Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 роціСкачати 441.51 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації20.06.2017
Розмір441.51 Kb.
ТипПрограма
1   2

СПІВБЕСІДА

ІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників.


Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.


 1. Україна – суверенна і незалежна держава: реалізація конституційного положення в сучасних умовах.

 2. Україна – демократична, соціальна, правова держава: реалізація конституційного положення в сучасних умовах.

 3. Сутність і основні ознаки держави.

 4. Форми державного устрою: види, основні ознаки.

 5. Конституційний статус Президента України.

 6. Верховна Рада України в системі органів державної влади в Україні.

 7. Повноваження Кабінету Міністрів України.

 8. Взаємовідносини Верховної Ради України з політичними партіями.

 9. Основні тенденції розвитку сучасного парламентаризму у світі та Україні.

 10. Моделі сучасного парламентаризму.

 11. Основні стадії виборчого процесу в Україні.

 12. Державна влада в Україні: організація та функції.

 13. Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020”: мета та завдання.

 14. Реформування державної служби в Україні: напрями та шляхи реалізації.

 15. Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції в Україні.

 16. Мотивація та стимулювання персоналу організації.

 17. Реформа державної служби: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 18. Державна кадрова політика в Україні: сутність, принципи, механізми формування та реалізації.

 19. Державна служба як соціальний інститут.

 20. Управління конфліктами на державній службі.

 21. Лідерство в системі державної служби.

 22. Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.

 23. Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування в Україні.

 24. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.

 25. Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві.

 26. Проблеми розвитку міст України.

 27. Поняття та сутність місцевого самоврядування.

 28. Принципи місцевого самоврядування.

 29. Характеристика елементів системи місцевого самоврядування в Україні.

 30. Посадові та виборні особи місцевого самоврядування.

 31. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 32. Інструменти регіонального управління.

 33. Напрями державної регіональної політики в Україні.

 34. Повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання економіки.

 35. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

 36. Пріоритети зовнішньоторговельної політики Української держави.

 37. Актуальні напрями модернізації української економіки в умовах глобальних зрушень.

 38. Роль держави в контексті завдань економічної політики.

 39. Засоби регулювання економіки: влада і ринки.

 40. Поняття ринку. Конкуренція на ринку.

 41. Інвестиційна політика в контексті ефективності і результативності.

 42. Інфляція, її види та методи регулювання.

 43. Місце та роль груп інтересів у публічній політиці.

 44. Процес і учасники формування державної політики.

 45. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади України.

 46. Моніторинг як інструмент державного управління.

 47. Оцінка політичних ризиків у системі державного управління.

 48. Доступ до публічної інформації як складова демократичного державного управління.

 49. Державна інформаційна політика України: напрями, проблеми та пріоритети.

 50. Роль засобів масової інформації в сучасних суспільно-політичних процесах.

 51. Електронне урядування як нова форма організації державного управління.

 52. Проблеми та перспективи впровадження та функціонування електронного урядування.

 53. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

 54. Національна безпека України: сутність, складові та шляхи забезпечення в умовах глобалізації.

 55. Зовнішні та внутрішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.

 56. Особливості державного управління в умовах проведення антитерористичної операції.

 57. Державна політика України у сфері європейської інтеграції.

 58. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом – вектор розвитку України.

 59. Адаптація законодавства України до правових норм і стандартів Європейського Союзу.

 60. Європеїзація національної системи державного управління.

 61. Європейський вимір державної служби.

 62. Порівняльна характеристика “відкритого” та “закритого” суспільств.

 63. Якісні ознаки нації як певного типу історичної спільноти людей.

 64. Україна в умовах боротьби за державну незалежність (1991–2014 рр.).

 65. Соціальна структура сучасної України.

 66. Місце та роль ідеології в державному управлінні.

 67. Громадянське суспільство: проблеми становлення та розвитку в Україні.

 68. Громадські організації, їх функції в суспільстві.

 69. Особливості діяльності органів державної влади в умовах здійснення інформаційної війни в Україні.

 70. Сучасна українська національна ідея.

 71. Демократія: сутність та проблеми становлення в Україні.

 72. Політика як суспільний феномен.

 73. Демократична політична система: конституційні засади та особливості формування в сучасній Україні.

 74. Політична еліта та її відповідальність за реалізацію реформ.

 75. Політичні інститути: поняття, особливості і роль в житті українського суспільства.

 76. Становлення й розвиток партійної системи в Україні.

 77. Українська еліта – проблеми формування, становлення та розвитку.

 78. Основні пріоритети соціальної політики Української держави в умовах реформ.

 79. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи в Україні.

 80. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання.

 81. Міграційні процеси та міграційна політика України на сучасному етапі.

 82. Сучасний стан та перспективи модернізації соціальних інститутів в Україні.

 83. Державна етнополітика як чинник інтеграції та консолідації українського суспільства.

 84. Релігійна ситуація та державно-конфесійні відносини в Україні.

 85. Особливості державного управління в умовах глобалізації.

 86. Державна мова як засіб управління й консолідації нації.

 87. Проблема білінгвізму на території України.

 88. Державотворча роль української мови.

 89. Мовна поведінка управлінця в умовах білінгвізму.

 90. Сутність та основне призначення освіти як складової гуманітарної політики України.

 91. Структура системи освіти в Україні.

 92. Система органів державного управління освітою в Україні.

 93. Основні напрями реформування системи освіти в Україні.

 94. Інтеграція вітчизняної системи освіти у європейський освітній простір: сутність та основні завдання.

 95. Загальносвітові тенденції у сфері освіти та їх вплив на освітню політику України.

 96. Сутність та основні завдання реформування системи вищої освіти в Україні відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту”.

 97. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави.

 98. Основні напрями реформування системи охорони здоров’я в Україні.

 99. Гуманітарний вимір національної безпеки в Україні.

 100. Соціальні реформи в стратегії сталого розвитку “Україна - 2020”.

 101. Національна пам'ять у системі пріоритетів державної гуманітарної політики.

Співбесіда із вступниками

на спеціальність “Публічне адміністрування”
Співбесіда із вступниками на спеціальність “Публічне адміністрування” відбувається у такому порядку: вступник обирає тему із запропонованого переліку та отримує індивідуальне завдання для підготовки есе у вигляді презентації. Презентація має бути виконана вступником у PowerPoint в обсязі семи слайдів. Вступник презентує виконане завдання перед членами комісії. Після закінчення виступу члени комісії задають питання за темою презентації.

Під час підготовки до виступу вступник повинен розкрити необхідність вивчення даної проблеми у світлі сучасного економічного, суспільно-політичного стану країни та перспектив її подальшого розвитку. Бажано підтвердити актуальність проблеми відповідними документами національного, місцевого рівнів влади, державними програмами розвитку окремих сфер і напрямів суспільної діяльності країни. Сформулювати мету (цілі) вирішення проблеми, завдання. Показати вибір критеріїв досягнення цілей і завдань, навести відомі приклади вирішення або пошуків вирішення проблеми. Приділити увагу визначенню основних переваг та недоліків кожного із запропонованих рішень та передбачити наслідки, які можуть виникнути у майбутньому при вирішенні проблеми.


Розділ 1. Державне управління
Тематика завдань


  1. Державна влада в Україні: організація та функції.

  2. Публічне управління: механізми запровадження змін.

  3. Засади державної антикорупційної політики в Україні та механізми її реалізації на державній службі.

  4. Реформування державної служби в Україні: напрями та шляхи реалізації.

  5. Сучасна державна кадрова політика в Україні: принципи та пріоритети.


Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 № 794-VII (із змін. і доповн.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

 3. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р.
  № 586-XIV (із змін. і доповн.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

 4. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 берез. 2011 р. № 3166–VI (із змін. і доповн.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

 5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010 (із змін. і доповн.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

 6. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Колісніченко ; за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 247 с.

 7. Державна служба [Текст] : підручник. У 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. : НАДУ ; Одеса : [б. в.], 2012. - 372 с. .

 8. Державна служба [Текст] : підручник. У 2 т. Т. 2 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. : НАДУ ; Одеса : [б. в.], 2013. - 348 с.

 9. Енциклопедія державного управління [Текст] : довідк. вид. У 8 т. Т. 6. Державна служба / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук.-редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), В. П. Трощинський (заст. голови), Ю. П. Сурмін [та ін.] ; наук.-редкол. шостого тому: С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова), О. М. Рудік [та ін.]. - К. : НАДУ ; Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. - 523 с.

 10. Ковбасюк Ю. В. Стан і перспективи реформування державної служби в умовах європейської інтеграції / Ю.В. Ковбасюк // Новітні стратегії реформування державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції / За аг. ред. проф.-ів Ю.В. Ковбасюка і В.Л. Федоренка; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К. : Ліра-К, 2014. – С. 6-7.

 11. Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст] : підручник / О.Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с. - Бібліогр.: ст. 462-468 (118 назв).

 12. Новітні стратегії реформування державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції / За аг. ред. проф.-ів Ю.В. Ковбасюка і В.Л. Федоренка; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К. : Ліра-К, 2014. – 162 с.

 13. Федоренко В. Л. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління / В.Л. Федоренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. - № 4. - С. 49-55.Розділ 2. Економіка
Тематика завдань
1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як стратегічний орієнтир системних економічних реформ в Україні.

2. Завдання держави у сфері дерегулювання господарської діяльності.

3. Управлінські аспекти забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

4. Пріоритети державного регулювання секторів, комплексів, галузей національної економіки.


Список рекомендованих джерел

 1. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». – К. : НІСД, 2014. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua

 2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с. – (Серія “Альма-матер”).

 3. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-ІV (із змін. і допов.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua

 4. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с.

 5. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11 верес. 2003 р. № 1160–IV (із змін. і допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua

 6. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України від 11 груд. 2014 р. № 26-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

 7. Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 132 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua

 8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua

 9. “Україна – 2020”. Стратегія розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua


Розділ 3. Соціогуманітарна сфера
Тематика завдань
1. Соціальні реформи в “Стратегії – 2020”.

2. Механізми модернізації системи соціального захисту в умовах сучасних

викликів.

3. Культурна політика держави.

4. Державно-конфесійні відносини та державна етнополітика.
Список рекомендованих джерел

1. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 Про Стратегію сталого розвитку ”Україна - 2020“ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua

2. Закон України “Про культуру” від 14 грудня 2010 року № 2778-VI (із змінами і доповн.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

3. Коаліційна угода (проект) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://solydarnist.org

4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України // Уряд. кур’єр. – 2014. – 11 груд.

5. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки. – К. : НІСД, 2014. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/

6. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол. В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін.] ; за заг. ред В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2010. - 284 с.

7. Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія і практика : моногр. / М.В.Кравченко. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 451 с.

9. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2 ч. [авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.]. – К.: НАДУ, 2010.
Розділ 4. Регіональна політика
Тематика завдань
1. Державна політика регіонального розвитку України.

2. Проблеми і перспективи розвитку малих міст в Україні.

3. Підходи та механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіону.

4. Децентралізація влади та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні


Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 черв. 2014 р. № 1508-VII // Відом. Верх. Ради України. – 2014. – № 34. – Ст. 1167.

 3. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2014 р. № 385 // Уряд. кур’єр. – 2014. – 03 верес. – № 160.

 4. Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2010 р. № 1090 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 15 груд. – № 235.

 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV /[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2850-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

 8. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ “Софія”.– 2012. – 128 с.

 9. Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія / І.О.Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2012. – 368 с.

 10. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

 11. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні. Підручник. / В.М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2010. – 400 с.

 12. Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч. посібн. / за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. К. : НАДУ, 2013. – 286 с.

 13. Міжмуніципальне співробітництво: Навч. посіб. / Уклад.: В.Вакуленко, О.Ігнатенко, Г.Борщ, О.Курт, Ф.Тедік, Т.Журавель. – К.: Фенікс. 2012. – 392 с.

 14. Міста районного значення України: проблеми соціально-економічного розвитку : Аналітична доповідь. – К. : НІСД, 2009. – 47с.

 15. Основи екології: Підручник. Затверджено МОН / Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. – К., 2012. – 558 с.

 16. Основи регіонального управління в Україні [Текст] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.

 17. Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua

 18. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

 19. Регіональна економіка : підручник. За ред., проф. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.

 20. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід : [наук. вид.] / Ін-т громадян. сусп-ва ; за заг ред. А. Ф. Ткачука. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Легал. статус, 2011. – 260 с.

 21. Регіональне управління: підручник; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – С. 17–24.

 22. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: навч. посіб. / Швець І. Ю., Швець Ю. Ю.; ТНУ ім. В. І. Вернадського. – Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. – 316 с.

 23. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник / [Ткачук А.]; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”.– К. : ТОВ “Софія”. – 2012. – 120 с.

 24. Управління розвитком міста: навч. посіб. / В. М. Вакуленко, М.К.Орлатий, О.С. Ігнатенко та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 389 с.


Розділ 5. Європейська інтеграція України
Тематика завдань
1. Європейське врядування.

2. Глобальне врядування.

3. Європеїзація національної системи державного управління.

4. Відносини України та ЄС.


Список рекомендованих джерел

 1. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред.
  М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого та ін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 620 с. – (Серія “Бібліотека державного службовця у галузі європейської інтеграції”).

 2. Рудік О. М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : навч. посіб. /
  О. М. Рудік ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого. – К. : Вид-во “Міленіум”, 2009. – 278 с.

 3. Нагорна І. В. Державне управління в країнах-членах ЄС : навч. посіб. /
  І. В. Нагорна ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – К. : Вид-во “Міленіум”, 2009. – 192 с.

 4. Міжнародне право : пер. з нім. : підручник. – К. : К.І.С.,2011. – 515 с.

 5. Мудрий Я. М. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції / “Glossar of Terms on European Integration” : словник / Я. М. Мудрий ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – К. : Міленіум, 2009. – 588 с.

 6. Цыганков П. А. Теория международных отношений : учеб. пособие /
  П. А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2004. – 590 с.

 7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua

 8. Debates on European Integration / A. Reader ; еd. by Mette Eilstrup–Sangiovanni. – New York, 2006. – 512 p.

 9. What is the European Union? Nature and Prospects // Paul Magnette. New York. – 2005. – 230 p.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал