Програма вступних випробувань «Стратегія підприємства»Скачати 148.02 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір148.02 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

__________________________

«___» _______________ 2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
«Стратегія підприємства»
для здобуття освітнього ступеня магістр

спеціальність 051 «Економіка»

денна та заочна форми навчання

(з нормативним терміном навчання 1 рік і 10 місяців)

Умань – 2017ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Економіка» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти.

Основною метою вступного екзамену з стратегії підприємства є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 теоретичні засади, інструментарій та методи розроблення стратегій підприємства

– основні підходи до розробки системи стратегічного управління підприємством;

методи формування ефективної організаційної структури;

– особливості розробки стратегічного набору підприємств різної структурної побудови;

– напрями формування організаційної культури підприємства.

Абітурієнт повинен вміти:

– аналізувати вплив факторів зовнішнього середовища та внутрішній потенціал підприємства;

– визначити стратегічну зону господарювання та конкурентну позицію на ринку;

– формувати стратегічний вибір підприємства;

– застосувати методи стратегічного планування та прогнозування для передбачення майбутнього організації.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівень

Максимальна кількість балів

(за 200-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Високий

181,0-200,0

студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників;

Достатній

152,5-180,0

студент дав теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки

Середній

124,0-151,6

студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, у занадто стислій формі;

Початковий

106,0-123,4

студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу. посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовний модуль 1. Стратегія фірми в контексті її економічної політики
Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція Концепції

Ключові питання теми: потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві; проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах; походження і зміст категорії «стратегія»; стратегія в економічній науці; широке і вузьке трактування стратегії; стратегія в менеджменті підприємницьких організацій; стратегія підприємства в контексті його економічної політики; стратегія і економічна політика підприємства; економічна політика при розробці і реалізації стратегії підприємства, її процедури; трактування стратегії підприємства в економічній науці; філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства; стратегія як результат; стратегія процес; стратегія як засіб; аспекти стратегії підприємства; комплексність стратегії; загальні концепції трактування стратегії підприємства; еволюція концепції стратегії підприємства; сучасна концепція стратегії підприємства; відмінності між концепціями стратегії підприємства. Стратегічне бачення і стратегія підприємства. Поняття категорії «стратегія». Стратегія фірми в контексті її економічної політики. Трактування «стратегії фірми». Еволюція концепції стратегії підприємства.Тема 2. Стратегічний контекст підприємства

Ключові питання теми: підприємство в стратегічному контексті; місце підприємства в РЕС; стратегічність діяльності та розвитку підприємства; аспекти стратегічного контексту підприємства; фактори оточення і розвитку підприємства; суть стратегічної реакції підприємства; проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства в зовнішньому середовищі ринкової економіки; діяльність і розвиток підприємства в стратегічному контексті; стратегічний контекст управління підприємством; стратегічні рішення; процедури формування стратегії; стратегічний план; стратегічна вказівка; зміст та структура (склад) стратегій підприємства; стратегічний набір підприємства; стратегічна прогалина; класифікація стратегій підприємства; система стратегій підприємства; алгоритм створення стратегії підприємства; рівні розробки стратегій; елементи стратегічного набору підприємства; корпоративні, загальні, конкурентні, бізнес-забезпечуючі функціональні та ресурсні, операційні стратегії; взаємозв'язок елементів стратегічного набору підприємства; відображення стратегічного аспекту діяльності підприємства; принципи формування стратегії підприємства.Тема 3. Визначення місії та цілей підприємства

Ключові питання теми: місія підприємницької організації; місія і стратегічне бачення; зміст місії підприємства; місія як мета; зміст стратегічного бачення; основні елементи місії; фактори розробки місії: принципи формулювання місії підприємства; визначення ринкової бізнес-ніші, як процедурний елемент формування стратегічної місії підприємства; цілі функціонування підприємства; аспекти мети; встановлення загальної (головної) мети організації; деталізація мети; склад мети; система цілей підприємства; класифікація цілей підприємства; стратегічні цілі підприємства: правила (принципи) визначення стратегічних цілей підприємства; глобальні і локальні цілі; основні етапи процесу визначення цілей; вимоги, яким повинні відповідати правильно сформульовані цілі; декомпозиція головної мети підприємства; побудова ієрархії цілей («дерева цілей»); встановлення індивідуальних цілей та завдань.


Змістовний модуль 2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Ключові питання теми: основні питання стратегії підприємства; необхідність аналізу та оцінки середовища підприємства; оточення функціонування підприємства; види оточення; макросередовище, безпосереднє оточення і внутрішнє середовище; конкретні фактори середовища; методологія аналізу зовнішнього оточення підприємства; мета зовнішнього аналізу підприємства; проблематика, етапи і процедури зовнішнього аналізу; позиції зовнішнього аналізу; стратегічне позиціонування фірми в зовнішньому середовищі; поняття стратегічної зони господарювання (СЗГ) підприємства; проблема виділення сегменту оточення (вибору СЗГ) підприємства; сегментація зовнішнього оточення; параметри виділення СЗГ підприємства; алгоритм виділення СЗГ; аналіз привабливості СЗГ для підприємства; стратегічні зони ресурсів (СЗР) підприємства; алгоритм виділення СЗР; методика оцінки зовнішнього середовища підприємства; фактори зовнішнього середовища як можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства; оцінювання важливості (і відбір факторів можливостей і загроз) в рамках методу SWOT; типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних зовнішніх можливостей і загроз для бізнесу фірми в майбутньому; матриця можливостей; матриця загроз; типові можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства; визначення (оцінювання) важливості факторів зовнішнього середовища за методом складання профілю середовища; привабливість СЗГ; методи і показники оцінки привабливості СЗГ; однофакторне оцінювання зовнішнього середовища; багатокритеріальний підхід до оцінки привабливості зовнішнього середовища; комплексні показники привабливості сектора економіки (СЗГ- галузі, ринку) на якому діє підприємство; підходи до розрахунку комплексних показників привабливості СЗГ; фактори формування розрахунку комплексних показників) можливостей і загроз, зростання попиту і зміни рентабельності в СЗГ фірми.


Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Ключові питання теми: внутрішнє середовище підприємства в стратегічному контексті; структуризація внутрішнього середовища підприємства; стратегічний потенціал підприємства; склад потенціалу підприємства; підходи до аналізу потенціалу підприємства; призначення, зміст і аспекти аналізу потенціалу підприємства; об'єкти і предмет внутрішнього аналізу; позиції аналізу; використання даних внутрішнього аналізу; визначення сильних та слабких сторін підприємства; фактори формування сильних і слабких сторін підприємства; типові сильні та слабкі сторони підприємств; оцінка стратегічного потенціалу підприємства; методика і рівні оцінки стратегічного потенціалу підприємства; конкурентний статус підприємства; підходи до визначення (оцінки) конкурентного статусу підприємства; методика оцінки конкурентного статусу підприємства за спрощеною (загальною) схемою; методика оцінки конкурентного статусу підприємства за диференційованою системою факторів; комплексний показник конкурентного статусу підприємства; визначення відносних інвестиційних позицій (відносного рівня стратегічних інвестицій) фірми в обраних СЗГ; оцінка майбутньої ефективності діючої стратегії фірми в СЗГ; оцінка комплексного показника відносного рівня потенціалу (мобілізаційних можливостей) підприємства щодо СЗГ; оцінка середовища підприємства за методом SWOT аналізу; методологія побудови та використання матриці SWOT; типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних внутрішніх сильних сторін (внутрішніх можливостей, потенціалу) і слабких сторін фірми в майбутньому.Тема 6. Стратегії бізнесу підприємства

Ключові питання теми: поняття стратегії бізнесу підприємства; підходи до формування стратегії окремої бізнес-одиниці; специфіка бізнес-стратегії; стратегічна зона господарювання (СЗГ) і стратегічний господарський центр (СГЦ), як об'єкти і суб'єкти розробки бізнес-стратегії підприємства; стратегічний господарський підрозділ (СГП) як рівень розробки стратегії бізнесу; алгоритм розробки бізнес-стратегії; класифікації стратегій бізнесу підприємства; конкурентні бізнес-стратегії: стратегія мінімізації витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування; характеристика конкурентних бізнес-стратегій за Томпсоном-Стріклендом; стратегія створення інноваційної цінності; стратегії виділені за рівнем глобалізації (диференціації) бізнесу: вузької спеціалізації, диверсифікації в межах окремих видів бізнесу; стратегії виділені за конкурентною позицією в бізнесі: лідера, претендента, наслідування, новачка в галузі; стратегії, виділені за напрямком розвитку окремого бізнесу підприємства: стабілізації, зростання (позитивного розвитку), скорочення, ліквідації; типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.Тема 7. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства

Ключові питання теми: диверсифікація діяльності підприємства; аспекти (напрямки) диверсифікації; цілі диверсифікації; доцільність і можливість диверсифікації діяльності підприємства; сценарії диверсифікації; концентрична диверсифікація; горизонтальна диверсифікація; конгломеративна диверсифікація; вертикальна диверсифікація; стратегії диверсифікації підприємства; фактори, що обумовлюють вибір стратегії диверсифікації; стратегії концентричної диверсифікації; стратегії конгломеративної диверсифікації; стратегії горизонтальної диверсифікації; стратегії вертикальної диверсифікації; типові стратегії диверсифікації, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.


Змістовний модуль 3. Стратегії розвитку підприємства
Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

Ключові питання теми: типи розвитку підприємства; зовнішній розвиток підприємства; цілі зовнішнього розвитку; інтеграція підприємства; сценарії зовнішнього розвитку підприємства; зворотна і пряма вертикальна інтеграція; горизонтальна інтеграція; діагональна інтеграція; стратегія горизонтальної інтеграції; стратегії вертикальної інтеграції; стратегія діагональної інтеграції; порядок (алгоритм) формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства; типові стратегії зовнішнього розвитку підприємства, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства

Ключові питання теми: корпоративна стратегія; стратегічний набір підприємства; стратегічна прогалина; складові корпоративної стратегії; складові стратегічного набору; загальні стратегії; загальні конкурентні стратегії; продуктово-ринкові стратегії (стратегії бізнес-напрямків); функціональні стратегії; ресурсні стратегії; типи корпоративних стратегій; стратегії стабілізації; стратегії виживання; стратегії зростання; стратегії скорочення; стратегії ліквідації; комбіновані стратегії.Тема 10. Методи формування стратегії розвитку підприємства

Ключові питання теми: алгоритм методики вироблення стратегії підприємства; методи діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства (бізнес-рівень) або вузькоспеціалізованої фірми-підприємства; модель накопиченого досвіду; модель життєвого циклу продукту; модель життєвого циклу технологій; модель (матриця) продукт-ринок; модель М. Портера («матриця конкурентної переваги»); діагностика і стратегічний аналіз агрегованих та диверсифікованих фірм; матричні («портфельні») методи побудови стратегії; загальний алгоритм «портфельної» діагностики фірми; методи перспективного фінансового аналізу; побудова і використання матриці ВСG; побудова і використання матриці МакКінсі; побудова і використання матриці Шелл; побудова і використання матриці АDL; метод SWOT аналізу; метод SРАСЕ.Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі

Ключові питання теми: поняття стратегічних альтернатив; базові стратегічні альтернативи; конкурентні стратегічні альтернативи; стратегічні альтернативи розвитку бізнесу підприємства; стратегії інтенсивного, концентрованого (обмеженого) зростання (розвитку); стратегії інтегрованого зростання (розвитку); стратегії диверсифікованого зростання (розвитку); стратегії скорочення; стратегії стабілізації; стратегії реструктуризації; стратегічні альтернативи залежно від ролі та місця фірми та її конкурентів на ринку; стратегічні альтернативи залежно від умов діяльності (середовища) та ресурсних можливостей підприємств; вибір стратегічного напряму діяльності (розвитку) підприємства; оцінка стратегічних альтернатив; вибір загальної стратегії (загального стратегічного спрямування розвитку) фірми; перегляд стратегічних альтернатив (СА) в межах обраної загальної стратегії і вибір конкретної стратегії розвитку підприємства; матриця вибору стратегій Томпсона і Стрікленда; аналіз конкурентних переваг фірми і її положення на ринку на основі тест-таблиці X. Вільдемана; вибір стратегії для малих фірм за матрицею «продукт форма існування фірми»; вибір стратегії для середніх фірм за матрицею «темп зростання фірми темп розширення ніші»; вибір стратегії для великих фірм.Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії

Ключові питання теми: декомпозиція і синтез корпоративної стратегії; підходи декомпозиції корпоративної стратегії; функціональна декомпозиція корпоративної стратегії; декомпозиція за підходом виділення провідної ключової стратегії-підсистеми; декомпозиція корпоративної стратегії з застосуванням «дерева структури та стратегічних альтернатив»; дерево структури і варіантів (альтернатив) товарно-ринкової стратегії; дерево структури і альтернативних рішень ресурсної стратегії; дерево структури і варіантів (альтернативних) рішень щодо технологічної стратегії; дерево структури і варіантів фінансово-інвестиційної стратегії; дерево варіантів соціальної (кадрової) стратегії; структура рішень (стратегічних альтернатив) інтеграційної стратегії; дерево типів і варіантів управлінської стратегії; декомпозиція корпоративної стратегії підприємства за принципом виділення окремих бізнес-аспектів; поєднання підходів до декомпозиції КС.Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії

Ключові питання теми: основні закони функціонування і розвитку підприємства; особливості законів організації і законів для організації; вплив законів на вирішальну роль у теорії організації; ознаки досягнення синергії в організації; реалізуючи закон синергії, керівник повинен створити у своїй організації систему; закон розвитку прагне досягти найбільшого сумарного потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу; процес зміни потенціалу системи йде безупинно по принципу безперервності; включення нової продукції є принцип стабілізації; закон інформованості й упорядкованості (дані, управлінська інформація, обсяг інформації, субмінімальний рівень інформації, вірогідність інформації, цінність інформації, насиченість інформації, відкритість інформації, особливості закону інформованості-впорядкованості); закон єдності аналізу і синтезу; закон і закономірності як фактор стабільності роботи підприємства.

Загальні поняття про закони. Закон синергії. Закон розвитку. Закон інформованості й упорядкованості. Закон єдності аналізу і синтезу. Закони і закономірності.

Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства

Ключові питання теми: види впливів на об’єкт управління і являють собою функції менеджменту, науково обґрунтована характеристика яких необхідна для ефективної організації управління для будь-якої організації; технологія менеджменту; техніка управління, інформаційні технології, системи автоматизованої обробки інформації; функціональні (стабільні) завдання; зовнішні і внутрішні обмеження.Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Ключові питання теми: сучасний стан національної економіки; розповсюдження практики стратегічного менеджменту в Україні; відношення керівництва підприємств до запровадження стратегічного менеджменту; вплив стратегічного менеджменту на діяльність вітчизняних підприємств; причини низького рівня запровадження стратегічного управління на вітчизняних підприємствах; засади і підходи до стратегічного управління на вітчизняних підприємствах; досвід і спрямування стратегічного менеджменту підприємств в зарубіжних країнах; особливості стратегічної проблематики українських підприємств; доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств; проблеми запровадження системи стратегічного менеджменту в практику вітчизняних підприємств; рекомендовані еталонні напрямки (стратегії) розвитку вітчизняних підприємств в умовах стабілізації національної економіки; стратегії інноваційної цінності.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 440 с.

 2. Економіка підприємства : [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул ; за загальною редакцією Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2012. – 364 с.

 3. Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012. – 439 с.

 4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

 5. Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. Стратегічне управління Навчальний посібник / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко – К.: ЦУЛ, 2012. – 224 с.

 6. Селезньова Г. О. Стратегія підприємства : навч. посібн. / Селез- ньова Г. О. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 240 с.

 7. Стратегія підприємства : підручник / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Т. М. Чечетова-Терашвілі та ін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 560 с.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та соціально-поведінкових наук (Протокол № 6 від 31.01.2017 р.)
Голова фахової комісії О.П. Кірдан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал