Програма вступних випробувань «Основи економіки»Скачати 74.92 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір74.92 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

__________________________

«___» _______________ 2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
«Основи економіки»
для здобуття освітнього ступеня бакалавр

спеціальність 051 «Економіка»

денна та заочна форми навчання

(термін навчання -3* роки (на основі інших спеціальностей)

Умань – 2017ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю «Економіка» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти.

Основною метою вступного екзамену з основ економіки є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 соціально-економічні функції домогосподарства і фірм, як основних суб’єктів ринкової економіки;

 принципи функціонування та механізми сучасних ринків праці, капіталу й землі;

 принципи фінансових ринків – грошового, страхового, ринку цінних паперів.

Абітурієнт повинен вміти:

 опановувати системні положення сучасної економічної науки на рівні макро- та мікроекономіки, а також світового господарства;

 розглядати засади наукового пізнання виробничих можливостей суспільства, поняття інститутів та їх ролі в економічному житті;

 вільно справлятися з задачами та питаннями, пов’язаним з еволюцією економічних систем і сучасним станом перехідних економік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівень

Максимальна кількість балів

(за 200-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Високий

181,0-200,0

студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників;

Достатній

152,5-180,0

студент дав теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки

Середній

124,0-151,6

студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, у занадто стислій формі;

Початковий

106,0-123,4

студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу. посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ
Змістовний модуль 1. Загальні основи економічного розвитку суспільства
Тема 1. Предмет і функції економічної теорії.

Зародження і розвиток економічної теорії. Основні економічні проблеми. Предмет і метод економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Принципи економічного мислення. Зв’язок економічної науки з іншими науками.

Тема 2. Економічні потреби та інтереси економічних суб’єктів. Класифікація економічних потреб. Закон зростання потреб. Піраміда потреб Маслоу. Економічні інтереси суб’єктів : домогосподарств, фірм, держави.

Тема 3. Виробничі можливості суспільства. Ефективність виробництва.

Обмеженість виробничих ресурсів. Сутність і структура суспільного виробництва. Фактори суспільного виробництва. Економічна ефективність виробництва та її показники.

Тема 4. Продукт економічної діяльності: його структура та призначення.

Економічні та неекономічні блага. Споживчі та інвестиційні блага. Суспільні та квазісуспільні блага. Товари та послуги (субститути та комплименти).

Тема 5. Проблема вибору в економіці.

Основне економічне протиріччя. Альтернативи, критерії вибору. Альтернативна вартість вибору. Споживчий, виробничий та суспільний вибір.
Змістовий модуль 2. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем
Тема 6. Спосіб організації економічних систем.

Сутність і структура економічної системи. Основні питання економічної системи: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Спонтанний порядок та ієрархія. Трансакційні витрати.

Тема 7. Відносини власності в економічній системі.

Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній системі. Типи, види та форми власності. Основні тенденції розвитку відносин власності на сучасному етапі. Реформування відносин власності в Україні. Сучасна теорія інституціоналізму.

Тема 8. Моделі економічних систем.

Класифікація економічних систем. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Адміністративно-командна система. Ринкова економіка (чистий капіталізм). Сучасна змішана економічна система. Модель перехідної економіки. Сучасні моделі ринкової економіки: американська модель управління; модель шведської, німецької, японської ринкової економіки.

Тема 9. Підприємство і підприємництво.

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Суть підприємництва і умови його існування. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Тема 10. Гроші як інструмент ринкової економіки.

Виникнення грошей. Суть функції та види грошей. Грошова маса і рівновага на ринку грошей. Модель І. Фішера. Валютні відносини. Курс валют.

Тема 11. Теорія попиту та пропозиції.

Ринковий попит. Зміна попиту. Ринкова пропозиція: її зміст, функція і графік. Чинники впливу на пропозицію. Ринкова рівновага. Порушення ринкової рівноваги: надлишок товару, дефіцит товару.


Змістовий модуль 3 Кругообіг в ринковій економіці
Тема 12. Модель кругообігу ресурсів, економічних благ та доходів.

Роль ринкових суб’єктів (домогосподарств, фірм, держави) в економічному кругообігу. Схема ринкового кругообігу. Класифікація ринків.

Тема 13. Держава як суб’єкт економічних відносин.

Економічні функції держави. Форми і методи ДРЕ. Держава і ринок: досвід взаємодії в розвинутих країнах. Особливості ДРЕ у вітчизняній економіці на сучасному етапі Циклічність економічного зростання та необхідність державного втручання. Безробіття: його суть, причини і основні види. Рівень безробіття та його соціально-економічні наслідки. Інфляція: причини, види та основні напрямки антиінфляційної політики.

Тема 14. Доходи в ринковій економіці.

Функціональний розподіл доходів. Заробітна плата та чинники її диференціації. Позичковий відсоток на ринку кредитних відносин. Види земельної ренти. Прибуток підприємця. Види цінних паперів. Курс акцій. Трансферти.

Тема 15. Інфраструктура ринку.

Характеристика інфраструктури. Основні інститути інфраструктури. Товарні біржі. Операції фондової біржі. Банківська система. Фінансово-кредитні посередники на ринку капіталів. Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці.

Тема 16. Конкуренція і моделі ринків.

Критерії визначення моделей ринку досконалої та недосконалої конкуренції. Ринок досконалої конкуренції. Ринок чистої монополії. Ринок олігополії. Ринок монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство.

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем.

Сутність та форми глобалізації. Наслідки та прояви глобалізації. Україна в системі глобалізації економіки.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка.

  2. Макроекономіка) : [навч. пос.] / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.

  3. Мочерний С.В. Економічна теорія : [навч. посіб] / С.В. Мочерний. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 640 с.

  4. Мочерний С.В. Основи економічної теорії : [навч. посіб] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид. стер. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 504 с.

  5. Романюк М.Д. Економічна теорія : [навчальний посібник для студентів ВНЗ] / М.Д. Романюк, О.І. Івасишин, Н.П. Репела, Я.І. Татунчак. – Івано-Франківськ : Лілея Н-В, 2011. – 592.

  6. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : [навчальний посібник] / За заг. ред. В.М. Семененка та Д.І. Коваленка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

  7. Щетинін А.І. Політична економія : [підручник] / А.І. Щетинін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та соціально-поведінкових наук (Протокол № 6 від 31.01.2017 р.)
Голова фахової комісії О.П. Кірдан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал