Програма вступних випробувань анатомія людини, ботаніка та зоологія (бакалавр)Скачати 392.76 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір392.76 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії


УДПУ імені Павла Тичини

проф. О.І. Безлюдний

__________________________

«____»___________2017р.ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Анатомія людини, ботаніка та зоологія
(бакалавр)

(денна форма навчання

на основі ОКР «молодший спеціаліст» )

(Термін навчання 3 р.)

014.05 Середня освіта (Біологія)

Умань-2017ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступний іспит з анатомії людини, ботаніки та зоології передбачає перевірку загальнотеоретичної і практичної підготовки випускників вищих навчальних закладів з біології, які виявили бажання отримати іншу спеціальність на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі молодшого спеціаліста у відповідності до державних стандартів підготовки (освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма).

Зміст навчання: царство Рослини, царство Тварини, царство Гриби і Дроб’янки, їх загальна характеристика, основні функції і процеси життєдіяльності, значення в природі і житті людини. Тварини в системі органічного світу, рівні організації організму тварин їх класифікація, біологічні основи поведінки тварин, екологія тварин. Людина в системі органічного світу, рівні організації організму людини, біологічні основи поведінки людини, екологія людини. Програмою передбачене висвітлення міжпредметних зв’язків біологічних дисциплін, а також зв’язки з іншими предметами небіологічного циклу. При цьому була врахована специфіка кожної дисципліни, а також зміст інтегрованої шкільної навчальної програми з біології, виходячи з того, що вступний іспит є формою перевірки готовності спеціаліста з біології.

Абітурієнт під час вступного іспиту повинен показати: • структуру і принципи функціонування живих систем як відображення картини біологічної реальності, їх онто- і філогенез; взаємозв'язки між живими системами, неживою природою;

 • самостійно аналізувати основні поняття, закони, біологічні закономірності;

 • спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;

 • застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності;

 • методологію наукового пізнання та встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого як унікальної частини біосфери.

Програма складається з «Пояснювальної записки», «Переліку програмових розділів і тем», «Переліку питань до іспиту», «Списку рекомендованої літератури» та «Критеріїв оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з «Біології» для абітурієнтів, які мають базову вищу освіту за ОПП бакалавра на базі молодшого спеціаліста.

Ботаніка

Ботаніка — наука про рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Принципи класифікації рослин. Поняття про наукові назви рослин. Різноманітність рослинного світу та його поширення по Земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин.

Особливості будови клітин рослин. Основні типи тканин рослин: твірні, покривні, механічні, провідні та основна. Особливості їх будови та функцій.

Особливості будови рослин на прикладі покритонасінних. Загальний огляд організму покритонасінних рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин.

Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих систем. Характеристика зон кореня: особливості їх будови та функцій. Особливості внутрішньої будови кореня. Ріст кореня та фактори, що впливають на цей процес. Грунт та його значення у житті рослин. Необхідність охорони ґрунтів. Мінеральне живлення рослин: поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Рух неорганічних та органічних речовин по кореню. Добрива. Дихання коренів. Основні видозміни кореня.

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та генеративні. Особливості їх будови та розміщення на стеблі. Розвиток пагону з бруньки. Ріст пагона у довжину (верхівковий та вставний). Галуження пагона та його типи. Формування крони. Вплив людини на формування крони. Стебло — вісь пагона. Функції стебла. Внутрішня будова стебла деревинної рослини. Потовщення стебла, утворення річних кілець. Пересування по стеблу неорганічних та органічних сполук. Видозміни пагона, їх біологічне та господарське значення.

Листок — бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування листків. Прикріплення листків до стебла. Типи листкорозташування. Листки прості й складні. Внутрішня будова листків. Функції листка. Випаровування води листками (транспірація). Дихання листків. Фотосинтез (повітряне живлення рослин). Шляхи підвищення продуктивності квіткових рослин. Біологічне значення цих процесів та фактори, що на них впливають. Тривалість життя листків, листопадні та вічнозелені рослини. Видозміни листка.

Квітка, насінина, плід. Квітка — орган насінного розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток. Квітки одно-та двостатеві, одно-та дводомні рослини. Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення. Запилення та його способи. Пристосованість квіткових рослин до різних типів запилення. Штучне запилення та його значення. Запліднення у рослин. Особливості цього процесу у квіткових рослин. Утворення насіння та плодів.

Особливості будови насіння одно-та дводольних рослин. Хімічний склад насіння. Особливості будови плодів. Різноманітність плодів; плоди соковиті та сухі, прості та збірні, супліддя тощо. Способи поширення плодів та насіння. Проростання насіння та його умови. Ріст та розвиток рослин. Біологічне значення квітки, насіння та плодів, їх роль у житті людини.

Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини. Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного розмноження рослин у природі та господарстві людини. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні способи щеплення рослин.

Рослина — цілісний, інтегрований організм. Взаємозв'язок органів рослини. Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція. Транспорт речовин по рослині. Подразливість та рухи рослин.

Основні групи рослин. Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвокса, спірогіри та улотрикса).

Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль діатомових водоростей в утворенні осадових порід та як "керівних копалин". Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль водоростей у природі та житті людини.

Вищі спорові рослини, загальна характеристика та різноманітність. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону та сфагнуму. Утворення торфу. Роль мохоподібних у природі та житті людини.

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та житті людини.

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини.

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічого. Давні папоротеподібні та утворення кам'яного вугілля. Роль папоротеподібних у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості поширення по планеті. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної та ялини європейської. Різноманітність хвойних рослин, їх роль у природі та житті людини.

Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення по планеті. Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі.

Клас Дводольні. Загальна характеристика. Родини Капустяні (Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвіті). Клас Однодольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові, Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення та господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники.


Зоологія

Зоологія — наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. Положення тварин у системі органічного світу. Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин. Різноманітність тварин, особливості їх поширення по планеті.

Особливості будови клітини тварин. Тканини тварин: епітеліальна, сполучна, м'язова та нервова. Органи та системи органів тварин. Розмноження тварин (нестатеве, вегетативне, статеве, партеногенез). Регенерація. Типи розвитку тварин.

Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Загальна характеристика. Особливості будови одноклітинних тварин та процесів їх життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька. Морські одноклітинні (форамініфери, радіолярії). Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та використання як "керівних копалин". Одноклітинні ґрунту та їх роль у процесах ґрунтоутворення. Симбіотичні одноклітинні: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба, трипанозоми, лейшманії, лямблії, малярійний плазмодій). Захворювання людини та свійських тварин, що викликаються паразитичними одноклітинними. Роль одноклітинних у природі та житті людини.

Підцарство Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їх відмінність від одноклітинних. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна (променева) симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина, рух, живлення, виділення, дихання, подразливість, розмноження, регенерація. Поняття про рефлекс. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Коралові поліпи та формування коралових рифів. Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини.

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, регенерація, розмноження та розвиток плоских червів. Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви, Сисуни, Стьожкові черви. Різноманітність, особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. Цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви завдають організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними плоскими червами.

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева система. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток круглих червів. Різноманітність круглих червів та середовища їх існування. Вільноживучі круглі черви, їх роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черви — паразити рослин, тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела). Захворювання, що ними викликаються. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними круглими червами. Роль круглих червів у природі та житті людини.

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток, регенерація кільчастих червів. Різноманітність кільчастих червів, середовища їх існування. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий черв'як, трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Роль кільчаків у природі та житті людини.

Тип Молюски, або М'якуни. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи, вторинна порожнина тіла, травка, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність молюсків, середовища їх існування та спосіб життя. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у природі та житті людини.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: сегментація тіла, поділ на відділи, симетрія, членисті кінцівки, поділ м'язів на групи, змішана порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, ендокринна, статева система, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя.

Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність ракоподібних. їх роль у природі та житті людини.

Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). їх роль у природі та житті людини. Поняття про переносників та трансмісійні захворювання. Вчення Є. Н. Павловського про природну осередкованість трансмісійних захворювань.

Комахи. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення.

Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди Прямокрилі, Воші. Ряди комах з повним перетворенням. Ряди Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. Представники, Роль у природі та житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.

Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови (покриви, м'язова система, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження) на прикладі ланцетника. Подібність ланцетника до без-хребетних та хордових тварин.

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль хрящових риб у природі та житті людини.

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків Різноманітність хрящових риб. Ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні. Підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика рядів. Представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у зв'язку з виходом на сушу (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація). Різноманітність земноводних. Ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Охорона земноводних.

Клас Плазуни. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація). Сезонні явища у житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Охорона плазунів.

Клас Птахи. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна; дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання (в польоті та стані спокою), кровообіг). Сезонні явища у житті птахів Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їх дослідження Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів та їх інкубація. Птахи вивідкові та нагніздні. Поняття про холоднокровність та теплокровність. Пристосованість птахів до польоту. Різноманітність птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі), Пінгвіни, Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні). Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої будови (поділ тіла на відділи, кінцівки). Покриви. Внутрішня будова: мускулатура, скелет, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова статева системи. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі-яйцекладні ссавці. Сумчасті. Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців.

Тварини та довкілля. Екологічні фактори та їх вплив на тварин. Поняття про ареал та фактори, що його визначають. Форми співіснування (симбіозу) тварин з іншими організмами. Структура виду. Шляхи і форми охорони тваринного світу.


Анатомія людини

Скелет


Будова кістки. Загальна характеристика i класифікація сполучень кісток.

Кістка як орган. Будова кісток, їх форма. Окістя й значення його в живленні кістки. Іннервація і васкуляризація кістки. Щільна й губчаста речовини та їх значення. Кістковий мозок. Кісткова тканина, остеон. Класифікація кісток.

Хімічний склад і фізичні властивості кісток. Ріст, розвиток і перебудова кістки протягом життя людини. Вікові особливості скелета. Роль окістя і пластинок росту. Точки окостеніння. Відновлення кістки після переломів. Перша допомога при переломах. Сполучення кісток - синартрози й діартрози. Види зрощення кісток за допомогою сполучної, хрящової та кісткової тканини. Будова суглобів і осі обертів. Вивихи.

Кістки тулуба та їх сполучення.

Філогенез та онтогенез осьового скелету. Поняття про кістковий сегмент. Будова хребців, ребер і грудини. Хребет і грудна клітка як ціле. Конституційні особливості грудної клітки. Особливості будови хребта дітей, що утруднюють тривале стояння. Вікові зміни скелета тулуба. Вплив умов життя на його будову.

Череп. Сполучення кісток черепа.

Мозковий та лицевий відділи. Філогенез. Похідні зябрових дуг. Кістки черепа та їх сполучення. Сполучення хребта з черепом. Рухи черепа.

Топографія черепа. Покриття й основа мозкового черепа. Отвори на черепі і їх призначення. Порожнина лицевого черепа: очна ямка, ротова й носова і зв’язані з ними повітроносні пазухи та ін. Розвиток та окостеніння черепа. Вікові та статеві особливості черепа. Основні форми черепа. Критика расизму при вивченні черепа.

Кiстки верхніх кiнцiвок, їх сполучення.

Будова та з’єднання кісток верхньої кінцівки. Пояс верхньої кінцівки. Вільна верхня кінцівка. Рука як орган праці. Будова та з’єднання кісток таза. Пояс нижньої кінцівки. Будова і з’єднання кісток вільної нижньої кінцівки. Вільна нижня кінцівка. Стопа в цілому. Онтогенез скелета кінцівок.

Міологія

М’язи голови та шиї та тулуба.

Поняття про м’язову тканину. М’яз як орган. Форма м’язів. Допоміжні апарати м’язів і їх роль. Будова м’язів. Робота м’язів - статична й динамітна. М’язи одно-багато-суглобові. Поодинока й групова робота м’язів. Рухи за важелями першого й другого роду. Розмах руху, сила м’язів. М’язи вісцерального /зябрового/ походження і парієтальні м’язи верхньої кінцівки, що перемістились на тулуб, Їх функція. Вісцеральні м’язи на шиї. Власні м’язи тулуба і шиї. М’язи голови. Мімічна й жувальна мускулатура, її походження. Еволюція і особливості мімічних м’язів. Участь мімічних м’язів людини в мовному акті.

М’язи верхньої та нижньої кінцівок.

М’язи плечового пояса і вільної верхньої кінцівки. Відношення їх до відповідних суглобів кінцівки й тулуба, їх функція. Прогресивні м’язи верхньої кінцівки. М’язи тазового пояса і вільної нижньої кінцівки, їх відношення до відповідних суглобів кінцівок тулуба, їх функція. Рудиментарні і прогресивні м’язи нижньої кінцівки.

Нутрощі


Травна система.

Загальний огляд внутрішніх органів, поділ їх на системи; закономірність їх будови; слизові оболонки, залози /їх будова, класифікація/, м’язові ополонки, серозний покрив.

Система органів травлення. Філогенез. Загальна характеристика. Ембріогенез. Гістологічна їздова стінки травного шляху в цілому і за відділами. Вікові особливості.

Ротова порожнина, її стінки. Слинні залози і їх протоки. Зів і піднебінні мигдалики. Зуби молочні й постійні, термін їх прорізування і зміна в людини. Зубна формула.

Глотка, її ділянки, порожнина й стінка. Сполучення глотки. Перехрестя дихального й травного трактів. Мигдалики; лімфоїдне кільце глотки, його значення.

Шлунково-кишковий тракт. Стравохід. Шлунок, його будова і топографія, мікроскопічна будова його стінки. Тонкі кишки; дванадцятипала кишка; протоки, що в неї відкриваються; брижова частина тонкої кишки: порожня й клубова кишки, відношення до очеревини.

Підшлункова залоза, будова, топографія, особливості її гістологічної структури в зв’язку з подвійною функцією. Печінка, її функції та мікроскопічна будова. Відношення до очеревини. Жовчні протоки і жовчний міхур. Особливості кровоносної системи печінки.

Товсті кишки, їх відділи; будова, топографія, відношення до очеревини. Особливості будови слизової та м’язової оболонкою. Функціональне значення різних відділів шлунково-кишкового тракту.

Дихальний апарат.

Порожнина носа. Гортань, її хрящі, суглоби, зв’язки, м’язи, порожнина. Трахея й бронхи. Легені, їх топографія, частки, поверхні, корінь і ворота. Плевра. Розвиток органів дихання. Онтогенез органів дихання.

Сечостатевий апарат.

Сечові органи. Нирки, форма, положення, фіксація, відношення до очеревини. Кіркова і мозкова речовини нирки. Сечоводи. Сечовий міхур. Сечівник. Чоловічі статеві органи. Ембріогенез чоловічих статевих органів. Вікові особливості будови чоловічих статевих органів. Жіночі статеві органи. Ембріогенез жіночих статевих органів. Вікові особливості жіночих статевих органів. Розвиток сечових органів.

Серцево-судинна система.

Серце, його форма, стінки, порожнини, клапани. Серцевий м’яз, його особливості та іннервація. Провідна система серця. Власні судини серця. Навколосерцева сумка. Топографія серця у зв’язку з вертикальним положенням тіла. Значення судинної системи. Філогенез кровоносної системи. Розвиток органів кровообігу. Жовчний, плацентарний та легеневий кровообіг. Поділ судинної системи на кровоносну і лімфатичну.

Кола кровообігу. Мікроциркулярне русло. Артерії, вени, капіляри; будова їх стінок. Рефлексогенні зони. Закономірності розміщення та розгалуження судин. Значення анастомозів і колатерального кровообігу.

Судини малого кола кровообігу. Легеневий стовбур, його гілки, функція і топографія. Легеневі вени.

Артерії і вени великого кола кровообігу. Гілки дуги аорти, грудної і черевної аорти. Системи верхньої і нижньої порожнистих вен.

Розвиток серця. Кровообіг плода. Особливості серцево-судинної системи дитини. Лімфатична система і її значення. Склад лімфи. Лімфатичні капіляри, судини й протоки. Будова лімфатичних вузлів і їх функція. Топографія основних елементів лімфатичної системи. Роль лімфатичної системи при поширенні інфекцій в організмі.

Ендокринні залози.

Щитовидна залоза. Прищитовидні залози. Вилочкова залоза. Підшлункова залоза. Надниркові залози. Пара ганглії. Статеві залози. Яєчка. Яєчники. Шишкоподібне тіло, або епіфіз. Гіпофіз, або придаток мозку.

Загальна характеристика нервової системи.

Значення нервової частини тканини. Нейрон, нервове волокно, рецептори, ефектори та синаптичні закінчення. Нейроглія. Сіра й біла речовина мозку. Рефлекс як основний принцип діяльності нервової системи. Проста та складна соматична дуга, ланцюги нейронів та нервові центри. Зворотні реакції та роль рефлекторних кілець.

Поділ нервової системи на центральний і периферичний відділи. Оболонки мозку. Ембріогенез нервової системи. Еволюція спинного і головного мозку хребетних.

Центральна нервова система.

Спинний мозок. Спинальні ганглії. Корінці спинного мозку. Мікроскопічна будова сірої та білої речовини спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку. Спинномозкові нерви, їх число, місце відгалуження й виходу. Гілки спинномозкових нервів.

Головний мозок. Ембріогенез і вікові зміни. Відділи головного мозку. Ретикулярна формація. Судини.

Довгастий мозок; його морфологія та розташування сірої та білої речовини.

Задній мозок; морфологія мосту, мозочка і його ніжок. Топографія сірої та білої речовини. Четвертий шлуночок мозку, ромбовидна ямка.

Середній мозок. Морфологія ніжок мозку і пластинки чотиригорбкового тіла, розміщення сірої і білої речовини.

Проміжний мозок. Морфологія зорових горбів, підзоровогорбової, надзоровогорбової і зазоровогорбової ділянок. Третій шлуночок мозку. Значення різних ділянок проміжного мозку.

Кінцевий мозок. Морфологія великих півкуль, їх частки, борозни і закрутки. Філогенез великих півкуль у зв’язку з кортиколізацією функцій. Будова бічних шлуночків.

Кора, її мікроскопічна будова. Біла речовина півкуль. Підкоркові /базальні/ ядра: смугасте тіло, огорожа і мигдалеподібне ядро; їх значення.

Поняття про цитоархітектоніку та мієлоархітектоніку кори. Основні поля кори великих півкуль. Проблеми локалізації функцій. Лімбічна система. Кора як система мозкових кінців аналізаторів; міжаналізаторні зони. Вікові зміни кори.

Черепні нерви, їх кількість, походження, склад волокон, місця відходу від мозку і виходу з черепа та зони іннервації.

Периферична нервова система.

Спинномозкові нерви, їх утворення та гілки. Спинномозкові вузли. Нерви тулуба і шиї. Шийне сплетіння, його утворення і гілки до м’язів шиї; діафрагмальний нерв, чутливі нерви.

Пограничний симпатичний стовбур, його ганглії. Серцеві нерви, великий і менший. Черевне /сонячне/ сплетіння.

Нерви кінцівок. Плечове сплетіння, його утворення і основні гілки. М’язово-шкірний, променевий, серединний, ліктьовий і шкіряний нерви.

Поперекове сплетіння, його утворення та основні нерви. Стегновий нерв, його м’язові і шкірні гілки. Затульний нерв.

Крижове сплетіння, його утворення. Сідничний нерв і його гілки.

Нерви голови. Черепні нерви, їх вихід з черепа. Загальна топографія нюхового, зорового, окорухового, блокового та відвідного нервів. Трійчастий нерв, його вузол; очний, верхньо- і нижньощелепний нерви. Ділянка їх іннервації. Лицевий нерв і його гілки до мімічних м’язів. Загальна топографія слухового і язиковоглоткового нервів.

Органи чуттів.

Значення органів чуття як периферичної частини аналізаторів. Розвиток органів чуття. Шкірний та руховий аналізатори. Розвиток та будова шкіри; її придатки та похідні. Папілярні візерунки. Особливості пігментації шкіри людини. Волосся і нігті. Шкірні залози. Іннервація шкіри; її рецептори. Гігієна шкіри. Опіки. Смаковий і нюховий аналізатори.

Орган смаку. Смакові горбочки, їх будова та розміщення. Смакові нерви людини. Провідні шляхи й центри аналізатора смаку.Орган нюху. Специфічні клітини в слизовій оболонці нюхової частини порожнини носа. Нюхові цибулини, тракти, трикутники. Провідні шляхи і центри аналізатора нюху. Аналізатори.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


 1. Ботаніка — наука про рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Принципи класифікації рослин.

 2. Особливості будови клітин рослин. Основні типи тканин рослин: твірні, покривні, механічні, провідні та основна. Особливості їх будови та функцій.

 3. Особливості будови рослин на прикладі покритонасінних. Загальний огляд організму покритонасінних рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин.

 4. Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих систем. Характеристика зон кореня: особливості їх будови та функцій. Особливості внутрішньої будови кореня. Ріст кореня та фактори, що впливають на цей процес.

 5. Грунт та його значення у житті рослин. Необхідність охорони ґрунтів. Мінеральне живлення рослин: поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту.

 6. Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та генеративні.

 7. Стебло — вісь пагона. Функції стебла. Внутрішня будова стебла деревинної рослини. Видозміни пагона, їх біологічне та господарське значення.

 8. Листок — бічна частина пагона. Функції листка. Випаровування води листками (транспірація). Дихання листків.

 9. Фотосинтез (повітряне живлення рослин). Шляхи підвищення продуктивності квіткових рослин.

 10. Квітка — орган насінного розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток.

 11. Особливості будови насіння одно-та дводольних рослин. Хімічний склад насіння.

 12. Особливості будови плодів. Різноманітність плодів; плоди соковиті та сухі, прості та збірні, супліддя тощо.

 13. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини. Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного розмноження рослин у природі та господарстві людини.

 14. Рослина — цілісний, інтегрований організм. Взаємозв'язок органів рослини. Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція. Транспорт речовин по рослині. Подразливість та рухи рослин.

 15. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвокса, спірогіри та улотрикса).

 16. Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль водоростей у природі та житті людини.

 17. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону та сфагнуму. Утворення торфу. Роль мохоподібних у природі та житті людини.

 18. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та житті людини.

 19. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини.

 20. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення по планеті. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічого. Давні папоротеподібні та утворення кам'яного вугілля. Роль папоротеподібних у природі та житті людини.

 21. Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості поширення по планеті. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної та ялини європейської. Різноманітність хвойних рослин, їх роль у природі та житті людини.

 22. Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення по планеті. Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі.

 23. Клас Дводольні. Загальна характеристика. Родини Капустяні (Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвіті).

 24. Клас Однодольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові, Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення та господарське значення.

 25. Зоологія — наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. Положення тварин у системі органічного світу. Принципи класифікації тварин.

 26. Тканини тварин: епітеліальна, сполучна, м'язова та нервова.

 27. Органи та системи органів тварин.

 28. Розмноження тварин (нестатеве, вегетативне, статеве, партеногенез). Регенерація. Типи розвитку тварин.

 29. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Загальна характеристика. Особливості будови одноклітинних тварин та процесів їх життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Роль одноклітинних у природі та житті людини.

 30. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна (променева) симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина, рух, живлення, виділення, дихання, подразливість, розмноження, регенерація.

 31. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, регенерація, розмноження та розвиток плоских червів.

 32. Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви, Сисуни, Стьожкові черви. Різноманітність, особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. Цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви завдають організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними плоскими червами.

 33. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева система. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток круглих червів. Різноманітність круглих червів та середовища їх існування.

 34. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток, регенерація кільчастих червів.

 35. Різноманітність кільчастих червів, середовища їх існування. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас Малощетинкові черви (дощовий черв'як, трубочник). Середовища існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П'явки (медична п'явка). Роль кільчаків у природі та житті людини.

 36. Тип Молюски, або М'якуни. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи, вторинна порожнина тіла, травка, видільна, кровоносна, нервова, статева система, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність молюсків, середовища їх існування та спосіб життя. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у природі та житті людини.

 37. Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність ракоподібних. їх роль у природі та житті людини.

 38. Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). їх роль у природі та житті людини. Поняття про переносників та трансмісійні захворювання.

 39. Комахи. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла. Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення.

 40. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди Прямокрилі, Воші. Роль у природі та житті людини.

 41. Ряди комах з повним перетворенням. Ряди Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. Представники, Роль у природі та житті людини.

 42. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови (покриви, м'язова система, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження) на прикладі ланцетника. Подібність ланцетника до безхребетних та хордових тварин.

 43. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток).

 44. Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль хрящових риб у природі та житті людини.

 45. Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток).

 46. Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків

 47. Різноманітність хрящових риб. Ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні. Представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.

 48. Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у зв'язку з виходом на сушу (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація).

 49. Різноманітність земноводних. Ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Охорона земноводних.

 50. Клас Плазуни. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація).

 51. Сезонні явища у житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Охорона плазунів.

 52. Клас Птахи. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна; дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання (в польоті та стані спокою), кровообіг).

 53. Сезонні явища у житті птахів Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їх дослідження Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів та їх інкубація.

 54. Птахи вивідкові та нагніздні. Поняття про холоднокровність та теплокровність. Пристосованість птахів до польоту.

 55. Різноманітність птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі), Пінгвіни, Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні). Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини.

 56. Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої будови (поділ тіла на відділи, кінцівки). Покриви.

 57. Внутрішня будова: мускулатура, скелет, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова статева системи. Особливості розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні явища у житті ссавців.

 58. Різноманітність ссавців. Першозвірі-яйцекладні ссавці. Сумчасті.

 59. Плацентарні ссавці: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців.

 60. Тварини та довкілля. Екологічні фактори та їх вплив на тварин. Поняття про ареал та фактори, що його визначають. Форми співіснування (симбіозу) тварин з іншими організмами. Структура виду. Шляхи і форми охорони тваринного світу.

 61. Місце анатомії в системі біологічних наук.

 62. Методи анатомічного дослідження.

 63. Визначення понять: орган, система органів, апарат, організм як ціле.

 64. Осі та площини тіла. Анатомічна номенклатура.

 65. Конституція тіла та її типи.

 66. Філогенез черепа. Ембріогенез черепа.

 67. Топографія черепа.

 68. Мозковий та лицевий відділи черепа.

 69. Тім’ячка людини. Вікові зміни черепа. Статеві відмінності черепа.

 70. Кістковий мозок. Ріст і розвиток кісток.

 71. Будова остеона. Типи структури кісткової тканини. Хімічний склад кісток.

 72. Сполучення кісток – синантрози і діартрози.

 73. Роль окістя і пластинок росту. Точки окостеніння.

 74. Будова суглобів і осі обертів (приклад довільний).

 75. Будова кістки. Типи кісткової тканини. Будова остеона.

 76. Кістки тулуба та їх сполучення.

 77. Хребет і грудна клітка як ціле. Конституційні особливості грудної клітки.

 78. Будова і функції хребетного стовпа. Будова хребця. Порівняльна характеристика хребців різних відділів.

 79. Скелет верхніх кінцівок.

 80. Скелет нижніх кінцівок.

 81. Онтогенез скелета кінцівок.

 82. Будова кісток, їх форма. Кісткова тканина, остеон.

 83. Філогенез скелета людини

 84. Поняття про м’язову тканину. Будова м’язів.

 85. Розвиток м’язів.

 86. Фізичні якості м’язів. Постава та її порушення.

 87. Біомеханіка і координація рухів.

 88. Допоміжний апарат м’язів.

 89. М'яз як орган.

 90. Будова м’язів.

 91. М’язи голови. Мімічна й жувальна мускулатура.

 92. Статична й динамічна робота м’язів. Стояння, ходьба. Використання даних анатомії у фізичному вихованні.

 93. Ротова порожнина, її стінки. Слинні залози і їх протоки. Зуби молочні і постійні. Зубна формула.

 94. Очеревина, її значення. Брижі, сальники .

 95. Тонкі кишки і дванадцятипала кишка, протоки, що в неї відкриваються; порожня і клубова кишки.

 96. Система органів травлення. Гістологічна будова стінки травного шляху в цілому і за відділами.

 97. Розвиток травного апарату. Онтогенез і філогенез травної системи.

 98. Будова і функції травних залоз.

 99. Печінка, її функції та мікроскопічна будова. Жовчні протоки і жовчний міхур.

 100. Зубна формула. Розвиток зубів в онто- і філогенезі.

 101. Будова і функції слинних залоз.

 102. Селезінка, її будова, функція.

 103. Будова серця, топографія.

 104. Серце, його форма, стінки, порожнини, клапани.

 105. Судини малого кола кровообігу. Легеневі вени.

 106. Артерії і вени великого кола кровообігу.

 107. Філогенез і онтогенез кровоносної системи.

 108. Значення судинної системи. Загальна характеристика крові.

 109. Будова кровоносних судин. Велике, мале й серцеве кола кровообігу. Іннервація та кровопостачання судин.

 110. Закономірності розміщення артерій і вен у тілі людини.

 111. Провідна система серця. Власні судини серця. Топографія серця.

 112. Рефлекс як основний принцип діяльності нервової системи. Проста та складна соматична дуга.

 113. Спинний мозок. Спинальні ганглії. Корінці спинного мозку.

 114. Середній мозок. Морфологія ніжок мозку і пластинки чотиригорбкового тіла.

 115. Довгастий мозок, його морфологія та розташування сірої та білої речовини.

 116. Автономна нервова система, її анатомічні і функціональні особливості. Рефлекторна дуга автономної нервової системи.

 117. Нейрон, нервове волокно, рецептори, ефектори та синоптичні закінчення. Нейроглія.

 118. Слуховий аналізатор. Будова зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

 119. Рефлекс як основний принцип діяльності нервової системи. Проста та складна соматична дуга.

 120. Парасимпатичний відділ автономної нервової системи, його центральні нейрони.

 121. Поняття про аналізатори. Значення органів чуття як периферичної частини аналізаторів.

 122. Кінцевий мозок. Морфологія великих півкуль, їх частки, борозни і закрутки. Будова бічних шлуночків.

 123. Спинномозкові нерви, їх число, місце відгалуження і виходу.

 124. Симпатичний відділ автономної нервової системи. Симпатичний стовбур; симпатичні вузли, нерви і сплетіння.

 125. Зоровий аналізатор. Очне яблуко, його оболонки і камери.

 126. Задній мозок; морфологія мосту, мозочка і його ніжок. Топографія сірої і білої речовини. Четвертий шлуночок мозку, ромбовидна ямка.

 127. Будова і функції зорового аналізатора.

 128. Черепні нерви, їх кількість. Місця виходу від мозку і виходу із черепа та зони інервації.

 129. Оболонки мозку. Ембріогенез нервової системи.

 130. Кора, її мікроскопічна будова. Підкоркові (базальні) ядра: смугасте тіло, міглеподібне ядро, їх значення.

 131. Проміжний мозок. Морфологія зорових горбів, підзоровогорбової, надзоровогорбової і зазоровогорбової ділянок. Третій шлуночок мозку.

 132. Трахея й бронхи/

 133. Гортань, її будова, як орган голосоутворення.

 134. Сечоводи. Сечовий міхур, сечовивідний канал і сфінктери, їх будова.

 135. Нирки, форма, положення, фіксація. Нефрон – структурно-функціональна одиниця нирки.

 136. Будова і функції нефрона.

 137. Ендокринні острівці підшлункової залози. Ендокринна частина статевих залоз.

 138. Епіфіз ( шишковидне тіло) і гіпофіз, форма, будова і топографія.

 139. Будова і функції лімфатичної системи.

 140. Лімфатична система і її значення. Будова лімфатичних вузлів і їх функція.

 141. Глотка, її ділянки, порожнина і стінки.

 142. Мікроскопічна будова легень. Ацінус – структурно-функціональна одиниця легень.

 143. Філогенез і онтогенез органів дихання.

 144. Пренатальний розвиток організму.

 145. Постнатальний розвиток організму.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач. / І. Барна – Тернопіль, 2006.

 2. Біологія. Великий довідник. - Тернопіль, 2001.

 3. Біологія. Довідник для учнів та абітурієнтів. - Тернопіль, 2008.

 4. Біологія. Зовнішнє оцінювання. Довідник. - Тернопіль, 2008.

 5. Волковой В.А. Анатомія людини: підручник / Волковой В.А., Малоштан Л.М. – Х.:БУРУН і К., 2010. – 336 с.

 6. Заяц Р.Г., Бутвиловський В.Е., Рачковська І.В., Давидов В.В. Біологія : Довідник для учнів та абітурієнтів. - Тернопіль, 2009.

 7. Ільченко Р.В., Рибалко Л.М., Півень Т.О. Біологія. 7кл. – Полтава, 2007.

 8. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник / Коляденко Г.І. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 9. Кучеренко М.Є. та ін.. Загальна біологія. 10 кл. – Київ, 2001.

 10. Кучеренко М.Є. та ін.. Загальна біологія. 11 кл. – Київ, 2002.

 11. Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека / Липченко В.Я., Самусев Р.П. – М.: Медицина, 1983. – 208 с. (ил.).

 12. Очкуренко О.М. Анатомия людини: навч. посібник / Очкуренко О.М. Федотов О.В. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1992. – 334 с. (іл.).

 13. Самусев Р.П. Анатомия человека : учебник / Самусев Р.П., Селин Ю.М. – М.: Медицина, 1990. – 480 с. (ил.).

 14. Сапин М.Р. Анатомия человека: учеб. для ст-ов биол.спец.вузов. / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высшая шк., 1989. – 544 (ил.)

 15. Сигида В.П. Біологія. Довідник для абітурієнтів: навчальний посібник / Сигида В.П., Миронюк Т.М. – Умань, 2002. – 304 с.

 16. Сигида В.П. Біологія: навчальний посібник / Сигида В.П., Миколайко В.П., Миронюк Т.М. – Умань, 2008. – 320 с.

 17. Слюсарев А.А. Биология / Слюсарев А.А., Жукова С.В. – К.: Высш. шк., 1987. – 415 с.

 18. Цузмер Г.М. Людина: Анатомія, фізіологія, гігієна / Цузмер Г.М., Петришина О.Л. – К., 1992. – 223 с.

 19. Шабатура М.Н. та ін.. Біологія людини. 9 кл. / М.Н. Шабатура та ін..– Київ, 2004.

 20. Шаламов Р.В., Литовченко О.А. Тваринний світ України. Енциклопедичний довідник. – Київ, 2006.

 21. Шуст І. Гістологія з основами ембріології. Навчальний посібник. / І. Шуст. - Тернопіль, 2004.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ


Рівень

Бали

Характеристика відповідей

І. Початковий

106-111,4Абітурієнт в загальному розпізнає і називає окремі біологічні

об’єкти.


112-117,4

Абітурієнт наводить елементарні приклади і ознаки біологічних

об’єктів.118-123,4

Абітурієнт фрагментарно характеризує окремі біологічні об’єкти.

ІІ. Середній

124-132,6

Абітурієнт дає означення окремих біологічних понять, неповно

характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів.
133,5-142,1

Абітурієнт дає означення окремих біологічних понять, відтворює

навчальний матеріал, характеризує загальні ознаки біологічних

об’єктів.


143-151,6

Абітурієнт не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує

Будову та функції окремих біологічних об’єктів, наводить прості

приклади.


ІІІ. Достатній

152,5-161,1

Абітурієнт відтворює навчальний матеріал: розкриває суть

біологічних понять; розв’язує прості типові біологічні вправи та

задачі.


162-170,5

Абітурієнт відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам живої природи, розв’язує типові

біологічні вправи та задачі.


171,5-180

Абітурієнт вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно

розв’язує біологічні вправи і задачі; частково встановлює причинно-

наслідкові зв’язки.


ІV. Високий

181-189,5

Абітурієнт вільно відповідає на запитання; самостійно аналізує і

Розкриває суть біологічних явищ, процесів, узагальнює,

систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки.


190,5-199

Абітурієнт логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал;

аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює окремі

біологічні явища, закони; встановлює й обґрунтовує причинно-

наслідкові зв’язки.


200

Абітурієнт виявляє міцні й глибокі знання з біології, може вести

дискусію з конкретного питання з використанням міжпредметних

зв’язків, самостійно оцінює та обґрунтовує різноманітні біологічні

явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них, вміє

аналізувати проблему і знаходити шляхи її розв’язування.


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри біології та методики її навчання (Протокол № 6 від 18.01. 2017 року).Голова предметної комісії __________________ Красноштан І.В.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал