Програма вступних випробувань для вступників на напрям 024 «Хореографія» ос «Магістр» Київ 2016 пояснювальна запискаСторінка4/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Національна природа вертепу
Вертепна драма як “поєднання релігійної різдвяної драми та світської гри” (І. Франко). Релігійна першооснова канонічної частини тексту. Усна поетична творчість українського народу як джерело другої, світської частини вертепної драми.

Конструкція вертепної скриньки. Студенти Києво-Могилянської академії – актори і популяризатори вертепу. Соціальна спрямованість вистав. Сокирянський, Батуринський та Хорольський вертепи. Вертепні ляльки та їх національна стилізація. Музична партитура вертепу – православні канти та народні пісні.


Л. Курбас – реформатор українського театру
Л. Курбас – актор, режисер, сценічний діяч. Пошук нових шляхів, заперечення академізму, “воля до форми”. “Театральний лист” як маніфест митця реформатора. Принципи роботи з акторами.

Заснування Л. Курбасом “Молодого театру”, театру “Березіль”. Новітність режисерської діяльності – п’єси “Цар Едіп”, “Рур”, “Гайдамаки”. Співпраця з М. Кулішем – “Народний Малахій”,”Міна Мазайло”, “Дев’яносто сім”. Праця з акторами А. Бучмою, Н. Ужвій, І. Мар’яненко як пошук нового типу актора.
К Р И Т Е Р І Ї ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «Культура і мистецтво»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ024«Хореографія»
Фахове вступне випробування при вступі на освітній ступень «Магістр» проводиться у формі тестування і повинно виявити здатність абітурієнта диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання з професійно-орієнтованих дисциплін, ефективно та лаконічно за часом обирати правильні варіанти відповіді. Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали.

Кожне екзаменаційне завдання містить 50 тестів, кількість правильних відповідей складає від 1 до 4. Кожний правильно обраний варіант відповіді на тестове завдання оцінюється у 2 бали.Сума балів

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання

190-200 балів

відмінно (5)

Абітурієнт надав від 45 до 50 правильних відповідей, що свідчить про високий рівень фахової підготовки, необхідний до засвоєння дисциплін магістерської програми.

162-188 балів

добре (4)

Абітурієнт надав від 31 до 44 правильних відповідей, що свідчить про достатньо високий рівень фахової підготовки, необхідний до засвоєння дисциплін магістерської програми.

124-160 балів

задовільно (3)

Абітурієнт надав від 12 до 30 правильних відповідей, що свідчить про задовільний рівень фахової підготовки, достатній для засвоєння дисциплін магістерської програми.

100-122 бали

незадовільно (2)

Абітурієнт надав мінімальну кількість (від 0 до 11) правильних відповідей, що свідчить про низький рівень фахової підготовки, не достатній для засвоєння дисциплін магістерської програми.


ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові та мистецькі видання
1. Про дошкільну освіту: Закон України // Урядовий кур»єр.-2001.-№141.-С.1-9;

2. Про загальну середню освіту: Закон України // Інформ.зб. Мін.освіти України.-1999.-№15.-С.6-31;

3. Про позашкільну освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№46.-С.931-945;

4.Про вищу освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-2001.-№20.-С.506-536;

5. Державний Стандарт початкової загальної освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11. 2000р.№1717;

6. Державний Стандарт базової та повної середньої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24 // Мистецтво і освіта.-2004.-№2.-С.2-6;

7. Галузевий стандарт вищої освіти напряму підготовки 0202 «Мистецтво» піднапряму 6020200 «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр мистецтв»: проект.- К: КНУКіМ, 2005;

8. Галузевий стандарт вищої освіти напряму підготовки 0202 «Мистецтво» спеціальності 7020202 «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» .- К: КНУКіМ, 2003;

9. Галузевий стандарт вищої освіти напряму підготовки 0202 «Мистецтво» піднапряму 8020200 «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр мистецтв»: проект .- К: КНУКіМ, 2005;

10. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области культуры и искусства, направление 530700 «Искусство балета», степень (квалификация): «Бакалавр искусства балета».-М.: Мин.образования Российской Федерации, 2002;

11. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области культуры и искусства, направление 530700 «Искусство балета», степень (квалификация): «Магистр искусства балета».-М.: Мин.образования Российской Федерации, 2002;

12. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования , направление 521800 «Искусствоведение (история искусства)», степень (квалификация): «Бакалавр искусствоведения».-М.: Мин.образования Российской Федерации, 2000;

13. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования , специальность 020900 «Искусствоведение», квалификация: «Искусствовед».-М.: Мин.образования Российской Федерации, 2000;

14. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования , направление 521800 «Искусствоведение (история искусства)», степень (квалификация): «Магистр искусствоведения».-М.: Мин.образования Российской Федерации, 2000;

15. Болонський процес: документи / Укладачі: З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А. Гапон, Ю.І.Палеха.-К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004;

16. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища школа.-2004.-№2-3.-С.97-125;

17. Концепція державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки // Урядовий кур»єр.- 2005.-№ 72;

18.Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Ін форм.зб.Мін.освіти і науки України.-2004.-№10.-С.4-9;

19. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах – там само.-С.9-32; 20. Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти // Мистецтво і освіта.- 2004.-№1.-С.2-5;

21.Іванюк І. Глобальна освіта як пріоритетний напрямок сучасної європейської педагогіки // Освіта.-2001.-16-23 травня.-С.3;

22. Лиферов А.П. Интеграционные процессы в мировом образовании: Основные тенденции // Магистр.- 1999.-№1.-С.46-65;

23. Вільчковська А. Музика в системі шкільної освіти в країнах Західної Європи // Мистецтво і освіта.-2003.-№2.- С.19-22; 24. Волинець Л.Загальна мистецька освіта в школах Швеції // Мистецтво і освіта.-2004.-№3.- С.10-14; 25. Волинець Л. Загальна мистецька освіта в школах Норвегії // Мистецтво і освіта.-2004.-№1.- С.21-25;

26. Волинець Л.Мистецька освіта у школі Франції // Мистецтво і освіта.-2003.-№1.- С.61-63;

27. Высшее образование в странах-членах Европейского Союза // Европа.-1995.-№2.-С.6-9;

28. Власенко С Багаторівнева педагогічна освіта в країнах Заходу // Рідна школа-2001.-№12.-с.72-73;

29. Андрущенко В. Америка університетська: Погляд з середини //Дзеркало тижня.-2002.-№23.-С.14;

30. Семеко Г.В. Проблемы реформы управления высшим образованием в Японии // экономика образования.-2001.-№4.-с.72-77;

31. Вейфанс М. Современные тенденции развития высшего образования в Китае // Вестник высшей школы.-2001.-№1.-С.38-40;

32. Солодова Е.А. Перспективы развития высшего образования в России на основе математического моделирования // Стандарты и мониторинг в образовании 2001.-№ 1.-С.10-18;

33. Искусство быть студентом (требования к студентам за рубежом) // Обучение за рубежом.-2001.-№12.-С.16-21;34. Колесов В.П. Бакалавр + магистр либо только специалист? (12 тезисов в пользу многоуровневой системы высшего образования) // Высшее образование сегодня.-2002.-№5.-С.34-38.


Фахові видання


 1. Баланчин Дж., Мейсон Ф. 101 рассказ о бальшом балете.-М.: Крон-пресс, 2001.

 2. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Айрис Пресс Рольф, 1999.

 4. Бахрушин Ю. История русского балета. – М.: Просвещение, 1972.

 5. Бахрушин Ю. История русского балета. –М.:Советская россия, 1964.
 1. Бллазис К. Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы.-М.,1986.

 2. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 1987. – 556с.

 3. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю.-К.: Мистецтво, 1974.

 4. Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. – М.: Знание, 1991. – 80с.

 5. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К., 1974 .

 6. Вершловский С.Г. Общее образование взрослых: Специфика и мотивы. – М.: Педагогика, 1987. – 187с.

 7. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Наук. думка, 1968.

 8. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969.

 9. Джазовые танцы /Авт.-сост. Е.В.Диниц.-М.: ООО изд-во «АСТ»; Донецк: Сталкер, 2002.

 10. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. – К., 1994.

 11. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ.-К.: Дакор,2003

 12. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.: Искусство, 1954.

 13. Захаров Р.В. Робота балетмейстера с исполнителем. – Л, 1967.

 14. Захаров Р.В. Сочинение танца.-М.:Искусство, 1983.

 15. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом. – К: КНУКіМ, 2004;

 16. Конен В. К истории афро-американской музыки: История и современность-М.: Искусство, 1993.

 17. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века.-М.: Искусство, 1994.

 18. Королев О.К. Краткий энцеклопедический словарь джаз, рок- и поп- музыки: Термины и понятия.-М.: Музыка. 2002.

 19. Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений: IПК ПК.-Л., 1980.

 20. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования учения. – М.: Педагогика, 1977. – 205с.

 21. Лифарь С. Эстрадные годы с Дягилевым. –СПб.: Муза, 1994.

 22. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. –Л.-М.:Искусство, 1939.

 23. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения.-М., 1993.

 24. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения.-М., 2001.-167с.

 25. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец.-М.: ГИТИС, 2000.

 26. Никитин В.Ю.Модерн-джаз танец.-М.: ВУХТ, 2002.

 27. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. – Л.-М.: Искусство, 1965.

 28. Пасютинская В. Волшебный мир танца. –М.: Просвещение, 1986.

 29. Режиссура и организация массовых зрелищ: Хрестоматия.-Х.: ХГИК, 1973.

 30. Рубинштейн М. Теория, психология и практика тренинга спортивного танца.- С.-Пб.-Мурманск, 1999.

 31. Сидиров В. Современный танец.-М.: Первина, 1992.

 32. Симонов П.В., Ершов П.П. Темперамент, характер, личность, - М., 1984.

 33. Смирнов В. Искусство балетмейстера.-М., 1982.

 34. Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях. – К., 1999.

 35. Эльяш Н. Образы танца. – М.: Знание, 1971.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал