Програма вступних випробувань «Економіка підприємства»Скачати 190.28 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір190.28 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

__________________________

«___» _______________ 2017 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
«Економіка підприємства»
для здобуття освітнього ступеня магістр

спеціальність 051 «Економіка»

денна та заочна форми навчання

(з нормативним терміном навчання 1 рік 5 місяців)

Умань 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Економіка» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти.

Для складання вступного фахового випробування необхідні знання з дисциплін «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Потенціал і розвиток підприємства», «Економіка і організація інноваційного розвитку підприємства» а саме:

 теоретичні та методологічні засади управління підприємством у конкурентному середовищі;

– вміння ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу підприємства;

– теоретичні й практичні аспекти забезпечення розширеного відтворення підприємства;

– засади формування та функціонування активів і капіталу підприємства, форм грошового обороту та системи грошових розрахунків;

– застосування практичного інструментарію проведення фінансових розрахунків;

– вивчення і узагальнення організаційних відносин у сфері безпосереднього виробництва матеріальних благ;

– основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами;

– закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства;

– методологію і прикладний інструментарій оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;

– економічні теорії і практики інноваційної сфери діяльності підприємств та організацій різних-форм власності для досягнення ними технологічного і товарного лідерства;

 основні засади інноваційної політики і стратегії фірми, організації управління інноваційною діяльністю;

визначення найефективніших напрямків оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції, з’ясування особливостей організаційних форм забезпечення і методів впровадження результатів інноваційної діяльності;

 висвітлення систем регулювання, стимулювання інноваційних процесів, обґрунтування організаційно-економічного механізму та оцінка соціально-економічної ефективності результатів наукових досліджень.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівень

Максимальна кількість балів

(за 200-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Високий

181,0-200,0

студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників;

Достатній

152,5-180,0

студент дав теоретично правильні відповіді на поставлені питання; робить логічні висновки та узагальнення, показує здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певні питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують відповідь на питання; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників; але ним допущені 1-2 незначні помилки

Середній

124,0-151,6

студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, у занадто стислій формі;

Початковий

106,0-123,4

студентом у розкритті змісту питань були допущені суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу. посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 1. Економіка підприємства
Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

1. Теорії підприємств та їх характеристика.

2. Поняття підприємства та основні цілі функціонування і головні напрямки його діяльності.

3. Сутність, принципи здійснення підприємницької діяльності та характеристика її основних типів.

4. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві.

5. Мале підприємництво: поняття, значення, основні чинники ефективного розвитку.Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

1. Класифікація видів підприємств.

2. Характеристика основних організаційно-правових форм підприємств.

3. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств в Україні.Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

1. Поняття ринкової системи, її структура та функції.

2. Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства.

3. Класифікація та характеристика основних компонентів макросередовища.Тема 4. Структура та управління підприємством

1. Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення.

2. Характеристика типів організаційних структур управління підприємствами.

3. Виробнича структура підприємства: поняття, види та чинники формування.

4. Поняття, види та роль інфраструктури підприємства.

Тема 5. Ринок і продукція

1. Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри.

2. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію підприємства.

3. Поняття та класифікація продукції (робіт, послуг).

4. Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції.
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
Тема 6. Планування діяльності підприємства

1. Сутність планування, його види, принципи здійснення та методи.

2. Стратегічне планування і формулювання стратегії розвитку.

3. Характеристика тактичного та оперативно-календарного планування.

4. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану підприємства.

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

1. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

2. Система показників для оцінки чисельності, стану, руху робочої сили на підприємстві.

3. Методичні підходи при плануванні чисельності окремих категорій працівників підприємства.

4. Продуктивність праці персоналу: сутність, показники і методи її вимірювання та напрямки підвищення.

5. Мотивація персоналу: сутність, види та основні методи впливу.

6. Оплати праці на підприємстві: сутність, державна політика загальна організація.

7. Сутнісно-видова характеристика форм і систем оплати праці персоналу.Тема 8. Капітал підприємства

1. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

2. Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка.

3. Системи показників технічного стану й руху основних засобів підприємства.

4. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання та методи нарахування

5. Показники та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

6. Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-елементний склад та процес трансформації.

7. Методи визначення потреби в оборотних коштах підприємства.

8. Показники та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Змістовий модуль 3. Інвестиційно-інноваційний та технічний розвиток підприємства
Тема 9. Інвестиції

1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій.

2. Визначення необхідного обсягу та джерел формування виробничих інвестицій.

3. Загальна характеристика фінансових інвестицій.

4. Інвестиційні проекти: фази та етапи обґрунтування.

Тема 10. Інноваційна діяльність

1. Сутність, значення та класифікація інновацій.

2. Науково-технічний прогрес, його форми та напрями прояву.

3. Загальна характеристика, об’єкти, напрями і тенденції розвитку організаційного прогресу на підприємствах.Тема 11. Організація виробництва і забезпечення якості продукції

1. Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації.

2. Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика.

3. Методи організації виробництва, їх ключові ознаки та ефективність застосування.

4. Основні форми організації виробництва, необхідність їх застосування та характеристика.

5. Характеристика та основні групи показників якості продукції.Тема 12. Техніко-технологічна база та виробнича потужність

1. Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва.

2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

3. Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу.

4. Поняття, види, методичні основи визначення обсягу та ступеню використання виробничої потужності підприємства.
Змістовий модуль 4. Витрати, результати та ефективність виробництва
Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

1. Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства.

2. Собівартість продукції.

3. Калькулювання собівартості продукції.

4. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

1. Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення.

2. Поняття, види та порядок формування і напрями використання прибутку підприємства.

3. Система показників рентабельності та методика їх визначення.

4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Розділ 2. Організація виробництва
Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації виробництва
Тема 1. Організаційні основи виробництва

Сутність і суспільне значення виробництва. Предмет, метод і зміст курсу. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва.Тема 2. Виробничі системи

Виробництво як відкрита система. Організаційні основи виробничих систем. Підприємство – складна виробнича система.Тема 3. Виробничі процеси і організаційні типи виробництва

Технологія і виробничий процес. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Планування виробничого процесу. Організаційні типи виробництва.Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць

Трудовий і виробничий процес. Організація праці та її форми. Організація і обслуговування робочих місць.Тема 5. Нормування праці

Вимірювання праці. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу. Визначення норм праці.


Змістовий модуль ІІ. Виробнича інфраструктура і технічне обслуговування
Тема 6. Побудова виробничої структури підприємства

Просторові зв’язки у виробничому процесі. Виробнича структура та її види. Просторове розташування підприємств.Тема 7. Організація виробничого процесу в часі

Виробничий цикл. Розрахунок тривалості виробничого циклу просторового процесу. Визначення виробничого циклу складного процесу.Тема 8. Організація допоміжних виробництв

Виробнича інфраструктура. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Ремонтне обслуговування устаткування. Енергетичне забезпечення виробництва.Тема 9. Організація обслуговуючих господарств

Транспортне обслуговування. Матеріальне обслуговування виробництва.Тема 10. Одиничний і партіонний метод організації виробництва

Сутність і умови виробу організаційного методу. Організація не потокового виробництва. Партіонний метод обробки.Тема 11. Організація потокового й автоматизованого виробництв

Потокове виробництво. Автоматизоване виробництво.


Змістовий модуль ІІІ. Організація комплексної технічної підготовки виробництва
Тема 12. Організаційно – виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

Якість продукції (послуг). Контроль якості та випробування продукції. Міжнародні системи управління якістю продукції. Конкурентоспроможність продукції. Міжнародні системи сертифікації.Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

Система створення та освоєння нової продукції. Організація науково – технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва. Проектно – конструкторська підготовка виробництва. Технологічна і екологічна підготовка виробництва. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту.Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем

Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва. Діагностика стану виробничої системи. Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем.
Розділ 3. Потенціал і розвиток підприємства
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та оцінки потенціалу підприємства
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал», потенціал підприємства, структура потенціалу підприємства. Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «потенціал». Основні риси потенціалу підприємства, визначення моделі потенціалу підприємства. Сутність складових елементів структури потенціалу підприємства, їх форм.Тема 2. Формування потенціалу підприємства

Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Особливості економічних систем. Формування потенціалу підприємства. Ефект синергії. Алгоритм формування потенціалу підприємства. Оптимізація структури потенціалу підприємства.Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства

Оцінка потенціалу підприємства. Вартість та її модифікації. Формування вартості потенціалу підприємства. Принципи оцінки потенціалу підприємства.Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства

Методологія визначення вартості. Процес та коефіцієнт капіталізації. Функції грошової одиниці. Ставка дисконту та норма відшкодування капіталу. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства. Результатна оцінка потенціалу підприємства.


Змістовий модуль ІІ. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства
Тема 6. Оцінка вартості земельних споруд

Земельна ділянка, об’єкт нерухомості, будівля, споруда. Поліпшення земельної ділянки. Види зносу будівель і споруд та методи їх визначення. Цілісний земельно-майновий комплекс. Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд.Тема7. Оцінка ринкової вартості машин і обладнання.

Інвентарний об’єкт. Класифікація та ідентифікація машин і обладнання. Технологічне, функціональне, економічне старіння. Строк служби. Методичні особливості оцінки машин та обладнання.Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінки

Інтелектуальна власність. Нематеріальні активи. Портфель нематеріальних активів. Менеджмент нематеріальних активів. Науково-технічна продукція та науково-технічна інформація.Тема 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Поняття трудовий потенціал, його основне значення в економічних відносинах. Психофізіологічний, кваліфікаційний та соціальний потенціал. Одиниця виміру трудового потенціалу.Тема 10. Оцінка вартості бізнесу

Особливості методів оцінки вартості бізнесу. Гудвіл. Оцінка вартості бізнесу та особливості методів. Модель вартості бізнесу. Види підходів до оцінки вартості бізнесу.
Розділ 4. Економіка і організація інноваційного розвитку підприємства
Змістовий модуль 1. Інновації та інноваційна політика підприємства як суспільні форма існування
Тема 1. Сутністна характеристика інновацій та інноваційних процесів

Поняття «інноваційного циклу». Стадії інноваційного процесу. Етапи інноваційного процесу. Основні причини виникнення і поширення інновацій. Етапи формування інноваційної моделі на підприємстві. Проблеми інноваційного розвитку в Україні.Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки

Науково-технічний прогрес у теоріях А. Сміта , К. Маркса, неокласичної школи та Кейнса. Внесок Шумпетера в інноваційну теорію. Теорія «довгих хвиль» Кондратьєва. Специфічні характеристики сучасних технологій. Визначення поняття «інновація». Сутність інноваційних процесів. Мета організації інноваційної діяльності. Фази інноваційного процесу. Класифікація інновацій за Пригожиним. Класифікація інновацій за Хучеком. Класифікація інновацій за Ільєнковою. Класифікація інновацій за Завліним. Основні типи інновацій.Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Типи державної інноваційної політики. Мета і принципи державної інноваційної політики в Україні. Форми державного впливу в інноваційній сфері. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності. Пріоритетні напрямки державної інноваційної політики в Україні. Особливості податкового та митного регулювання інноваційної сфери в Україні. Нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні. Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.Тема 4. Інноваційна політика підприємства

Складові елементи інноваційної політики підприємств. Інноваційні стратегії підприємств. Завдання інноваційної політики підприємств. Порядок розроблення інноваційної політики підприємства. Чинники впливу на формування інноваційної політики.Тема 5. Управління інноваційними процесами

Функції інноваційного менеджменту. Принципи управління нововведеннями. Прогнозування інноваційної діяльності організації. Принципи планування інновацій. Види інноваційних планів. Види планових розрахунків. Основні етапи сіткового планування . Бюджет інноваційного проекту. Бізнес-план інноваційного проекту. Мета організації менеджменту інноваційного проекту.Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства

Тема 7. Організаційні форми інноваційної діяльності

Класифікація організаційних структур інноваційної діяльності. Характеристика венчурного бізнесу. Фірми, орієнтовані на життєвий цикл продукції. Технопарки. Технополіси. Фірми-інкубатори. Кластери. Порядок створення і функціонування інноваційних структур.


Змістовий модуль 2. Ефективність інноваційної діяльності підприємства на макроекономічному та мікроекономічному рівні
Тема 8. Особливості створення інновацій і формування попиту на них

Напрямки аналіз попиту на нововведення. Фактори, що впливають на попит. Види попиту на інновації. Форми передачі інновацій на комерційній основі. Форми передачі інновацій на некомерційній основі.Тема 9. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності

Стратегія фінансування інноваційної діяльності. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа. Державний інноваційний фонд України. Роль комерційних банків у фінансуванні інноваційного процесу в Україні. Особливості лізингового фінансування інноваційних проектів. Види венчурного фінансування. на різних етапах життєвого циклу продукту. Особливості фінансування інноваційних проектів.Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства

Завдання та основні етапи конструкторської підготовки. Завдання та основні етапи технологічної підготовки. Основні етапи розроблення технологічних процесів. Система створення і освоєння нової техніки (СОНТ). Головні етапи процесу СОНТ. Автоматизована система розробки технологічних процесів (САПР).Тема 12. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація

Тема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Суть і основні принципи вимірювання ефективності інновацій. Види ефекту від реалізації інновацій. Критерії ефективності інноваційної діяльності підприємства. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій. Показники абсолютної ефективності інноваційних проектів. Оцінка ризику інноваційних проектів. Соціальні результати технологічних змін.Тема 14. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк – К.:ЦУЛ, 2009 – 400 с.

 2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Підручник. / В.Г. Васильков // – К.: КНЕУ, 2005. – 524 с.

 3. Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 4. Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

 5. Гриньова В.М. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.М. Гриньова. –К.: Знання, 2009. – 582с.

 6. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 7. Економіка підприємств: підручник / Ф.В. Горбонос [и др.]. – К. : Знання, 2010. – 463 с.

 8. Економіка підприємства : [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул ; за загальною редакцією Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2012. – 364 с.

 9. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький – Львів: Новий світ. – 2008. – 456 с.

 10. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

 11. Йохна М.А. Економіка та організація інноваційної діяльності./ М.А. Йохна, В.В. Стадник Київ: Видавничий центр «Академія», 2009, 400 с.

 12. Кирилюк Є.М. Економічне оцінювання: навч. посібник / Є.М. Кирилюк. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 224 с.

 13. Несинова С.В. Господарське право України : [навч. посіб.] / С.В. Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна ; за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

 14. Організація виробництва: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Черганова. – К.: Лібра, 2003. – 335 с.

 15. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: Навчальний посібник / В.І. Хомяков, В.М. Бєлінська, О.В. Федоренко – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 435 с.

 16. Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : [навчальний посібник] А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та соціально-поведінкових наук (Протокол № 6 від 31.01.2017 р.)
Голова фахової комісії О.П. Кірдан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал