Програма вступних випробувань «Основи економічних знань»Скачати 80.44 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір80.44 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

__________________________

«___» _______________ 2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
«Основи економічних знань»
для здобуття освітнього ступеня бакалавр

спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»

денна та заочна форми навчання

(термін навчання -3* роки (на основі інших спеціальностей)
Умань – 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти.

Основною метою вступного екзамену з основ економічних знань є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати:

 основну проблематику досліджень сучасної економічної науки;

 сучасну структуризацію економічної науки;

 зміст економічної системи та її основні структурні елементи ;

 закони зростання і розвитку економіки;

 роль і місце економічної діяльності в розвитку суспільного виробництва;

 види економічної діяльності;

 зміст категорії «капітал» та його сучасні форми;

 сутність і функції ринку та його закони.

Абітурієнт повинен вміти:

 мислити економічними категоріями при оцінці економічних явищ і процесів оточуючої дійсності;

 порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть економічних явищ і робити самостійні висновки;

 використати набуті знання у своїй подальшій освіті та на практиці при виконанні своїх особистих, виробничих та громадянських функцій;

 реально оцінювати економічну політику держави.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівень

Максимальна кількість балів

(за 200-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Високий

181,0-200,0

студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників;

Достатній

152,5-180,0

студент дав теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки

Середній

124,0-151,6

студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, у занадто стислій формі;

Початковий

106,0-123,4

студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу. посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
Змістовий модуль 1. Загальні засади економічної науки

Тема 1. Об’єкт і предмет економічних досліджень

Економічна та господарська системи суспільства як об’єкт досліджень економічної науки. Мотиви, умови, форми, результати економічної діяльності людини та суспільства як предмет економічних досліджень. Шляхи та етапи формування економічних знань у процесі економічного розвитку суспільства. Умови та чинники формування системи економічних наук.

Тема 2. Економічні закони розвитку суспільства та закони економічної науки

Сутність i види зв’язків в економічному житті суспільства. Умови та чинники, за яких економiчнi зв’язки набувають форми закону. Сутність, зміст та форми функціонування економічних законів. Економiчнi категорiї, поняття та терміни як iнструментарiй пізнання та формулювання законів економічної науки. Практичне значення пізнання та використання вимог економічних законів в економiчнiй дiяльностi людини та суспільства.Тема 3. Методи пізнання сутності законів економічного та соціального розвитку суспільства і людини

Сутність i зміст понять: методи, підходи та парадигма економічного дослідження. Зміна парадигми дослідження під впливом розвитку економічних систем. Формаційний i цивiлiзацiйний підходи до аналізу сутності внутрiшнiх i зовнiшнiх чинників економічного розвитку суспільства. Загальнонаукові та спецiальнi методи пізнання сутності, змісту i тенденцій розвитку економічних явищ i процесів.Тема 4. Сучасна економічна теорія та її структура

Класична політична економія як основа становлення та диференцiацiї економічних наук. Марксизм, маржиналiзм, неокласицизм, кейнсiанство, неолiбералiзм. Інституцiоналiзм, неоiнституцiоналiзм: його роль у розвитку методологiї економічних досліджень. Сучасна політична економія, її предмет i функції. Структуризація економічної науки та диверсифiкацiя її предмета на початку ХХІ ст.Змістовий модуль 2. Цілі економічної діяльності людини та суспільні форми організації їх досягнення

Тема 5. Суспільне виробництво, його зміст, функції, фактори та результати

Економiчнi потреби та економiчнi інтереси людини i суспільства, їх сутність, структура i функції. Виробництво як спосіб, форма й умова задоволення потреб та iнтересiв. Суспільний продукт i його структура. Фактори виробництва та їх розвиток у процесі еволюції людського суспільства. Закон зростання потреб та розвиток системи мотивації до праці.Тема 6. Економічна система суспільства та її базові структурні елементи

Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи. Типи економічних систем та критерії їх класифікації

Тема 7. Форми організації суспільного виробництва та їх трансформації у процесі розвитку людства

Суспільність і риси натурального господарства. Домашня промисловість. Історичні межі натуральної форми організації виробництва. Виникнення товарного виробництва і його сутність. Основні риси товарного виробництва. Суб‘єкти та об’єкти товарних відносин. Товарна форма продукту. Властивості товару та його суперечності. Вартість і ціна: альтернативні теорії. Проста форма товарного виробництва. Розвинена форма товарного виробництва. Функціонування товарного виробництва і його закони.Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

Капітал як економічна категорія розвинутого товарного виробництва. Механізм і способи виробництва додаткової вартості. Кругооборот та оборот капіталу підприємства.Змістовий модуль 3. Ринкове господарство проблеми економічної діяльності людини на макроекономічному рівні

Тема 9. Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку

Ринкова економіка: сутність, функції та структура. Ринкова система та базові принципи її функціонування Структура та інфраструктура ринку. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання. Конкуренція як внутрішній двигун ринкової економіки. Ціна як економічна категорія ринкової економіки.Тема 10. Підприємництво та підприємство в ринковій економіці

Підприємництво, його суть, форми та функції. Підприємство як первинна ланка економіки. Цілі підприємницької діяльності та засоби їх досягнення у ринковому господарстві. Стійкість функціонування підприємства в умовах ринку. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю. Форми доходів суб’єктів економічної діяльності у ринковому господарствіТема 11. Теоретичні проблеми економічної діяльності людини на макроекономічному рівні

Зміст процесу суспільного відтворення. Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення. Економічне зростання та його типи. Економічний розвиток. Циклічний характер економічного розвитку. Основні елементи механізму державного регулювання сучасного ринкового господарства. Фінансово-кредитний механізм ринкової економіки. Сучасне світове господарство та основні тенденції його розвитку.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономічний аспект / В.Д. Базилевич. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с.

  2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 206 с.

  3. Загной М.О. Основи економічних знань [Текст] : навч. посіб. / М.О. Загной – Київ : [б. в.] 2014. – 335 с.

  4. Максименко I.A. Політична економія : навч. посіб. 2-ге вид. / І.А. Максименко. – Чернівці : «Прут», 2012. – 600 с.

  5. Мартин О. М. Основи економічної теорії : навчальний посібник / О .М. Мартин, А. І. Харчук. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 308 с.

  6. Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стереот. – К. : Академія, 2009. – 504 с.

  7. Основи економічних знань [Текст] : базовий підруч. для студентів ВНЗ неекон. напрямів підгот. / [Павленко А. Ф. та ін. ; за ред. А. Ф. Павленка, В. С. Савчука. Ю. К. Зайцева]. – Харків : Фоліо, 2014. – 762 с.

  8. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія. : навч. посіб. / А. В Сірко. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.

  9. Шевченко Л. С. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та соціально-поведінкових наук (Протокол № 6 від 31.01.2017 р.)


Голова фахової комісії О.П. Кірдан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал