Програма вступних випробувань для вступу у Львівський торговельноСкачати 194.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.03.2017
Розмір194.41 Kb.
ТипПрограмаВступ

Програма вступних випробувань для вступу у Львівський торговельно- економічний університет для здобуття ступеня доктора філософії з менеджменту включає основні теми з дисциплін циклу професійної підготовки з менеджменту (“Менеджмент”, “Психологія управління”, “Адміністративний менеджмент”, “Операційний менеджмент”, “Теорія організації”).
Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій програмі, представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні білети. Питання білетів дозволяють перевірити знання студентів з розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних рішень; є організаційні відносини, тобто зв'язки і взаємодії між різного роду цілісними утвореннями та їх структурними складовими, а також процеси і дії організуючої спрямованості.
Перевірка знань з питань, передбачених даною програмою дає достатні підстави для висновку про рівень підготовки вступника і можливість продовження навчання для здобуття ступеня доктора філософії з менеджменту.

Програма з дисципліни “Менеджмент”
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту
Передумови виникнення науки управління.
Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту.
Сутність, природа та роль принципів менеджмент) в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту.
Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 4. Функції та технологія менеджменту
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально- психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Тема 5. Процес управління
Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.

Управлінський цикл. Управлінські процедури: ціле- визначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівно- мірність, циклічність, послідовність, надійність.
Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень.
Різновиди технологій прийняття рішень.
Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етани процесу планування. Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації.
Процес постановки цілей.


Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.
Повноваження, обов'язки, відповідальність.
Процес делегування повноважень. відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес.
Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії.
Департаменталізація. Взаємодія структур організації.

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процес, мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процес) контролювання. Процес контролювання.
Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролювання.

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» комунікацій Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій.
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.
Тема 12. Керівництво га лідерство
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерства, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми Теорії лідерства.
Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування.
Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Тема 13. Ефективність менеджменту
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної,
організаційно, та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.
Напрямки підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджмент.
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.

Програма з дисципліни “Теорія організації”
Тема 1. Методологічні засади теорії організації
Сутність поняття «організація».
Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: закон композиції, закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку
(динаміки) організації: закон онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон
інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й синтезу, закон самозбереження.
Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку; принцип інгресії; принцип підбору; принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки.
Групування принципів.
Етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння.
Збереження рівноваги організації та її цілісності.
Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі
Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки; теорія інститутів та інституційних змін; популяційно-екологічна
(еволюційна) теорія; тектологія О. О. Богданова; ноосфера В. І. Вернадського.
Еволюція теоретичних концепцій організації.
Основні моделі організацій: органічна та механістична моделі.
Тема 3. Організація як система
Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Смит.
Системність як загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, поведінка системи, дія, подія.
Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: спрямованість, сила, характер.
Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні системи; відкриті системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; за способом управління; за типом операторів.
Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація організацій за ознаками: класифікація за принципами управління; класифікація за функціональними ознаками; класифікація за ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою визначення цілі (ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; цілескеровані організації;
цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані організації; цілепридатні організації; паразитичні організації).

Тема 4. Організація як соціум
Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної організації.
Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації.
Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок.

Тема 5. Організаційний процес
Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система управління – кібернетичний підхід.
Принципи управління: принцип розімкненого управління; принцип розімкненогс управління з компенсацією обурень; принцип замкненого управління; принцип однократного управління.
Оптимізація управління. Адаптивні й такі, що самі настроюються, системи.
Методи управління: детермінований метод управління; програмно- цільовий метод управління; ціннісно-орієнтований метод управління.
Тема 6. Самоорганізація
Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як
ґрунтовний процес природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації.
Сутнісний зміст синергетики.
Синергетична концепція самоорганізації.
Основні положення синергетичної концепції самоорганізації. Аттрактори, біфуркація, фрактали, детермінований хаос.
Процеси самоорганізації.
Необерненість
і неповторюваність самоорганізації.
Принципи самоорганізації: принцип від’ємного зворотного зв’язку; принцип позитивного зворотного зв’язку.
Спонтанність і випадковість.
Гнучкість організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації.
Гнучкість системи: фактори й результати гнучкості системи. Виробнича гнучкість: фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості.

Сталість організації. Статична й динамічна сталість. Типи сталості: внутрішня, зовнішня й спадкова сталості; кількісна й структурна сталості.
Несталий стан системи. Сталість і управління змінами.
Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації
Внутрішнє середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж організації як її внутрішні фактори. Взаємозв’язок внутрішніх факторів.
Методи дослідження внутрішнього середовища організації: аналітичні методи; експертні методи; лінійне програмування; динамічне програмування; діагностування (експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика); внутрішній моніторинг (моментні спостереження, постійні спостереження).
Зовнішнє середовище організації. Мікрооточення (фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу): партнери; конкуренти; центральні та місцеві органи влади; навколишнє населення; природні умови. Макрооточення
(фактори зовнішнього середовища опосередкованого впливу): міжнародні події та оточення; стан економіки; соціокультурні фактори; політичні обставини; розвиток науки й технології; право; соціально-суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього середовища (зовнішній моніторинг): зовнішнє спос- тереження; цільове спостереження; неформальний пошук; формальний пошук.
Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Тема 8. Організаційне проектування
Концептуальні терміни: організаційна форма управління
(ОФУ);
відносини; децентралізація; стратегія; структура; виробнича структура; технологічна структура; зв’язок; структура управління; ланка управління; рівень управління. Сутність та етапи організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління. Теоретичні засади створення й розвитку організаційних форм управління.
Методологія проектування організаційних форм управління.
Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління.
Основні методологічні принципи проектування організаційних форм- управління. Методи проектування організаційних форм управління.
Технологія проектування організаційних форм управління. Процес проектування організаційних форм управління: зміст основних етапів проектування ОФУ (перед проектної підготовки, проектування, впровадження проекту). Розробка організаційного робочого проекту.

Оцінка ефективності організаційних форм управління. Підходи до оцінки ефективності організаційних форм управління.
Показники оцінки ефективності. Методика розрахунку основних коефіцієнтів: ефективності
ОФУ; ланковості; територіальної концентрації; дублювання функцій; надійності системи управління; централізації (децентралізації) функцій; ефективності використання інформації.
Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку організаційних утворень.

Тема 9. Культура організації
Зміст понять “культура” і “організаційна культура”. Концептуальні підходи до формування організаційної культури. Моделі організаційної культури.
Характеристики організаційної культури.
Громадянська й корпоративна культури.
Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних культур: факторні моделі цінностей; менталітет і організаційна культура; фундаментальні вірування та цінності; ставлення до часу; конкуруючі цінності. Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова,
ієрархічна
(бюрократична), ринкова та адхократична культури.
Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст.Програма з дисципліни “Адміністративний менеджмент”
Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту
Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту.
Класична адміністративна школа: А. Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні,
А. Рейлі. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера.
Сучасна концепція адміністративного менеджменту.
Принципи адміністративного управління.
Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм.
Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат
управління
Система адміністративного управління. Категорії адміністративного менеджменту
(AMS).
Структура
АМS.
Рівні формування
АМS.
Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях, некомерційних та громадських організаціях.
Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та структура.
Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.
Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. Адміністративні посади та їх
ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.

Розділ 2. Технологія адміністративного менеджменту
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті
Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування.
Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного планування.
Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів.
Графіки виконанім робіт.

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні програми. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні плани.
Маршрутні карти. Індивідуальні плани.

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт
Сутність організування діяльності адміністрації та
її роль в адміністративному менеджменті. Організування структури адміністрації.
Закріплення повноважень, обов'язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкре- тизація відповідальності.
Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.
Фактори, які впливають на процес проектування.
Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління. Інструменти проектування.
Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління.
Рівні адміністративного управління.
Департаменталізація в апараті управління.
Види департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. Побудова
ієрархії адміністративного управління в апараті управління.
Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт.
Тема 5. Мотивування працівників апарату управління
Форми мотивування адміністративних працівників.
Запобігання демотивації. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання адміністрації.
Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному
менеджменті
Види контролювання діяльності апарату правління. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Принципи адміністративного контролю. Види адміністративного контролю. Зовнішній та
внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. Суцільний та вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження. Інструменти адміністративного контролю.
Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.
Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.
Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.

Розділ 3. Методи та управлінські рішення в адміністративному
менеджменті
Тема 7. Адміністративні методи управління
Методи адміністративного менеджменту та
їх класифікація.
Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки. Регламентація управління. Види регламентів.
Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки регламентів.
Особливості регламентації у сфері обслуговування.
Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації.
Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади.
Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов'язки, права та відповідальність підлеглих.
Адміністративний вплив.
Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади.
Делегування влади підлеглим.
Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими та адміністрацією. Колективне управління.

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень
Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.
Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.
Побутова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем виконання управлінських рішень.
Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією.
Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль над ухвалених рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання.

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту
Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.
Процесний підхід в адміністративному менеджменті.
Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва». Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-системи). Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.Програма з дисципліни “Операційний менеджмент”
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального
менеджменту
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).
Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.
Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з
іншими функціональними видами менеджменту.
Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.
Взаємозв'язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», операційна система», «операційний процес», «операція».
Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.
Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види
Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.
Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, переробна підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.
Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Тема 3. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати
Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.
Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних
процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.
Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.
Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.
Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.
Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.
Сутність та етапи розробки операційної стратегії.
Виражена компетентність підприємства.
Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.
Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.
Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.
Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи
Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги.
Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.
Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.
Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.
Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування.
Проектування робіт і нормування праці.

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи
Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.
Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази
оперативного управління.
Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.
Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.
Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.
Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Тема 7. Основи управління проектами
Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів.
Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (РЕНТ) та методом критичного шляху (СРМ).

Тема 8. Основи менеджменту якості
Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг.
Показники якості та методи їх оцінювання.
Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості.
Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз
існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П.
Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів 180 9000.

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності
Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.
Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності.
Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.
Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Програма з дисципліни “Психологія управління”
Тема 1. Теоретичні засади психології управління. Предмет і значення
психології управління
Поняття соціального управління. Управління як система. Суб'єкт і об'єкт управління.
Управлінські стосунки як предмет науки управління.
Характеристика предмета психології управління. Історія становлення науки управління. Основні етапи розвитку психології управління в країнах із ринковою системою, що розвивається сама. Сучасні теорії управління.
Розвиток системного, ситуаційного й емпіричного підходів до аналізу управління.
Порівняння основних управлінських культур.
Специфіка радянської управлінської культури. Значення й задачі психології управління на сучасному етапі розвитку нашого суспільства.
Тема 2. Психологічні аспекти управлінської діяльності
Тема 2.1. Загальна психологічна характеристика управлінської
діяльності
Специфічні особливості управлінської діяльності. Основні соціальні ролі менеджера. Функціональний аналіз управлінської діяльності. Поняття управлінської відповідальності.
Прийняття управлінського рішення.
Делегування керівником частини своїх повноважень виконавцям. Вимоги до функції контролю.
Тема 2.2. Психологічні закономірності управлінського впливу
Поняття психологічного впливу. Сутність і структура управлінського впливу. Умови ефективності навіювання й переконання. Характеристика методів психологічного впливу керівника на персонал організації. Психологічні механізми управлінського впливу. Розпорядження керівника як форма управлінського впливу. Типологія віддачі наказів і розпоряджень. Психологічні правила формування усного розпорядження.
Тема 2.3. Психологічні закономірності ділового спілкування
Форми ділового спілкування, їх спільні й специфічні особливості.
Проблемні й дисциплінарні бесіди. Структура ділової бесіди й психологічні особливості кожного її компонента. Специфіка телефонної бесіди. Психологічні рекомендації з розвитку в керівника вміння слухати співрозмовника. Ділові переговори як форма соціально-психологічної взаємодії партнерів. Типологія поведінки на переговорах. Основні положення принципового методу ведення
переговорів. Психологічні рекомендації з ведення переговорного процесу.
Можливість визначення динаміки підсвідомості партнера - учасника ділової комунікації. Створення іміджу керівника як складової частини культури ділового спілкування. Характеристика психологічних прийомів виникнення в персоналу атракції стосовно керівника.
Тема 2.4. Соціально-психологічні закономірності управління
процесами групової динаміки в організації
Прийняття до уваги сформованої в організації системи соціальних зв'язків і контактів, групових норм, традицій, думок і настроїв. Управління груповими феноменами згуртованості, групового прийняття рішень, групового тиску на особистість, впливу меншості, групової поляризації й т.д.
Тема 2.5. Управління інноваційними процесами в організації
Зовнішні й внутрішні причини нововведень. Поняття інноваційного потенціалу організації. Психологічні бар'єри в персоналу організації при впровадженні нововведень і шляхи їх подолання.

Тема 3. Особистість керівника як фактор підвищення ефективності
управлінської діяльності
Суперечливість і різноманітність науково-практичних підходів до аналізу професійно важливих якостей керівника. Характеристика особистісних особливостей керівника, що перешкоджають ефективному управлінню. Аналіз соціально-типологічних особливостей конформного й ригідного керівників.
Сугестивність і авторитарність як риси, що поєднують конформну й ригідну особистості. Характеристика особистості авторитарного керівника. Концепція особистісних обмежень у діяльності керівника. Явище маккіавелізму в управлінні. Вимоги до моральності керівника. Соціально-психологічний портрет ефективного керівника. Активність керівника як систематичне самовиховання й самоконтроль. Значення орієнтації керівника на оточуючих людей як на джерело інформації для ефективності управління. Психологічні вимоги до інтелектуальних і емоційно-вольових якостей керівника. Прийняття до уваги вікових і гендерних особливостей керівника в управлінській діяльності.
Тема 4. Стиль керівництва як фактор ефективності управління
Поняття стилю керівництва. Традиційна концепція стилів керівництва й аналіз їх основних параметрів (К. Левін). Об'єктивні й суб'єктивні фактори
вибору керівником управлінського стилю. Порівняльна характеристика ефективності авторитарного й демократичного керівництва.
Умови ефективності колективного управління, його переваги й недоліки. Концепція стилів керівництва ГРИД. Поняття «решітки менеджменту» у закордонній психології управління. Типологія управлінської поведінки (Блейк, Мутон).
Аналіз стилів управління за концепцією ГРИД.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основна література
1.
Друкер П. Менеджмент. Management. – М. : Вильямс, 2011. – 700 с.
2.
Герчикова И. Н. Менеджмент : ученик / Герчикова И. Н. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 501 с.
3.
Гріфін Р. Основи менеджменту : підручник / Р. Гріфін, В. Яцура; [ наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич]. – Львів : Бак, 2001. – 624 с.
4.
Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посібник. – Львів. : Видавництво НУ
“Львівська політехніка”, 2009. – 152 с.
5.
Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г.
Мельник. – 2-ге вид., випр., допов. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
6.
Дяченко Т.О. Основи менеджменту : навч. посібник. – К.: Кондор, 2010.
– 176 с.
7.
Маркіна І. А. Менеджмент підприємства : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Маркіна І. А.]. – К. : Укоопосвіта, 2000. – 268 с.
8.
Мартитенко М.М. Основи менеджменту: підручник. – К.: Каравела,
2005. – 494 с.
9.
Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт
М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.
10.
Осовська Г. В. Менеджмент організацій / Г. В. Осовська, О. А.
Осовський. - К.: Кондор, 2005. – 248 с.
11.
Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М.,
Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 208 с.
12.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. / Ф. І. Хміль – [ вид. 2-ге, випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с.
Допоміжна література
1. Закони України "Про інформацію", "Про доступ до публічної
інформації" : за станом на 16 черв. 2011 р./Верховна Рада України.– Офіц. вид.–
К.:Парлам. вид-во, 2011.– 32 с.
2. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва

О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури,
2007. – 524 с.
3. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. – М. :
ИНФРА-М, 2007. – 216 с.
4. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: навч. посібник. –
К.: Кондор, 2009. – 332 с.
5. Гританс Я.М. Система внутреннего контроля : как эффективно бороться с корпоративным мошенничеством.– М.;Берлин:Инфотропик Медиа, 2011.– 304 с.
6. Голубка М.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: навч. посіб.
– [Львів]., 2011 – 278 с. – Серія "Національна економічна освіта ХХІ століття.
7. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I. Борисенко. – К.: Знання,
2008. – 389 с.
8. Костенко Е. П. Теория управления : эволюция концепций в зарубежных странах:[монография].– Ростов н/Д:Содействие-ХХІ век, 2011.– 408 с.
9. Литвак Б. Управление бизнесом : лучшие мировые практики.– М.: Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2012.– 512 с.
10. Основы теории управления : учеб. пособие / [под ред. В. Н. Парахиной,
Л. И. Ушвицкого]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 560 с.
11. Паук С.Я., Курак О.Я. Використання систем винагород для мотивації праці на підприємстві / С.Я. Паук, О.Я. Курак // Перехідні економічні системи.
Зб. Наук. пр. Студентів, аспірантів і викладачів. Випуск № 10. – Львів:
Видавництво ЛКА, 2008 р. – 363 с.
12. Фединець Н. І. Сутність та класифікація управлінських ситуацій / Н. І.
Фединець // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів:
НЛТУУ. – 2007, вип. 17.3. – С. 295 – 299.
13. Фединець Н.І. Сучасний інструментарій менеджера / Н.І. Фединець //
Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць – Львів. ЛКА,
2011. – Випуск 13: – C. 44-48.
14. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб./ А. В.
Череп, В. А. Сучков. – К.:Кондор, 2011. – 334 с.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
1. Поняття управління, його виникнення та розвиток
2. Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень
3. Структура і зміст функції менеджменту “ Контролювання “
4. Суть менеджменту, умови його розвитку як діяльності.
5. Поняття та зміст функції менеджменту “ Планування “
6. Види контролю та його етапи

7. Системи контролювання в організації.
8. Причини виникнення і класифікація конфліктів
9. Характеристика основних методів організаційного планування
10. Мета, завдання, стадії менеджменту
11. Характеристика типів влади
12. Індивідуальна природа стресу і його причини
13. Соціально-економічна природа управлінської праці
14. Економіко-організаційний зміст планування
15. Менеджер, його місце та роль в організації Періодизація зародження та розвитку науки менеджмент
16. Поняття та зміст функції менеджменту “ Організування “
17. Вимоги до особистості сучасного менеджера
18. Наукові школи в менеджменті, їх виникнення та розвиток
19. Моделі формальної організації: лінійна та функціональна
20. Типи керівників (лідерів) та їх характеристика
21. Сучасні концепції та підходи в менеджменті
22. Традиційні методи обґрунтування управлінських рішень
23. Сутність влади в менеджменті, характеристика типів влади.
24. Ситуаційний підхід в менеджменті
25. Стиль керівництва
26. Теорії лідерства
27. Суть і значення культури організації в процесі менеджменту
28. Поняття функції менеджменту “ Мотивування “
29. Поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті управління
30. Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських рішень
31. Суть і значення культури організації в процесі менеджменту
32. Сутність влади в менеджменті, характеристика типів влади
Гарант освітньої програми,
д.е.н., професор
Б. М. Мізюк


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал