Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСкачати 251.49 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір251.49 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРШНІХ СПРАВ

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА


Програма


варіативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямами підготовки «Правознавство» (6.030401),

«Правоохоронна діяльність» (6.030402)

Київ – 2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Ємчук О. І. – начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІПККМ НАВС;

Бутов С. Є. – професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІПККМ НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент.

Паламарчук В.В. – начальник кафедри спеціальної підготовки ФПСП НАВС.

Схвалено Вченою радою Національної академії внутрішніх справ 25 червня 2013 року (протокол № 21)ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізична підготовка» складена відповідно до «Навчальної програми з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівня акредитації», затвердженої наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту № 757 від 14.11.2003 року, «Положення про організацію професійної підготовки рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України», затвердженого наказом №318 від 13.04.2012 року.

Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Про вищу освіту», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Концепції фізичного виховання в системі освіти України, Державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Державних стандартів вищої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни « Фізична підготовка» є:

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному виховані;

- здатність до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо- професійних програм;

Набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого навчального закладу до життєдіяльності та обраної професії.Міждисциплінарні зв’язки: безпека життєдіяльності та соціальний захист, правові основи діяльності міліції, тактична підготовка. Долікарська допомога.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Змістовий модуль 1. Теоретична та загальна фізична підготовка

Тема1. Фізична підготовка – складова частина професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Правомірність та підстави застосування заходів фізичного впливу.

Тема 2. Організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму.

Тема 3. Розвиток фізичних якостей.

Тема 4. Прийоми самостраховки

Тема 15. Способи плавання та допомога потопаючому

Змістовий модуль 2. Спеціальна фізична підготовка

Тема 4. Прийоми самостраховки

Тема 5. Стійки, пересування. Удари руками, ногами захисні та контратакуючі дії.

Тема 6. Кидки, прийоми боротьби лежачи.

Тема 7. Больові та задушливі прийоми.

Тема 8. Звільнення від захоплень та охоплень.

Тема 9. Захисні дії від загрози холодною зброєю.

Тема 10. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю.

Тема 11. Техніка і тактика зовнішнього огляду.

Тема 12. Техніка і тактика надягання наручників

Змістовий модуль № 3. Больовий вплив. Прийоми силового затримання правопорушника (злочинця).

Тема 4. Прийоми самостраховки.

Тема 7. Больові та задушливі прийоми.

Тема 8. Звільнення від захоплень та охоплень.

Змістовий модуль 4. Захист від зброї, застосування спецзасобів.

Тема 9. Захисні дії від загрози холодною зброєю.

Тема 10. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю.

Тема 13. Захисні та атакуючі дії з гумовим кийком та спеціальним засобом КПФ-02 – тонфа.

Змістовий модуль 5. Розвиток фізичних якостей.

Тема 3. Розвиток фізичних якостей.

Тема 14. Подолання смуги перешкод.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична підготовка» (Фізичне виховання) є забезпечення підготовки фахівців органів внутрішніх справ з високим рівнем всебічної фізичної підготовленості, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, здійснювати силове затримання правопорушника у випадках, коли той чинять фізичний опір та у інших випадках, коли виникає правова підстава для негайного припинення правопорушення із застосуванням сили, а також непохитно переносити розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження професійної працездатності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична підготовка» є зміцнення здоров’я та підвищення рівня загальної працездатності особового складу; розвиток та удосконалення фізичних якостей; опанування теоретичними знаннями та практичними вміннями самоконтролю за станом здоров’я у процесі занять фізичними вправами.Спеціальними завдання вивчення дисципліни «Фізична підготовка» є, формування спеціальних знань, вмінь і навичок самозахисту, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та силового затримання суспільно-небезпечних осіб, коли для цього виникають правові підстави; формування і вдосконалення професійно важливих фізичних якостей; виховання психічної стійкості, концентрації, сміливості, рішучості, впевненості у власних силах тощо; формування прикладних навичок долання перешкод; забезпечення особистої безпеки працівників ОВС під час виконання службових обов’язків; оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками організації самостійних та навчальних занять з фізичної підготовки в органах внутрішніх справ.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати :

роль і місце фізичної підготовки в органах внутрішніх справ та навчальних закладах МВС України;значення фізичної підготовки для підвищення готовності та здатності працівників органів внутрішніх справ до виконання службових обов’язків;

мету, загальні та спеціальні завдання фізичної підготовки в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ;

основні документи, що регламентують організацію та проведення фізичної підготовки в системі МВС України;

загальні основи організації та методики проведення всіх форм фізичної підготовки;

особливості впливу на організм людини та правила регулювання фізичного навантаження під час виконання фізичних вправ, прийомів та дій;

зміст, організацію та методику проведення індивідуальних самостійних тренувань, прийоми самоконтролю за станом здоров’я, функціональним станом організму, підтримання загальнофізичної та професійної працездатності;

дії працівника в типових ситуаціях затримання порушника та ведення двобою;

правомірність застосування заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ; відповідальність за незаконне застосування бойових прийомів боротьби;

заходи безпеки під час занять зі спеціальної фізичної підготовки;

вимоги особистої та громадської гігієни;вміти :

впевнено і кваліфіковано виконувати вправи із загальної фізичної підготовки, прийоми заходів фізичного впливу, долати спеціальні смуги перешкод; володіти навичками прикладного плавання та надання допомоги потопаючому;

самостійно проводити практичні заняття зі спеціальної фізичної підготовки, індивідуальне самостійне фізичне тренування;

застосовувати фізичні вправи для загартування вольових якостей та підвищення психічної підготовленості.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години/ 6 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретична та загальна фізична підготовка

Тема 1. Фізична підготовка – складова частина професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Правомірність та підстави застосування заходів фізичного впливу

Поняття професійної підготовки працівників ОВС. Система фізичної підготовки працівників ОВС та її місце у системі професійної підготовки.

Документи, що регламентують організацію професійної та фізичної підготовки в органах внутрішніх справ та навчальних закладах МВС України.

Історія розвитку, сучасний стан та актуальні проблеми фізичної підготовки в правоохоронних та військових структурах.

Мета, завдання фізичної підготовки. Організація та зміст.

Форми фізичної підготовки працівників ОВС (ранкова фізична зарядка, планові навчальні заняття, самостійні та індивідуальні заняття, масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття ). Перевірка й оцінка фізичної підготовки працівників ОВС, слухачів та курсантів навчальних закладів МВС України. Планування фізичної підготовки. Облік і звітність. Організація спортивно-масової роботи. Поняття про заходи фізичного впливу. Правомірність застосування заходів фізичного впливу та відповідальність за незаконне застосування бойових прийомів боротьби.

Тема 2. Організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму

2.1. Вплив фізичних вправ на організм людини, поняття про адаптацію.

Методичні принципи фізичної підготовки, параметри навантаження.

Види, засоби та методи фізичної підготовки.

Основи особистої та суспільної гігієни. Самоконтроль під час занять фізичними вправами.

Правила поведінки під час занять, заходи безпеки та запобігання травматизму.

2.2. Поняття про фізичні якості людини. Основи розвитку та вдосконалення фізичних якостей. Засоби, методи та контроль розвитку: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності.

Зміст та класифікація заходів фізичного впливу та прийомів застосування спеціальних засобів: наручників, гумового кийка та тонфи.

Поняття про техніку фізичних вправ та формування рухових навичок.Тема 3. Розвиток фізичних якостей

3.1. Засоби розвитку швидкісних якостей

Для розвитку швидкісних якостей використовують вправи максимальної інтенсивності, тривалістю від 1 с  для поодиноких рухів до 1015 с  при вдосконаленні комплексних швидкісних здібностей:

біг з високим підніманням стегна, біг з захлестом гомілок назад, дріб’язковий біг, біг стрибками тощо; прискорення, спринтерський біг на коротких дистанціях 2060 м з граничною швидкістю по прямій, по повороту, із різних стартових положень, з місця, з ходу, біг вгору, біг вниз по нахиленій доріжці з різними кутами підйому, перемінний біг з переходами від максимальних зусиль до бігу по інерції і навпаки; човниковий біг; вправи максимальної потужності з обтяженням, яке становить 1520 % від максимального рівня сили (кидки та штовхання знаряддя, метання гранати); вправи для розвитку часу реакції; вправи максимальної потужності з чергуванням звичайних, полегшених і ускладнених умов виконання; рухливі та спортивні ігри, естафети; виконання контрольних вправ на швидкість в умовах змагань.

3.2. Засоби розвитку витривалості

Використовують циклічні вправи (біг, плавання, біг на лижах), які виконуються до появи вираженої втоми. Тривалість вправ від 20 хв до 1 год. безперервний біг у рівномірному та перемінному режимах; кросовий біг по пересіченій місцевості, по твердому, м’якому, слизькому ґрунту, з подоланням природних перешкод; марш-кидки; плавання, біг на лижах у рівномірному та перемінному режимах; рухливі та спортивні ігри; виконання контрольних вправ на витривалість в умовах змагань.  1. Засоби розвитку сили, силової витривалості, швидкісно-силових якостей

До засобів силової підготовки належать різноманітні вправи, які впливають або на всю м’язову систему, або вибірково на окремі м’язові групи: вправи з особистою

вагою (підтягування, підйоми переворотом та силою на жердині, піднімання прямих ніг на жердині; піднімання та опускання прямих ніг в упорі на брусах, утримання ніг у положенні кута на брусах та гімнастичній драбині, згинання та розгинання рук в упорі на брусах, в упорі лежачи, комплексні силові вправи, багатократні стрибки на одній та двох ногах), вправи з обваженнями (штанги, гантелі,гирі)вправи на тренажерах, контрольні вправи на силу.

3.4. Засоби розвитку й удосконалення спритності
та координаційних здібностей

Використовуються вправи, які характеризуються складністю, нетрадиційністю, новизною, необхідністю прийняття неочікуваних рішень при виконанні рухових завдань: рухові та спортивні ігри, елементи акробатики, гімнастики, естафети; вправи з введенням нестандартних вихідних положень; зі зміною швидкості та темпу рухів; із дзеркальним виконанням; зі зміною стандартного виконання; з ускладненням звичайної дії допоміжними рухами; з комбінуванням звичайних дій у незвичайних сполученнях; з введенням допоміжних сигнальних подразників, що вимагають швидкої зміни дій; зі зміною просторових обмежень, у яких виконується дія; з використанням природних і штучних умов середовища для розширення варіативності рухових навичок.3.5. Засоби розвитку й удосконалення гнучкості

Використовують загально підготовчі вправи, основані на згинанні, розгинанні, нахилах, поворотах, відведеннях, приведеннях, обертаннях, з максимальною амплітудою рухів, з обтяженням і без обтяжень, статичні утримання і пружинисті рухи за допомогою партнера, з використанням власної сили або маси тіла, у чергуванні з вправами на розслаблення.Тема 4. Прийоми самостраховки

Прийоми самостраховки при падінні вперед, назад, на бік. Прийоми самостраховки при подоланні перешкод.Тема 15. Способи плавання та допомога потопаючому

Способи плавання: вільний стиль (кроль), брас, на спині, плавання на боці, брас на спині.


Змістовий модуль 2. Спеціальна фізична підготовка

Тема 5. Стійки, пересування. Удари руками, ногами захисні та контратакуючі дії

Стійки: основна, фронтальна, бойова, очікувальна. Пересування в стійках, бойова дистанція.

Удари руками: прямі, бокові, знизу.

Захист від ударів руками. Рухом рук: підставленням долонь, зігнутої руки, передпліччя, пересуванням: розрив дистанції.

Удари ногами. Прямий удар уперед, у сторону.

Захист від ударів ногами. Підставкою передпліччя, розривом дистанції.Тема 6. Кидки, прийоми боротьби лежачи

Кидки через стегно. Кидки із захопленням ніг ззаду та спереду.Тема 7. Больові та задушливі прийоми

Больові прийоми в стійці: загин руки за спину при підході спереду та ззаду.

Використання больових та задушливих прийомів при затриманні правопорушників. Техніка конвоювання затриманого під впливом больових прийомів.

Тема 8. Звільнення від захоплень та охоплень

Звільнення від захоплень за руки, ноги, голову, шию, одяг, спеціальні засоби, а також охоплень за тулуб (спереду, ззаду, збоку) за допомогою: больових та задушливих прийомів

Тема 9. Захисні дії від загрози холодною зброєю

Удари ножем: зверху, знизу, збоку, навідліг, тичком.

Захист від ударів ножем, обеззброєння та затримання злочинця за допомогою больових прийомів

Тема 10. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю

Обеззброєння та затримання порушника при загрозі пістолетом: спереду, ззаду.Тема 11. Техніка і тактика зовнішнього огляду

Зовнішній огляд правопорушника, коли той знаходиться стоячи біля стіни - під впливом больового прийому, під загрозою застосування вогнепальної зброї.

Тема 12. Техніка і тактика надягання наручників.

Надягання наручників на правопорушника (злочинця), коли той знаходиться у положенні лежачи долілиць під впливом больового прийому.


Змістовий модуль 3. Больовий вплив. Прийоми силового затримання правопорушника (злочинця).

Тема 4. Прийоми самостраховки. Прийоми самостраховки при падінні вперед, назад, на бік. Прийоми самостраховки при подоланні перешкод, виконання приймів заходів фізичного впливу. Взаємодія та страховка партнера при виконанні прийомів.

Тема 7. Больові та задушливі прийоми. Больові прийоми в стійці: загин руки за спину при підході спереду та ззаду, важелі руки назовні та всередину, через передпліччя та плече, больовий вплив шляхом дотиснення кисті.

Тема 8. Звільнення від захоплень та охоплень. Звільнення від захоплень за руки, ноги, голову, шию, одяг, спеціальні засоби, а також охоплень за тулуб (спереду, ззаду, збоку) за допомогою: ударної техніки руками і ногами; кидків, больових та задушливих прийомів; спеціального засобу - кийка гумового; комбінованого захисту. Звільнення від захоплень і охоплень з подальшим затриманням правопорушника.

Змістовий модуль 4. Захист від зброї, застосування спецзасобів.

Тема 9. Захисні дії від загрози холодною зброєю. Удари ножем: зверху, знизу, збоку, навідліг, тичком.

Захист від ударів ножем, обеззброєння та затримання злочинця за допомогою контрударів по озброєній кінцівці та уразливим точкам на тілі злочинця.

Захист від ударів ножем обеззброєння та затримання злочинця з використанням больових та задушливих прийомів.

Тема 10. Захисні дії від загрози вогнепальною зброєю. Обеззброєння та затримання порушника при загрозі пістолетом: спереду, ззаду, використанням больових прийомів.

Тема 12. Захисні та атакуючі дії з гумовим кийком та спеціальним засобом КПФ-02 – тонфа. Стійки: очікувальні, бойові – захисна, атакуюча, удари зверху, збоку, круговий, навідліг. Захисні дії: відбиви, підставки, ухили.

Змістовий модуль 5. Розвиток фізичних якостей.

Тема 3. Розвиток фізичних якостей.

3.1. Засоби розвитку швидкісних якостей

Для розвитку швидкісних якостей використовують вправи максимальної інтенсивності, тривалістю від 1 с  для поодиноких рухів до 1015 с  при вдосконаленні комплексних швидкісних здібностей:

біг з високим підніманням стегна, біг з захлестом гомілок назад, дріб’язковий біг, біг стрибками тощо; прискорення, спринтерський біг на коротких дистанціях 2060 м з граничною швидкістю по прямій, по повороту, із різних стартових положень, з місця, з ходу, біг вгору, біг вниз по нахиленій доріжці з різними кутами підйому, перемінний біг з переходами від максимальних зусиль до бігу по інерції і навпаки; човниковий біг; вправи максимальної потужності з обтяженням, яке становить 1520 % від максимального рівня сили (кидки та штовхання знаряддя, метання гранати); вправи для розвитку часу реакції; вправи максимальної потужності з чергуванням звичайних, полегшених і ускладнених умов виконання; рухливі та спортивні ігри, естафети; виконання контрольних вправ на швидкість в умовах змагань.

3.2. Засоби розвитку витривалості

Використовують циклічні вправи (біг, плавання, біг на лижах), які виконуються до появи вираженої втоми. Тривалість вправ від 20 хв до 1 год. безперервний біг у рівномірному та перемінному режимах; кросовий біг по пересіченій місцевості, по твердому, м’якому, слизькому ґрунту, з подоланням природних перешкод; марш-кидки; плавання, біг на лижах у рівномірному та перемінному режимах; рухливі та спортивні ігри; виконання контрольних вправ на витривалість в умовах змагань.3.3. Засоби розвитку сили, силової витривалості, швидкісно-силових якостей

До засобів силової підготовки належать різноманітні вправи, які впливають або на всю м’язову систему, або вибірково на окремі м’язові групи: вправи з

особистою вагою (підтягування, підйоми переворотом та силою на жердині, піднімання прямих ніг на жердині; піднімання та опускання прямих ніг в упорі на брусах, утримання ніг у положенні кута на брусах та гімнастичній драбині, згинання та розгинання рук в упорі на брусах, в упорі лежачи, комплексні силові вправи, багатократні стрибки на одній та двох ногах), вправи з обваженнями (штанги, гантелі,гирі)вправи на тренажерах, контрольні вправи на силу.

3.4. Засоби розвитку й удосконалення спритності
та координаційних здібностей

Використовуються вправи, які характеризуються складністю, нетрадиційністю, новизною, необхідністю прийняття неочікуваних рішень при виконанні рухових завдань: рухові та спортивні ігри, елементи акробатики, гімнастики, естафети; вправи з введенням нестандартних вихідних положень; зі зміною швидкості та темпу рухів; із дзеркальним виконанням; зі зміною стандартного виконання; з ускладненням звичайної дії допоміжними рухами; з комбінуванням звичайних дій у незвичайних сполученнях; з введенням допоміжних сигнальних подразників, що вимагають швидкої зміни дій; зі зміною просторових обмежень, у яких виконується дія; з використанням природних і штучних умов середовища для розширення варіативності рухових навичок.Тема 14. Подолання смуги перешкод. Способи пересування. Опорні та безопорні стрибки через перешкоди, стрибки з різної висоти, стрибки у глибину та довжину.

3. Рекомендована література


 1. Ануфрієв М. І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / Ануфрієв М. І., Бутов С. Є. та ін. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 338 с.

 2. Бабенко В. Г. Загальна фізична підготовка : метод. рек. / Бабенко В. Г., Попов О. В., Янко І. В. – К. : МВС України, 2002. – 22 с.

 3. Бутов С. Є. Попередження травм на заняттях з фізичної підготовки : посіб. / Бутов С. Є., Решко С. М., Співак В. М. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 48 с.

 4. Взаємодія працівників міліції при застосуванні заходів фізичного впливу : навч.-метод. посіб. / Бутов С. Є., Ємчук О. І., Сокуренко В. В., Соловйов В. В., Соколов А. В. – К. : НАВСУ, 2011. – 45 с.

 5. Запорожанов О. В. Прийоми затримання правопорушників : навч.-метод. посіб. / Запорожанов О. В., Дідковський В. А. – Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 34 с.

 6. Заходи фізичного впливу : метод. рек. / уклад. : В. Г. Бабенко, О. В. Попов, І. В. Янко. – К. : РВВ МВС, 2001. – 24 с.

 7. Заярін Г. О. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС України : навч. посіб. / Заярін Г. О., Несін О. М., Мельников Г. Б. – Донецьк : МВС України, Донецький ін-ту внутр. справ, 2001. – 240 с.

 8. Криволапчук В. О. Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. / Криволапчук В. О., Кримська М. С., Решко С. М. та ін. ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та проф. О. Ф. Долженкова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 209 с.

 9. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, А. В. Савченко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – 104 с.

 10. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская лит., 2003. – 422 с.

 11. Методичні рекомендації з організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України : із серії “Професійна підготовка кадрів”, затв. Міністром внутрішніх справ України 14 верес. 2011 р. / уклад. : Гіда О. Ф., Мовчан А. В., Васільєв А. С., Новохатній В. В. – К. : МВС України, 2011 – 47 с.

 12. Остьянов В. Н. Бокс (обучение и тренировка) : учеб. пособ. / Остьянов В. Н., И. И. Гайдамак. – К. : Олимпийская лит., 2001. – 240 с.

 13. Положення про організацію професійної підготовки для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України : затв. наказом МВС України 13 квіт. 2012 р. № 318.

 14. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. (зі змінами та допов.). 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом у межах семестру (залік), з оцінюванням результатів за національною шкалою та шкалою ЕСТS.

Форми підсумкового контролю:

2 семестр – залік.

Залік з дисципліни «Фізична підготовка проводиться в кінці 2-го семестру до початку екзаменаційної сесії.


5.Засоби діагностики успішності навчання

Оцінка успішності навчальної діяльності курсанта поєднує контрольні заходи та аналітичну роботу. Контрольні заходи мають на меті визначення академічних успіхів слухача, передбачених навчальним планом, робочими навчальними програмами дисципліни з обов’язковим переведенням підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Аналіз проводиться з метою визначення якості начального процесу та для подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-методичної роботи учасників навчального процесу.

Навчальні досягнення курсанта з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні навички, наукова робота, участь у спортивних заходах тощо) оцінюються кількісно (визначається рейтинг), а

підсумкові оцінки формуються, як за традиційною шкалою, так і за шкалою КМСОНП (кредитно-модульної системи оцінювання навчального процесу).Поточний контроль – визначення якості знань на підставі виконаних слухачем робіт навчальної діяльності і використовується як засіб її стимулювання Вони заносяться до журналу обліку відвідування занять з коментарем науково-педагогічного працівника. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом у межах окремої теми змістового модуля.

Враховуючи практичну складову дисципліни «Фізична підготовка» контроль опанування навчальним матеріалом у межах окремої теми змістового модуля є обов’язковим і включає в себе:

- складання контрольних нормативів відповідно до Наказу МВС України від 13.04.2012 № 318;

- контрольно-перевірочні заняття (далі КПЗ) за кожною темою.

У разі відсутності на занятті окремих курсантів під час складання контрольних нормативів, або під час КПЗ – діагностика рівня їх знань здійснюється під час консультації. Якщо за підсумками проміжного (поточного) контролю слухач показав незадовільні результати, йому виставляються відповідні бали за встановленою шкалою, що передбачає їх обов’язкове подальше перескладання, з виставленням балів згідно з критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою.

Виконання прийомів фізичного впливу оцінюється:

„відмінно”, якщо прийом виконаний без помилок, швидко і точно згідно із завданням;

„добре”, якщо прийом виконаний повільно або була зроблена одна помилка;

„задовільно”, якщо при виконанні прийому було допущено не більше двох помилок;

„незадовільно”, якщо не виконаний прийом або будь-який із складових елементів прийому, що описаний у програмі навчання самозахисту без зброї, а також якщо при виконанні допущено більше двох помилок.

При виконанні прийомів фізичного впливу помилками треба вважати невиконання прийому, що описаний у програмі навчання, або будь-якого із його складових елементів; повільне проведення дії; проведення дії із зупинками без злитості рухів; утрата рівноваги.

Контрольні вправи та нормативи з фізичної підготовки для курсантів вищих навчальних закладів МВС України

з/п

Контрольні вправи

Нормативи та оцінки

Чоловіки

Жінки

5”

4”

3”

5”

4”

1.

Підтягування на перекладині (разів)

16

13

11

4

3

2.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

55

50

40

25

20

3.

Комплексна силова вправа

(кількість разів за 1 хв)65

55

40

40

35

4.

Біг 100 м (сек)

13.0

13.5

14.2

15.0

15.7

5.

Біг 1000 м (хв, сек)

3.25

3.35

3.45

3.50

4.10

6.

Біг 2000 м (хв, сек)

---

---

---

10.00

10.30

7.

Біг 3000 м (хв, сек)

12.15

12.40

13.10

---

---

8.

Стрибок у довжину з місця (см)

245

235

220

190

180

9.

Човниковий біг 10 х 10 метрів (сек)

26.0

27.0

28.0

31.0

32.0

10.

Плавання 100 м (хв, сек)

1.50

2.10

2.30

2.15

2.30

11.

Біг на лижах 5 км (хв, сек)

25.30

26.30

27.30

35.00

37.00

12.

Підйом переворотом на перекладині (разів)

6

5

3

---

---

13.

Піднімання тулуба із положення лежачи (разів за 1 хв)

50

45

40

40

35

14.

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах (разів)

14

12

11

---

---

15.

Поштовх двох гир від грудей (по довгому циклу) 24 кг.
(до 80 кг.)

12

10

8

---

---

16.

Поштовх двох гир від грудей (по довгому циклу) 24 кг. (понад 80 кг.)

14

12

11

---

---

17.

Марш-кидок у складі підрозділу на: 6 км або

31.00

32.00

33.00

---

---

10 км (хв)

56.00

58.00

60.00

---

---

18.

Загальна смуга перешкод (хв, сек)

1.05

1.10

1.15

---

---

19.

Спеціальна смуга перешкод (хв, сек)
1.25

Примітка.

1. Курсанти (жінки) під час перевірки мають право на вибір виконувати контрольну вправу з підтягування на перекладині або згинання та розгинання рук в упорі лежачи.2. Норматив з подолання спеціальної смуги перешкод обмежено часом 1.25 хв. сек. і оцінюється як “вправу виконано ” або “вправу не виконано

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал