Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» галузь знаньСкачати 152.27 Kb.

Дата конвертації07.01.2017
Розмір152.27 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Інститут вищої кваліфікації
Кафедра менеджменту
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
(пост. ______ від ____________ )

Ректор

_______________ А.А.Мазаракі
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ


ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМАосвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
галузь знань
1801 «Специфічні категорії»
напрям підготовки
180100 «Специфічні категорії»
спеціальність
8.18010016 «Бізнес-адміністрування»


Київ 2014Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ
заборонено
Автор: А.Ю. Присяжнюк , канд. екон. наук, доц.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту протокол
№ 2 від 9. 09. 2013 р.
Рецензент: А. В. Алістаєва, канд. екон. наук, доц.
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«магістр»
галузь знань
1801 «Специфічні категорії»
напрям підготовки
180100 «Специфічні категорії»
спеціальність
8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Автори: А.Ю. Присяжнюк , канд. екон. наук, доц.

ВСТУП

Програма та робоча програма з дисципліни «Управління проектами» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно- логічною схемою освітньо-професійної програми підготовки магістрів з спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
Дисципліна «Управління проектами» передбачає засвоєння слухачами теоретичних і прикладних знань та набуття умінь, які в подальшому можуть бути застосовані в процесі реалізації проектів в реальних умовах роботи фахівців.
Методика вивчення дисципліни базується на єдності проблемних лекцій, практичних та семінарських занять, що передбачають вирішення типових управлінських завдань, виконання ситуаційних вправ, підготовку презентацій, а також самостійну та індивідуальну роботу слухачів над дисципліною.
Програма та робоча програма дисципліни «Управління проектами» складається з таких розділів:
1.
Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі.
2.
Зміст дисципліни.
3.
Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).
4.
Тематика та зміст лекційних та практичних занять, самостійної роботи слухачів.
5.
Контроль та критерії оцінювання знань слухачів.
6.
Список рекомендованих джерел.


1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
(КОМПЕТЕНЦІЇ), ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Основною метою вивчення дисципліни «Управління проектами» є опанування теоретичних засад проектної діяльності та формування у майбутніх фахівців практичних вмінь і навичок застосування специфічних методів та інструментів в управлінні проектами, а також набуття фахових компетенцій з планування, організації та контролю проектів з метою підвищення ефективності діяльності організації та створення передумов її розвитку.
Предметом вивчення дисципліни є зміст та алгоритми процесів розробки та реалізації проектів, сучасних інструментів і технологій в здійсненні управлінських впливів в проектуванні.
Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення науково- методичного підґрунтя опанування слухачами основних і специфічних
інструментів управління проектами в організації. Для цього необхідно:

опанувати категорійно-понятійний апарат з теорії управління проектами;

дослідити моделі, функції, процеси та методологію управління проектами;

дослідити класифікацію проектів;

ідентифікувати основні складові проекту при проведенні його аналізу та обґрунтування;

розглянути алгоритм планування,реалізації та закриття проекту;

опанувати основні методи управління, які застосовуються під час планування, розробки, реалізації та закриття проекту;

набути навички щодо формування і розвитку проектної команди;

оволодіти навиками практичної роботи із програмним забезпеченням в системі управління проектами.
Результатом вивчення дисципліни є набуті майбутніми фахівцями належні компетенції з ефективного управління проектами і програмами в організаціях, зокрема вміння проведення аналітичної та дослідницької роботи й проектних розрахунків.
Вивчення дисципліни «Управління проектами» дозволить здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних фахових компетенцій:

набуття стійкого світогляду та професійного сприйняття сутності основних понять і категорій управління проектами, піраміди проектного менеджменту, життєвого циклу проекту, опанування концептуальних засад управління проектами, здобуття практичних навичок щодо використання управління проектами;

набуття практичних навичок в управлінні монопроектами та мультипроеками;

формування цілісного розуміння міжнародних та державних стандартів в управлінні проектами, набуття знань щодо їх структуризації;


набуття практичних навичок щодо управління часом виконання проектів, використання методів CPM та системи РЕRТ;

набуття практичних навиків планування ресурсного забезпечення із врахуванням проектних обмежень;

набуття навиків з практичного застосування методів контролю за циклом проекту, проектними змінами, роботами на етапі завершення проекту;

набуття навичок обґрунтування висновків науково-технічної та комерційної експертизи в управлінні проектами.
Міждисциплінарні зв’язки: програма та робоча програма впорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки магістрів та програми дисципліни «Управління проектами», базується на вивченні таких нормативних циклів як «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент»,
«Статистика».

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами в
організації
Мета, завдання, предмет та об'єкт дисципліни. Поняття проекту, програми та проектного портфелю. Специфічні характеристики проекту.
Поняття життєвого циклу проекту в загальному та відповідно до рекомендацій ЄБРР. Класифікація проектів. Учасники проектів.
Основні етапи розвитку управління проектами. Міжнародні та національні стандарти управління проектами. Стандарти ISO в управлінні проектами. Функції управління проектами: планування, організація, аналіз прийняття рішень й контроль проекту, моніторинг, оцінка й звітність.
Підсистеми управління проектами: управління часом, вартістю, ресурсним забезпеченням, якістю, закупівлями й поставками,
інформацією, комунікаціями, інтеграційне управління. Методи управління проектами: сіткове планування, календарне планування, імітаційне моделювання.
Стратегії управління проектами. Місія та головні цілі проектів, Критерії
SMARTв розробці стратегії управління проектами.
Види організаційних структур відповідно до змісту проекту: функціональна організаційна структура, матрична організаційна структура
(сильна, збалансована, слабка). Органістичні та механістичні організаційні структури, їх порівняльна характеристика та умови застосування.

Тема 2. Обґрунтування проекту та оцінка його ефективності
Ініціалізація проекту: розробка концепції проекту, формування ідеї проекту, попередня проробка цілей та задач проекту, перед-проектні дослідження можливостей виконання проекту, заключні проектні дослідження на основі техніко-економічного, фінансового та загальноекономічного аналізу.
Структура аналізу проекту: технічний аналіз, комерційний аналіз, фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організаційний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз.
Поняття ефективності проекту. Принципи та методи оцінки ефективності проектів: метод «витрати – вигоди», статичні методи, динамічні методи дисконтування. Прогнозування ефективності проекту.

Тема 3. Планування проекту
Мета і функції планування проекту. Характеристика робіт з планування проекту. Вимоги до послідовності виконання робіт з планування проекту. Організація планування. Складові системи планування та контролю проекту: мета, характеристика робіт, сітьове планування,
складання бюджету, моніторинг виконання у часі та по витратах, система
інформування і прийняття рішень.
Компоненти структуризації проекту. Методологія структуризації, її характеристика і значення. Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, субпроекти, робочі модулі, робочі елементи; їх характеристика. Основні ознаки робочого пакета як найнижчого рівня робочої структури. Переваги робочої структури проекту.
Створення двоспрямованої структури проекту на основі поєднання робочої та внутрішньої організаційної структури проекту. Структуризація затрат. Поєднання робочої, організаційної і затратної структур у триспрямованій структурі проекту. Розробка матриці відповідальності.
Кодування робіт. СТК-словник для середніх та великих проектів на підприємстві.

Тема 4. Управління часом виконання проектом
Планування послідовності робіт. Методи календарного планування.
Сіткові графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). Види логічних зв'язків у сіткових графіках.
Розрахунок параметрів сіткових графіків. Основні положення прямого та зворотного аналізу сіткових графіків.
Методологія обчислення параметрів сітьового графіка: ранніх та пізніх строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах. Сутність, завдання та види календарних планів. Методологія календарного планування проектів.
Побудова діаграм Ганта: переваги та недоліки.
Тема 5. Планування ресурсного забезпечення проекту
Характеристика ресурсів проекту. Особливості планування людських ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, згладжування ресурсних гістограм за умов нестачі ресурсів.
Джерела забезпечення проекту та їх класифікація. Види витрат по проекту, методика їх обчислення. Поняття собівартості проектних робіт.
Кошториси проектів. Особливості планування витрат у часі. Підходи до скорочення тривалості проекту з урахуванням витрат по роботах.
Поняття «бюджет проекту» та «процес бюджетування». Зведений бюджет проекту. Операційний бюджет проекту. Фінансовий бюджет проекту.

Тема 6. Контролювання виконання проекту
Основні елементи контрольного циклу. Інструментарій контролювання проектів. Контролювання виконання календарних планів та бюджетів
підрозділів. Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, форма подання.
Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. Інформація, необхідна для звіту по виконанню проекту. Оцінювання ходу виконання проекту на основі методу скоригованого бюджету. Обчислення скоригованого бюджету, коефіцієнтів по затратах та часу. Обчислення прогнозного часу та витрат по проекту. Види проектних змін та їх вплив на проект та проектну команду. Процедура внесення змін до проекту. Оцінювання результатів внесення змін.

Тема 7. Управління ризиками проектів
Сутність та види проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Фактори, що визначають рівень ризикованості проекту.
Якісний та кількісний аналіз ризиків проектів. Ранжування ризиків.
Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризиків: стратегія усунення ризиків, стратегія розподілу ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія сприйняття ризиків. Дії компанії в межах кожної стратегії. Формування програм реагування на ризик.
Тема 8. Управління якістю проекту
Сутність управління якістю проекту. Сучасна концепція управління якістю Total Quality Management. Організаційне забезпечення управління якістю проекту. Політика у сфері якості. Норми та правила забезпечення якості. Планування якості проекту. Аудит якості проекту, його види.
Контроль показників якості. Проектування експериментів. Витрати на забезпечення якості. Програма забезпечення якості проекту. Заходи щодо поліпшення якості.
Стандартизація та сертифікація продукту проекту. Категорії нормативних документів із стандартизації. Мета сертифікації продукту проекту та її види.
Тема 9. Управління проектною командою
Основні сфери та напрями управління персоналом у проектах. Вимоги щодо проектного менеджера. Ознаки ефективного проектного менеджера.
Лідерство і делегування повноважень. Стилі лідерства.
Формування команди проекту. Аналіз і оцінка зацікавлених осіб.
Переговори та попереднє призначення до команди. Оптимізація структури персоналу проекту. Роботи з формування команди. Аналіз ролей членів команди (тест Белбіна).
Стадії розвитку команди. Організація зворотного зв'язку в команді.
Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних навичок членів
команди. Навчання поведінки в команді. Мотивація персоналу. Основні положення сучасних теорій мотивації персоналу в проектах.
Управління конфліктами у проекті. Критичні сфери поведінки персоналу при виконанні проекту. Причини конфліктів. Джерела конфліктів.
Стратегії запобігання конфліктів.
3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» ТА
РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)
Назва теми
Кількість годин форми контролю
Усього годин
/кредитів
З них лекції практичні заняття
СРС
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами в організації
11 1
-
10
О, Т, ПЗ
Тема 2. Обґрунтування проекту
13 1
2 10
Т, О, ПЗ
Тема 3. Планування проекту
13 1
-
12
Т, О, ПВЗ
Тема 4. Управління часом виконання проекту
12 1
1 10
Т, О, ПЗ,
ПВЗ
Тема 5. Планування ресурсного забезпечення проекту
13
-
1 12
Т, О, ПЗ,
ПВЗ
Творче завдання 1 2 2
Т, ПКР
Тема 6. Контролювання виконання проекту
14
-
2 12
Т, О, ПВЗ
Тема 7. Управління ризиками проектів
13 1
-
12
Т, О,
ПВЗ, ПЗ
Тема 8. Управління якістю проекту
13 1
-
12
Т, О,
ПВЗ, ПЗ
Тема 9. Управління проектною командою
12
-
-
12
Т, О, ПЗ
Творче завдання 2 2 2
Т, ПКР
Разом
108/ 3 6
6 92
Підсумковий (модульний) контроль – залік
* умовні позначення: О – опитування; 108 | 6| 6| 4|92
Т – тестування;
ПВЗ – перевірка вишення задач;
ПКР – письмова контрольна робота.
ПЗ – перевірка завдання.

4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ,СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СЛУХАЧІВ
Результати навчання
(навички та здобуті вміння)
Навчальна діяльність
Робочий час
слухача, год.
– формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сутності основних понять і категорій управління проектами, піраміди проектного менеджменту, життєвого циклу проекту;
– опанування концептуальних засад управління проектами;
– здобуття практичних навичок щодо використання управління проектами на вітчизняних підприємствах.
Тема 1. Загальна характеристика управління
проектами в організації
План лекції 1
1. Поняття, сутнісні характеристики проекту.
2. Класифікація проектів і функції проектного управління.
3. Стратегії, підсистеми та методи управління проектами.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-9].
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Системний підхід до побудови життєвого циклу проекту.
2. Підхід ЄБРР до поділу проектного циклу.
3. Життєвий цикл продукту проекту.
Виконання творчого завдання: «Обґрунтування основних проблем використання методології управління проектами в Україні». Обов’язкова вимога при виконанні завдання –
наведення прикладів з практики роботи вітчизняних підприємств. Оформлення у вигляді індивідуального завдання.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-9].

1 10
– знати та розуміти причини появи проектів;
– володіти методами проектного аналізу, прогнозування та оцінки ефективності проектів;
– набуття навичок проектного аналізу.
Тема 2. Обґрунтування проекту
План лекції 2
1. Проектний аналіз, як засіб обґрунтування доцільності проекту.
2. Методи оцінки ефективності проекту.
3. Техніко-економічне обґрунтування проекту.
1

Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
Практичне заняття
Вирішення розрахунково-аналітичної задачі з оцінки ефективності реальних
інвестиційних проектів.
Проведення тестування за матеріалами теми 1.
2
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Характеристика робіт з планування проекту.
2. Розробка матриці відповідальності.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
Виконання творчого завдання «Розробка проекту будівництва торговельного центру».
Встановлення власних обмежень і можливих передбачень стосовно даного проекту.
12
– знати та розуміти сутність структуризації проекту, декомпозиції проектних робіт, оцінки тривалості операцій та установки взаємозалежності завдань;
– вміти розробляти матрицю розподілу відповідальності.
Тема 3. Планування проекту
План лекції 3
1. Основи планування проектів.
2. Структуризація проекту.
3. Розробка статуту проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
1
План самостійної роботи слухача
1. Побудова матриці розподілу відповідальності із зазначенням елементів структурної декомпозиції робіт; кодів як умовних позначень легенди в ієрархічній структурі.
2.Виконання завдання «Розробка розкладу проекту» із зазначенням проміжних результатів проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
12
– знати та розуміти підходи до управління часом виконання проектів;
– вміти будувати сітьові графіки,
Тема 4. Управління часом виконання проекту.
План лекції 4
1. Сіткові і календарні методи планування проектів.
1
оцінювати та моделювати тривалість робіт, знати систему РЕRТ для управління тривалістю робіт проекту.
2. Сіткові графіки: сутність та призначення.
3.Графіки Ганта в системі управління часом виконання проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
Практичне завдання
Побудова сіткових стрілчастих графіків та графіків передування. Розв’язання комплексної розрахунково- аналітичної задачі, яка передбачає побудову сітьових стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування
(РДМ).
Розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, яка передбачає визначення критичного шляху та побудову діаграми критичного шляху проекту.
1
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Оцінювання тривалості робіт проектів.
2. Сутність, завдання та види календарних планів.
Виконання творчого завдання «Сіткова матриця проекту корпоративного святкування».
Підготовка до тестування.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-8].
10
Тема 5. Практичне завдання.
Розв’язання розрахунково-аналітичної задачі з планування бюджету проекту та людських ресурсів проекту.
1
План самостійної роботи слухача
Вивчення підходів до скорочення тривалості проектів на основі опрацювання літературних джерел.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-8].
12
Творче завдання слухача 1
2
– знати та розуміти поняття контрольного циклу проекту, видів
Тема 6. Контролювання виконання проекту
План самостійної роботи слухача
проектних змін, характеристики робіт на етапі завершення проекту;
– вміти вимірювати та аналізувати показники виконання проекту.
1. Моніторинг робіт за проектом.
2. Контроль вартості виконання робіт і часу.
3. Прийняття управлінських рішень.
4. Вимірювання та аналіз показників виконання проекту.
5. Види проектних змін та їх вплив на проект та проектну команду.
6. Характеристика робіт на етапі завершення проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
12
Практичне завдання
Розв’язання 2-х ситуаційних та розрахунково-аналітичних завдань з використанням форм проектної звітності, які передбачають формування зведеного звіту по виконанню проекту та дотримання процедури внесення змін до них.
Проведення тестування за матеріалами теми.
2
– знати та розуміти сутність проектних ризиків;
– вміти проводити якісний та кількісний аналіз ризиків проектів;
– вміти ранжувати ризики, формувати програми реагування на ризики.
Тема 7. Управління ризиками проектів
План лекції 7
1. Поняття ризику. Класифікація проектних ризиків.
2. Аналітичні методи управління ризиками.
3. Способи зниження проектних ризиків.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
2
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Обґрунтування переліку факторів, що визначають рівень ризикованості проектів.
2. Вирішення ситуаційного завдання «Розробка стратегії поведінки компанії» за умови наявного переліку проектних ризиків.
3. Проведення порівняльного аналізу різних видів проектних ризиків. Підготовка звіту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
12
– знати основні принципи системи
TQM;
– вміти проводити аудит якості
Тема 8. Управління якістю проекту
План лекції 8
1. Сутність управління якістю проектів.
1
проекту за основними видами;
– вміти розробляти програму забезпечення якості проекту.
2. Сучасна концепція управління якістю проектів.
3. Нормативне забезпечення якості продукції проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Аудит якості проекту, його види.
2. Програма забезпечення якості проекту.
3.Розробка програми забезпечення якості проекту.
Виконання творчого завдання «Обґрунтування заходів щодо поліпшення якості проекту та продукції проекту».
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
12
– знати основні принципи формування проектної команди;
– вміти розробляти систему мотивації проектної команди.
Тема 9. Управління проектною командою
План самостійної роботи слухача
Розкрити сутність питань у письмовій формі:
1. Проектна команда та етапи її життєвого циклу.
2. Функції і основні риси проект-менеджера.
3. Мотивація персоналу проекту.
Література: основна [1-4]; додаткова [6-11].
12
Творче завдання слухача 2
2
Разом
6/6/4/92


Список рекомендованих джерел
Основна
1. Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С. та ін. Управління проектами та програмами:
Підручник – Миколаїв: видавництво Торубари О.С., 2010. – 352 с.
2. Митяй. О. В. Проектний аналіз: навч. Посібник / О. В. Митяй. – К.: Знання, 2011.
– 301 с.
3. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.
4. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.
Каравела, 2004. – 344 с.
Додаткова
1. Бушуєв С. Д. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія /
Українська асоціація управління проектами. / Бушуєв С. Д., Морозов В. В. – 2-е вид. – К.:
УАУП, 2000. – 312 с.
2. Грідасов В. М. Вдосконалення системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства з точки зору зовнішнього інвестора / В. М. Грідасов, А. І. Кофонова //
Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №3(7). – С. 180–184.
3. Гончарук А. Г. Методичні аспекти прийняття варіативних інвестиційних рішень /
А. Г. Гончарук // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 21–27.
4. Козинец В.В., Малый В.В. Подготовка инноваций и управление проэктами. Дн.:
Пороги, 2006, 482 с.
5. Культин Н. Инструменты управления проектами. Project Expert и Microsoft
Project, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2012. – 160 с.
6. Кучеренко В. Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: навч. посіб. –
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 280 с.
7. Малий В. В., Мазуркевич О. І. та ін. Елементи управління проектами на підприємстві: Підручник. – Дніпропетровськ, «ІМА-прес». – 2011. -159 с.
8. Малий В.В., Мазуркевич О.І. та ін. Системы и системный анализ: методы принятия решений в проектах: Монография. – Днепропетровск: «ИМА-пресс», 2011. – 166 с.
9. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А. и др. Управление проектами: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 422 с.
Інтернет-ресурси:

1.
Управління проектами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://projects- manager.com/ua/features.
2.
Управління інвестиційними проектами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ib.kinto.com/ukr/ib/investment/.
3.
Управління інвестиційними проектами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://michaelgreer.biz?page_id=636


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал