Програма вступного екзамену на право здобувати освіту заСкачати 139.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.02.2017
Розмір139.55 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Інститут журналістики та міжнародних відносин
Кафедра видавничої справи та мережевих видань
П Р О Г Р А М А
ВСТУПНОГО ІСПИТУ
на набуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
ЗІ СПЕЦІАЛЬСТІ 7.030303
«ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»
Київ – 2013

2
ВСТУП
Програма вступного екзамену на право здобувати освіту за кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» із спеціальності «Видавнича справа та реагування» включає проблематику основних фахових дисциплін, які освоїв бакалавр цієї спеціальності.
Мета вступного іспиту – виявлення рівня теоретичних і практичних знань з основних дисциплін фахової підготовки редактора та видавця. необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.
Екзаменаційні питання охоплюють широке коло редакційно- видавничої проблематики – історію, теорію та практику видавничої справи та редагування.
Програма відповідає вимогам, які пред’являються до вступних іспитів рівня «Спеціаліст».
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумковий
рейтинговий
бал
Підсумкова оцінка
за шкалою ECTS
Традиційна
екзамен. оцінка
Традиційна
залікова оцінка
91 <= RD =100
A – Відмінно
Відмінно
84 <= RD <= 90
B – Дуже добре
76 <= RD <= 83
C – Добре
Добре
66 <= RD <= 75
D – Задовільно
61 <= RD <= 65
E – Достатньо
(задовольняє мінімальні критерії)
Задовільно
Зараховано
21<= RD < 60
FХ – Незадовільно
Незадовільно
Не зараховано
0 =RD < 20
F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)
Не допущено
Не допущено
ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАНЬ
ВСТУПНОГО ІСПИТУ

3
ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ
ВИДАВНИЧОЇ
СПРАВИ
НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами: ретроспектива.
Тенденції в організаційному, тематичному, мовному та географічному аспектах. Законодавство України про видавничу справу.
РОЗРОБКА ВИДАВНИЧОЇ ПРОГРАМИ
Поняття „видавнича програма” та чинники, які впивають на її зміст.
Тенденції видавничого ринку і потреби потенційного споживача (читача) продукції. Видавнича програма і конкурентне середовище. Способи і шляхи розповсюдження власної друкованої продукції як чинники змісту видавничої програми. Існуюча система дистрибуції друкованої продукції.
Безпрограшні видання та їх тематичний діапазон. Кон’юнктурні видання та складові їх проектів. Ексклюзивні проекти.
ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
Газетні видання: типологічний ряд (всеукраїнські масові, що виходять від 3 до 6 разів на тиждень; всеукраїнські масові, що входять 1-2 рази на тиждень; центральні масові, що виходять 1 раз на тиждень).
Журнальні видання: типологічний ряд.
Календарі та їх види.
Буклети, та їх види.
Типологічний ряд листівок.
Інші види видавничої продукції (запрошення, плакати, марки, програми, грамоти, візитівки, закладки, екслібриси, ресторанні меню, конверти). і
СЛУЖБОВА ЧАСТИНА ВИДАННЯ
Службова частина видання: теоретичний і практичний аспекти.
Структурні одиниці побудови книжкового видання: службова (вихідні відомості); вступна (від видавництва, переднє слово, передмова, вступна стаття); основна (глава, розділ, параграф); заключна (післямова, коментарі, додатки, покажчики, списки скорочень і умовних позначень, бібліографія).
Елементи службової частини на початкових сторінках. Макет анотованої каталожної картки та його складові (бібліографічний опис, анотація, міжнародний стандартний номер видання, УДК (ББК).
Варіанти текстового або графічного (або обох способів відразу) наповнення авантитулу. Елементи службової частини на прикінцевих сторінках. Надвипускні дані та випускні дані: еволюція та сучасна практика
їх оформлення в Україні та на Заході.

4
СУЧАСНЕ ВИДАВНИЦТВО: ТИПОВІ СТРУКТУРИ ТА ПОРЯДОК
СТВОРЕННЯ
Головні ознаки класифікації сучасних видавництв
Типові структури видавництв: український і зарубіжний досвід
Порядок створення видавництва
Порядок реєстрації видавництва
ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ Ї ПОДІЛУ НА ВИДИ
Поняття „видавнича продукція”. Видання за періодичністю. Видання за характером інформації. Видання за знаковою природою інформації. Видання за матеріальною конструкцією. Видання за мовною ознакою. Видання за форматом. Видання за повторністю випуску. Видання за іншими критеріями
КНИГА ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Подвійна природа книги. Змістова природа книги. Матеріальна структура книги
ОСНОВНІ РОЗМІРНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ ВИДАНЬ
Формати видань Перетворення типових форматів у стандартні. Основні способи складання аркушів паперу, призначеного для друку різних видів видань, які визнані міжнародним видавничим співтовариством: in folio, in quarto, in octavio. Чинники, які впливають на вибір формату видання.
Обсяги видань. Види аркушів. Спосіб переведення фізичного друкованого аркуша в умовний. Причини, необхідності оволодіння сучасним редактором методикою переведення обсягу різних форматів видань в умовні друковані.
Об’єм редакторської роботи. Обліково-видавничий аркуш як головний критерій визначення обсягу роботи, виконаного редакторськими працівниками
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ПРАВИЛА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ
Історія стандартів. Сучасний стан із застосуванням діючи та розробкою нових стандартів. Міжнародна стандартна нумерація книг. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань. Міжнародна система штрихового кодування видавничої продукції.
КОШТОРИС ДРУКОВНОГО ВИДАННЯ
Економічний поняттєвий мінімум для редактора-видавця та журналіста. Типова структура витрат на конкретне друковане видання
(гонорарні, загально видавничі, редакційні, поліграфічні, маркетингові).
Методика складання кошторису друкованого видання. Шляхи зниження собівартості різних видів видавничої продукції та роль редактора
(журналіста) в цьому процесі.

5
СТОСУНКИ
ВИДАВНИЦТВА
І
ПОЛІГРАФІЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Суспільно-економічні та технологічні чинники змін у відносинах видавців і поліграфістів та їх вплив на технологію редакційно-видавничого процесу.
Підготовка оригінал-макету. Виведення плівок. Робота з плівками.
Вимоги поліграфічних підприємств до підготовки публікацій до друку офсетним способом.
Вибір поліграфічного підприємства: пошук через професійно зорієнтовану періодику. Пошук через книговидавничі і поліграфічні виставки-ярмарки.
Відкриття замовлення в друкарні. Вимоги до оформлення документів, які передаються до друкарні разом з комплектним видавничим оригіналом.
Технічна видавнича специфікація поліграфічного виконання друкованих видань.
Основні етапи роботи видавця з поліграфічним підприємством після здачі оригінал-макету і підписання плівок до друку. Міра участі редактора в трьох важливих поліграфічних процесах: контроль кольороподілу обкладинки та ілюстративного матеріалу; звірка “чистих аркушів”; робота із сигнальним примірником.
СТОСУНКИ ВИДАВНИЦТВА І РЕАЛІЗАТОРІВ ДРУКОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Етапи становлення мережі дистрибуції друкованих видань: ретроспектива. Централізована і ринкова система продажу друкованої продукції. Складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВМІЖ ВИДАВЦЯМИ,
АВТОРАМИ, ПОЛІГРАФІСТАМИ ТА РЕАЛІЗАТОРАМИ.
Типові видавничі договори й особливості видавничої практики. Роль редактора в укладанні видавничих угод.
Видавничі договори та їх види: договір з автором (перекладачем, упорядником) на створення твору (договір-замовлення); договір з автором
(перекладачем, упорядником) або власником авторських прав на використання твору; договір про ліцензію на переклад і видання твору
іноземного автора; договір про ліцензію на репринтне (фототипне) видання мовою оригіналу; договір про ліцензію на спільне видання; договір на позаштатне редагування; договір на виготовлення художнього оформлення.
Виробничі договори: договір з поліграфічним підприємством на випуск поліграфічної продукції; договір на випуск твору, що видається коштом автора або спонсора; договір на реалізацію видавничої продукції.

6
Особливості гонорарних зобов’язань видавця. Гонорарна політика видавництв та редакцій газет і роль редактора в цьому процесі.
МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА
Макетування та верстка передбачає ознайомлення з принципами графічного дизайну, технічного редагування верстки, правил пропорції, колористики та естети, стандартами та нормативними вимогами щодо оформлення видавничої продукції. Передбачає розробку концепцій друкованих видань, ознайомлення з принципами роботи програм та настільних видавничо-поліграфічних систем, отримання навичок макетування та верстки друкованих видань, ознайомлення з роботою програмного пакету QuarkXPress та Abobe InDesign.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РЕДАГУВАННЯ
Поняття редагування у широкому і вузькому розумінні. Критерії творчості і ремесла в процесі редагування.
Завдання редагування.
Поняття редакторського аналізу.
Загальна характеристика редакторського аналізу та редагування.
Поняття про різновиди редагування. Два найголовніші блоки видів редагування: загальне (універсальне); спеціальне. Основні складові загального редагування. Спеціальне редагування та його підвиди: літературне, наукове, літературно-художнє.
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС
Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій.
Підготовчий етап та його складові. Редакційний етап та його складові.
Виробничий етап та його складові. Маркетинговий етап.
КОРЕКТУРА У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ
Поняття та суть коректорської професії, сучасний стан і тенденції коректорської справи, виробничі завдання, хід, методика коректури видань різного типу, особливості традиційної та комп‘ютерної коректури, типи використання коректурних знаків, методи коректурного читання, основні технічні правила складання та верстання, коректурні знаки для текстових та
ілюстративних оригіналів (за стандартом ГОСТ 7.62–90) тощо. Під час практичних занять аналізуються зразки виконаної коректури різнотипних видань, відпрацьовуються навички використання коректурних знаків усіх груп при коректорському читанні.
ЕТАПИ РЕДАГУВАННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ.
СУТНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПРАВКИ

7
Перше (наскрізне) читання. Поняття комплектності оригіналу. Робота над структурою та заголовковим комплексом. Визначення єдиного стилю представлення. Робота із ступною та заключною частинами.
Сутність редакторської правки та її головне завдання.
Основні правила з видавничої етики, які має пам’ятати редактор, редагуючи авторський оригінал.
РЕДАКТОРСЬКА
ПІДГОТОВКА
СКЛАДОВИХ
ТЕКСТУ:
ЗАГОЛОВКИ
Поняття заголовок. Функції заголовка. Види заголовків за функціональними ознаками, за змістом, за формою зображення, за місцем розташування.
Методика роботи редактора із заголовками.
РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ
ПРОГРАМ
Об’єктивний процес комп’ютеризації видавничої справи і суб’єктивні чинники створення „революційної” теорії видавничої справи та редагування.
Позитиви і негативи так званого екранного редагування. Надумана проблема зайвості коректури в редакційно-видавничому процесі.
Можливості програм текстового реактора Microsoft Word та текстового редактора українськомовних текстів „Рута”. Найхарактерніші випадки творення автоматизованими редакторськими програмами смислових і граматичних помилок.
Редактор і автоматизована система оптичного розпізнавання тексту та його переклад з іншої мови. Особливості роботи редактора з комп’ютерними програмами перекладу з однієї мови на іншу.
РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СКЛАДОВИХ ТЕКСТУ: ЦИТАТИ
Поняття цитата. Найважливіші функції цитати. Способи уведення цитати в текст: коротка і велика за обсягом цитати.
Методика роботи редактора з цитатами: загальні та граматичні правила.
РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ
Специфіка типологічного ряду навчальних видань. Найпоширеніші види цього ряду, з якими найчастіше мають справу редактори Зовнішня ознака підручника чи навчального посібника, що подається на титулі.
Процедура грифування та організація роботи редактора щодо експертизи навчальної літератури, що претендує на одержання відповідного грифа.
Загальна методика роботи редактора з навчальними виданнями.
Структурування змістової частини. Забезпечення належного навчально- методичного рівня тексту, а також взаємозв’язку текстового та
ілюстративного матеріалів.

8
Типологія художніх творів та їх видань: за родами, за жанрами, за складом тексту, за цільовим призначенням. Особливості редагування творів класичної літератури та творів сучасних авторів.
РЕДАГУВАННЯ
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНИХ,
РЕКЛАМНИХ,
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ
Газетно-журнальні видання та їх типологія. Найголовніші позиції оцінювання редактором газетно-журнального тексту.
Форми існування рекламних текстів. Предмет рекламних повідомлень та характер інформації у рекламних текстах. Об’єкти авторського права в рекламних виданнях. Типологічна структура друкованої продукції з рекламними текстами. Жанри рекламних текстів. Специфіки підготовки та редагування рекламних матеріалів.
Типові помилки смислового, стилістичного, граматичного характеру в рекламних текстах.
Сучасна типологія інформаційних видань та особливості їх редакторської підготовки.
РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ
Типологічний ряд довідкових видань. Особливості побудови текстової частини словників, довідників, енциклопедій.
Особливості редакторської підготовки матеріалів.
РЕДАКТОРСЬКА
ПІДГОТОВКА
НАУКОВИХ,
НАУКОВО-
ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ
Типологія наукових видань. Ознайомлювальний, структурний, змістовий аспект роботи редактора з цим видом видань.
Типологія науково-популярних видань. Особливості дизайну та оформлення. Популяризація викладу матеріалу.
РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДІВ
Перекладознавчий мінімум для редактора-видавця. Види перекладів.
Різновиди писемного перекладу. Проблемні питання, які постають перед професійно підготовленим перекладачем.
Ретроспектива перекладного книговидання в Україні. Витоки українського давнього перекладного рукописання. Школа художнього перекладу українських поетів-романтиків ХІХ ст. Політика московських
ідеологів щодо практики перекладів творів зарубіжних авторів на національні мови. Українське перекладне книговидання періоду хрущовської відлиги.
Сучасний стан.
Пошук іншомовного твору та його власника. Пошук перекладача та редагування перекладу. Особливості оформлення службової частини перекладного видання
РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ПЕРЕВИДАНЬ

9
Види перевидань. Критерії відбору та проблематика творів для перевидань. Робота редактора над змістовою частиною видання. Робота редактора над службовою частиною видання.
РЕДАКТОРСЬКІ КАДРИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВИДАВНИЧА
СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ"
Історія спеціальності "Видавнича справа та редагування".
Сучасна система підготовки кадрів для видавництв і редакцій
Відмінність редакційно-видавничої справи від журналістики і поліграфії
РУКОПИСНЕ КНИГОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ВИТОКИ.
Протоукраїнський архів «Кам‘яна могила».
Велесова книга – найдавніша рукописна пам‘ятка української культури.
Реймська Євангелія.
УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ
(середина ІХ – середина Х ст. до н. е.)
Обставини і причини недослідженості проблеми. Безповоротні втрати стародавніх пам’яток. Вивезення книг за межі України. Книги як політичні заручники в “українському питанні”. Перші спроби перегляду усталеної періодизації.
Періодизація становлення та розвитку давньоукраїнської рукописної справи. Необхіднісмть перегляду усталених стереотипів на державному та науковому рівнях
Книжкова справа в Україні перед прийняттям християнства. Писемні тексти архіву “Кам”яна Могила”. Велесова книга. “Руське” письмо і “руські” переклади ІХ століття. Літопис Аскольда.
КНИГОПИСАННЯ В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ
ДЕРЖАВІ ПІСЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА
Провідні осередки рукописної справи. Десятинна церква у Києві.
Софійський собор у Києві. Києво-Печерська лавра. Чернігівська земля.
Галичина і Волинь. Карпатська Русь.
Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці. Світські каліграфи. Осередки при монастирях. Удосконалення текстів наступними переписувачами.
Книжкові шедеври ХІ-ХУІ століть. Остромрова Євангелія. Реймська
Євагнелоія. Пересопницька Євангелія.

10
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
ДРУКАРСТВА У СВІТІ
Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер
Печатки і штампи як предтечі друкарства. Метод набиття візерунків на тканині. Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері.
Перші спроби створення рухомих літер.
Доля друкарського винаходу. Лаврін Костер та Йоганн Гутенберг
Лаврін Костер. Йоганн Гутенберг: життя. Йоганн Гутенберг: друки.
Ствердження друкарства в Європі і світі як чинник кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи
Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології друкарства на
Заході і Сході. Противники друкарства. Значення друкарства: редакційно- видавничий аспект.
КОНЦЕПЦІЇ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА:
НАУКОВИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ СПЕКТИ
Російська (радянська) концепція
Концепція західних учених
Концепція Івана Огієнка
Концепція Ореста Мацюка та Якима Запаска
Сучасні фальсифікації наукових концепцій
ВИДАННЯ В УКРАЇНІ КНИГ СВЯТОГО ПИСЬМА: ДОЛІ
ПЕРЕКЛАДІВ І ВИДАВЦІВ. РЕТРОСПЕКТИВА
Біблійні книги серед народів світу
Біблія як предмет книгознавчого аналізу. Біблійний текст як основа розвитку мови кожного народу.
Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях.
Острозька Біблія.
Руські письмена в Херсонесі ІХ століття. Проект князя Костянтина
Острозького. Збирання різномовних рукописів та перекладачів. Московське перевидання українського книжкового шедевру. Доля острозьких Біблій
Видання Книги книг літературною мовою: долі перекладів і перекладачів та редакторів
Переклад Пилипа Морачевського. Спроби Маркіяна Шашкевича та
Володимира Александрова. Переклад Пантелеймона Куліша. Переклад Івана
Огієнка. Загроза знищення Огієнкового рукопису. Видання української Біблії лондонськими друкарями
Інші переклади й видання.
ЦЕНЗУРА
ЯК
ЧИННИК
ЗАБОРОНИ
УКРАЇНСЬКОГО
ДРУКОВАНОГО СЛОВА В ПЕРФІОД ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ

11
Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її застосування до українського друку
Принципові відмінності в умовах розвитку раннього друкарства в
Україні і Росії. Початок цензури українських друків. Посилення каральних функцій цензури. Специфіка застосування цензурного законодавства до українського друку. Українські видання до викриття Кирило-Мефодіївського братства. Цензурний терор після “справи братчиків”. Справа Каленика
Шейковського. Українські граматики – російським алфавітом.
Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на друкарство.
Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський указ 1876 року. Цензура після
Емського указу. Революція 1905 року і спроба скасування цензури українського друку. Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах дії Валуєвського і Емського указів.
Цензура видавничої справи як чинник заборони українства.
“Тенденційно придуманий термін “Україна”. Особливо “крамольні” книги.
Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. Форми цензурних репресій проти українських видавців та редакторів.
ВИДАВНИЧИЙ
РУХ
ДОБИ
ВИЗВОЛЬНИХ
ЗМАГАНЬ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917-1923)
Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року. Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання.
Формування нової видавничої мережі.
Політика українських урядів у видавничій справі.
ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ:
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА ВТОРЧИ Й АСПЕКТИ
Ситуація у видавничій справі напередодні запровадження
ідеологічного контролю. Головліт як чинник придушення інакодумства в друкарській справі.
Особливості діяльності редактора і видавництва в умовах тоталітарного суспільства. Регламентація редакторської праці типовими інструкціями.
Формування радянської школи редагування. Адміністративно-ідеологічне втручання в редакторський процес. Заходи влади щодо виявлених редакторських помилок.
Русифікація української видавничої справи в період побудови
«розвинутого соціалізму».

12
Перелік запитань вступного іспиту
1. Закон України „Про видавничу справу”: права та обов’язки видавця.
2. Сучасне українське законодавство в галузі видавничої справи: загальна характеристика.
3. Тенденції розвитку української видавничої справи на сучасному етапі: організаційний та тематичний аспекти.
4. Структура Статуту сучасного видавництва (видавничого підрозділу).
5. Структура видавництв західного типу.
6. Видавнича продукція за кількістю видань, періодичністю випуску та способом укладання тексту.
7. Надвипускні та випускні дані книжкових українських та зарубіжних видань: порівняльна характеристика.
8. Випадки обов’язкового та не обов’язкового зазначення ISBN на кожному примірнику видання.
9. Формати видань.
10.Міжнародний стандартний номер ISBN: структура, зміст цифрових блоків та порядок одержання видавцем.
11.Вимоги до авторського оригіналу.
12.Гонорар. Його види та порядок виплати видавцем.
13.Видавнича программа та її складники.
14.Матеріальна частина книжкового видання та її складові.
15.Шляхи зниження собівартості видавничої продукції.
16.Видавнича продукція за адресністю читача.
17.Початкові сторінки книжкового видання: титул (розгорнутий титул)
18.Видавнича продукція за рівнем художнього оформлення та поліграфічним виконанням
19.Типологічний ряд художніх видань та специфіка їх редагування.
20.Видавнича продукція за цільовим або функціональним призначенням.
21.Складові системи продажу видань у ринкових умовах.
22.Поняття книга. Еволюція її форми.
23.Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією.
24.Видавнича продукція за знаковою природою інформації.
25.Змістова частина книжкового видання та її складові.
26.Головні типологічні ознаки видавництва.
27.Службова частина книжкового видання та її складові.
28.Зворот титулу та його обов’язкові елементи.
29.Структура витрат на конкретне видання.
30.Особливості редагування рекламних видань.
31.Поняття редагування: термінологічні та творчі аспекти.
32.Головні правила видавничої етики.
33.Функції заголовків. Види заголовків за змістом, формою зображення та місцем розташування.
34.Етапи редагування.

13 35.Особливості редагування наукових видань: ознайомчий та структурний аспекти.
36.„Десять заповідей простого писання і редагування” (за І. Огієнком).
37.Редакторські прийоми популяризації тексту науково-популярних видань.
38.Шляхи пошуку видавцем авторського оригіналу та вимоги до авторського оригіналу.
39.Види рецензій та вимоги до них. Випадки обов’язкового рецензування майбутнього видання.
40.Особливості редакторського контролю видання на виробничому етапі.
41.Види редагування.
42.Особливості редагування науково-популярних видань: дизайн та оформлення.
43.Методика роботи редактора із заголовками.
44.Особливості редагування наукових видань: змістовий аспект.
45.Методика роботи редактора із цитатами.
46.Особливості редагування перекладів.
47.Особливості редагування інформаційних видань
48.Видавнича продукція за формою і матеріальною конструкцією.
49.Цитата та її функції в тексті.
50.Особливості редагування газетних видань.
51.Основні вимоги до підготовки оригінал-макету видання.
52.Сутність редакційної правки.
53.Особливості редагування довідкових видань.
54.Історичні передумови виникнення рукописної книги.
55.Форми ранньої рукописної книги та матеріал для її творення.
56.Роль рукописного книготворення в суспільному поступі.
57.Українська рукописна книга дохристиянської доби: періодизація, джерела, твори.
58.Давньоукраїнський книжковий скриптоній при дворі Ярослава
Мудрого.
59.Реймська Євангелія ХІ століття київського походження – національна святиня французького народу.
60.Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці.
61.“Києво-Печерський патерик” як джерело вивчення ролі редактора й упорядника текстів у подальшому удосконаленні твору.
62.Пересопницька Євангелія – видатна пам’ятка українського рукописного мистецтва.
63. Історичні передумови виникнення й етапи розвитку друкарської справи в Європі.
64. Запровадження друкарства як переломна доба в історії видавничої справи.
65. Наукова концепція виникнення українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів.

14 66. Перший український друкар Степан Дропан: гіпотези, документальні свідчення, опоненти.
67. До проблеми датування початків діяльності Києво-Печерської друкарні.
68. Тематичний репертуар києво-печерського друкарства та його місце в
історії вітчизняної видавничої справи.
69. Становлення та розвиток наукового книговидання (на прикладі вашого університету чи інституту).
70. Цензура українського друкованого слова як чинник заборони українства.
71. Книги Святого Письма як предмет книговидавничого налізу.
72. Видавнича політика українських урядів доби УНР.
73. Політика радянської влади щодо українізації та її вплив на розвиток видавничої справи
74. Специфіка роботи редактора-видавця в умовах тоталітарної держави.
75. Радянська цензура видавничої справи: становлення і розвиток.
76. Роль діаспори в започаткуванні та ствердженні української видавничої справи за кордонами України.
77.Редакторський і видавничий досвід П. Куліша (Т. Шевченка, М.
Костомарова, М. Максимовича, М. Грушевського, Б. Грінченка, Л.
Глібова, С. Єфремова, І Франка, Лесі Українки, Івана Огієнка, Івана
Тиктора) та його значення для сучасного редактора і видавця.
78.Основні віхи історії коректури;
79.Етапи книжкової, журнальної та газетної коректури ;
80.Вимоги до виконання якісної коректури;
81.Структура та склад однорівневого та багаторівневого бібліографічного опису.
82.Анотація та реферат: функції, види, методика складання.
83.Систематичні бібліотечно-бібліографічні класифікації
84.Укладання та підготовка до друку бібліографічних покажчиків
85.Назвіть існуючи колірні схеми. Охарактеризуйте їх. Які з них використовуються у поліграфії, а які в мультумедійних системах.
Поясніть чому.
86.Назвіть та охарактезуйте види ілюстрацій. Основні правила розміщення ілюстративного матеріалу. Способи розміщення
ілюстрацій.
87.Поясніть основні правила верстки, а саме правила "наближеності",
"вирівнювання", "повторювання", "контрасту". Наведіть приклади.
88.Дайте визначення поняттю "Модульна сітка". Сфери використання модульних сіток та їх призначення. Що означає модульна верстка?
89.Що означає термін "Ефективний дизайн". В чому полягає ефективность дизайну. Яка основна відмінність між дизайном і версткою.

15
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
О с н о в н а
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. Розділ 1 (с. 11-200).
Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (Перевидання 2007 р.)
Огієнко І. Історія українського друкарства / Упорядк., передмова і примітки М. Тимошика. - К.: Либідь, 1994. - 448 с.
Д о д а т к о в а
Анти-суржик / За ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. -152 с.
Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002.
– С. 23-144. (Главы 2, 3, 4, 5, 6).
Бем Гольгер та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – С. 18-26 (організація видавництва).
Городенко Л. Системи верстки: Навчальний посібник. – К., 2006. – 490 с.
Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998. – С.106 (про безпрограшні видання); С. 368-379 (про конкурентну ситуацію на видавничому ринку).
Інструкція про присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в
Україні. – К.: Книжкова палата України, 1998. - 16 с.
Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан.
– Львів: Світ, 2002. – 268 с.
Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.:
Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).
Капелюшний А. О. Стилістика редагування журналісткьих текстів:
Практичні заняття. – Львів: Паіс, 2003. – 544 с.
Капелюшний А. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000. – 68 с.
Коптілов В. Теорія та практика перекладу. – К., 2003. – 286 с.
Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польского. – М.:
Книга, 1991 (параграфи про етимологію поняття книга).
Мильчин А. Издателький словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 472 с.
Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора:
Редакционно-издательское оформление издания . – 2-е изд. – М.: Олма-
Пресс, 2003. - С. 281-646.

16
Мильчин А. Э. Культура издания Или как не надо и как надо делать книги. – М.: Логос, 2002. – С. 27-207.
Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник- довідник з видавничої справи. – Львів: Палітра друку, 2002. – 224.
Пикок Д. Издательское дело: Книга – о замысла до упаковки / Пер. с англ. – М.:ЭКОМ, 1998. – С. 29-38. (вибір формату, стандартні формати видань).
Реклама: Словник термінів / Упорядник Р. Г. Іванченко – К.: Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. – 208 с.
Різун В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник. – К.:
Либідь, 1993. – 172 с.
Сава В. Основи техніки творення книги. – Львів: Каменяр, 2000. – С.
16-43 (формати, підрахунки обсягів видань).
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 145-205.
Черниш Н. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. – Львів: Фенікс, 1998. – 92 с.
Черниш Н. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – Львів,
1995. – С. 32-45.
Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста: Навч. пос. – Львів:
ПАІС, 2004. - С. 5-157.
Романюк М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. пос. – Львів,
2002, - 112 с.
Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.
Животко А. Історія української преси / Упорядк., передм. і примітки
М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука. 2000. - 368 с.
Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. - Львів.: Світ, 1995. - 490 с.
Запаско Я. Ошатність української рукописної книги. - Львів: Фенікс,
1998. - 136 с.
Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства.
- Львів: Центр Європи, 2000. - 222 с.
Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. –
Львів: І-т українознавства, 2002. – 520 с.
Книга і друкарство на Україні / За ред. П. Попова. - К.: Наукова думка, 1964. - 314 с.
Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. - 800 с.
Низовий Микола, Тимошик Микола. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. № 6. С. 90-93.
Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. - Ужгород, 2001. - 272 с.

17
Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ
КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).
Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. -
Т. 1. - К., 1916. - 506 с.
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги: Навч. посібник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 188 с.
Російщення України: Науково-популярний збірник /За ред. Л. Полтави.
- К., 1992. - 408 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал