Програма вступних випробуваннь з психології галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові наукиСкачати 443.11 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір443.11 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Уява

Визначення і види уяви. Поняття про уяву, його основні відмінності від образів пам'яті і сприйняття. Види уяви активне, пасивне, продуктивне, репродуктивне – їхньої особливості. Сновидіння, галюцинації і мрії як види уяви.

Функції уяви, його розвиток. Роль уяви в житті людини. Основні функції уяви: активізація наочно-образного мислення, керування емоційно-потребностними станами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення і реалізація внутрішнього плану дій, програмування поводження, керування фізіологічними станами. Використання уяви в аутотренінгу і психотерапії.

Уява і творчість. Зв'язок процесу творчості з уявою. Два види творчої антазії: конкретний (образний) і абстрактний (логічний), їхній зв'язок з домінуванням у людини правої і лівої півкуль мозку Творча уява як відображення особистості людини, її психологічного стану. Використання даного факту при конструюванні проектних методик вивчення особистості типу ТАТ і тесту Роршаха.

Уява й органічні процеси. Взаємозв'язок і взаємодія уяви як ідеального з органічними процесами як матеріальними. Психогенні почуття (почуття страху). Пристосувальний характер фізіологічних реакцій, викликаних емоційно насиченою уявою помірної сили. Ідеомоторний акт. Прояв думок і почуттів людини в його міміці, жестах, пантоміміці, їхнє використання в невербальному спілкуванні. Сон і сновидіння. Психіка і біогенні ритми організму.
Мислення

Природа і види мислення. Поняття про мислення Відмінність мислення від сприйняття й інших психічних процесів Мислення як узагальнення й опосередковане відображення дійсності в її істотних властивостях і відносинах Зв'язок мислення з рішенням задач, його націленість на відкриття нового знання. Мислення як процес активного, творчого пізнання і перетворення дійсності. Теоретичне і практичне мислення, їхні підвиди понятійне, образне, наочно-образне, наочно-діюче. Особливості і сфера застосування кожного підвиду мислення Однакова цінність і сполучення різних видів мислення в практичній діяльності людини Логічні операції мислення порівняння, аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація. Основні процеси мислення судження, умовивід. Визначення понять. Індукція і дедукція. Мислення й емоції. Аутістичне мислення. Класифікація людей по типах мислення.

Особливості творчого мислення. Відносність поділу видів мислення на образне і понятійне (конкретне й абстрактне). Приклад з перетинами конуса. Поняття творчого мислення, його особливості й умови продуктивності. Фактори, що сприяють і перешкоджають творчому мисленню людини Поняття інтелекту. Тривимірна модель інтелекту по Дж. Гілфорду. Тести інтелекту. Коефіцієнт інтелекту. Стійкість і мінливість показників інтелектуального розвитку, неоднозначність їхнього зв'язку з професійними успіхами людини.

Теорії мислення в психології. Типи теорій мислення. Асоціативна теорія мислення. Представлення про мислення в біхевіоризмі і гешталътпсихології. Логічна теорія мислення, що включає операції аналізу, узагальнення, порівняння і класифікації (С.Л.Рубінштейн). Мислення як рефлексія, споглядання і рішення задач. Діяльнісна теорія мислення (О.М. Леонтьев, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.К.Тихомиров). Інформаційно-кібернетична теорія мислення.

Розвиток мислення. Різні підходи до розвитку мислення. Концепція дитячого інтелекту й етапів його становлення по Ж.Піаже. Стадії сенсомоторного інтелекту, доопераційного мислення, конкретних і формальних операцій. Теорія планомірного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Дослідження процесу формування понять. Концепція Л.С.Виготського і методика вивчення цього процесу (методика Выготського-Сахарова). Інформаційна теорія когнітивного розвитку. Групові форми роботи, що стимулюють розвиток мислення. Техніка «брейнсторминга».
Мова

Мова і її функції. Значення мови в житті людини, у його психології і поводженні. Мова як засіб спілкування (комунікації) і узагальнення (мислення). Види мови, їхнє призначення. Відмінність мови від мови. Значення і зміст. Слово як поняття. Скорочення і розгорнута мова, їхні психологічні особливості. Теорії засвоєння мови і розвитку мови. Теорія навчання в мовному розвитку. Нативистська і когнітивна теорії. Освоєння мови як розвиток значень і змістів. Психолінгвістична модель породження і функціонування мови.

Мова як засіб спілкування. Інформаційний обмін – первісна функція мови. Комунікації в людини і мавп. Експресивно-виразна і контекстна функції мови тварин. Відмінність людської мови від засобів спілкування в мавп. Значення одиниць людської мови, її понятійний лад. Проблема уродженості і придбаності людської мовної здатності. Досвід навчання тварин людської мови.

Мова як інструмент мислення. Зв'язок думки зі словом. Участь голосового апарата людини в рішенні інтелектуальних задач. Експериментальні докази існування внутрішньої мови і її участі в процесах мислення.

Співвідношення мислення і мови. Значення слова як одиниці мислення і мови Особливості початкового періоду розвитку мислення і мови в дитини.

Представлення про внутрішню мову, її структура і значення. Езопова мова дитини як проміжна форма між внутрішньою і зовнішньою мовою. Дискусія Л.С.Виготського і Ж.Піаже про сутність і долю езопової мови. Становлення і функціонування дитячої мови, розвиток її граматичних структур і комунікативних функцій. Механізми засвоєння мови дитиною.


ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Предмет, завдання і методи вікової психології

Вікова психологія – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності розвитку психіки людини в умовах навчання і виховання, у процесі індивідуального життя, розкриває особливості вікових періодів психічного розвитку особистості. Основні розділи вікової психології та критерії їх виділення.

Звя’зок вікової психології із загальною і педагогічною психологією; віковою фізіологією, педагогікою і методикою. Теоретичні і практичні завдання сучасної вікової психології.

Стратегії і методи вікової психології. Лонгитюдні та поперечні зрізи. Спостереження та його види. Щоденникові спостереження. Особливості застосування експериментальних методів. Природний і лабораторний експерименти у віковій психології. Формувальний експеримент. Близнюковий метод та його значення в експериментальному дослідженні розвитку психіки. Генетико-моделюючі експерименти. Діагностичні методи у віковій психології. Тести і умови їх застосування. Способи оцінювання вірогідності і надійності експериментальних даних у дослідженні психічного розвитку.

Вікова психологія і суспільна практика; основні сфери застосування: навчання і виховання, наукова організація праці і дозвілля людини.

Історичний нарис становлення вікової психології

Виникнення дитячої психології в середині XIX ст. Спостереження за життям дитини Ч. Дарвіна. К. Д. Ушинський та його внесок у психологію дитини. Підхід І. М. Сєченова до проблем розвитку дитини. Проникнення експериментальних досліджень у дитячу психологію. Перші узагальнення проблематики дитячої психології; праці К. Д. Ушинського, М. Меймана, В. Штерна, К. Бюллера та ін. Виникнення педології та критичний аналіз її концепцій. Біогенетичний і соціогенетичний напрям в становленні дитячої психології. Механістичні уявлення про розвиток психіки, теорія двох факторів та їх конвергенція. Внесок А. Валлона, Ж. Піаже в розробку проблем психічного розвитку.

Питання вікової психології і проблема розвитку вищих психічних функцій у працях Л. С. Виготського, П. П. Блонського, С. Л. Рубінштейна і О. М. Леонтьєва. Г. С. Костюка і розвиток вікової психології в Україні.

Становлення вікової психології в СРСР (Б. Г. Ананьєв. М. Я. Басов, П.П.Блонський, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, О. В. Запоржець, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьев, М. І. Лісіна, А. О. Люблінська, Н. О. Менчинська, С.Я. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін).

Сучасний стан української вікової психології.
Проблема вікової періодизації онтогенезу особистості

Поняття періодизації онтогенезу. Онтогенез та його фази. Особливості процесу психічного розвитку в онтогенезі (системність, циклічність, виникнення новоутворень, нерівномірність, періодичність). Проблема переходу від одного вікового періоду до іншого. Онтогенез і поняття про життєвий шлях людини. Вік і вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Л. С. Виготський про класифікацію підходів до періодизації дитячого розвитку: схеми періодизації, спрямовані назовні; вузькоспрямовані схеми; пошук психологічних критеріїв періодизації. Періодизації дитячого розвитку в схемі Л. С. Виготського. Поняття про стабільні і перехідні періоди. Кризи розвитку та їх розуміння.

Проблема періодизації розвитку особистості у дитячому віці в працях О. М. Леонтьєва, Л. І. Божович, Д. Б. Ельконіна, І. С. Кона та ін.

Періодизація розвитку особистості в онтогенезі в цілому. Проблема критеріїв періодизації розвитку зрілої особистості. Епігенетична концепція періодизації розвитку особистості Е. Г. Еріксона. Періодизація онтогенезу загалом у працях Б.Г. Ананьєва, А. В. Петровського та ін.

Значення проблеми періодизації розвитку особистості в онтогенезі.
Психічний розвиток в процесі онтогенезу

Поняття про психічний розвиток. Кількісні і якісні зміни в становленні людини як організму, як суспільної істоти і як особистості. Принцип психічного розвитку в діяльності. Поняття про ˮпровідну діяльністьˮ і механізми її зміни. Поняття ˮсоціальна ситуація розвиткуˮ.

Рушійні сили і умови психічного розвитку. Єдність природного і суспільного в онтогенезі людини. Роль спадковості в індивідуальному розвитку людини. Природні задатки і психічні властивості. Суспільні умови психічного розвитку.

Зв’язок зовнішніх і внутрішніх умов психічного розвитку. Процеси інтеріоризації та екстеріоризації в процесі психічного розвитку особистості.

Теорії психічного розвитку. Біологізаторські та соціологізаторські концепції онтогенезу людської психіки. Розуміння процесу становлення людської особистості як саморуху.

Внутрішні суперечності – рушійні сили психічного розвитку: розбіжність між новими потребами, цілями, прагненнями особистості та рівнем оволодіння засобами для їх задоволення; розходження між збільшеними фізичними і духовними потребами і наявними формами взаємин і видами діяльності; розбіжності між наявними пізнавальними цілями, завданнями і способами дій; суперечності між досягненим рівнем розвитку індивіда і способом його життя; розбіжність між очікуваним, бажаним, майбутнім і теперішнім, між тим, до чого прагне особистість і тим, що в неї є; суперечності в розвитку нових потреб і мотивів діяльності, емоцій, становленні довільної регуляції поведінки, розвитку пізнавальних процесів та розумової діяльності тощо. Навчання, виховання і рушійні сили розвитку особистості.

Кризові явища в психічному розвитку; фактори, що їх зумовлюють. Ж. Піаже про рушійні сили психічного розвитку. Теорії психічного розвитку і навчання (Дж. Брунер, А. Валлон, К. Коффка, Е. Торндайк).

Відставання і затримка в психічному розвитку. Розвиток психіки в умовах сенсорних дефектів. Відставання як результат педагогічної занедбаності. Затримка в психічному розвиткові як результат розумової відсталості. Проблема акселерації (прискорення) психічного розвитку.


Психічний розвиток немовля (від 0 до 1 року)

Пренатальний розвиток. Критичний період новонародженості. Характеристика змін способу життя при переході до постнатального. дитинства. Значення безпомічності дитини. Принципова відмінність розвитку немовля людини в перші тижні життя від розвитку маля тварини. Критерії переходу від новонародженості до немовлячого періоду (фізіологічні і психологічні). Новоутворення немовлячого періоду. Соціальна ситуація розвитку.

Комплекс пожвавлення та його значення. Спілкування з дорослими та його значення в психічному розвитку немовля. Розвиток форм спілкування. Розвиток рухів: хватання, маніпулятивні дії, ходіння. Розвиток сенсорної сфери.

Розвиток пізнавальних процесів. Розвиток довільних рухів. Поява предметних дій. Початкові етапи розвитку мовлення. Криза першого року.

Необхідність виховання з перших днів життя та його психологічніособливості. Розвиток мислення.
Психічний розвиток у ранньому дитинстві (від 1 до 3 років)

Психологічна передумова переходу до раннього дитинства. Розвиток активності дитини, ускладнення її діяльності і стосунків з оточуючими людьми. Предметна діяльність і її значення для психічного розпитку в ранньому дитинстві. Критика теорій «шимпанзе подібності» і «робінзонади» в психічному розвитку у ранньому дитинстві.

Розвиток мови. Розпиток сенсорних і перцептивних процесів і дій. Розвиток пам’яті і мислення.

Аналіз теорій Ж. Піаже, О.В. Запорожця, М.І. Лісіної, Д.Б. Ельконіна про психологічну структуру сенсомоторного інтелекту і перехід до його символічних форм.

Основні види гри та їх роль у психічному розвитку в ранньому дитинстві. Передумови появи сюжетно-рольової гри. Виникнення прагнення до самостійності. Поняття про кризу 3-х років. Психологічні передумови переходу в дошкільний вік.

Психічний розвиток у дошкільному віці (від 3 до 6 років)

Соціальна ситуація розвитку' в дошкільному дитинстві. Критика теорії первісності, асоціальності та егоцентричності дитини. Рольова гра як провідна діяльність дитини-дошкільняти, її психологічна сутність. Критика біологізаторських теорій гри. Гіпотеза про теоретичне походження гри. Розвиток гри в дошкільному віці та її роль у психічному розвиткові дитини-дошкільника. Значення гри для розвитку особистості. Елементи навчання і праці, їх місце і роль у психічному розвитку дитини. Продуктивні форми діяльності: конструювання, образотворча та інші види діяльності та їх роль у розвитку психіки.

Розвиток моторики. Сенсорний і перцептивний розвиток дошкільника. Розвиток процесів пам’яті (довільного запам’ятовування, відтворення). Розвиток мови і мовлення. Мислення й уява дошкільника. Розвиток особистості. Формування емоційно-вольової сфери. Розвиток мотиваційно-потребової сфери, домінуючі мотиви діяльності і поведінки. Психологія здібностей та розвиток загальних і спеціальних здібностей дитини-дошкільника. Формування характеру в дошкільному віці.

Психологія дітей 6-річного віку. Формування передумов готовності до навчання в школі і методи її діагностики. Методи навчання 6-річок. Криза 7 років.

Дослідження українських психологів психічного розвитку у дітей дошкільного віку (О. В. Запорожець, М. В. Вовчик-Блакитна, О. І. Кульчицький, К. Е. Хоменко, В. К. Котирло, О. В. Проскура, С. Е. Кулачковська та ін.).
Психологічний розвиток в молодшому шкільному віці (6-10 років)

Вступ до школи як новий етап у житті дитини. Анатомо-фізіологічні особливості дитини молодшого шкільного віку. Психологічна перебудова, пов’язана із вступом дитини до школи.

Значення навчання в психічному розвитку молодшого школяра.

Формування ставлення до школи, учителів і навчальних обов’язків.

Засвоєння правил поведінки. Розвиток взаємин з однолітками. Зміна характеру ігрових стосунків. Формування особистості молодшого школяра. Зміна у вольовій регуляції поведінки і діяльності. Розвиток емоційної сфери. Формування характеру і соціальної поведінки. Роль спілкування, гри, стосунків у розвитку особистості молодшого школяра.

Експериментальні дані про розвиток сенсорних і перцептивних процесів, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови і мовлення, здібностей. Проблема вікових особливостей і вікових можливостей у засвоєнні знання в молодшому шкільному віці.

Навчання, виховання і розвиток особистості в молодшому шкільному віці у концепціях початкового навчання Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В. В. Давидова, Д. В. Занкова, Г. С. Костюка, А. А. Люблінської, М. А. Менчинської, А. О. Смирнова, Д. Б. Ельконіна.

Передумови переходу в підлітковий вік; самосвідомість і Я-концепція, самооцінка, рефлексія, моральні засади поведінки та інші новоутворення.

Дослідження психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку українськими психологами (Г. С. Костюк, П. Р. Чамата, Т. В. Косма, Д. К. Баевецька, П. І. Зінченко, О. М. Концева, Ю. З. Гільбух та ін.).
Психологічний розвиток у підлітковий період (10-11 – 14 років)

Анатомо-фізіологічна перебудова організму впродовж підліткового етапу і психічний розвиток. Акселерація та її причини. Аналіз теорій підліткового віку (В. Штерн, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський та ін.). Соціальна ситуація розвитку в підлітковий період. Перебудова навчальної діяльності та її психологічні наслідки. Усвідомлення власної позиції в суспільстві і своїх можливостей як основне психологічне новоутворення підліткового віку. Виникнення і форми прояву почуття дорослості та їх джерела. Кризи підліткового періоду.

Формування особистості в підлітковому віці. Розвиток самосвідомості. Самооцінка і рівень домагань. Емоційно-вольовий розвиток. Прагнення до самовиховання. Формування систем потреб, інтересів і мотивів, їх зміст і структура. Особливості соціальної поведінки підлітків. Виникнення нового типу спілкування і міжособистісних стосунків. Тенденції до перебудови взаємин з дорослими і однолітками. Морально-етичні погляди підлітків. Особливості характеру підлітків і психологічні причини інфантильності в підлітковому віці.

Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віці. Перцептивні процеси і розвиток спостережливості. Розвиток уваги і пам᾽яті, логічного мислення, мови і мовлення.

Розвиток пізнавальних інтересів. Перші ознаки професійної спрямованості. Психологічні особливості навчання підлітків. Зростання самостійності в навчанні – перехід до елементів самоосвіти.

Трудова діяльність та її значення для формування особистості підлітка. Психологічні особливості організації" суспільно-корисної діяльності в підлітковий період. Розвиток здібностей і творчої активності підлітків.

Психологічні передумови переходу в новий період розвитку – старший шкільний вік.

Дослідження українських психологів з психології підлітка та старшого шкільного віку (Д. Ф. Ніколєнко. Л. М. Проколієнко, Т. В. Рубцов, М. Й. Боришевський, Е. Ш. Сапожникова, О. І. Жаворонко, І. О. Синиця, І. М. Націмов, М. В. Вовчик-Блакитна та ін.)


Психологічний розвиток у старшому шкільному віці (рання юність 14-15 – 17 років)

Фактори психічного розвитку в ранньоюнацькому віці: соціальна ситуація в розвитку особистості; фізичний розвиток; явище акселерації; спілкування з дорослими і ровесниками; статева поведінка.

Розвиток пізнавальних процесів і здібностей у старшому шкільному віці. Навчальна діяльність і виникнення на її основі передумов професійної діяльності. Розвиток професійного мислення і професійних здібностей у період навчання в старших класах.

Особливості самосвідомості особистості в ранньоюнацькому віці, виникнення потреби в самовизначенні. Система психологічних показників особистісної зрілості та умови її досягнення в період навчання у старших класах.

Мотиви учіння. Спрямованість у майбутнє, проблема сенсу життя. Ціннісні орієнтації і морально-етичні установки та ідеали в ранньоюнацькому віці. Моральна свідомість і світогляд як основні новоутворення. Почуття обов᾽язку і соціальної відповідальності в ранньоюнацькому віці. Розвиток емоційно-вольової сфери і характеру.

Психологічні проблеми і умови розвитку творчої особистості в ранній юності. Навчання і професійне самовизначення старшокласників. Психологічні проблеми трудової діяльності в період ранньої юності. Суспільно-корисна діяльність та її роль у становленні особистості старшокласника. Формування життєвих цілей як фактор розвитку особистості старшокласників. Я-концепція особистості в ранньоюнацькому віці та самовиховання старшокласників.Старший юнацькій вік (18 – 25років )

Психологічна характеристика старшого юнацького віку. Студентський вік. Психологічні проблеми професійного самовизначення в старшому юнацькому віці. Професійний вибір і набуття спеціальності. Професійні інтереси і запити. Навчальна діяльність і навчання в старшому юнацькому віці. Психологія навчальної діяльності студентів. Самоосвіта у старшому юнацькому віці.

Особливості розвитку пізнавальних процесів та їх зумовленість професійною діяльністю. Проблема формування професійних мотивів, інтересів, професійних здібностей і якостей особистості в старшому юнацькому віці. Емоційне життя і соціальна поведінка в старшому юнацькому віці. Соціальна відповідальність як критерій моральної зрілості особистості в старшому юнацькому віці. Сімейні орієнтації юнаків і дівчат.

Психологія зрілого віку (акмеопсихологія)

Проблема періодизації періодів зрілості. Огляд класифікації періодів зрілості (Б. Г. Ананьєв, Е. Еріксон). Історичний характер періодизації зрілого віку. Біологічна і соціальна роль періоду зрілості. Різноманітність діяльностей і всіх форм соціальної активності. Досягнення найбільшої продуктивності праці.

Аналіз теорії зрілості як плато в психічному розвитку особистості. Пізнавальна діяльність зрілої людини та її можливості. Розвиток функціональних відношень між окремими психічними процесами, їх структура та її залежність від характеру професійної діяльності та удосконалення в ній.

Місце людини в суспільстві, ступінь її активності у суспільному процесі як визначальні моменти розвитку особистості зрілої людини. Свідомість і самосвідомість в період зрілості. Особливості потребово-мотиваційної сфери дорослої людини, інтереси і запити. Специфіка емоційного життя.

Соціальні контакти в період зрілості. Сім᾽я і сімейні стосунки в житті зрілої людини. Асоціальні явища в житті дорослої людини та їх вплив на особистість. Психологічні проблеми в зв᾽язку з віковими змінами в період зрілості.


Психологія старіння і старості (геронтопсихологія)

Періодизація старіння і старості. Теорії старіння. Історичний характер тривалості життя і строків настання старості. Припинення активної виробничої діяльності як основна ознака соціального старіння.

Психологічні зміни в особистості старої людини: зміни в просторовій орієнтації, рухах, логічних міркуваннях, потребах, мотивації, емоційно-вольовій сфері. Профілактика старіння.

Проблема трудової і громадської діяльності в період старості.

Ставлення старої людини до старості як психологічна проблема.

Проблема навчання і профорієнтації в період старіння.

Проблеми геронтології і місце в них питань руйнування (розпаду) психічної діяльності особистості. Питання довголіття і творчої життєдіяльності (І. П. Павлов, І. І. Мечников, О. О. Богомолець та ін.).

Проблема ставлення до старих людей, соціальна допомога їм.
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Становлення і розвиток експериментальної психології

Передумови виникнення експериментальної психології. Соціальна та історична обумовленість. Філософські корені, проблема інтроспекції. Природничонаукові передумови та початок лабораторного експерименту. Етапи становлення експериментальної психології. Напрями розвитку експериментальної психології закордоном. Розвиток вітчизняної експериментальної психології. Сучасний стан експериментальної психології. Предмет та завдання експериментальної психології.Методологічні основи експериментальних досліджень

Теорія та методологія науки. Проблеми методу та теорії. Проблема методу та методики. Методи психологічних досліджень. Теоретичні та емпіричні методи психологічних досліджень.Вимірювання в психології, види вимірювальних шкал

Поняття норми в психології, види норм, що використовуються в психологічних дослідженнях. Поняття кваліметрії в психології. Рівні вимірювання, типи вимірювальних шкал. Застосування математичних та математико-статистичних методів в експериментальних психологічних дослідженнях. Розподіл експериментальних даних з використанням математико-статистичних методів.Емпіричні методи психологічних досліджень

Структура загальнонаукових методів дослідження. Основні підходи до класифікації емпіричних методів. Основні неекспериментальні методи. Сутність експериментального методу дослідження психіки.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал