Програма вступних випробувань «Спеціальні методики корекційної освіти» окр «спеціаліст»Дата конвертації13.02.2017
Розмір158 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___»______________2016 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Спеціальні методики корекційної освіти»

ОКР «спеціаліст»

(денна та заочна форми навчання)

(термін навчання – 1,5 р.)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016 Спеціальна освіта (логопедія)

Спеціальна психологія

Умань-2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою вступного екзамену з спеціальних методик корекційної освіти є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати: • індивідуально-психологічні особливості дітей з вадами мовлення та способи їх врахування у виховній роботі; вікові особливості дітей з вадами мовлення та способи їх врахування; методи вивчення вихованості особистості та дитячого колективу; етапи виховного процесу; методи виховної роботи з дітьми з вадами мовлення; основні напрями діяльності вихователя в освітніх закладах різного типу;

 • наукові основи й джерела розвитку спеціальної методики викладання української мови, формування системи математичних знань та предмету «Я і Україна»; словесні, наочні, практичні методи та прийоми викладання; класифікацію організаційних форм навчання; типи і структуру уроків;

 • методику організації та проведення індивідуальних і групових занять в позаурочний час з розвитку мови та формування елементарних математичних уявлень у дітей з вадами мовлення, ознайомлення з природою та суспільним довкіллям, їх оздоровлення та фізичної реабілітації та прилучення до музичної і художньої культури;

Абітурієнт повинен вміти:

 • застосовувати одержані знання в галузі спеціальної педагогіки і психології при розв'язанні конкретних педагогічних, навчально-виховних науково-методичних завдань; планувати і організовувати освітньо-виховну роботу з дітьми які мають вади мовлення і контролювати рівень її проведення;

 • керувати оснащенням, обладнанням та роботою навчальних кабінетів, класів, спеціальних методичних кабінетів навчальних закладів, реалізовувати інтегрований підхід до організації педагогічного процесу;

 • планувати корекційно-розвивальну роботу спрямовану на засвоєння дітьми елементарних знань, формування системи математичних знань та предмету «Я і Україна»; правильно підбирати комплекс корекційно-розвивальних вправ, розробляти заняття, уроки; володіти практичними методами корекційної роботи з дітьми, які мають вади мовлення;

 • виготовляти наочні посібники, готувати, організовувати й проводити позаурочні заходи, використовувати різноманітні прийоми корекційної-розвивальної роботи.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівні знань і вмінь

Бали

за 200- бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання знань і вмінь абітурієнта

ПОЧАТКОВИЙ


106-111,4

Абітурієнт може розрізнити основні поняття зі «Спеціальних методик корекційної освіти», але пояснення їх суті є поверховим.


112-117,4

Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину питань, має нечіткі уявлення про основні поняття зі «Спеціальних методик корекційної освіти», виявляє здатність елементарно викласти думку. практичні завдання не виконує або виконує неправильно.


118-123,4

Абітурієнт відтворює менш як половину питань зі «Спеціальних методик корекційної освіти». Практичні уміння та навички не сформовані, практичні завдання виконує з суттєвими помилками, не відповідає на додаткові запитання.

СЕРЕДНІЙ124-132,6

Абітурієнт поверхово відтворює основний матеріал питань зі «Спеціальних методик корекційної освіти», має загальні уявлення про педагогічну діяльність. Практичні завдання виконує неточно, не може самостійно визначати мету завдань.


133,5-142,1

Абітурієнт розуміє основні поняття зі «Спеціальних методик корекційної освіти», здатний з помилками й неточностями дати їх визначення. Не висловлює власної думки, має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці, зокрема, самостійно визначити мету завдання та правильно підібрати мовний чи дидактичний матеріал.


143-151,6

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень зі «Спеціальних методик корекційної освіти». Відповідь його правильна, але недостатньо точна. Здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Практичні завдання виконує репродуктивно, має труднощі з визначенням мети завдань.

ДОСТАТНІЙ152,5-161,1

Абітурієнт правильно й логічно відтворює матеріал питань, наводить приклади на підтвердження окремих думок, проявляє здатність застосовувати знання зі «Спеціальних методик корекційної освіти» у стандартних практичних ситуаціях.


162-170,5

Знання абітурієнта є достатньо повними, він застосовує знання зі «Спеціальних методик корекційної освіти» у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами та фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями. Практичні завдання виконує на основі використання стандартних схем та шаблонів.

171,5-180

Абітурієнт досить добре володіє матеріалом зі «Спеціальних методик корекційної освіти», уміє аналізувати і систематизувати інформацію, аргументувати власну думку, припкускаючись деяких неточностей. Демонструє типові прийоми застосування знань при виконанні практичного завдання.

ВИСОКИЙ
181-189,5

Абітурієнт має глибокі і міцні знання, викладає свої думки логічно та послідовно, робить самостійні висновки.. При цьому може припускатися незначних огріхів в аргументації думки. Практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному рівні з елементами творчої діяльності, демонструючи сформованість практичних умінь та навичок.


190,5-199

Абітурієнт на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», аргументовано використовує їх у розв’язанні завдань практичного змісту, проявляючи творчий підхід. Орієнтується в передовому педагогічному досвіді.


200

Абітурієнт має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати матеріал з «Спеціальних методик корекційної освіти», усвідомлено використовує елементи передового педагогічного досвіду, проявляє творчий підхід під час виконання практичних завдань.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Теорія та спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Предмет і завдання курсу. Сучасні проблеми виховної роботи в спеціальній школі. Предмет і завдання спеціальної методики виховної роботи. Сутність національного виховання як цілісної системи. Об’єкт і суб’єкт виховання. Система виховного процесу. Мета, зміст, форми і методи виховання. Зумовленість мети виховання соціальним умовам. Напрямки виховання. Принципи виховання. Корекція недоліків психофізичного розвитку дітей-логопатів, формування особистості як головні завдання виховної роботи. Взаємозв’язок спеціальної методики виховної роботи з спеціальною педагогікою та психологією, нейропсихологією та іншими науками.

Тема 2. Методика вивчення особистості дітей-логопатів. Методи спостереження аналіз документації, рейтинг, анкетування, тестування та ін. Використання результатів діагностики в плануванні і проведенні корекційно-виховної роботи в спеціальній школі. Визначення виховних завдань і педагогічне прогнозування їх розв’язування. Планування виховної роботи, щодо розвитку особистості учнів.

Тема 3. Методика переконання учнів, її корекційне значення. Роль та основне призначення методики переконання в роботі педагога спеціальної школи. Метод прикладу, виховуючі приклади. Система методів переконання й специфіка їх використання у спеціальній школі. Інформаційний метод: розповідь, бесіда, приклад, читання книг, газет, періодики, перегляд кінофільмів та телепередач. Пошуковий метод: практичні роботи в гуртках, колекціонування, збирання краєзнавчих матеріалів. Дискусійний метод: диспут, дискусія, збір. Метод взаємної освіти: стінгазети, шкільне радіо, тощо. Корекційно-розвиваючі функції методів переконання.

Тема 4. Методика педагогічного та емоційного стимулювання дітей-логопатів у навчально-виховному процесі. Основні методи педагогічного стимулювання (привчення, тренування, педагогічна вимога, громадська думка, метод прогнозування, створення виховних ситуацій). Прямі й непрямі вимоги, позитивні, нейтральні й негативні. Непрямі вимоги: прохання, схвалення, осуд, довіра, порада, натяк, умовна вимога, осуд, тощо. Емоційне стимулювання, як важливий фактор підвищення ефективності різнопланової діяльності школярів. Вербальні методи стимулювання. Заохочення і покарання, як методи стимулювання. Особливості впровадження методики педагогічного й емоційного стимулювання в спеціальній школі.

Тема 5. Організація і методика виховної роботи в позаурочний час в спеціальній школі. Види й форми позакласної діяльності учнів (масові, групові, індивідуальні). Методика організації роботи гуртків, секцій, художньої самодіяльності, дитячих театрів, тощо, в спеціальній школі. Особливості організації і проведення екскурсій в спеціальній школі. Система охоронно-педагогічних заходів у позаурочний час в спеціальній школі.

Тема 6. Методика самовиховання дітей-логопатів. Організація і виховання колективу класу. Загальні індикатори психологічних особливостей дітей (зовнішній вигляд, міміка, жести, рухова активність, мова, продукти діяльності, спрямованість і частота спілкування, тощо). Основні напрямки і форми роботи класного керівника з батьками. Самовиховання, як основна ланка становлення особистості дитини-логопата. Структура самоусвідомлення людини (самопізнання, самоставлення, саморегуляція). Складові процесу самоусвідомлення: пізнавальна, емоційно-ойінювальна, дієво-вольова, регулятивна. Властивості характеру (сила, слабкість, оригінальність, цільність, твердість, тощо), методика їх визначення і формування у дітей-логопатів. Самоосвіта, самоствердження, самокритика, самоаналіз, самонаказ, тощо.
2. Спеціальна методика математики

Завдання та зміст курсу математики в допоміжній школі. Вплив математики на корекцію у розумово відсталих дітей психофізичних відхилень. Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школі. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Завдання та зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Особливості оволодіння відсталими дітьми знаннями з наочної геометрії. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв’язування задач. Типи арифметичних задач, які розв’язуються учнями протягом всього періоду навчання. Значення арифметичних задач для розвитку і корекції недоліків психічної діяльності школярів. Формування у розумово відсталих учнів поняття про табличне множення і ділення в межах 20. Послідовність формування часових понять у розумово відсталих учнів. Місце звичайних дробів у програмі з математики допоміжної школи. Методика і послідовність вивчення дій множення і ділення багатоцифрових чисел учнями допоміжної школи.


3. Спеціальна методика початкового навчання мови

Предмет та завдання спеціальної методики мови. Спеціальна методика мови як окрема дидактика. Зв‘язок спеціальної методики мови з іншими науками. Загальне поняття про методи навчання рідної мови. Класифікація методів навчання мови та особливості їх застосування у спеціальній школі. Види документації у спеціальній школі. Звукова система української мови. Розкрити суть поняття «розвиток мовлення». Сутність процесу навчання грамоти. Завдання та специфіка навчання грамоти в спеціальній школі. Розкрити сутність поняття «писемне мовлення». Методи навчання грамоти. Зміст та завдання добукварного періоду навчання грамоти. Основні методи роботи в добукварному періоді навчання. Методика роботи над казкою в добукварний період. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. Робота над реченням в букварному періоді навчання грамоти. Розкрити суть понять «звук» та «буква». Загальна характеристика процесу письма. Методика ознайомлення учнів з новою буквою на уроці письма.


4. Спеціальна методика «Я і Україна»

Методи наукового дослідження у природознавстві. Зв’язок спеціальної методики природознавства з іншими науковими дисциплінами. Охарактеризуйте принцип доступності при викладанні курсу «Я і Україна». Спецметодика викладання природознавства – педагогічна наука, її предмет і завдання. Дидактичні особливості методики викладання природознавства. Самостійна робота у структурі уроку-екскурсії. Демонстрування дослідів на уроках курсу «Я і Україна». Специфічні принципи вивчення природознавства. Охарактеризуйте принцип науковості при викладанні курсу «Я і Україна». Предметний урок, його значення і структура. Характеристика принципу наочності при викладанні предмету «Я і Україна». Принципи систематичності й послідовності при викладанні предмету «Я і Україна». Словесні методи навчання та їх характеристика. Вимоги до сучасного уроку. Комбінований урок, його структура і значення. Формування уявлень шляхом спостережень та описів. Поняття про методи і методичні прийоми. Загальні принципи формування понять. Структура узагальнюючого уроку. Розповідь, як форма монологічного викладу навчального матеріалу.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: навч. посіб. / Т.М.Байбара. К.: Веселка, 1998. – 334 с.

 1. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

 2. Бондар В. І. Підготовка учнів спеціальної школи до самостійної трудової діяльності / В. І. Бондар. - К. : Рад. школа, 1988. - 128 с.

 3. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі: монографія. / О.М. Вержиховська. - Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д. Г. 2009. - 228 с.

 4. Висоцька А.М. Основні напрямки виховної роботи з формування спеціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: методичний посібник / А.М. Висоцька, І.І. Івашина. - Черкаси: ЧОІПОПП, 2003. – 31 с.

 1. Висоцька А.М. Педагогічні умови формування соціальної поведін- ки учнів з порушеннями психофізичного розвитку // Збірник науко- вих праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Вип.7 / За ред.О.В.Гаврилова, В.І.Співака – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – с.123-126.

 2. Висоцька А.М. Планування позакласної роботи у групі спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з особливими потребами // Дефектологія. – № 3, 2000. – С.9-11.

 3. Висоцька А.М. Поведінка школяра як об’єкт процесу виховання в допоміжній школі // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти ко- рекційної роботи у спец.школі: Науково-методичний збірник: Вип.10 / За ред.В.І.Бондаря, В.В.Засенка.– К.: 2008. – с.33-40.

 4. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский; под. ред. Т. А. Власовой. - М.: Педагогика, Т. 5. Основы дефектологии. - 368 с. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи : программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / авт.-сост. Ю. Н. Кислякова, Л. Н. Мороз. – Минск : Нац. Ин-т образования, 2007. – 280 с.

 1. Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с

 1. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). – К.: 2004. – 152 с.

 1. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). – 1 –видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288с.

 2. Методика навчання учнів 1-4 класів спеціальної школи: навч. посіб. / за ред. О. В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: Друк- Сервіс, 2011. - 312 с.

 3. Методика розвитку мовлення дошкільників в нормі та патології Богуш А.М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошк. віку К.: Освіта, 1997. – 286 с.

 4. Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І.Г. Єременка – 2-е вид. – К.: Рад. школа, 1986. – 200 с.

 1. Порядок розроблення та затвердження програм для дошкільних навчальних закладів : проект : Лист М-ва освіти України № 1/9-99 від 19 лют. 2010 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид. : http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/

 2. Практичні основи логопеді Гаврилова Н.С Порушення фонетичного боку мовлення у дітей: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

 1. Пропевдевтика мовленнєвих порушень М.К.Шеремет. - К. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.

 2. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В.І. Бондаря – Луганськ: Альма-матер, 2003 – 436 с

 3. Стрілець С. І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах : навч.-метод. посіб. / Стрілець С. І. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 103 с.

 4. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам. К.: Літера ЛТД, 2006. – 128 с.

 5. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление / Л. С. Цветкова. – М.: «Юристъ», 1997. – 256 с.

 6. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій). – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 208 с.


Додаткова

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав. 2004. – 352 с.

 2. Іванішена С. Форми і методи інтерактивного навчання / С.Іванішена // Поч. шк. – 2006. – ЖЗ. – С. 9-11.

 3. Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства: навч. метод, посіб. / [укладачі О.О.Ліннік, Н.І.Черв'якова]. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 85 с.

 4. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / С.Г. Карпенчук. - К.: Вища школа, 1997. - 304 с.

 5. Кобзарь, Б. С. Учебно-воспитательный процесс в школах и группах продленного дня: методические рекомендации / Б.С. Кобзарь. - К.: Радянська школа, 1982. - 173 с.

 1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : навч.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : ред. „Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

 1. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. - №37. - 2000. - 9 серп. - С. 6

 2. Концепція патріотичного виховання // Воспитательная работа в школе. - 2005. № 1. - С. 147-154.

 1. Коррекция нарушений речи : программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / авт.-сост. Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение, 2008. – 275 с.

 1. Липа В. А. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. / В. А. Липа. - Донецк : Лебидь, 2002. - 327 с.

 2. Липа В. А. Психологические основы педагогической коррекции / В. А. Липа. - Донецк: Лебідь, 2000. - 319 с.

 3. Лінник О.О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ». Навчальний посібник / Автор та укладач О.О. Лінник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 248 с.

 4. Ліннік О.О. Творче проекування в організації життєдіяльності шестирічок: навч.-метод, посіб. / О.О.Ліннік. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 178с.

 5. Луценко В.С. Методические указания к проведению внеклассной профориентационной работы с учащимися младших классов вспомогательной школы / Луценко В.С., Билевич Е.А., Билевич Л.Г. - Славянск: Славянск, 1990. - 180 с.

 6. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал. К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с.

 7. Нарочна Л.К. Методика викладання природознавства / Л.К.Нарочна. Г.В.Ковальчук. К.Д.Гончарова. – К.: Вища школа, 1990. – 302с.

Інтернет ресурси

 1. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. посіб. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf

 2. Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи / уклад. : О. В. Онопрієнко, С. О. Скворцова, Н. П. Листопад. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/04_matem.pdf

 3. Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Математика. Підготовчий, 1– 4 класи/ уклад. : Ільяна В.М., 2014р. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

 4. Ставцева Д.В. Учебно-методические комплекті по геометри для младших школьников. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://maem.elsu.ru/data/vestnik_2011.pdf#page=176

 5. Скворцова С.О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». – Частина І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skvor.info/files/books/metodyka_navchannya_rozvyazuvannya_zadach-1.pdf

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри корекційної педагогіки і психології (Протокол № 9 від 15.02. 2016 року).Голова фахової

атестаційної комісіїДемченко І.І.

канд. пед. наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та психології
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал