Програма виховної роботи Великокаратульської зош І-ІІІ ступенів «Веселковий міст»Скачати 190.54 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір190.54 Kb.
ТипПрограма

Програма виховної роботи

Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ступенів

«Веселковий міст»
Пояснювальна записка

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури. Охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави, нації.

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед навчальними закладами постає складне і відповідальне завдання — формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної, самостійної свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності. Вирішення цих завдань вимагає створення нової системи виховання, яка раціонально поєднувала б зміст, форми і методи впливу на формування особистості.

Виховання у сучасній освіті розглядається як цілеспрямований, систематичний, регульований процес, що спрямований на утвердження у свідомості народу національної, культурної, духовної єдності, своєї національної неповторності.

Напрями реалізації програми спрямовані на забезпечення умов для гармонійного розвитку дитини, реалізації та вдосконалення творчого потенціалу особистості, формування її загальної культури, адаптації до життя в суспільстві й створення основ для усвідомленого вибору та освоєння професії, закладено основи технології саморозвитку та самовиховання особистості. З огляду на те, що наша школа є Школою сприяння здоров'ю, питання стимулювання учнів до позитивного способу життя і позитивної соціальної орієнтації набуває пріоритетного значення.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», указами Президента України «Про національну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України Великокаратульською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів розроблено програму виховної роботи «Через систему цінностей до формування ключових життєвих компетентностей".Мета та завдання програми
Метою програми є:

 • створення ефективної моделі виховної системи в школі на основі національних і загальнолюдських цінностей;

 • систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних кедрівників, батьків, а також результатів вивчення рівня фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • підпорядковування цілей, завдань, форм виховної роботи з учнями вихованню духовно багатої особистості, морально і фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями, свідомого громадянина України;

 • створення системи формувань життєвої компетенції учнів;

 • формування змісту виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження національних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;

 • оптимальне поєднання форм і організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування;

 • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.


Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями кожного класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості для роботи з учнями 1-11 класів.
В основу Програми покладено принципи:

самореалізації цілісності (інтегрує з усіма видами навичок виховної діяльності у закладі); • неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя); наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були і будуть базисом виховання і розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);

 • культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);

 • природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);

 • гуманності (визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);

 • комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);

 • компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);

 • стимулювання (віра у сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання і самовдосконалення).

Дані принципи взаємопов'язані, їх оптимальне поєднання сприяє ефективності виховного процесу.
Умови реалізації Програми
Реалізація Програми можлива за наявності створення відповідного матеріального-технічного та науково-методичного забезпечення, створення оптимального психологічного клімату в колективі школи, врахування мети, ідеалів, змісту і форм Основних орієнтирів виховання.

Ефективність упровадження Програми залежить від упорядкованості життя в колективі закладу, координації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації діяльності всього колективу, наявності єдиного колективу педагогів, учнів, батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

Необхідною умовою успішної реалізації Програми є розробка шляхів трансформації поставлених мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання методичної допомоги класним керівникам у розробці тематики виховних справ та планування роботи.

Однією з головних умов успішної реалізації Програми є участь органів шкільного самоврядування в діяльності виховної системи закладу.

Реалізація Програми здійснюється у співпраці з соціально-психологічною службою району, батьківським комітетом школи, громадськістю.

Основними групами методів виховного впливу є: • методи формування свідомості: бесіда, лекція, диспут, приклад;

 • методи формування суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення ситуацій, які виховують, тренінги, дебати, рольові ігри; методи стимулювання діяльності та поведінки: змагання, заохочення, покарання;

 • методи контролю та аналізу ефективності виховання: моніторинг, анкетування, спостереження.

 • методи інтерв'ювання, переконання, вимоги, громадської думки, проекту.

Програма виховання учнів реалізується у процесі організації:

 • навчально-виховної діяльності;

 • позаурочної та позакласної діяльності;

 • позашкільної освіти;

 • роботи учнівського самоврядування;

 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.


Програма складається з таких розділів:

  1. «Місток до духовності»

  2. «Місток народної мудрості»

  3. «Місток майстерності»

  4. «Місток в світ природи»

  5. «Місток до прекрасного»

  6. «Місток до історії та сучасності»

  7. «Місток до здоров'я»

До кожного розділу, який є напрямом виховної діяльності, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами: години класного керівника, години спілкування, бесіди — роздуми, конкурси, рольові ігри, тренінги, брейн-ринги, вікторини, тестування.
Очікувані результати рівня вихованості учнів:

 • гнучкість адаптування у мінливих життєвих ситуаціях;

 • самостійність і критичність мислення;

 • уміння бачити та вирішувати проблеми;

 • знаходження раціональних шляхів вирішення завдань;

 • творчість мислення та генерування нових ідей;

 • вміння працювати з інформацією;

 • комунікабельність і контактність;

 • уміння працювати в колективі, високий рівень самовиховання, самооцінки, самоконтролю.


ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Напрями виховної роботи:
І. Розділ «Місток до духовності»
Ціннісне ставлення до себе.

Усвідомлення основних засад «Я-концепції» особистості: • норм власної поведінки;

 • прагнення бути фізично-здоровою людиною;

 • знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров'я;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;.

 • конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій; Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості:

 • вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку Сформованість життєвих компетенція, активної життєвої позиції:

 • розуміння та реалізація «Я - концепції» особистості;

 • імунітету до соціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

 • уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

 • навичок, самопізнання, самовизначення, самореалізації,самовдосконалення, самоствердження, самооцінки


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Про честь і слухняність», бесіди «Ти і твої товариші» «В чому виявляється справедливість», сюжетно-рольова гра «Веселі правила гарного тону», ігри «Шкільні правила етикету», «Ввічливо- неввічливо», свято «Чарівні слова»

5-9 клас

Година спілкування "Посієш звичку - пожнеш характер", "Таланти і шанувальники", бесіди "В людині все має бути прекрасним", "Життя - найдорожчий скарб", "Чи щось без серця зрозумієш", усний журнал "У пошуках власного ідеалу", "Світ моїх захоплень", мозковий штурм "Чи любиш ти себе?", свято "Таланти твої, Україно", тренінги "Кроки до успіху", "Умій сказати, умій змовчати", "Хочеш бути щасливим - будь ним!".

10-11 клас

Година спілкування "Правда життя", "Відшукай себе серед інших", "Як подолати конфлікт?", "Я та інші", усний журнал "Життя - твій вибір", інформаційний блок "Інтернет не лише твій друг", "Духовність і здоров'я","Людина народжується для вічності", тренінг "Умій дати слово і його дотримати", "Добро і зло...", свято "Сходинками до вершини успіху".
II. Розділ «Місток народної мудрості»
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей:

 • розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

 • вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі;

 • сприяння духовному збагаченню учнів, розширенню їх світогляду.

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей

 • критичного ставлення до поведінки людей;

 • єдності слова і діла;

 • активної моральної життєвої позиції;

 • ідеалів сім'ї, родини, відносин в колективі;

 • духовно-моральної культури особистості.

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій

 • єдності моральної свідомості та поведінки;

 • значимості інтеграції національних та загальнолюдських цінностей;

 • готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;

 • вільного морального вибору;

 • навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

 • реалізації активної за формою та моральним змістом життєвої позиції;

 • пріоритетів сімейного життя.


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Тато, мама і я», бесіди «Нашому роду нема переводу» «МФя сім'я», сюжетно-рольова гра «Шляхетні дівчатка та лицарі - хлопці», ігри «Подаруй свято іншим», «Дорога мудрості», свято «Бабусина скриня» .

5-9 клас

Година спілкування " Дерево з коріння починається, а людина - з сім'ї ", " Я і моя родина ", бесіди " Цінності моєї родини "," Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство ", усний журнал " Добротою себе перевір", родинне свято "Я в колі сім'ї", "Господарочка", мозковий штурм "Чи любиш ти себе?", свято "Таланти твої, Україно", тренінги "Конфлікт поколінь"," Як долати агресивність "," Ризики в Інтернеті".

10-11 клас

Година спілкування " Моральні основи сім'ї ", " Агресія та насильство в сім'ї ", " Найстрашніші втрати — духовні ", " Милосердя в нашому житті ", усний журнал "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі", інформаційний блок "Яв реалі, я у віртуалі...", " Насильство та як його уникнути "," Торгівля людьми ", тренінг " Проблеми батьків та дітей ", " Культура поведінки закоханих ", свято " Традиції моєї родини ".

III. Розділ «Місток майстерності»


Ціннісне ставлення до праці

Сформованість потреби в праці: • значимості суспільно-корисної праці.

Сформованість поняття професійного самовизначення:

 • позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості.

 • здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім'я національного державного інтересу.

 • соціальної значимості праці та культури праці в традиціях українського народу.

 • проектування професійного ставлення

Сформованість готовності до творчої праці:

 • навичок колективної трудової діяльності.

 • основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій,

 • основ економічних законів розвитку суспільства.

 • уміння будувати професійну кар'єру в умовах системних змін.

 • креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності.


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Вчуся все робити сам», бесіди «Про двох братів - Умійка та Невмійка», «Діло майстра хвалить», сюжетно-рольова гра «Книжкова лікарня», ігри «Подарунки власноруч», «Калейдоскоп професій», свято «Усі професії потрібні, усі професії важливі...»

5-9 клас

Година спілкування "Вчись учитись, щоб уміти трудитись", "Професії наших батьків", бесіди "Цінності моєї родини", "У колективі немає чужої роботи", усний журнал "Трудова біографія моєї родини", свято "Люди, які працюють поруч", "Господарочка", ігри "Місто веселих майстрів","Чекаємо батьків з роботи", "Іграшки своїми руками".

10-11 клас

Година спілкування "Економіка домашнього господарства", "Школа - мій дім, я - господар у нім", "Основи економії та бережливості", "Підліткова праця: правознавчий аспект", усний журнал "Світ професій: праця та покликання", інформаційний блок "Ярмарок професій", "Твій вибір - життєвий успіх", свято "Кроки до професії".


IV. Розділ «Місток в світ природи»
Ціннісне ставлення до природи Усвідомлення:


 • себе як невід'ємної частини природи, взаємозв'язку стану довкілля та здоров'я людей;

 • природи як екологічної цінності;

 • активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля.

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

 • потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій.

 • основ екологічного законодавства.

 • навичок, правил техніки безпеки на природі.

 • навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи

Сформованість екологічної культури особистості:

 • усвідомлення єдності людини та природи.

 • ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої цінності.

 • моральної відповідальності за збереження природного довкілля.

 • правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної небезпеки.


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Зелені друзі мого краю», бесіди «Заповідні місця мого краю», «Стань природі другом, будь природі сином», гра-мандрівка «У лісі казкових дерев», ігри «Долаємо перешкоди», «Тварини моєї місцевості», свято «Себе я бачу в дзеркалі природи»

5-9 клас

Година спілкування "Барви веселки", "У природі — у рідному домі", бесіди "Вода — джерело життя", "Жива Липка хай росте", усний журнал "Дзвони Чорнобиля", свято "Щедрі дари осені", КВК "Біологічний хокей", ігри "Ерудит природи","Квітковий вернісаж", оформлення фотоальбому «Моє мальовниче село».

10-11 клас

Година спілкування "Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини", "Світ навколо мене та я в ньому", "Що ми залишимо нащадкам?", "Світ природи справжній та неповторний", усний журнал "Біль Чорнобиля з роками не зникає", інформаційний блок "Шляхи уникнення ризиків у харчуванні", проект "Екологічний об'єкт — наша вулиця", свято "Екосвіт очима митців".


V. Розділ «Місток до прекрасного»
Ціннісне ставлення до культури, мистецтва

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом, як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності: • пізнавального інтересу до мистецтв; їх взаємодії та взаємозв'язку.

 • здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері.

 • художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

 • здатності цілеспрямовано сприймати відчувати, правильно розуміти мистецтво.

 • здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері.

 • здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності.

 • потреби у спілкуванні з мистецтвом

Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури:

 • здатності до фіктивної перетворювальної діяльності з винесенням елементів краси в усі сфери життя людини.

 • навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження, самоствердження особистості.

 • розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності;

 • оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями.


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Музика в природі: пори року», бесіди «Мистецтво слова», «Музичний фольклор рідною краю», гра-мандрівка «Мистецькими стежками ріднюго краю», ігри «Музичні асоціації», «Граю у ляльковій виставі», свято «Пісня рідного краю»

5-9 клас

Година спілкування "Чарівна мелодія скрипки", "Символи і образи в українському мистецтві", бесіди "Письменники рідного краю", "Культурна людина. Яка вона?", усний журнал " І на тім рушникові ", свято "Музична вітальня", вернісаж "Мистецька карта України".

10-11 клас

Година спілкування "У людини все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки (А.П. Чехов)", "Від культури особистості до культури нації", "Молодіжна субкультура ", "Наодинці із мистецтвом", усний журнал "Сучасне ари-мистецтво", інформаційний блок "Вернісаж української графіки", проект "Стінна газета - естетичний осередок школи", свято "Запрошуємо до вальсу...".


VI. Розділ «Місток до історії та сучасності»
Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: • шанобливого ставлення до державної символіки;

 • правил та норм поведінки, соціальне важливих для суспільства;

 • почуття любові до свого рідного краю, народу, українських законів, звичаїв;

 • моральних духовних та історико-культурних активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

 • толерантності ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу:

 • відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини; розуміння своїх прав, свобод, обов'язків; громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

 • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє.

Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України

 • усвідомлення національної ідеї;

 • почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетичних відносин;

 • розуміння важливості української мови як основи духовної культури;

 • необхідності дотримуватись правових

норм, своїх прав, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини. Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Символи моєї держави», бесіди «Я — син своєї землі», «Легенди нашого краю», гра-мандрівка «Вулицями рідного села», ігри «Рід, родина, рідня», свято «Люди, які прославили мій край»

5-9 клас

Година спілкування "Що я знаю про Україну?", "Моя земля - земля моїх предків", бесіди "Мова рідна - слово рідне!", "Українська вдача", усний журнал "Країна, в якій я живу", свято "Запорізькі козаки", проект "Випускники нашої школи".

10-11 клас

Година спілкування "Псевдопатріотизм і його прояви", "Толерантність - моральний імператив сьогодення", "Я і соціум", "Що означає бути патріотом?", усний журнал "Україно! Ти — моя молитва!", інформаційний блок "Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", проект "Видатні випускники нашої школи", свято "Мій рідний край ні з чим не порівняти!".
VII. Розділ «Місток до здоров'я»
Ціннісне ставлення до здоров'я, пропаганда здорового способу життя Сформованість потреби у збереженні здоров'я,навичка здорового способу життя:


 • мотивація учнів до само оздоровлення.

 • активної життєвої позиції щодо збереження здоров'я.

 • навичок здорового способу життя.

 • реалізація та вдосконалення творчого й фізичного потенціалу особистості.

 • формування санітарно-гігієнічних знань і навичок.

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я дитини.

Сформованість активної життєвої позиції здорової людини:

 • розуміння пріоритетного здоров'я серед інших людських цінностей життя.

 • навичок щодо ведення здорового способу життя.

 • почуття відповідальності за збереження свого здоров'я і тих, хто поряд.

 • саморозвиток і самовиховання особистості.

 • особистої культури здоров'я.


Тематичний зміст виховної діяльності

1-4 клас

Години спілкування «Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся», бесіди «Чистота — запорука здоров'я», «Абетка пішохода», гра-мандрівка «Подорож до Країни здоров'я», ігри «Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків», «Свято Мий-додіра»

5-9 клас

Година спілкування "Як не захворіти", "Продукти харчування: наші друзі й вороги", бесіди "Вогонь буває різним", " Профілактика інфекційних захворювань", усний журнал "Здоровим будь!", свято "Старти надій", проект "Острів здоров'я - дитинства край. Завжди для себе його відкривай".

10-11 класГодина спілкування "Проблеми життя і довголіття", "Ситуції, які потребують відповідальних рішень", "Наркоманія і СНІД", "Що означає бути здоровим?", усний журнал " дитини та шкідливі звички", інформаційний блок "Що ми знаємо про наркотичні речовини?", проект "Заговори, щоб я тебе побачив" (Сократ)", тренінг "Як показати свою незгоду".

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал