Програма вступного іспиту для отримання окр магістра галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Скачати 327.33 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір327.33 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

„Затверджую"

Голова приймальної комісії ДонДТУ

_________________М.І.Антощенко

„ __ " 2016 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту для отримання ОКР магістра


галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

(0501 - «Економіка і підприємництво»)


спеціальність 051 «Економіка»

(8.030504 - «Економіка підприємства


(за видами економічної діяльності) »)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

протокол № 7 від 03.03.2016 р.

Зав. кафедри Н.А.Куликова

ЛИСИЧАНСЬК-2016
1 «Потенціал і розвиток підприємства»


1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Наукова сутність поняття «потенціал», генезис його становлення та використання в економічних дослідженнях і бізнес-практиці. Видові прояви потенціалу. Теоретичне позиціонування категорії «потенціал підприємства» в системі наукових понять. Розкриття основних відмінностей категорії «потенціал підприємства» від суміжних понять. Основні підходи до вивчення потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки в конкретних умовах застосування.

Системне визначення основних складових елементів
потенціалу підприємства. Системні зв'язки і характерні особливості окремих складових. Основний зміст поняття «потенціал підприємства». Теоретична модель формування потенціалу підприємства.
1.2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Основні типи структуризації потенціалу підприємства. Визначення та взаємозв'язок об'єктних і суб'єктних складових потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика об'єктних складових потенціалу підприємства. Виробничий потенціал підприємства, його елементна структура. Елементи фінансового потенціалу підприємства. Просте і розширене відтворення потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика суб'єктних складових потенціалу підприємства. Маркетинговий потенціал підприємства і його структура: збутової, логістичний та інші елементи.

Агреговані прояви потенціалу підприємства та їх характеристика. Системоутворююча роль трудового, інфраструктурного та інформаційного потенціалів.

Методологічні основи використання графоаналітичної технології для дослідження потенціалу сучасних підприємств. Функціональна класифікація бізнесу як передумова побудови графоаналітичних моделей потенціалу підприємств. Критерії та показники аналізу кожного функціонального блоку бізнесу. Алгоритм графоаналітичного оцінки потенціалу підприємства. Методика інтерпретації результатів графоаналітичного дослідження.1.3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

Визначення процесів формування та розвитку потенціалу сучасних підприємств. Комплексний підхід до аналізу та системні особливості соціально-економічних систем мікрорівня.

Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства. Синергічний ефект у розвитку потенціалу підприємства. Алгоритм оптимізації потенціалу підприємства. Основні типи закономірностей формування потенціалу підприємства: формуючі та регулюючі. Виділення і аналіз домінуючого чинника розвитку підприємства як основи управління процесами формування його потенціалу. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств.
1.4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
Наукова сутність поняття «виробничий потенціал», генезис його становлення та використання в економічних дослідженнях і бізнес - практиці. Видові прояви виробничого потенціалу підприємства. Основні підходи до вивчення виробничого потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки в конкретних умовах застосування.

Виробничий потенціал підприємства по О.С. Федоніну. Виробничий потенціал і його структура по Н.С. Краснокутській, по Н.І. Іванову, по В.Н. Авдєєнко та ін.

Основні типи сегментування сучасних сфер бізнесу. Специфіка аналізу окремих галузей національної економіки і підприємств. Особливості структури потенціалу підприємств залежно від галузевої специфіки.

Особливості формування потенціалу підприємств добувної (гірничорудної, вугільної, нафтогазової), металургійної (чорної, кольорової), хімічної, легкої промисловості, машинобудівних та енергогенеруючих компаній, будівельних, сільськогосподарських і транспортних організацій.

Ключові фактори ефективного формування та використання потенціалу підприємств різних сфер бізнесу.

Методи оцінки виробничого потенціалу підприємства.


1.5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Взаємозв'язок економічних категорій: ринок, конкуренція,


конкурентоспроможність і потенціал підприємства. Системні характеристики потенціалу функціональних і організаційних позицій, що визначають ефективність його використання і конкурентоспроможність.

Порівняльну оцінку потенціалів підприємств через ринок як передумова оцінки їх конкурентоспроможності. Рівні та особливості прояву конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Методологія оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: принципи і підходи. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Діагностика факторів, що визначають конкуренцію на різних ринках. Основні сили конкуренції по М. Портеру. Потенційні конкуренти, аналіз ймовірності входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і покупців (споживачів) продукції підприємства.

Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Класифікація конкурентоспроможності потенціалу.

Можливі моделі планування в різних стратегічних зонах господарювання. КРОК-аналіз підприємства. SWOT-аналіз підприємства. КОСМОС-аналіз підприємства. Метод аналізу GAP. Метод аналізу партій. Метод аналізу PIMS. Метод вивчення профілю об'єкта. Аналіз конкурентоспроможності за системою 111-555.

Прикладні методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
1.6 Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства

Мета і завдання вартісної оцінки потенціалу підприємства. Сутність і механізм реалізації процедури оцінки потенціалу підприємства. Концепція вартісної оцінки потенціалу підприємства. Структурно - логічна схема формування вартості потенціалу підприємства і його складових.

Сучасна методологія оцінки вартості бізнесу та потенціалу підприємства. Сутнісно-змістовна характеристика вартості в обміні.

Особливості прояву вартості потенціалу в користуванні.


Загальна класифікація принципів оцінки вартості потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика принципів оцінки, засновані на уявленнях користувача. Розкриття принципів оцінки, пов'язаних з ринковим середовищем. Принципи, пов'язані із земельною ділянкою, будівлями і спорудами. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання як єдиний базис інтегральної оцінки потенціалу підприємства.


1.7 Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства

Сутність і необхідність системного підходу до оцінки вартості потенціалу підприємства. Три основні теоретичні концепції оцінки вартості бізнесу та потенціалу підприємства. Система факторів, що визначають вартість потенціалу підприємства. Методологія вартісної оцінки потенціалу підприємства.

Загальна характеристика витратних методів оцінки та особливостей їх використання в сучасних умовах господарювання. Загальна методологія порівняльних методів оцінки. Ознайомлення з методами ринкової концепції. Класифікація мультиплікаторів порівняння за різними ознаками.
Основи вихідної оцінки вартості потенціалу підприємства. Функції грошової одиниці. Загальна характеристика вихідних методів для оцінки потенціалу підприємства. Методи визначення ставки приведення грошових потоків. Економічна логіка побудови та розрахунку коефіцієнта капіталізації. Різновиди коефіцієнтів капіталізації. Методи розрахунку коефіцієнта капіталізації.

Порівняльна характеристика переваг і недоліків різних підходів до оцінки вартості потенціалу підприємства.


1.8 Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд
Сучасні особливості підприємницького використання забудованих і незабудованих ділянок. Основні передумови визнання земельних ділянок та об'єктів нерухомості частиною потенціалу підприємства згідно ресурсним та організаційно-функціональним підходами. Принципи визначення вартості земельної ділянки та об'єктів нерухомості. Перелік та зміст документів, необхідних для проведення оцінки вартості нерухомих об'єктів.

Оцінки вартості земельних ділянок промислового і непромислового призначення. Різновиди експертної та нормативної оцінки земель, їх порівняльна характеристика. Передумови проведення нормативної та експертної оцінки вартості земель.

Базові методичні підходи до оцінки вартості земельних ділянок. Види земельної ренти. Класифікація об'єктів нерухомості з метою оцінки. Змістовна характеристика методів оцінки об'єктів нерухомості. Особливості використання різних методів оцінки об'єктів нерухомості в сучасних умовах діяльності. Визначення зносу об'єктів нерухомості.
1.9 Визначення ринкової вартості машин та обладнання

Ідентифікація машин та обладнання як об'єкта оцінки та складової потенціалу підприємства. Оцінювання машин та обладнання окремо, групами і системно. Типові ситуації, що вимагають вартісної оцінки машин і обладнання. Характерні особливості машин і обладнання як елемента потенціалу підприємства.

Способи угруповання машин і обладнання як об'єкта оцінки. Джерела інформації та етапи ідентифікації об'єкта оцінки.
Види зносу і його вплив на вартість машин та обладнання. Непрямі методи визначення фізичного зносу об'єкта. Оцінювання техніко-економічного старіння машин і устаткування.

Особливості використання витратних методів оцінки потенціалу машин та обладнання підприємства. Порівняльний підхід до оцінки вартості потенціалу машин і устаткування. Методика вибору об'єкта порівняння. Змістовна характеристика найбільш поширених методів порівняльної групи, які використовуються для оцінки машин і обладнання. Методологія вихідної оцінки машин і обладнання. Особливості використання методів вихідної групи для оцінки вартості машин та обладнання.


1.10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінки

Понятійно-категоріальний апарат, який використовується в оцінній практиці нематеріальних активів підприємства. Специфічні риси нематеріальних активів як складової потенціалу підприємства. Класифікація нематеріальних активів за різними ознаками. Типові господарські ситуації, які вимагають оцінки вартості нематеріальних активів підприємства.


Функціональний підхід до менеджменту нематеріальних активів підприємства. Процес перетворення продукту інтелектуальної праці в нематеріальний актив.

Особливості господарського використання нематеріальних активів у діяльності сучасних підприємств. Принципи обліку нематеріальних активів підприємства як передумова їх оцінки. Оцінки і аналіз нематеріальних активів підприємства.

Методологія оцінки вартості нематеріальних активів підприємства. Основні підходи до вирішення проблеми ідентифікації нематеріального об'єкта оцінки. Види оцінок вартості нематеріальних активів. Методи оцінки вартості потенціалу нематеріальних активів та особливості їх використання в сучасних умовах господарювання.

Витратний підхід до оцінки вартості потенціалу нематеріальних активів: основні передумови та принципи. Сутнісна характеристика витратних методів оцінки нематеріальних активів.

Аналітичний огляд існуючих методик до оцінки науково - технічної продукції, об'єктів промислової власності, ліцензій, науково-технічної інформації, програмного забезпечення та інформаційних продуктів, товарного знака та фірмового найменування.
1.11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

Визначення поняття «трудовий потенціал»: рівні прояву, види, характерні риси. Одиниці виміру вартості трудового потенціалу підприємства, їх використання в прикладному аналізі. Місія, цілі та завдання оцінки трудового потенціалу в господарській практиці.

Трудовий потенціал працівника і характеристика окремих його складових. Фактори, що визначають трудовий потенціал працівника. Зв'язок і відмінності трудового потенціалу організації в зіставленні з трудовим потенціалом її співробітників. Основні складові трудового потенціалу організації.

Теоретичні передумови побудови методик оцінки трудового потенціалу: сучасні підходи та моделі. Методологічні основи визначення трудового потенціалу підприємства. Загальна логіка оцінки вартості трудового потенціалу. Система факторів, що визначають розмір і вартість управлінського потенціалу. Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу та особливості їх практичного використання. Методика оцінки потенціалу Н. В. Авдєєнко і В. А. Котлів: сутність, показники, переваги та недоліки. Методика оцінки трудового потенціалу на основі одиниці живої праці: показники та алгоритм розрахунку.

Методики порівняльної оцінки потенціалу підприємства. Коефіцієнтний методика оцінки трудового потенціалу підприємства: групи показників і алгоритм їх розрахунку. Вихідна оцінка потенціалу управлінського та технологічного персоналу.

Необхідність управління трудовим потенціалом підприємства. Управління трудовим потенціалом на основі коефіцієнтів заміщення економічних ресурсів. Алгоритм управління трудовим потенціалом підприємства на основі трифакторної моделі оцінки.


1.12 Оцінка вартості бізнесу

Визначення поняття «вартість бізнесу». Загальна внутрішня модель оцінки вартості бізнесу. Структурно-логічний метод оцінки вартості бізнесу. Видаткові, порівняльні та результатні методи оцінки вартості бізнесу: їх сутність і особливості практичного використання.

Простий балансовий метод оцінки вартості бізнесу: алгоритм розрахунку і ключовий показник. Метод регулювання балансу. Метод вартості заміщення. Метод ліквідаційної вартості. Метод чистих активів. Методики накопичення активів.

Метод прямої капіталізація ключові особливості та алгоритм визначення. Метод дисконтування грошового потоку. Метод оцінки вартості бізнесу на основі опціонів. Метод економічного прибутку. Метод додаткових доходів.

Метод мультиплікаторів: різновидність мультиплікаторів і їх використання в оціночної практиці. Метод галузевих співвідношень. Метод аналогового продажу (ринку капіталу). Основні методи аналізу бізнесу з метою оцінки його вартості. Особливості оцінки гудвілла (репутації) підприємства: німецька метод, швейцарський метод,
англосаксонський метод, дисконтний метод, метод щорічного визначення, метод Грефа, комбінований метод оцінки.
1.13 Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства

Потенціал виживання підприємства: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови виживання підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства. Дослідження стану довкілля як складова процесу діагностики кризових явищ та загрози банкрутства підприємства.

Антикризовий потенціал підприємства: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови антикризового потенціалу підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства після кризи. Дослідження стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства відповідно обраним антикризовим програмам.

Стратегічний потенціал підприємств: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови стратегічного потенціалу підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства відповідно обраним стратегіям. Дослідження стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства відповідно обраним стратегіям.


1.14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Ознаки підприємства: виробничо-технічна єдність,


організаційно - соціальна єдність, фінансово - економічна самостійність. Виробнича структура підприємства, оптимальна структура підприємства.

Класифікація підприємств за різними критеріями: за характером діяльності, за формами власності, за правовим статусом, за національною приналежністю капіталу підприємства, за галузевою - функціональними видами діяльності, за розмірами підприємств за чисельністю працівників,


Види розвитку підприємств, сценарії розвитку підприємств. Сучасні концепції розвитку підприємств. передумови розвитку підприємств.
1.15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

Розвиток підприємства: модернізація, реформування,


реструктуризація, реорганізація.

Реструктуризація підприємства: часткова, комплексна,


управлінська, технічна, економічна, фінансова, оперативна, стратегічна та ін.

Методи оцінки резервів розвитку підприємства і потенціалу підприємства: критеріальні, експертні, графічні, математичні, одномоментні, стратегічні, логістичні, індикаторні, матричні і ін.


2 «Стратегія підприємства»
2.1 Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві. Проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах; походження і зміст категорії «стратегія»; стратегія в економічній науці; широке і вузьке трактування стратегії. Стратегія в менеджменті підприємницьких організацій. Стратегія підприємства в контексті економічної політики. Стратегія та економічна політика підприємства. Економічна політика при розробці та реалізації стратегії підприємства, її процедури. Трактування стратегії підприємства в економічній науці; філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства. Стратегія як результат. Стратегія як процес. Стратегія як засіб. Аспекти стратегії підприємства. Комплексність стратегії. Загальні концепції трактування стратегії підприємства. Еволюція концепції стратегії підприємства. Сучасна концепція стратегії підприємства. Відмінності між концепціями стратегії підприємства.


2.2 Місія і цілі підприємства

Місія підприємницької організації. Зміст місії підприємства. Основні елементи місії. Фактори розробки місії. Принципи формулювання місії підприємства. Цілі функціонування підприємства. Аспекти цілі і встановлення загальної головної мети організації. Деталізація і склад мети. Система цілей підприємства. Класифікація цілей підприємства. Стратегічні цілі компанії і правила (принципи) їх визначення. Глобальні та локальні цілі. Основні етапи процесу визначення цілей. Вимоги, яким повинні відповідати правильно сформульовані цілі. Декомпозиція головної мети підприємства. Побудова ієрархії цілей («дерева цілей"). Становлення індивідуальних цілей і завдань.2.3 Стратегічний контекст підприємства

Підприємство в стратегічному контексті. Місце підприємства в РЕМ. Стратегічність діяльності та розвитку підприємства. Аспекти стратегічного контексту підприємства. Фактори оточення і розвитку підприємства. Суть стратегічної реакції підприємства. Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства у зовнішньому середовищі ринкової економіки. Діяльність та розвиток підприємства в стратегічному контексті. Стратегічний контекст управління підприємством. Стратегічні рішення. Процедури формування стратегії. Стратегічний план. Стратегічні вказівку. Зміст і структура (склад) стратегій підприємства. Стратегічний набір підприємства. Стратегічний прогалину. Класифікація стратегій підприємства. Система стратегій підприємства. Алгоритм створення стратегії підприємства. Рівні розробки стратегій. Елементи стратегічного набору підприємства. Корпоративні, загальні, конкурентні, бізнес, забезпечують функціональні та ресурсні, операційні стратегії. Взаємозв'язок елементів стратегічного набору підприємства. Відображення стратегічного аспекту діяльності підприємства. Принципи формування стратегії підприємства.2.4 Оцінка зовнішнього середовища підприємства

Основні питання стратегії підприємства. Необхідність аналізу та оцінки середовища підприємства. Оточення функціонування підприємства. Види оточення. Макросередовище, безпосереднє оточення і внутрішнє середовище. Конкретні фактори середовища. Методологія аналізу зовнішнього оточення підприємства. Мета зовнішнього аналізу підприємства. Проблематика, етапи та процедури зовнішнього аналізу. Позиції зовнішнього аналізу. Стратегічне позиціонування фірми у зовнішньому середовищі. Поняття стратегічної зони господарювання (СЗГ) підприємства. Проблема виділення сегмента оточення (вибору СЗГ) підприємства. Сегментація зовнішнього оточення. Параметри виділення СЗГ підприємства. Алгоритм виділення СЗГ. Аналіз привабливості СЗГ для підприємства. Стратегічні зони ресурсів (СЗР) підприємства. Алгоритм виділення СВР. Методика оцінки зовнішнього середовища підприємства. Оцінювання важливості (і відбір факторів можливостей і загроз) в рамках методу SWOT. Типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних зовнішніх можливостей і загроз для бізнесу фірми в майбутньому. Матриця можливостей. Матриця загроз. Типові можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства. Визначення оцінки) важливості факторів зовнішнього середовища за методом складання профілю середовища. Привабливість СЗГ. Методи і показники оцінки привабливості СЗГ. Однофакторне оцінювання зовнішнього середовища. Багатокритеріальний підхід до оцінки привабливості зовнішнього середовища. Комплексні показники привабливості сектора економіки (ССО - галузі, ринку), на якому діє підприємство. Підходи до розрахунку комплексних показників привабливості СЗГ. Фактори формування розрахунку комплексних показників) можливостей і загроз, зростання попиту і зміни рентабельності у ВЗГ фірми.2.5 Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Внутрішнє середовище підприємства в стратегічному контексті. Структуризація внутрішнього середовища підприємства. Стратегічний потенціал підприємства. Склад потенціалу підприємства. Підходи до аналізу потенціалу підприємства. Призначення, зміст і аспекти аналізу потенціалу підприємства. Об'єкти і предмет внутрішнього аналізу. Позиції аналізу. Використання даних внутрішнього аналізу. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Фактори формування сильних і слабких сторін підприємства. Типові сильні і слабкі сторони підприємств. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Методика і рівні оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Конкурентний статус підприємства. Підходи до визначення (оцінки) конкурентного статусу підприємства. Методика оцінки конкурентного статусу підприємства за спрощеною (загальною) схемою. Методика оцінки конкурентного статусу підприємства за диференційованою системою факторів. Комплексний показник конкурентного статусу підприємства. Визначення відносних інвестиційних позицій (відносного рівня стратегічних інвестицій) фірми в обраних СЗГ. Оцінка майбутньої ефективності діючої стратегії фірми у ВЗГ. Оцінка комплексного показника відносного рівня потенціалу (мобілізаційних можливостей) підприємства з ССО. Оцінка середовища підприємства за методом SWOT-аналізу. Методологія побудови та використання матриці SWOT. Типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних внутрішніх сильних сторін (внутрішніх можливостей, потенціалу) і слабких сторін фірми в майбутньому.2.6 Стратегії бізнесу

Поняття стратегії бізнесу компанії. Підходи до формування стратегії окремої бізнес-одиниці. Специфіка бізнес-стратегії. Стратегічна зона господарювання (СЗГ) і стратегічний господарський центр (СГЦ), як об'єкти і суб'єкти розробки бізнес-стратегії підприємства. Стратегічний господарський підрозділ (СГП) як рівень розробки стратегії бізнесу. Алгоритм розробки бізнес - стратегії. Класифікації стратегій бізнесу підприємства. Конкурентні бізнес-стратегії: стратегія мінімізації витрат, стратегія


диференціації, стратегія фокусування. Характеристика конкурентних бізнес-стратегій по Томпсону-Стрікленду; стратегії виділені за рівнем глобалізації (диференціації) бізнесу: вузької спеціалізації, диверсифікації в межах окремих видів бізнесу стратегії виділення щодо конкурентної позиції в бізнесі: лідера претендента, наслідування, новачка в галузі. Стратегії, виділені у напрямку розвитку окремого бізнесу підприємства: стабілізації зростання (позитивного розвитку), скорочення, ліквідації. Типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.
2.7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства

Диверсифікація діяльності підприємства. Аспекти (напрями) диверсифікації. Цілі диверсифікації. Доцільність і можливість диверсифікації діяльності підприємства. Сценарії диверсифікації. Концентрична диверсифікація. Горизонтальна диверсифікація. Конгломеративна диверсифікація. Вертикальна диверсифікація. Стратегії диверсифікації підприємства. Фактори, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації. Стратегії концентричної диверсифікації. Стратегії конгломеративної диверсифікації. Стратегії горизонтальної диверсифікації. Стратегії вертикальної диверсифікації. Типові стратегії диверсифікації, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.


2.8 Стратегія зовнішнього розвитку підприємства

Типи розвитку підприємства. Зовнішні розвиток підприємства. Цілі зовнішнього розвитку. Інтеграція підприємства. Сценарії зовнішнього розвитку підприємства. Зворотній й пряма вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Діагональна інтеграція. Стратегія горизонтальної інтеграції. Стратегії вертикальної інтеграції. Стратегія діагональної інтеграції. Порядок (алгоритм) формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства. Типові стратегії зовнішнього розвитку підприємства, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.


2.9 Корпоративна стратегія підприємства

Корпоративна стратегія. Стратегічний набір підприємства. Стратегічна прогалина. Складові корпоративної стратегії. Складові стратегічного вибору. Загальні стратегії. Загальні конкурентні стратегії. Продуктово-ринкові стратегії (стратегії бізнес-напрямків). Функціональні стратегії. Ресурсні стратегії. Типи корпоративних стратегій. Стратегії стабілізації. Стратегії виживання. Стратегії зростання. Стратегії скорочення. Стратегії ліквідації. Комбіновані стратегії.2.10 Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства

Алгоритм методики вироблення стратегії підприємства. Методи діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства (бізнес-рівень) або вузькоспеціалізованої фірми-підприємства. Модель накопиченого досвіду. Модель життєвого циклу продукту. Модель життєвого циклу технологій. Модель (матриця) продукт-ринок. Модель М. Портера ("матриця конкурентної переваги»). Діагностика та стратегічний аналіз агрегованих і диверсифікованих фірм. Матричні ("портфельні") методи побудови стратегії. Загальний алгоритм "портфельної" діагностики фірми. Методи перспективного фінансового аналізу. Побудова і використання матриці BCG. Побудова і використання матриці МакКинсі. Побудова і використання матриці Шелл. Побудова і використання матриці ADL. Метод SWOT-аналізу, Метод SPASE.2.11 Альтернативність у стратегічному виборі

Поняття стратегічних альтернатив. Базові стратегічні альтернативи. Конкурентні стратегічні альтернативи. Стратегічні альтернативи розвитку бізнесу підприємства. Стратегії інтенсивного, концентрованого (обмеженого) зростання (розвитку). Стратегії інтегрованого зростання (розвитку). Стратегії диверсифікованого росту (розвитку). Стратегії скорочення. Стратегії стабілізації. Стратегії реструктуризації. Стратегічні альтернативи залежно від ролі і місця фірми та її конкурентів на ринку. Стратегічні альтернативи залежно від умов діяльності (середовища) та ресурсних можливостей підприємств. Вибір стратегічного напрямку діяльності (розвитку) підприємства. Оцінка стратегічних альтернатив. Вибір загальної стратегії (загального стратегічного напрямку розвитку) фірми. Перегляд стратегічних альтернатив (СА) в межах обраної загальної стратегії і вибір конкретної стратегії розвитку підприємства. Матриця вибору стратегій Томпсона і Стрікленда. Аналіз конкурентних переваг фірми і її положення на ринку на основі тест-таблиці Х. Вільдемана. Вибір стратегії для малих фірм по матриці "продукт - форма існування фірми". Вибір стратегії для середніх фірм по матриці "темп зростання фірми - темп розширення ніші". Вибір стратегії для великих фірм.2.12 Декомпозиція корпоративної стратегії підприємства

Декомпозиція і синтез корпоративної стратегії. Підходи декомпозиції корпоративної стратегії. Функціональна декомпозиція корпоративної стратегії. Декомпозиція за підходом - виділення ведучої ключової стратегії-підсистеми. Декомпозиція корпоративної стратегії застосуванням "дерева структури та стратегічних альтернатив". Дерево структури і варіантів (альтернатив) товарно-ринкової стратегії. Дерево структури і альтернативних рішень ресурсної стратегії. Дерево структури і варіантів (альтернативних) рішень з технологічної стратегії. Дерево структури і варіантів фінансово-інвестиційної стратегії. Дерево варіантів соціальної (кадрової) стратегії. Структура рішень (стратегічних альтернатив) інтеграційної стратегії. Дерево типів і варіантів управлінської стратегії. Декомпозиція корпоративної стратегії підприємства за принципом виділення окремих бізнес-аспектів. Поєднання підходів декомпозиції КС.


2.13 Загальна характеристика функціональної стратегії

Функціональні стратегії підприємств: стратегії розвитку загального управління; виробничі, інвестиційні, інноваційні, маркетингові, кадрові, технологічні, фінансові та ін.

Виробничі стратегії підприємства: стратегії виробництва в залежності від галузевої приналежності організацій та диференціації ринків; методи оцінки виробничих стратегій підприємств.

Інноваційні стратегії: інноваційна активність організацій, класифікації інноваційних стратегій по К. Фріману: традиційна, опортуністична, імітаційна, оборонна, наступальна: корпоративна інноваційна стратегія; методи оцінки інноваційних стратегій підприємств. Інвестиційні стратегії: типи інвестиційних стратегій по М.М. Мартиненко.

Маркетингові стратегії: стратегії активного маркетингу, стратегії пасивного маркетингу, стратегії широкого проникнення на ринок, стратегії вибіркового розвитку. Морфологічна матриця стратегій маркетингу. Модель стратегій системи "ціна - якість": стратегії ціноутворення, стратегії просування продукції, рекламні стратегії та ін. Методи оцінки маркетингових стратегій підприємств.

Кадрові стратегії: матриця "потенціал персоналу - стратегічна важливість діяльності" як основа формування кадрової стратегії організацій - аналізаторів. Матриця "потенціал персоналу - стратегічна важливість діяльності" як основа формування кадрової стратегії організацій - захисників. Матриця "потенціал персоналу - стратегічна важливість діяльності" як основа формування кадрової стратегії організацій. Матриця "Основні напрямки


винагород ". Методи оцінки кадрових стратегій підприємств.

Технологічні стратегії: Матриця "відносний рівень


технологій - рівень освоєння технологій "(матриця" портфель технологій ") Методи оцінки технологічних стратегій підприємств.
Фінансові стратегії: стратегії витрат підприємства, стратегії прибутку підприємств та ін. Матриці і методи вибору та оцінки фінансових стратегій підприємств.
2.14 Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства

Багатоцільовий характер діяльності підприємств, система функцій управління підприємствами. Процес проведення змін як основа формування функціональних стратегій. Об'єкти управління, формують функціональні стратегії. Підтримка стійкості організації в ринковому середовищі: маркетинг, постачання, збут; підтримка внутрішньої виробничого середовища: дослідження і розвиток, виробництво. Загальна підтримка функціонування організації: фінанси, персонал.

Стратегії загального управління підприємством: загальні цілі, стратегії та критерії розвитку підприємства, конкретизовані для кожної з підсистем управління. Стратегії раціоналізації підсистем управління по окремих функціях (маркетингу, НДДКР, виробництва, персоналу і т.д.). Аналітичні матеріали для дослідження системи управління, організаційного діагнозу, техніко-економічні розрахунки за різними напрямками і можливостей розвитку організаційної системи. Результати наукових досліджень, вітчизняний та зарубіжний передовий досвід побудови системи управління підприємств, що працюють ефективно. Законодавчі документи, норми і нормативи для побудови системи управління підприємств різного типу.
2.15 Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Сучасний стан національної економіки. Поширення практики стратегічного менеджменту в Україні. Ставлення керівництва підприємств до впровадження стратегічного менеджменту. Вплив стратегічного менеджменту на діяльність вітчизняних підприємств. Причини низького рівня впровадження стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Основи і підходи до стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Досвід і напрямки стратегічного менеджменту підприємств в зарубіжних країнах. Особливості стратегічної проблематики українських підприємств. Доцільність формування стратегії та впровадження стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств. Проблеми впровадження системи стратегічного менеджменту в практику вітчизняних підприємств. Рекомендовані еталонні напрямки (стратегії ") розвитку вітчизняних підприємств в умовах стабілізації національної економіки.


3 «Планування і контроль на підприємстві»
3.1Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві.

Зміст і задачі планування на підприємстві. Філософські засади планування. Цілі підприємства та принципи планування.


3.2 Система планів підприємства.

Сутність і класифікація планів господарської діяльності підприємства.

Методологія планування та прогнозування. Інформаційне забезпечення та нормативна база планування. Організаційні форми та процедура планування.
3.3 Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції.

Маркетингова політика підприємства та механізм її реалізації. Методика розробки плану збуту продукції. Планування рекламної діяльності. Планування номенклатури та асортименту продукції. Прогнозування товарного ринку.3.4Виробництво продукції.

Виробнича програма та її структура. Характеристика показників виробничої діяльності підприємства. Планування виробничої програми у вартісному вираженні


3.5 Оперативно-календарне планування виробництва.

Значення та завдання оперативно-календарного планування на підприємстві. Оперативно-календарне планування в одиничному виробництві. Оперативно-календарне планування в серійному виробництві. Оперативно-календарне планування в масовому виробництві.


3.6 Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Зміст плану матеріально-технічного забезпечення та послідовність його розробки. Планування потреби в матеріальних ресурсах. Запаси і регулювання їх розмірів. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва.


3.7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.

Загальна характеристика, види та чинники визначення виробничої потужності підприємства. Методики розрахунку виробничої потужності. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності. Система показників виробничої потужності.


3.8 Персонал і оплата праці.

Загальна характеристика соціально-трудового планування. Планування потреби в персоналі підприємства. Планування продуктивності праці. Склад та характеристика фонду оплати праці. Планування фонду оплати праці персоналу.


4 «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків»
4.1 Сутнісна характеристика господарських рішень.

Поняття господарських рішень та їхні ознаки. Сутність господарських рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення.

Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Визначення оптимальних форм подання та реалізації господарських рішень.

Якість та ефективність господарських рішень. Основні параметри та показники якісного рішення. Умови забезпечення якості господарського рішення. Види ефективності господарських рішень. Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення. Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.

4.2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності

Необхідність прийняття господарських рішень. Процес прийняття рішень та його елементи. Етапи та процедури процесу прийняття рішень. Основні способи прийняття рішень.

Методи, що використовуються для формалізації моделей прийняття господарських рішень.

Характер прийняття господарських рішень. Основні чинники, що впливають на прийняття рішення. Умови прийняття господарських рішень залежно від ступеня визначеності інформації. Ранжирування умов прийняття рішень. Контроль за процесом виконання господарських рішень. Характеристика видів контролю.

Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.4.3 Методичні основи підготовки господарських рішень

Методи розроблення господарських рішень. Аналітичні, статистичні та математичні методи. Експертні методи та межі їх застосування. Види експертних оцінок. Сутність і види методу «дерево цілей».
4.4 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності.

Обґрунтування господарських рішень. Методичні основи обґрунтування господарських рішень. Підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Комплексний підхід до обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності.
4.5 Прогнозування та аналіз господарських рішень.

Прогнозування та аналіз господарських рішень. Основні завдання прогнозування. Головні принципи прогнозування господарських рішень. Сутність та принципи аналізу господарських рішень. Методи аналізу господарських рішень та їхній інструментарій. Сфери застосування методів та інструментів прийняття господарських рішень.
4.6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності. Сутність невизначеності та основні причини її появи.

Видова класифікація невизначеності. Урахування чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження.

4.7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Критерії (правила) обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та їхня характеристика.
4.8 Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.

Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень. Аксіоми раціональної поведінки. Умови схильності, несхильності, байдужості до ризику.

Приклади функцій корисності. Методика побудови функції корисності.
4.9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

Ризик у діяльності суб’єкта господарювання. Сутнісна характеристика ризику. Ризик як економічна категорія. Ризик і невизначеність. Основні риси підприємницького ризику. Чинники впливу на ступінь ризику. Функції ризику в підприємницькій діяльності.

Класифікація підприємницьких ризиків.
4.10 Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику.

Характеристика підприємницьких ризиків за сферою їхнього походження та ступенем впливу на результати діяльності підприємств.

Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Характеристика критеріїв прийняття рішень за умов ризику.
4.11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях.

Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Сутність теорії ігор. Система понять теорії ігор. Чиста та змішана стратегії.
4.12 Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов ризику

Інвестиційні рішення та критерій ефективності їх прийняття. Критерії обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту. Сутність фінансових рішень. Оцінювання підприємницьких ризиків.

4.13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків.

Сутність якісного аналізу підприємницького ризику. Якісний аналіз підприємницьких ризиків. Характеристика основних зон ризику. Причини виникнення основних видів господарських ризиків.

Сутність політичних ризиків та їхній вплив на поведінку суб’єктів господарювання.

Соціальні ризики як наслідок соціального напруження, їх передбачення та вплив на діяльність підприємств. Виробничі ризики. Комерційні ризики. Джерела виникнення безпосередньо реалізаційних ризиків; ризиків взаємодії з контрагентами та партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг); ризиків непередбаченої конкуренції.

Фінансові ризики. Причини виникнення ризиків, пов’язаних з укладенням капіталу (інвестиційні ризики); ризиків незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням; ризиків, пов’язаних з купівельною спроможністю грошей; ризиків не передбачення витрат і перевищення кошторису витрат на виробництво.
4.14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків.

Кількісний аналіз підприємницьких ризиків. Імовірні втрати у процесі здійснення підприємницької діяльності. Ступінь ризику. Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику.

Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки основних методів кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

Методи оцінювання ризикованості інвестиційних проектів. Переваги й недоліки методів кількісного оцінювання ризику інвестиційних проектів.
4.15 Основи ризик-менеджменту

Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність ризик-менеджменту. Структурна схема ризик-менеджменту.

Процес управління ризиками господарської діяльності на підприємстві та характеристика його етапів.
4.16 Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику.

Основні напрями й методи впливу на ступінь ризику господарювання. Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Методи зниження ступеня ризику. Характеристика диверсифікації діяльності підприємства.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Авдеенко В. Н., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия. — М: Экономика, 1989. — 240 с.

 2. Адимбаев Т. А. Экономический потенциал и эффективность его использования. — Алма-Ата: Наука, 1990. — 369 с.

 3. Григорьев В. В., Островкин И. М. Оценка стоимости предприятий: имущественный подход. — М.: Дело, 1998. — 224 с.

 4. Иванов, Левина, Михалъская и др. Производственный потенциал: обновление и использование. — К.: «Наукова думка», 1989. — 254 с.

 5. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. — Науч.-практ. изд.: В 4-х т. / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого.

 6. Н.С.Краснокутська. Потенціал підприємства: формування та

оцінка. Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури,2005. - 352 с.

 1. Оценка интеллектуальной собственности: бухгалтерский учет и налогообложение / О. Б. Бутник-Сиверский, А. П. Гавриленко, С. А. Довгий и др.; под ред. О. Б. Бутник-Сиверского, А. Д. Святоцкого. — К.:1нЮре, 1999, — 384 с.

 2. Мендрул А., Пузш Ф., Галкин И., Скринько С. и др. Учеб. пособие для подготовки к сдаче квалификационного экзамена по экспертной оценке имущества, недвижимости, имущественных и неимущественных прав, бизнеса, техники и оборудования (катего рии А, В, С). — К.: Консалтинговая фирма «Эксперт-Л», 2000. — 323 с.

 3. Одегов Ю. Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю. Г. Одегов, В. Б. Бычин, К. Л. Андреев; под ред. Н. А. Иванова. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.—172 с.

 4. О.С.Федонін, І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк Потенціал підприємства: формування та оцінка; Навч. посібник. - Київ:КНЕУ,2003. - 316 с.

 5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Издательство «Питер», 1999.- 416с.

 6. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко.- М.: Экономика, 1989.

 7. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика.- Учебник.- К.: Абсолют-В, 1998.- 352с.

 8. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 175с.

 9. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 160с.

 10. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гарда-рики, 2000.- 296с.

 11. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: Возможности для будущего процветания.- М.: Издательство «Финпресс». 2000.- 272с.

 12. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие.- К.: Знання - Прес, 2002.- 149с.

 13. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. - Луганск:

Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2000.- 315с.

 1. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.- 360с.

 2. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум: Посібник для студ. вищих навч. закладів.- 2-е вид., стер.- К.: Знання, 2000.159с.

 3. Алексеева М. Л. Планирование деятельности фирмы. Учетнометодическое пособие.- М.: Финансы и статистика, 19987.- 246с.

 4. Бизнес-планирование. Учебн. для студ. вузов/ В.М. Попов, С.И. Ляпунов, СЮ. Муртазалиева идр. Под ред. В.М.Попова, С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 670с.

 5. Бизнес-план фирмы: Комментарий методики составления. Реальний пример/ Д.Н.Акуленок, В.П.Буров, В.А. Морошкин, О.К. Новиков. - М.: Гном- пресс, 1997.-88с.

 6. Бизнес-планы: Полное справочное руководство/ Под ред. И.М. Степнова.-М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.- 240с.

 7. Бойчик І. М. Економіка підприємств. Навч. посібник.- Тема 12. -Львів: СПОЛОМ, 1999.-209 с.

 8. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 400с.

 9. Горемыкин В.А. и др. Планирование на предприятии: Учебн. для спец. вузов/ В.А. Горемыкин, З.Р. Бугулов, А.Ю. Богомолов.- 2-е изд., стер.- М: Филинь Рилант, 2000.- 325с.

 10. Економіка підприємства / За ред. Покропивного С. Ф.- К., 2000.

 11. Ильин А.И. Планирование на предприятии. В 2-х частях. Часть 1. Стратегическое планирование.- Учеб. Особ. Для студ. вузов. - Минск: Новое

знание, 2000.-308 с.

31Балдин К.В. Управленческие решения [учеб.] / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К., 2005. - 496 с. 1. Клименко С.М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: [навч. посіб.] / С.М. Клименко, О.С. Дуброва. - К.: КНЕУ, 2005. - 252 с.

 2. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: [учеб. пособ.] / В.М. Колпаков. — [2 изд.]. — К.: МАУП, 2004. — 504 с.

 3. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях / О.А. Кулагин. — СПб.: Сентябрь, 2001. — 148 с.

 4. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. М., 1996. - 208 с.

 5. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Издательство "Дело", 1997. - 704 с.

37.Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков: Конспект лекций для студентов, обучающихся по специальности 6.050100 - Экономика предприятия / Нар. укр. акад. [Каф. экономики предприятия; Авт. Н. И. Данько]. - Х.: Изд-во НУА, 2008. - 80 с.

38.Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 573с. ІББК 5-472-01393-3 1. Рейльян Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений / Я. Р. Рейльян.— М.: Финансы и статистика, 1989. —206 с.

 2. Смирнов Э.А. Управленческие решения / Э.А. Смирнов. - М.: ИНФРА- М, 2001. - 264 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал