. Розуміти усне мовлення співрозмовника, лектора або диктора у фонозапису, а також аудіотекст засобів масової інформації.
4. Робити доповіді та повідомлення на основі прочитаних художніх, публіцистичних та наукових текстів, а також аудіотекстів.
5. Перекладати суспільно-політичні, наукові тексти та тексти на соціально-культурні теми з іноземної мови на українську і з української мови на іноземну з адекватною передачею стилю і змісту тексту, що перекладається.
6. Володіти засобами лексичних і граматичних трансформацій при перекладі. Уміти обґрунтовувати вибір відповідних трансформацій.
7. Анотувати та реферувати прочитані наукові або публіцистичні матеріали, використовуючи різні види вторинного тексту на базі тексту- джерела: реферат-конспект, реферат в описовій формі, реферат-резюме, реферат-огляд.

2
Відповідно вступники до магістратури повинні мати адекватну лінгвістичну і комунікативну підготовку. Знання лексики іноземної мови включає, крім частотних, загальноуживаних лексичних і фразеологічних одиниць, притаманних побутовій, соціально-культурній і суспільно- політичній сферам, лексику, що обслуговує таку тематику:

Всеосяжний мир і безпека. Зони напруження

Зовнішня та внутрішня політика України

Зовнішня та внутрішня політика країни, мова якої вивчається

Конституція України

Культурна спадщина та розвиток націй. Взаєморозуміння цивілізацій

Людина і довкілля, захист навколишнього середовища

ООН, ЮНЕСКО та інші міжнародні організації

Освіта в Україні і в країні, мова якої вивчається

Наука в Україні і в країні, мова якої вивчається

Права людини

Працевлаштування в Україні і в країні, мова якої вивчається

Проблеми молоді у сучасному світі

Роль масової інформації у сучасному світі

Вимоги до володіння іноземною мовою і перекладом

ІСПАНСЬКА
МОВА
Граматичний матеріал. Морфологія і синтаксис


Artículos determinados e ideterminados.

Pronombres demostrativos, indefinidos, posesivos.

Pronombres de Complemento Directo e Indirecto.

Pronombres con preposición.

Pronombres y verbos reflexivos.

3

Verbos pronominales.

Interrogativos y exclamativos.

Relativos.

Numerales cardinales y ordinales.

Adjetivos. Comparativos y superlativos.

Presente de Indicativo.

Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Pretérito Indefinido.

Pretérito Perfecto de Indicativo.

Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo.

Contraste de los tiempos del pasado.

Futuro Imperfecto. Futuro Perfecto.

Condicional Imperfecto. Condicional Perfecto.

Presente do Subjuntivo.

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.

Pretérito Perfecto de Subjuntivo.

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Actividad mental. Opinión.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Constatación y valoración

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Deseos. Causa.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Condición. Oposición.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Descripción de una persona o de un objeto.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Descripción de un momento o de un tiempo.

Contraste Indicativo / Subjuntivo. Descripción de un modo.

Imperativo.

Formas no personales del verbo. Infinitivo, gerundio y participio.

Perífrasis de infinitivo.

4

Perífrasis de gerundio.

Perífrasis de participio.

Adverbios de afirmación negación y duda.

Adverbios y locuciones de cantidad.

Adverbios, locuciones y preposiciones de lugar y tiempo.

Adverbios y locuciones de modo.

МОВА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1.
Договори та інші міжнародні угоди.
Договори та конвенції, угоди, декларації, протоколи : загальна характеристика.
2.
Установчі документи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій.
Статут Організації Об’єднаних Націй, Статут Міжнародного Суду,
Статут спеціалізованих установ ООН : загальна характеристика.
5. Односторонні правові акти.
Ратифікація, приєднання та схвалення, застереження, денонсація: загальна характеристика.
6. Резолюції та документація Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародних організацій.
Резолюції, правила процедури : загальна характеристика.
3.
Заключні документи.
Заключні документи міжурядових переговорів і візитів, заключні документи міжнародних конференцій : загальна характеристика.
ДИПЛОМАТИЧНЕ ЛИСТУВАННЯ
1.
Мова дипломатії.
Загальноприйнятий дипломатичний вокабуляр. Офіційна мова ООН.
2.
Кореспонденція ООН.
Типи офіційних повідомлень ООН. Офіційні на неофіційні листи, вербальні ноти: загальна характеристика, лексичні та синтаксичні особливості.

5 3. Дипломатичне листування.
Різноманітність форм дипломатичного листування між державами.
Особисті ноти. Вербальні ноти. Протокольні формули в дипломатичному листуванні. Пам’ятні записки. Напівофіційна кореспонденція. Класифікація дипломатичних документів за змістом. Нові форми дипломатичного листування. Особисті послання від глав уряду або держав. Пам’ятні записки
(уряд урядові). Звернення. Односторонні декларації. Заяви. – Загальна характеристика, лексичні та синтаксичні особливості.
4. Заключні документи державних візитів і переговорів.
Спільні заяви, комюніке, двосторонні (багатосторонні) декларації: загальна характеристика, лексичні та синтаксичні особливості.
5. Інші дипломатичні акти. Агреман, екзекватура, вірчі грамоти: загальна характеристика, лексичні та синтаксичні особливості.
МОВА КОМЕРЦІЙНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.
Комерційна кореспонденція.
Загальні правила та характеристика. Роль комерційної кореспонденції у розвитку міжнародної торгівлі. Стиль міжнародної кореспонденції.
2.
Структура ділових листів.
Обов’язкові частини листа. Додаткові елементи листа. Лексичні та синтаксичні особливості. Укладання і переклад ділових листів.
3.
Ділове листування.
Листи щодо трудоустрою. Листи-вітання, запрошення, висловлювання подяки, співчуття : лексичні та синтаксичні особливості, укладання, переклад.
4.
Телеграми. Телекси. Факси.
5.
Контракти та угоди.
Загальна структура. Термінологія. Архаїчні вирази.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
1. Загальні теоретичні питання перекладу.
Роль перекладу у розвитку світової культури та зміцненні міжнародних зв’язків.
Переклад як засіб комунікації. Види письмового перекладу: повний, реферативний, анотаційний. Види усного перекладу: послідовний та

6 синхронний.
Проблема перекладності. Екстралінгвістичний фактор перекладу. Фонові знання. Прагматика перекладу. Поняття адекватності перекладу.
Контекст і еквівалентність. Вузький і широкий контекст. Види і типи еквівалентів. Буквалізми.
2.
Лексичні питання перекладу
Значення слова та переклад. Багатозначність та широта значення слова.
Лексичні еквіваленти. Абсолютні та контекстуальні еквіваленти.
Лексичні трансформації при перекладі: добавлення і опущення слів, конкретизація, генералізація, синонімічна заміна, антонімічний переклад, смислове узгодження, адаптація, експлікація, ампліфікація, компенсація, смисловий розвиток значення, компенсація, модуляція.
Переклад інтернаціоналізмів. „Несправжні друзі” перекладача.
Безеквівалентна лексика. Реалії як компонент історичного і національно- культурного контексту: класифікація, способи перекладу – транскрипція, транслітерація, калькування, синонімічна заміна, описовий переклад.
Переклад власних імен.
3.
Граматичні питання перекладу
Граматичні трансформації при перекладі: зміна порядку слів, членування і об’єднання речень.
Заміна частин мови при перекладі. Прийменникові та неприйменникові конструкції та засоби їх перекладу.
Переклад артиклів з використанням лексичних та граматичних засобів.
Вибір артикля при перекладі з української мови на іноземну.
Переклад віддієслівних іменників, іменників абстрактного значення, складних та складених слів.
Засоби перекладу присудка, вираженого перехідними та неперехідними дієсловами.
Переклад конструкцій з безособовими формами дієслова та каузативних конструкцій.
4.
Стилістичні питання перекладу
Характеристика основних функціональних стилів.
Жанрово-стилістичні особливості публіцистичних текстів, наукової літератури, текстів офіційно-ділових документів.

7
Рекомендована література

1.
Курс письмового перекладу. Іспанська мова. О.М. Калустова, І.М.
Шаянова, К.А.Танич, Н.Ю. Квасюк, М.О. Коломієць - Київ, Київський університет, 2000.
2.
Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську. З.О.
Гетьман, І.С. Орлова - Київ, Київський університет, 2010.
3.
Усний переклад з іспанської українською Г.Г. Верба, З.О. Гетьман, -
Київ, Київський університет, 2003.
4.
Навчальний посібник з практичної граматики іспанської мови, Н.М.
Корбозерова, О.П. Обручникова, Р. Ерраес Веласко - Київ, Київський університет, 2003.
5.
Curso superior de español , Г.Г. Верба. Ф.Х. Лопес Тапіа - Вінниця, Нова книга, 2007.
6.
Curso de interpretación del Español al Ucraniano, Усний переклад з
іспанської мови українською. Г.Г. Верба, З.О. Гетьман, Ф.Х. Лопес
Тапіа - Вінниця, Нова книга, 2007.
7.
Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів, З.О.
Гетьман, І.С. Орлова, - Київ, Слово, 2008.
8.
Язык испанской прессы, Е.Б. Передерий - Москва, Высшая школа,
2005.
9.
Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык. В.А. Иовенко – Р.Валент, Москва, 2006.
10.
Испанский язык для дипломатов, Е.В. Астахова - Москва, МГИМО-
Университет, 2008.
11.
Испанский язык для специалистов:
Мировая экономика, международные экономические отношения, внешняя торговля. Л.В.
Коваленко, М.Г. Акинфиева – Москва, Высшая школа, 2008.
12.
Испанский язык. Учебное пособие по юридическому переводу. В.В.
Яковлева – Москва, МИМО-Университет, 2006.
13.
Испанский для юристов. Учебное пособие. Уровни В1-В2. Н.В.
Коростелева, О.Б. Чибисова - Москва, МГИМО-Университет, 2008.

8 14.
Испанский язык для журналистов. Уровень – бакалавр. Романова Г.С.,
Иовенко В.А., Ларионова М.В. - Москва, МГИМО-Университет, 2009 15.
Испанский язык. Международная журналистика. Уровни А2-В1, Г.М.
Горенко - Москва, МГИМО-Университет, 2010 16.
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961 ).
17.
Віденська Конвенція про дипломатичні зносини (18 квітня 1961 р.).
18.
Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948).
19.
Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948).
20.
Статут Організації Об’єднаних Націй.
21.
Carta de las Naciones Unidas.
22.
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
13. Статут міжнародного суду.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал