Програма вступних екзаменів для абітурієнтів з повною загальною середньою освітоюСкачати 372.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір372.17 Kb.
ТипПрограма

1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДФ УДУФМТ
____________Є.Д.Колесніченко
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА вступних екзаменів для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри соціально- гуманітарних дисциплін
Протокол № __________
р.
Завкафедри
__________к.і.н.Н.Г.Малярчук Донецьк 2014

2 Українська мова та література Програма вступних екзаменів для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою. – ДФ УДУФМТ. – Донецьк, 2014. – 30 с. Розробник Красневич ТІ. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

3 Зміст
Пояснювальна записка.
4 Українська мова …………………………………………………………………..
5 Українська література ……………………………………………………………
19 Критерії оцінювання знань та умінь абітурієнтів ……………………………..
23 Українська мова та література в Інтернеті.
26 Рекомендована література ………………………………………………………
29

4
Пояснювальна записка
Програму вступних екзаменів з української мови і літератури розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 відрі чинних програм з української літератури для 5–11 класів за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 відрі О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р. Зважаючи на варіативність програм з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, до програми вступних екзаменів внесено персоналії письменників і художні твори, вивчення яких передбачено всіма чинними програмами і відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Матеріал програми розподілено за такими розділами Українська мова Фонетика. Графіка, Лексикологія. Фразеологія, Будова слова. Словотвір, Морфологія, Синтаксис, Стилістика, Орфоепія, Орфографія, Розвиток мовлення) та Українська література (Усна народна творчість, Давня українська література, Література кінця Х – початку ХХ ст.», Література ХХ ст.», Творчість українських письменників-емігрантів», Сучасний літературний процес. Програма розрахована на проведення вступного екзамену у формі тестування. Час, відведений на виконання тестових завдань, – 180 хв. Оцінювання здійснюється за бальною шкалою.

5
Українська мова
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
1. Фонетика. Графіка
Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосній приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкій глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошеній ненаголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й Визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкій глухі приголосні, ненаголошеній наголошені голосні ділити слово на склади визначати звукове значення букву слові. Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за алфавітом розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, чергування у-в, і-й
2. Лексикологія. Фразеологія
Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначній однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з Пояснювати лексичні значення слів добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні вживати слова в переносному значенні. Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів пояснювати значення фразеологізмів, приказок, прислів’їв, крилатих висловів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні

6
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
погляду активного й пасивного вживання. Застарілій нові слова неологізми. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази.
Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.
3. Будова слова. Словотвір
Будова
слова.
Основа слова й закінчення. Значущі частини слова корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові префіксальний, префіксально- суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мовив іншу. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні о, е у складних словах Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі частини, добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами й суфіксами розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні визначати спосіб творення слів
4. Морфологія.
4.1. Іменник
Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неіс-
Розпізнавати іменники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, належність іменників до певної групи за їх лексичним значенням, уживаністю в мовленні

7
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
тоти. Рід іменників чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмінна групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у- ю) в закінченнях іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові визначати основні способи творення іменників правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових використовувати іменники в мовленні, послуговуючись їх виражальними можливостями
4.2.. Прикметник
Прикметник як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників зазначенням якісні, відносні та присвійні. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників вищий і найвищий, способи їх творення проста й складена форми. Зміни приголосних при творенні Розпізнавати прикметники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль розряди прикметників зазначенням ступені порівняння якісних прикметників основні способи творення відносних і присвійних прикметників відмінювання прикметників відрізняти правильні форми прикметників від помилкових

8
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи)
4.3. Числівник
Числівник як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників зазначенням кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірній порядкові. Групи числівників забудовою прості, складній складені. Типи відмінювання кількісних числівників
1) один, одна;
2) два, три, чотири;
3) від п’яти до двадцяти,
тридцять, п’ятдесят ...
вісімдесят;
4) сорок, дев’яносто, сто;
5) двістідев’ятсот;
6) нуль, тисяча, мільйон,
мільярд;
7) збірні
8) дробові. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання Розпізнавати числівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників зазначенням, основні способи їх творення, відмінювання відрізняти правильні форми числівників від помилкових добирати потрібні форми числівників і використовувати їх у мовленні визначати сполучуваність числівників з іменниками
4.4. Займенник
Займенник як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й Розпізнавати займенники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників зазначенням, основні способи їх творення, відмінювання відрізняти правильні форми

9
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
числівниками. Розряди займенників зазначенням особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників займенників від помилкових, правильно добирати потрібні форми займенників і використовувати їх у мовленні. Особливості вживання займенників у мовленні
4.5. Дієслово
Дієслово як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова дієвідмінювані, відмінювані дієприкметник) і незмінні інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то. Безособові дієслова. Види дієслів доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова минулий, теперішній, майбутній. Способи дієслова дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів теперішнього та майбутнього часуй наказового способу. Родові та числові форми дієслів (минулого часуй умовного способу. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова визначати загальне значення дієслова, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, часи й способи дієслів, дієвідміни, особливості словозміни кожної дієвідміни використовувати один часі спосіб у значенні іншого основні способи творення дієслів, зокрема видових форм, форм майбутнього часу недоконаного виду, форм умовного та наказового способу дієслів відрізняти правильні форми дієслів від помилкових. Розпізнавати дієприкметники зокрема відрізняти їх від дієприслівників, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль,

10
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
майбутнього часу.
Дієприкметник як особлива форма дієслова значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.


Дієприслівник як особлива форма дієслова значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот особливості творення, відмінювання відрізняти правильні форми дієприкметників від помилкових добирати й комунікативно доцільно використовувати дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні. Особливості вживання активних дієприкметників у мовленні. Розпізнавати дієприслівники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, основні способи їх творення відрізняти правильні форми дієприслівників від помилкових правильно будувати речення з дієприслівниковими зворотами
4.6. Прислівник
Прислівник як частина мови значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників зазначенням. Ступені порівняння прислівників вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і Розпізнавати прислівники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди прислівників зазначенням, ступені порівняння прислівників, основні способи творення прислівників відрізняти правильні форми прислівників від помилкових добирати й комунікативно доцільно використовувати

11
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
дієприкметників. Написання прислівників разом і через дефіс. прислівники в мовленні
4.7. Службові частини мови
Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням непохідні первинній похідні вторинні, утворені від інших слів. Групи прийменників забудовою прості, складній складені.
Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника.
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників зазначенням і синтаксичною роллю сурядні єднальні, протиставні, розділовій підрядні часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясу-вальні, наслідкові. Групи сполучників за вживанням одиничні, парні, повторювані) таза будовою (прості, складні, складені)
Частка як службова частина мови. Групи часток зазначенням і вживанням формотворчі, Розпізнавати прийменники, визначати їх морфологічні ознаки, групи прийменників за походженням і забудовою правильно й комунікативно доцільно використовувати форми прийменників у мовленні Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників зазначенням і синтаксичною роллю, за вживанням і будовою правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в мовленні Розпізнавати частки, визначати групи часток зазначенням і вживанням правильно й комунікативно доцільно використовувати частки в мовленні

12
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
словотворчі, модальні
4.8. Вигук
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням непохідній похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням правильно й комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні
5. Синтаксис
5.1. Словосполучення. Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширеній поширені Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок між словами й реченнями визначати головне й залежне слово в підрядному словосполученні визначати поширеній непоширені словосполучення, типи словосполучень за способами вираження головного слова
5.2. Речення Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові за метою висловлювання розповідні, питальній спонукальні за емоційним забарвленням окличній неокличні); забудовою простій складні за складом Розрізняти речення різних видів за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, забудовою, за наявністю чи відсутністю однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень,

13
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
граматичної основи двоскладній односкладні за наявністю чи відсутністю другорядних членів непоширеній поширені за наявністю необхідних членів речення (повній неповні за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання) речень, відокремлених членів речення, звертання
5.2.1. Просте двоскладне речення Підметі присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків простий і складений іменний і дієслівний. Способи їх вираження. Визначати структуру простого двоскладного речення, способи вираження підмета й присудка простого й складеного, особливості узгодження присудка з підметом. Уміти правильно й комунікативно доцільно використовувати прості речення
5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин зазначенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні обставина способу дії, присудок) Розпізнавати види другорядних членів та їх типи й різновиди, визначати способи вираження означень, додатків, обставин, роль порівняльного звороту правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості другорядних членів речення в мовленні

14
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
5.2.3. Односкладні речення Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена односкладні речення з головним членом у формі присудка
(означено- особові, неозначено- особові, узагальнено- особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета називні. Способи вираження головних членів односкладних речень. Розділові знаки в односкладному реченні Розпізнавати типи односкладних речень, визначати особливості кожного з типів правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості односкладних речень у власному мовленні
5.2.4. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Звертання непоширеній поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки – непоширеній поширені. Відокремлені додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в реченні з однорідними членами Розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами означеннями, прикладками, додатками, обставинами, зокрема уточнювальними, та правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні

15
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
5.2.5.Складне речення Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному
1) інтонація й сполучники або сполучні слова
2) інтонація. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин сполучниковій безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їх структуру, види й засоби зв’язку між простими реченнями. Добирати й конструювати складні речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній меті
5.2.5.1. Складносурядне речення Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в складносурядному реченні Розпізнавати складносурядні речення, визначати смислові зв’язки між частинами складносурядного речення комунікативно доцільно використовувати його виражальні можливості в мовленні
5.2.5.2. Складнопідрядне речення Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. Основні види підрядних речень означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їх будову, зокрема складнопідрядних речень з кількома підрядними, уміти відображати її в схемі складнопідрядного речення визначати основні види підрядних речень, типи складнопідрядних речень за характером зв’язку між частинами. Правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі

16
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
зв’язку між частинами
1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю
2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю
3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю спілкування.
5.2.5.3. Безсполучникове складне речення Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами- реченнями
1) з однорідними частинами-реченнями рівноправними
2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Розпізнавати безсполучникові складні речення визначати смислові відношення між їх частинами-реченнями однорідними й неоднорідними, особливості інтонації безсполучникових складних речень. Правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості безсполучникових складних речень у мовленні
5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку Визначати структуру складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості речень цього типу в мовленні
5.3. Способи відтворення чужого мовлення Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог Визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення з непрямою мовою замінювати пряму мову непрямою правильно й доцільно використовувати в

17
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
тексті пряму мову й цитати
6. Стилістика Стилі мовлення розмовний, науковий, художній, офіційно- діловий, публіцистичний, їх основні ознаки, функції Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них. Уміти користуватися різноманітними виражальними засобами української мовив процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування
7. Орфоепія
Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію.
Відображення вимови приголосних звуків
1) [дж], [дз], [дз′];
2) [ґ];
3) ж, ч, ш, [дж];
4) груп приголосних уподібнення, спрощення
5) м’яких приголосних
6) подовжених приголосних. Вимова слів з апострофом Визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків, наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм
8. Орфографія Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживанням якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила
(
(
(
(

18
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови. Особливості написання числівників. Написання окремо сполучень прислівникового типу, разом і через дефіс прислівників, службових частин мови, вигуків)

19
Назва розділу, теми
Знання змісту мовних
понять, термінів, мовних
явищ і закономірностей
Предметні уміння та способи
навчальної діяльності
9. Розвиток мовлення Загальне уявлення про спілкування й мовлення види мовленнєвої діяльності адресанті адресат мовлення монологічне й діалогічне мовлення усне й писемне мовлення основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги домовлення змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Типи мовлення розповідь, опис, роздум. Структура тексту типу розповіді, опису, роздуму Уважно читати, усвідомлювати й за- пам’ятовувати зміст прочитаного, диференціюючи в ньому головне та другорядне. Критично оцінювати прочитане. Будувати письмове висловлювання, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети. Знаходити й виправляти похибки та помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання


Українська література
Назва розділу Зміст літературного матеріалу (письменники, твори) Предметні уміння та навички
1. Усна народна творчість Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень. Тематика, зміст, образи народних баладі дум. Історичні пісні Зажурилась Україна, Чи не той то хміль Уміти виділяти в літературних творах українського фольклору художні засоби, визначені шкільною програмою

20 Назва розділу Зміст літературного матеріалу (письменники, твори) Предметні уміння та навички
2. Давня українська література Слово про похід Ігорів.
Григорій
Сковорода. Всякому місту – звичай і права, Бджола та Шершень. Полемічна література. І.
Вишенський Визначати місце й роль письменника в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чийого уривок. Знати основні теоретико- літературні поняття, передбачені програмою художній образі літературний тип, прототип, тема та мотиви, ідея художнього твору, проблематика та конфлікти в художньому творі композиція художнього твору, сюжеті його елементи, позасюжетні елементи тропи епітет, постійний епітет, порівняння, метафора, персоніфікація уособлення, алегорія, метонімія, синекдоха, гіпербола, оксиморон; символ доба Відродження, Реформація в українській літературі бароко та його характерні риси
3. Література кінця
XVIII — початку XX ст.
Іван
Котляревський. Енеїда, Наталка
Полтавка».
Григорій
Квітка-
Основ'яненко. Маруся.
Тарас
Шевченко.
«Катерина», Гайдамаки, Сон (У всякого своя доля, Кавказ, До
Основ'яненка», І мертвим, і живим, Заповіт, Мені однаково, «Ісаія. Глава Визначати місце й роль митця в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чийого уривок. Знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою епос новела, оповідання, повість, роман, епопея;
види комічного гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск романтизмі його ознаки, жанрове

21 Назва розділу Зміст літературного матеріалу (письменники, твори) Предметні уміння та навички
35».
Пантелеймон
Куліш. Чорна рада.
Марко
Вовчок. Інститутка.
Іван Нечуй-Левицький.
«Кайдашева сім'я».
Панас Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні.
Українська драматургія другої половини
І ст.
Іван
Карпенко-Карий. Хазяїн.
Іван
Франко. Гімн, Чого являєшся мені усні, Мойсей.
Ольга
Кобилянська. Людина.
Леся Українка. І все- таки до тебе думка лине,
«Contra spem spero», Лісова пісня.
Михайло
Коцюбинський.
«Intermezzo», Тіні забутих предків.
Василь
Стефаник. Камінний хрест розмаїття романтизму реалізм, реалістичні течії другої половини ХІХ ст. в українській літературі побутово-просвітницький, революційний і класичний реалізм жанрові різновиди сучасної драми власне драма, трагедія та комедія драматична поема доба модернізму, особливості українського модернізму, модерністські течії неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, характерні ознаки кожної з названих течій, їх розвиток в українській літературі
4. Література XX ст.
Павло Тичина. Арфами, арфами, Визнаєте, як липа шелестить.
Володимир
Сосюра.
«Любіть Україну, Так ніхто не кохав.
Юрій
Яновський. Вершники новела Подвійне коло.
Микола Хвильовий. Я Романтика. Визначати місце й роль митця в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чийого уривок. Знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою лірика, ліричний образі ліричний герой, види ліричних творів за тематикою філософська,

22 Назва розділу Зміст літературного матеріалу (письменники, твори) Предметні уміння та навички
Микола Куліш. «Мина
Мазайло».
Остап
Вишня. Мисливські усмішки.
Олександр Довженко. Зачарована Десна, Україна вогні.
Андрій
Малишко. Пісня про рушник.
Василь
Симоненко. Лебеді материнства, Ти знаєш, що ти – людина
Ліна Костенко. «Маруся
Чурай».
Іван Драч. Балада про соняшник.
Дмитро Павличко. Два кольори.
Василь
Стус. На колимськім морозі калина, Сто років, як сконала Січ.
Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном патріотична, громадянська, пейзажна й інтимна лірика, ліро-епічні твори системи віршування метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна, двоскладові та трискладові стопи віршові розміри ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест ознаки класичного сонета поетичний синтаксис інверсія, тавтологія, антитеза, анафора риторичні фігури риторичне звертання та риторичне запитання алітерація й асонанс.
5. Твори українських письменників-емігрантів
Іван
Багряний. Тигролови.
Василь Барка «Жовтий князь
Улас Самчук. Марія.
Євген
Маланюк. Сучасники, Шевченко Орієнтуватися в основних стильових тенденціях творчості українських письменників-емігрантів. Аналізувати літературний твір чийого уривок
6. Сучасний літературний процес Загальний огляд, основні тенденції Знати особливості розвитку сучасної літератури основні літературні напрями, течії угрупування, школи, їх представників. Визначати найхарактерніші особливості літературного процесу періоду

23
Критерії оцінювання знань та умінь абітурієнтів

№ завдання
Максимальний бал
Примітка
Українська мова
1.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
2 9.
2 10.
2 11.
2 12.
2 13.
2 14.
2 15.
2 16.
2 17.
2 18.
2 19.
2 20.
2 21.
2 22.
2 23.
2 24.
2 25.
2 26.
2 27.
2 28.
2 29.
2 30.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
31.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
32.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
33.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
34.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
35.
1

24 36.
1 37.
1 38.
1 39.
1 40.
1 41.
2 42.
2 43.
2 44.
2 45.
2
Українська література
1.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
2 7.
2 8.
2 9.
2 10.
2 11.
2 12.
2 13.
2 14.
2 15.
2 16.
2 17.
2 18.
2 19.
2 20.
2 21.
2 22.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
23.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
24.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
25.
4 За кожну правильно встановлену відповідність логічну пару) Ви отримуєте 1 тестовий бал
Загальна кількість балів 140

25
Схема оцінювання власного висловлення з української мови
Критерії оцінювання
Кількість балів
1. Чітке формулювання тези висловлення
5, 3, 0 2. Переконливість аргументів (не менш як два, їх доцільність
5, 3, 0 а. Використання прикладів з художньої літератури (інших видів мистецтва)
5, 3, 0 б. Використання прикладів з історії, суспільно-політичного життя, прикладів із власного життя
5, 3, 0 4. Логічність і послідовність викладу думок
5, 3, 0
Зміст
тексту
5. Відповідність висновку тезі й наведеним аргументам
5, 3, 0
Загалом за зміст 30
Мовленнєве оформлення
6а, кількість орфографічних і
пунктуаційних помилок
Кількість балів
0 – 1 (негруба)
15 1 – 2 12 3 – 4 9
5 – 7 6
8 – 12 3
13 – 16 1
6б, кількість лексичних, граматичних
і стилістичних помилок
Кількість балів
0 15 1 – 2 12 3 – 4 9
5 – 6 6
7 – 8 3
9 – 10 1
Загалом за мовленнєве оформлення 30


26
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА В ІНТЕРНЕТІ
Українська мова

Енциклопедія Українська мова http://litopys3.freeservers.com/ukrmova/um.htm Уроки державної мови http://mova.kreschatic.kiev.ua/ Сайт "Я розмовляю українською" http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua
Словники, довідники http://www.slovnyk.org словник Англійсько-Білорусько-Польсько-Російсько-
Український тлумачний посилання на мовознавчі публікації, матеріали конференцій мовознавча статистика тощо Довідник з української мови http://www.ussr.to/All/tishkovets/movva.html Автоматичний перекладач російсько-український, українсько-російський: http://www.uaportal.com/cgi_bin/translator.cgi?lang=r http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1964
Україно-Російський Фразеологічний Словник) Програми, тести
Варіанти тестових завдань з української мови для вступників до Львівського
державного університету
http://www.franko.lviv.ua/general/testy
Програма вступних іспитів з української мови для абітурієнтів
http://www.unicyb.kiev.ua/Site_Ukr/abit/PROGRAMS/progs2.html
Методичні матеріали, підручники та інше
«Дивослово»: Журнал Українська мова й література в навчальних закладах
http://dyvoslovo.bigmir.net/
Електронний підручник з сучасної української мови (Київський університет
http://www.philolog.univ.kiev.ua
Сайт
Інституту
філології
Київського
національного
університету
ім Т.Г.Шевченка:
http://linguist.univ.kiev.ua
Реферати з української філології
http://www.referaty.com.ua/mova04.shtml Філологічні цікавинки
Українська абетка з використанням латиниці
http://library.org.ua/abetka.htm

Українська література

http://www.utoronto.ca/cius/
(Допоміжні літературознавчі і бібліографічні матеріали, покажчик до журналу Нова генерація, праця М. Тарнавської „Ukrainian
Literature in English“ тощо http://www.loc.gov/rr/european/shevchenko.html
(Шевченкіана на сайті Бібліотеки Конгресу) http://poetyka.uazone.net/
(Бібліотека нараховує поезії понад 200 українських поетів. Тексти народних пісень і пісень сучасної української естради

27 http://www.ukrlib.km.ru
(Бібліотека української літератури класика, народна творчість, сучасні твори, біографії письменників. Найбільше зібрання української літератури в Інтернеті http://www.utoronto.ca/elul
(Бібліотека створена для студентів, які вивчають українську літературу в американських чи канадських університетах. На сайті є твори В. Винниченка, В. Підмогильного, Л. Скрипника, О. Кобилянської, П.
Куліша, П. Мирного, Л. Мартовича, І. Нечуя-Левицького і т. ін. Диспут про Шляхи розвитку української літератури і т. ін.); http://www.donbaslit.skif.net
(Творчість українських письменників Донбасу) http://ukrlife.org/main/library.html
(Бібліотека української літератури) http://vitchyzna.ukrlife.org/
(Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Вітчизна) http://aphorism.org.ua/
(Афоризми українські та світові) http://www.vsesvit-journal.com/
(Український журнал іноземної літератури Всесвіт) http://www.tsybulko.com.ua/
(Офіційний сайт письменника Володимира Цибулька) http://www.pisni.org.ua/
(Українські пісні)
Програма вступних іспитів з української літератури
http://www.unicyb.kiev.ua/Site_Ukr/abit/PROGRAMS/progs3.html
Огляди Українська література в Інтернеті
http://www.svoboda-news.com/2001/50/u4.htm http://www.zn.kiev.ua/ie/show/405/35711
Сайт Спілки письменників України
http://www.nspu.kiev.ua Сайт Асоціації українських письменників (є бібліотека посилання на повнотекстові ресурси, українські журнали та газети http://www.aup.iatp.org.ua/lib/lib.php Тексти http://ukraine.poetryinternational.org
- сучасна українська поезія у перекладах на англійську мову Давня українська література літописи література ХІ-ХІІІ ст.; література XIV-
XVI ст.; XVII ст.; XVIIIст.: http://litopys.freeserver.com
Велесова книга: http://www.angelfire.com/tn/tysovska/velesbook.html Електронна бібліотека Максима Тарнавського в Торонто (тексти та літературознавчі публікації Винниченко, Вишенський, Домонтович, Йогансен,
Кобилянська,
Кониський,
Любченко,
Нечуй-Левицький,
Підмогильний,
Прокопович, Свидницький, Шевченко, Шкурупій та інші http://www.utoronto.ca/elul Українська бібліотечка – класика, поезія, гумор, фантастика твори для дітей http://library.org.ua Сучасна література персоналії, критика, літературознавство http://ukrlit.kma.mk.ua

28 Українська література в колі європейських стильових течій І пол. ХІХ ст.: http://linguist.univ.kiev.ua/structure/davno/programa/vilna01.html Українська поезія і переклади Збірники добутків українських поетів В. Стуса, Б-І. Антонича, О. Стефановича, А. Теліги та інших. Переклади віршів на українську мову М. Цветаєвої: http://www.angelfire.com/tn/tysovska
Літпасіка клуба "Вулик Літературний журнал молодих письменників і поетів з Херсона http://www.tlc.kherson.ua/uley Персоналії Шевченківська енциклопедія http://www.shevchcycl.kiev.ua Оренбурзька http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom1 Українська новітня література і Шевченко http://www.shevchcycl.kiev.ua/ukr_nova_lit/nova_index.htm Володимир Сосюра: http://poetry.uazone.net/sosura Спогади сина http://www.zn.kiev.ua/ie/show/396/35022 Премія
ім.
Сосюри та її лауреати http:
//www.library.donetsk. Василь Стус http://poetry.uazone.net/stus

29
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Біляєв ОМ, Пентилюк МІ, Симоненкова Л. М, Симоненкова Т. П. Українська мова Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К ВД «Афон»,
2004.– 128 с.
2. Біляєв ОМ, Пентилюк МІ, Симоненкова Л. М, Симоненкова Т. П. Українська мова Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К ВД «Афон», 2004.
– 128 с.
3. Біляєв ОМ, Пентилюк МІ, Симоненкова Л. М, Симоненкова Т. П. Українська мова Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2002. –
208 с.
4. Біляєв ОМ, Симоненкова Л. М, Скуратівський Л. В, Шелехова Г. Т. Українська мова Підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2004.
– 384 с.
5. Бондаренко Н. В, Ярмолюк А. В. Українська мова Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2005. – 272 с.
6. Бондаренко Н. В, Ярмолюк А. В. Українська мова Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2006. – 240 с.
7. Глазова О. П, Кузнєцов Ю. В. Рідна мова Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Педагогічна преса, 2005. – 288 с.
8. Глазова О. П, Кузнєцов Ю. В. Рідна мова Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Педагогічна преса, 2006. – 288 с.
9. Єрмоленко С. Я, Сичова В. Т. Рідна мова Підруч. для 5 кл. – К Грамота,
2005. – 240 с.
10. Єрмоленко С. Я, Сичова В. Т. Рідна мова Підруч. для 6 кл. – К Грамота,
2006. – 296 с.
11. Земляна Г. І. та ін. Українська література Довідник для абітурієнтів та школярів. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004.
12. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів. — К Вища шк., 2005.
Олійник ОБ. Українська мова Підручник для 7 кл. середньої школи. – К Вікторія, 2003. – 364 с.
13. Олійник ОБ. Українська мова Підручн. для 8 кл. серед. шк. – К Вікторія, 2004. – 288 с.
14. Олійник ОБ. Українська мова Підручн. для 9 кл. середньої школи. – К. : Вікторія, 2003. – 384 с.
15. Олійник ОБ. Українська мова Підручн. для 10–11 кл. середньої школи. – К Вікторія, 2004. – 448 с.
16. Пентилюк МІ, Гайдаєнко І. В, Ляшкевич А. І, Омельчук С. А. Рідна мова Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2006. – 272 с.
17. Передрій ГР, Скуратівський Л. В, Шелехова Г. Т, Остаф Я. І. Рідна мова Підруч. для 7 кл. – К Освіта, 2003. – 272 с.
18. Плющ М. Я, Грипас Н. Я. Українська мова. Довідник. – К Освіта, 2002.
– 228 с.

30 19. Семенюк Г. Ф, Ткачук М. П, Ковальчук О. Г. Українська література
Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Освіта, 2006. – 512 с.
20. Степанишин Б. І. Українська література Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Арт-освіта, 2001. – 336 с.
21. Стоян Л. М. Українська мова Посібник з орфографії та пунктуації. — К Наук, думка, 2005.
22. Українська мова. Зовнішнє оцінювання Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К
УЦОЯО, 2007. – 526 с.
23. Український правопис. К Наук, думка, 2003. –240 с.
24. Хізова Р. 1., Щоголева ВВ. Українські письменники. — Харків ТОРСІНТ ПЛЮС, 2005.
25. Хропко П. П. Українська література Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К Школяр, 2005. 528 с.
26. Шелехова Г. Т, Остаф Я. І, Скуратівський Л. В. Рідна мова Підручник для 9 кл. – К Освіта, 2002. – 256 с.
27. Ющук І. П. Рідна мова Підруч. для 7 кл. – К Арт-Освіта, 2004. – 288 с.
28. Ющук І. П. Рідна мова Підруч. для 8 кл. – К Арт-Освіта, 2004. – 256 с.
29. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К Освіта, 2006. –
254 с. Можна користуватися також іншими підручниками, посібниками, довідниками та словниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

31

32


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал