Програма вступних екзаменів до Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 роціСкачати 441.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.06.2017
Розмір441.51 Kb.
ТипПрограма
  1   2
ЗАТВЕРДЖУЮ:
президент Національної академії державного управління

при Президентові України,

голова приймальної комісії
_______________ Ю.В.Ковбасюк
16 лютого 2015 р.


Програма
вступних екзаменів


до Національної академії державного управління

при Президентові України
у 2015 році


Київ - 2015

УДК 37.0

П78
Схвалено рішенням Науково-методичної радиНаціональної академії державного управління

при Президентові України

(протокол № 46 від 16 лютого 2015 року)

Програма містить основні матеріали, які необхідно вивчити для проходження конкурсного відбору до Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 році.

Додатком до літератури, наведеної в програмі, є обов’язкові для опанування законодавчі акти, доповіді й виступи вищих посадових осіб держави, які будуть видані й опубліковані до вступних екзаменів.

УДК 37.0

© Національна академія

державного управління

при Президентові України, 2015Р о з д і л І
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

ІЗ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ

ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ
1. Поняття та основні ознаки держави.

2. Форма держави: характеристика складових.

3. Поняття, ознаки та види органів державної влади.

4. Норми та джерела права.

5. Поняття та види систематизації законодавства.

6. Поняття та види юридичної відповідальності.

7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

8. Форми безпосередньої та представницької демократії.

9. Президент України як глава Української держави.

10. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лют. 2014 р. // Офіц. вісн. України. – 2014.– № 20. – Ст. 619.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua

 3. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 бер. 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 4. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 лист. 2012 р. № 5475-УІ // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 92. – Ст. 3729. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua

 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV // ВВР. – 1999. – №20-21. – Ст. 190. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua

 6. Про судоустрій і статус суддів Закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453- 9 квітня VI // ВВР. – 2010. – №№ 41-42, 43, 44-45.- Ст.529. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

 7. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс: Підр.. У 2 т. Т. 1 / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за ред. В. Ф. Погорілка. - К. : Юрид. думка, 2006. - 543 с.

 8. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. (Енциклопедичний курс): Підручник / О. Ф. Скакун. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Х. : Еспада, 2009. - 747 с.1. Становлення представницької влади в Україні.

2. Основи парламентаризму та парламентської діяльності.

3. Правові засади парламентаризму.

4. Основні функції парламентської діяльності.
Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності : навч. посіб. /
  А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, С. О. Борисевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 84 с.

 3. Шляхтун П. П. Парламентаризм : словник-довідник / П. П. Шляхтун. – К. : Парламент. вид-во, 2003. – 151 с.

 4. Державне управління : основи теорії, історія і практика : [навч. посіб.] / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 5. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).

 6. Парламентаризм та парламентська діяльність : словник-довідник / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 352 с.

 7. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / В. О. Ріяка (кер. авт. кол.), B. C. Семенов, М. В. Цвік та ін. ; за заг. ред. В. О. Ріяки. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

 8. Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // ВВР. – 2010. – № № 14-15,16-17. – Ст.133. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 1. Політика як суспільне явище. Політична система в Україні: сутність, структура та функції.

 2. Зміст і типи політичного процесу.

 3. Держава в сучасному суспільстві та її функції. Політичні партії як суб’єкти вироблення державної політики.

 4. Взаємовідносини політичної і державної влади. Основні напрями демократизації українського суспільства.

 5. Етнополітичні процеси в сучасній Україні, соціально–політичні конфлікти: сутність та причини.


Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Гонюкова Л. В. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Л. В. Гонюкова, Б. М. Максимець. – К. : Генеза, 2009. – 236 с.

 3. Кілієвич О. І. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження : метод. рек. / О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2009. – 86 с.

 4. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління : монографія / В. М. Козаков. – К. : НАДУ, 2007. – 284 с.

 5. Концептуальні засади взаємодії політики і управління : навч. посіб. /
  Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. В. Валевський та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 299 с.

 6. Пірен М. І. Етнопсихологія : підручник / М. І. Пірен. – К. : Ун-т “Україна”, 2011. – 526 с.

 7. Ціннісні засади державного управління : навч. посіб. / уклад. : В. А. Ребкало, В. М. Козаков. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 59 с. 1. Інформаційно-аналітична діяльність у державному управлінні.

 2. Роль політичної аналітики в державному управлінні.

 3. Політичне моделювання в державному управлінні.

 4. Цілі та завдання політичного консультування в державному управлінні.

 5. Принципи та методи політичного прогнозування.

 6. Моніторинг як інструмент управління державною політикою.

 7. Публічна політика як соціальне явище.

 8. Місце та роль груп інтересів у публічній політиці.

9. Концепції взаємодії держави з громадянським суспільством.
Список рекомендованих джерел

 1. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. :
  Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін та ін.]. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 2. Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол. :
  С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна,
  д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2011. – 312 с.

 3. Політична аналітика в системі публічного управління : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Телешуна. – К. : НАДУ, 2008. – 284 с.

 4. Телешун С. О. Громадянське суспільство та публічна політика : метод. рек. до практ. та семінар. занять з дисципліни “Громадянське суспільство та публічна політика” спеціальності “Публічна політика та управління” / С. О. Телешун ; уклад. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, Т. Г. Купрій. – К. : НАДУ, 2012. – 56 с.

 5. Телешун С. О. Конфлікти в публічній політиці та управлінні : навч. посіб. / С. О. Телешун, С. В. Ситник. – К. : НАДУ, 2012. – 112 с.

 6. Телешун С. О. Основи інформаційно-аналітичної діяльності в публічному управлінні / С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, І. В. Рейтерович ; за заг. ред.
  С. О. Телешуна, д. політ. н., проф. – К. : НАДУ, 2009. – 168 с.1. Поняття національної безпеки.

2. Поняття та структура системи забезпечення національної безпеки.

3. Національні інтереси України, їх зміст і класифікація.

4. Загрози національним інтересам України: сутність, причини і джерела виникнення.

5. Державна політика національної безпеки України: напрями, проблеми та пріоритети.

6. Нормативно-правове та організаційне забезпечення державної політики національної безпеки України.

Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. (У редакції від 2 бер. 2014 р.) // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки”. – К. : НІСД, 2014. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua

 3. Про основи національної безпеки України : Закон України від
  19 черв. 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

 4. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від
  1 лип. 2010 р. № 2411-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 5. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави : Закон України від 19.06.2003 № 975-IV . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 6. Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України : Указ Президента України від 8 черв. 2012 р. № 389. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rnbou.gov.ua

 7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 8 черв. 2012 р. № 390/2012 “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rnbou.gov.ua

 8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 29 груд. 2012 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rnbou.gov.ua

 9. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

 10. Государственное управление в сфере национальной безопасности : слов.-справ. / сост. : Г. П. Сытник, В. И. Абрамов, В. Ф. Смолянюк и др. ; под общ. ред.
  Г. П. Сытника. – К. : НАДУ, 2012. – 496 с.

 11. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2012. – 544 с.

 12. Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : навч. посіб. / Г. П. Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук ; за заг. ред. Г. П. Ситника. – Хмельницький ; К. : Вид-во “Кондор”, 2007. – 616 с.

 13. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посіб. : у 3 ч. – К. : НАДУ, 2009. – 248 с.1. Глобалізація як основа геополітичних стратегій.

2. Євроатлантична інтеграція як прояв геополітичних стратегій.

3. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин.

4. Європейська інтеграція як прояв геополітичних стратегій.

5. Регіональні інтеграційні об’єднання в Європі.

6. Діяльність України в міжнародних організаціях.

7. Відносини між Україною та Європейським Союзом.

Список рекомендованих джерел

 1. Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. Кутайні. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 440 с.

 2. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойчука, І. Грицяка, Я. Мудрого та ін. – Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ “Магістр”, 2009. – 620 с.

 3. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Дайнен Десмонд ; пер. з англ. – К. : К.І.С., 2006. – 696 с.

 4. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (Лісабонський договір) / Офіц. вісн. Європейського Союзу. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http: // www.rada.gov.ua

 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Урядовий портал. - 2014  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua 1. Державно-управлінська еліта: сутність, механізми формування та засоби її впливу на державну політику.

 2. Система державної служби в Україні.

 3. Реформа державної служби: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 4. Сучасні тенденції в реформуванні державної служби України.

 5. Державна кадрова політика в Україні: сутність, принципи, механізми формування та реалізації.

 6. Кадровий потенціал України в умовах європейської інтеграції.

 7. Правовий статус державного службовця в Україні.


Список рекомендованих джерел

 1. Закон України “Про державну службу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Войтович Р. В. Державна кадрова політика України в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації [Електронний ресурс] / Р. В. Войтович. – Режим доступу : www.cppk.cv.ua/

 3. Войтович Р. В. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування / Р. В. Войтович, М. І. Пірен, І. Ф. Надольний. – К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2006. – 168 с.

 4. Пірен М. І. Політико-управлінська еліта України: соціопсихологічний аналіз : монографія / М. І. Пірен. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 424 с.

 5. Посібник з класифікації посад / Я. Гонціаж, Н. Гнидюк та ін. ; за заг ред.
  Я. Гонціажа. – К. : Проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, 2012. – 188 с.1. Сутність та закономірність менеджменту.

2. Організації як об’єкти управління.

3. Прийняття управлінських рішень.

4. Планування як функція менеджменту.

5. Організаційна діяльність як функція управління.

6. Мотивація як загальна функція менеджменту.

7. Управлінський контроль в управлінні.

8. Керівництво та лідерство.

9. Комунікації в системі управління організацією.

10. Ефективність управління.
Список рекомендованих джерел

 1. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник,
  Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с.

 2. Менеджмент [Текст] : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2013. - 757 с.

 3. Менеджмент для магістрів [Текст] : підручник. У 2 т. / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка ; О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, А. Ю. Жулавський [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2013.1. Персонал організації як об’єкт менеджменту.

2. Стратегія та політика менеджменту персоналу.

3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.

4. Кадрова служба та кадрове діловодство.

5. Планування й розвиток персоналу.

6. Оцінювання персоналу.

7. Мотивація та стимулювання персоналу.

8. Управління робочим часом працівників.

9. Ефективність менеджменту персоналу.
Список рекомендованих джерел

 1. Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко,
  І. М. Бушай [та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; Нац. агентство України з питань держ. служби, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 360 с.

 2. Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект : навч. посіб. /
  О. Ю. Амосов, В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, О. В. Ольшанський ; за заг. ред.
  О. Ю. Амосова, В. В. Мамонової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 208 с.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ


 1. Основні етапи розвитку європейської та української соціологічної думки.

 2. Суспільство як соціальна система, його сутність, типи, тенденції розвитку.

 3. Соціальна структура і соціальна стратифікація.

 4. Соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальна мобільність.

 5. Соціальні зміни та процеси.

 6. Соціальні інститути та організації.

 7. Етнос, народ, нація.

 8. Особистість у системі соціальних зв’язків.

 9. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення.


Список рекомендованих джерел

 1. Етносоціологія: терміни та поняття: навч. посіб. / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко та ін. - К.: Вид-во УАННП “Фенікс”, 2003. - 280 с.

 2. Державна політика: підручник/НАДУ; ред.кол.: Ю.В.Ковбасюк (голова), К.О.Ващенко (заст.голови), Ю.П.Сурмін (заст.голови) [ та ін. ].- К.: НАДУ, 2014.- 652 с.

 3. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки”. – К. : НІСД, 2014. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/

 4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. НАДУ, 2011. - Т. З : Історія державного управління / наук.-ред. колегія А. М. Михненко, М. М. Білинська (співголова), І. В. Пантелейчук та ін. - 2011. - 788 с.

 5. Соціологія: підручник/за ред.. В.Г.Городяненка. – 2-ге вид., перероб.та доповн. – К.: Академія, 2002.- 560 с.

 6. Гіденс Е. Соціологія: підручник / Е.Гіденс; пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник; наук.ред.пер. О.Іващенко. – 3-тє вид., доповн.-К.: Основи, 1999. – 726 с.1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва.

2. Характер дії економічних законів і механізми їх застосування.

3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи.

4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види.

5. Загальні засади економічного розвитку.

6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва.

7. Ринкова організація економічної системи суспільства.

8. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

9. Трансформаційні процеси розвитку економіки.

10. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси.
Список рекомендованих джерел

 1. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с. (Серія “Альма-матер”).

 2. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К/ : Знання, 2014. – 424/с.

 3. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 671 с. (Серія “Альма-матер”).1. Модель попиту та пропозиції.

2. Теорія виробництва.

3. Теорія суспільного вибору.

4. Теорія ринкових структур.

5. Монополістична конкуренція.

6. Ефективність виробництва.

7. Загальна рівновага і ефективність: економічна теорія добробуту.
Список рекомендованих джерел

 1. Мікроекономіка і макроекономіка : підручник : у 2 ч. / С. М. Будаговська,
  О. І. Кілієвич, О. П. Романюк та ін. ; за заг. ред. С. М. Будаговської. – 4-те вид. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2007. – 519 с.

 2. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / [В. М. Тарасевич та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 134 с. – (Серія “Вища освіта XXI століття”).

 3. Кілієвич О. І. Мікроекономіка для аналізу державної політики : підручник /
  О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 655 с.

 4. Мікроекономіка : підручник / [В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 679 с. – (Класич. університет. підруч.).1. Макроекономічні моделі.

2. Валовий внутрішній продукт і його вимірювачі.

3. Безробіття і цикли ділової активності.

4. Інфляція та механізм антиінфляційної політики.

5. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

6. Гроші, банківська справа та монетарна політика.

7. Економічні функції держави та їх особливості в умовах України.

8. Основні принципи і форми ринкової економіки.
Список рекомендованих джерел

 1. Актуальні проблеми державного управління: геоекономічний контекст : глосарій / авт. кол. : І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич,
  Н. А. Малиш ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : НАДУ, 2011. – 84 с.

 2. Базилевич В. Д.  Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 744 с.

 3. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законом
  № 72-VIІІ від 28 груд. 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua 1. Роль та функції держави в сучасних економічних системах.

 2. Система органів державного регулювання економіки.

 3. Методи та форми державного регулювання економіки.

 4. Бюджетно-податкове регулювання економіки.

 5. Механізм монетарного регулювання економіки.

 6. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 7. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

 8. Державне регулювання науково-технічної діяльності та структурних зрушень в економіці.

 9. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення.


Список рекомендованих джерел

 1. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академія, 2010. – 520 с. –(Серія “Альма-матер”).

 2. Золотарьов В. Ф. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / В. Ф. Золотарьов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. - 289 с.

 3. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 671 с. (Серія “Альма-матер”).

 4. Савченко В. Ф. Національна економіка : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 2011. – 309 с.1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

2. Основи управління підприємством.

3. Інноваційні процеси на підприємстві.

4. Організація виробництва на підприємстві.

5. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства.

6. Продуктивність, мотивація та оплата праці на підприємстві.

7. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства.
Список рекомендованих джерел

 1. Амосов О. Ю. Економіка підприємства : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 167 с.

 2. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-ІV (із змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/1. Характеристика фінансової системи.

2. Функції фінансів.

3. Податки і їх роль у регулюванні економічних процесів.

4. Принципи формування податкової системи.

5. Фінансовий контроль.

6. Загальна характеристика державних фінансів.

7. Поняття бюджету.

8. Бюджетний дефіцит.

9. Видатки бюджету.
Список рекомендованих джерел

 1. Базилевич В. Д. Державні фінанси / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

 2. Дмитренко Г. В. Фінансовий контроль в Україні: проблеми і шляхи розвитку: монографія / Г. В. Дмитренко. – К. : К.І.С., 2010. – 374 с.

 3. Яцкевич І. В. Фінанси: навч. посіб. / І. В. Яцкевич, О. В. Голинська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 316 с.1. Предмет і метод статистики.

2. Статистичні показники.

3. Абсолютні та відносні статистичні показники.

4. Середні величини.

5. Вибірковий метод.
Список рекомендованих джерел

 1. Ільченко-Сюйва Л. В. Статистичні методи для аналізу державної політики : навч. посіб. / Л. В. Ільченко-Сюйва. – К. : НАДУ, 2008. – 84 с.

 2. Щербина С. В. Використання статистичних методів : метод. рек. до дисципліни “Статистичні методи в державному управлінні” / С. В. Щербина. – К. : НАДУ, 2008. – 28 с.1. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил та регіональної економіки.

2. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

3. Регіональна економічна політика України та управління регіональним розвитком.

4. Природно-ресурсний потенціал України: класифікація, розміщення та економічна оцінка.

5. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів.
Список рекомендованих джерел

1. Іщук С. І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика [Текст] : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Знання, 2013. - 447 с.

2. Регіональна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
В. В. Буряковський, О. М. Грабчук ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Суми : Папірус, 2011. – 355 с.

3. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, С. С. Яременко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Київ : Кондор, 2013. - 303 с.

4. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Л. П. Запорожан ; за ред. Є. П. Качана. - К. : Знання, 2011. - 671 с.

5. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: навч. посіб. / І. Ю.Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. – 316 с.

6. Стадницький Ю.І. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) : навч. Посіб. / Ю.І.Стадницький, А.Г.Загородній. – Київ : Знання, 2008. – 352 с. 1. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища в Україні.

 2. Місце та роль природних ресурсів в економіці держави.

 3. Міжнародне співробітництво у природоохоронній діяльності.

 4. Економічні та екологічні фактори сталого розвитку.

 5. Основні джерела забруднення навколишнього природного середовища.

 6. Державні заходи щодо захисту життя людини.


Список рекомендованих джерел

1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”


від 25 червня 1991 р. № 1264-XII (із змін. і допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Центр учб. літ., 2013. - 448 с.

3. Данилишин Б.М. Економіка природокористування : Підручник / Б.М. Данилишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян. – К. : "Кондор", 2009. – 465 с.

4. Загальна екологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Соломенко,


В. М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс, 2012. – 287 с.

5. Капіталізація природних ресурсів [Текст] : монографія / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за заг. ред. М. А. Хвесика. - Київ : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. - 268 с. :6.  Основи екології: Підручник / Я.Б.Олійник, П.Г.Шищенко, О.П. Гавриленко - К., 2012. – 558 с. 1. Державна політика у сфері охорони здоров’я в Україні.

 2. Законодавство у сфері охорони здоров’я.

 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку обов’язкового медичного страхування та фінансування сфери охорони здоров’я.

 4. Профілактичне спрямування системи охорони здоров’я.

 5. Формування здорового способу життя населення.


Список рекомендованих джерел:

 1. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис і перспективи розвитку: / [Кол. авт.; Упорядник – проф. Я. Ф. Радиш, Передмова – проф. Т. Д. Бахтеєва; загальна редакція – проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К.: Вид-во НАДУ, 2013. – 424 с.

 2. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. Проф.. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – 396 с.

 3. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні навч.-наук. вид. / авт. кол. М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова та ін. ; за заг. ред. М.М. Білинської. – К.; Львів: НАДУ, 2012 – 240.с.

 4. Ахламов А. Г. Економіка та фінансування галузі охорони здоров’я : навч.-метод. посіб. / А. Г. Ахламов, Н. Л. Кусик ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 134 с. 

 5. Актуальні питання фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я: теорія та практика : монографія / Л. А. Ляховченко, В. Д. Долот, О. В. Поживілова, Я. Ф. Радиш ; за заг. ред. Я. Ф. Радиша. - К. : [б. в.] ; Житомир : Полісся, 2012. – 210 с.
 1. Інформаційне суспільство та суспільство знань.

 2. Інформаційна політика держави: напрями, проблеми та пріоритети.

 3. Роль засобів масової інформації в сучасних суспільних процесах.

 4. Нормативно-правове та організаційне забезпечення державної інформаційної політики.

 5. Зв’язки з громадськістю в органах державної влади.


Список рекомендованих джерел

 1. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua

 2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2782-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 3. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України вiд 9 січ. 2007 р. № 537-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 4. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов,
  С. А. Чукут. – К. : Вид-во “Знання”, 2006. – 665 с. 1. Поняття, сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування електронного урядування.

 2. Нормативно-правове та організаційне забезпечення впровадження електронного урядування.

 3. Інформаційні технології та інформаційно-телекомунікаційні системи.

 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення в умовах електронного урядування.


Список рекомендованих джерел

 1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2010 р. № 2250-р, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 2. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов,
  С. А. Чукут. – К. : Вид-во “Знання”, 2010. – 665 с.

 1. Інструментальні засоби сучасного офісу державного службовця: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Клименко, К. О. Линьов, Є. М. Нужний, О. О. Акімов. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 184 с.

 2. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – Суми : Унів. кн., 2008. – 665 c.

 3. Ромашко С. Інформаційні технології в державному управлінні : навч. посіб. / С. Ромашко, В. Новосад, Б. Козій ; ЛРІДУ НАДУ. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 264 с. 1. Поняття про інформаційну кампанію. Основні характеристики комунікаційного акту.

 2. Взаємовідносини органів публічної влади і засобів масової інформації.

 3. Комунікативний підрозділ органу публічної влади.

 4. Інформаційні війни.

 5. Формування громадської думки.


Список рекомендованих джерел

 1. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

 2. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2782-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

 3. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов,
  С. А. Чукут. – К. : Вид-во “Знання”, 2008. – 665 с.

 4. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2003. – 656 с.

 5. Науково-методичне забезпечення зв’язків із громадськістю в органах державної виконавчої влади : метод. рек. / авт. кол. : С. А. Чукут, Т. В. Джига, А. В. Баровська та ін. ; за заг. ред. С. А. Чукут. – К. : НАДУ, 2008.


ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПИТАННЯ
1. Первісне суспільство та перші державні утворення на території України.

2. Київська Русь та її історичне значення. Галицько-Волинська держава.

3. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV–XVII ст.).

4. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1657 pp.

5. Українські землі в другій половині XVII–XVIII ст.

6. Українське національне відродження в кінці XVIII – на початку ХХ ст.

7. Піднесення національно-визвольного руху в Україні (1917 р.). Україна в умовах відродження та збереження державної незалежності (1918–1920 pp.).

8. Україна в радянський період (1920–1991 рр.).

9. Розбудова незалежної України.
Список рекомендованих джерел

 1. Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – К. : Академвидав, 2012.– 702 с.

 2. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лазарович. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 686 с.

 3. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Крамат. екон.-гуманіт. ін-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 236 с.1. Поняття культури, її сутність та суспільні функції.

2. Джерела та розвиток української культури у ІХ–ХVІІІ ст.

3. Розвиток культури України у ХІХ–ХХ ст.

4. Особливості культурних процесів у незалежній Україні.

5. Культура України в умовах формування національної ідентичності.

6. Національна ідея, національна ідеологія та національна самосвідомість українського народу.

Список рекомендованих джерел

 1. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол.
  В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.] ; за заг. ред.
  В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – К. : НАДУ 2010. – 284 с.

 2. Карлова В. В. Державотворчий потенціал національної самосвідомості /
  В. В. Карлова. – К. : НАДУ, 2012. – 396 с.

 3. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2 ч. / [авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського – К. : НАДУ, 2010. – Ч. 2. – 244 с.

 4. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи: навч.-наук. вид./авт.кол.: В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та інш.; за заг.ред. В.А.Скуратівського, В.П.Трощинського. – К.; Львів:НАДУ, 2012. – 368 с.
 1. Філософія: структура та функції.

 2. Основні етапи розвитку світової філософії.

 3. Особливості української філософії.

 4. Проблема людини в філософії.

Список рекомендованих джерел

 1. Гарин И. И. Что такое философия? Что такое истина? [Текст] – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – 750 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookucheba.com

 2. Горський B. C. Історія української філософії: Курс лекцій. [Текст] - Київ: Наукова думка, 1996. – 322 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dumka.ho.ua

 3. Гуревич П. С. Философия человека [Текст] — М.: ИФРАН, 1999. – 354 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.org.ua

 4. Філософія: навч. посіб. [Текст] /І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. М. Князев та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. - К.: Вікар, 2014. -516 с.

 5. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського; [Текст] - Харків: Фоліо, 2013 – 510 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.biz.ua

 6. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник. [Текст] /за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського.  – К.: Знання, 2009.

 7. Ярошовець В. Історія філософії: Підручник / В. Ярошовець, І. Бичко, В. Бугров та ін.; за ред. В. Ярошовця. [Текст] – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 648 с.
 1. Предмет соціальної філософії.

 2. Філософія державного управління.

 3. Суспільно-правова сутність державного управління.

 4. Наука як інструмент побудови сильної держави.


Список рекомендованих джерел

 1. Вебер М. Господарство і суспільство. [Текст] – К.: Всесвіт, 2012. – 220 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua

 2. Зиммель Г. Філософія грошей. [Текст] – К.: ПРОМІНЬ, 2010. – 504 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udik.com.ua

 3. Орехов А. М. Социальная философия: Предмет, структурные профили и вызовы на рубеже XXI века [Текст] / А.М. Орехов. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2011. – 272 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://platonanet.org.ua

 4. Соціальна філософія / Таран В.О., Зотов В.М., Рєзанова Н.О. Соціальна філософія [Текст] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 271 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://shron.chtyvo.org.ua

 5. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. – М.: Хранитель, АСТ, 2006. – с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yanko.lib.ru1. Особливості морально-етичного регулювання людських стосунків.

2. Основні моральні цінності.

3. Проблема морального вибору.

4. Моральне підґрунтя етикету.

5. Моральні основи авторитету державного службовця.
Список рекомендованих джерел

 1. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т. Е. Василевська. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с.

 2. Гук О. Етика та культура ділового спілкування / О. Гук, В. Бундз ; Нац. акад.. держ. упр. при Президетнові України, Львів. регіон. ін.-т держ. упр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 122 с.

 3. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.. – К. : НАДУ, 2011.

 4. Загальні правила поведінки державного службовця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/

 5. Малахов В. А. Етика: курс лекцій : навч. посіб. / В. А. Малахов. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Либідь, 1996. – 304 с.

 6. Рудакевич М. І. Етика державної служби (зарубіжний досвід) : [монографія] / М. І. Рудакевич. – К. : ТОВ ”Ультра“, 2002. – 108 с.1. Освіта як соціогуманітарна сфера суспільства: призначення, структура.

2. Основні напрями реформування системи освіти в Україні.

3. Поняття та сутність державної освітньої політики України.

4. Адаптація системи освіти України до вимог європейського освітнього простору.
Список рекомендованих джерел

 1. Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060-XII. – Режим доступу : http:www.zakon.rada.gov.ua

 2. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.zakon.rada.gov.ua

 3. Державна Національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.zakon.rada.gov.ua

 4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 4.

 5. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спец. “Державне управління освітою” / С. В. Крисюк. – К. : НАДУ, 2009. – 218 с.


1. Сучасна українська літературна мова.

2. Офіційно-діловий стиль.

3. Лексичний склад сучасної української літературної мови. Використання лексичних засобів у ділових текстах.

4. Українська стилістика.
Список рекомендованих джерел

 1. Єгорова Т. Д. Практичний курс української мови : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. – К. : Вид-во НАДУ, 2006.

 2. Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – К. : Центр навч. л-ри, 2008.

 3. Плотницька І. М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011.

 4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Стер. вид. – К. : Наук. думка, 2005.

 5. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови / І. П. Ющук. – К., 1998.

Розділ ІІ


ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(для денної форми навчання)
Вступний екзамен з іноземної мови до Національної академії державного управління при Президентові України (крім спеціальності “Публічне адміністрування”) проводиться шляхом тестування за комп’ютерною версією.

Результати комп’ютерного тестування з іноземної мови для вступників на денну форму навчання оцінюються за 50-бальною шкалою. Вступники допускаються до подальшої участі в конкурсі незалежно від набраних балів за комп’ютерне тестування.

За результатами тестування виставляється оцінка, яка відповідає кількості набраних балів.

Тестові завдання розподілені на дві частини: завдання першої частини спрямовані на перевірку лексичних знань, другої частини – на перевірку граматичних знань. Вступник повинен вибрати один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих варіантів.

У цілому кожен вступник отримує 25 тестових завдань.

Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу та вимог до знань і вмінь випускників, передбачених програмою для загальноосвітніх навчальних закладів.


Приклади тестових завдань:
Англійська мова
1. There is one more _________ seat in the car. You can take it.

 1. blank

 2. vacant

 3. empty

2. My friends _________ move into a new flat. 1. is going to

 2. are going to

 3. am going to


Французька мова
1. Le Premier ministre n’est pas responsable _________ le Parlement.

 1. dans

 2. devant

 3. entre

2. Le _________ français est bicaméral. 1. Gouvernement

 2. Assemblée

 3. Parlement


Німецька мова
1. Hast du schon das Hotelzimmer ________?


 1. reserviert

 2. erreicht

 3. geschlossen

2. Er ________ aus Berlin. 1. kommt

 2. wohnt

 3. lebtВступний екзамен з англійської мови для вступників на денну форму навчання за спеціальністю “Публічне адміністрування”
Вступний екзамен з англійської мови на денну форму навчання до Інституту “Вища школа державного управління” за спеціальністю “Публічне адміністрування” розподілений на три частини і оцінюється за 50-бальною шкалою:

перша частина: письмова робота з метою перевірки граматичних і лексичних знань (лексико-граматичний тест – 40 завдань; правильна відповідь на кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, загалом 20 балів);

друга частина: аудіювання: прослуховування певного фрагменту усного мовлення і відповідь на питання у письмовій формі (пропонується шість питань, правильна відповідь на кожне питання оцінюється у два бали, загалом 12 балів);

третя частина: усна співбесіда на задану тему – правильні відповіді оцінюються у 18 балів.

Оцінкою за екзамен є сума набраних балів.
Вступники повинні володіти англійською мовою відповідно до наступних вимог:

Лексика: 1000 лексичних одиниць, у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -еr, -or, -ist, -dom,
-ance, -ence, -ing, -ment, -ness, -ity, -tion(-sion); прикметників -less, -ful, -al, -ous, -ive,
-able, -у; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів -re; прикметників un-, dis-, а також конверсії (work – to work, rain – to rain).

Граматика для виконання письмової роботи.

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального й заперечного), питального та спонукального, складносурядного із сполучниками and, but і складнопідрядного із сполучниками when, if, that, because. Речення із зворотом There is (are). Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows. Складний додаток I told him to do.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.


Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have, а також модальних дієслів can, may, must (have to). Вживання Present Indefinite для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Indefinite для вираження дій, які відбувалися у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких пов’язаний з теперішнім. Вживання Present Indefinite – для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови і часу після сполучників when, if. Вживання Present, Past, Future Indefinite Passive. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Аудіювання: вступники повинні розпізнавати на слух і розуміти текст, начитаний у не швидкому темпі, і бути здатні дати відповіді на запитання до цього тексту.

Співбесіда: вступники повинні вміти вести бесіду на задану тему в рамках визначеного лексичного матеріалу, загального, суспільно-політичного і науково-популярного характеру.

Розділ ІІІ

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал