Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладівСкачати 383.35 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір383.35 Kb.
ТипПрограма
Комунальний вищий навчальний заклад

«Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради


КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ

ПРОГРАМА

спецкурсу для слухачів курсів

підвищення кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів
«Педагогіка серця В. О. Сухомлинського
у вимірах ХХІ століття»


(очно-заочна форма, 72 год.)

Херсон

2015

УДК 378:371.48+37.09.214

ББК 74.03+74.580.263

П24


Схвалено на засіданні кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол №7 від 27 .11.2015 р.)Укладачі:

Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, професор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», академік АН Вищої освіти України, академік 4-х Міжнародних академій, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, член Національної Спілки журналістів України;

Кузьміч Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, викладач

кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія

неперервної освіти».
Рецензенти:

Назаренко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, Заслужений учитель України.

П24


Педагогіка Серця В. О. Сухомлинського у вимірах ХХІ століття. Програма спецкурсу / укладачі: Г. М. Сагач, Т. О. Кузьміч – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 23 с.
Програма спецкурсу «Педагогіка Серця В. О. Сухомлинського у вимірах ХХІ століття» розрахована для використання в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів за рахунок годин варіативної частини навчального плану.

Матеріали програми спецкурсу також можуть бути використані в організації та проведенні семінарів, тренінгів для управлінців усіх рівнів у галузі сучасної освіти.УДК 378:371.48+37.09.214

ББК 74.03+74.580.263© КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти», 2015


І. Пояснювальна записка
Сучасна стратегія розвитку освіти має враховувати реальні глобальні й локальні виклики, адекватні відповіді на які можливі лише на основі наукового державницького підходу, у філософсько-педагогічних вимірах ноології. Знання соціально-педагогічних, психолого-педагогічних, філософсько-культурологічних та інших передумов дозволяє грунтовно оцінити управлінську ситуацію і відшукати оптимальне рішення. У цьому контексті директорський досвід В.О.Сухомлинського може стати гідним орієнтиром у справі будівництва нової школи України ХХІ століття.

Змінюються наукові парадигми, практичні підходи й методи, а ідеї педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, який продовжив кращі традиції світової та вітчизняної педагогіки, залишаються актуальними. У травні 2013року у м. Франкфурт-на-Майні відбувся Другий Форум ректорів педагогічних університетів Європи, на якому була прийнята «Педагогічна Конституція Європи»: учасники заходу засвідчили високу повагу до України як до країни «глибокої педагогічної традиції (А.Макаренко, В.Сухомлинський), що має велике гуманітарне значення для народів Європи». За умови ноосферної кризи, коли культурні цінності руйнуються, традиції знищуються, ідеали піддаються викривленню, гуманістична педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського набуває величезної ваги.

У творах В.О.Сухомлинського яскраво простежуються знакові й значущі соціально-педагогічні ідеї. Ним, зокрема, одним із перших у вітчизняній педагогічній науці, розкрито педагогічний аспект соціалізації дитячої особистості. Одним із найважливіших завдань практичної та теоретичної діяльності Василя Олександровича Сухомлинського стає розвиток у дитини особистісного ставлення до оточуючого світу, розуміння своєї справи і відповідальності перед рідними, близькими, суспільством і перед своєю совістю, – через особисте й особистісне. Таким чином, здійснюється ґрунтовна, креативна, соціальна орієнтація дитини. У педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського поняття «соціалізація» розглядається переважно як процес прилучення особистості до суспільства з метою її гармонійного розвитку у творчій взаємодії з навколишнім світом.

Широкі соціальні зв'язки Школи Радості були спрямовані на особистісний розвиток і виховання кожної дитини, зміцнення її фізичного, інтелектуального, морального, психічного здоров'я, педагогічну підтримку та допомогу сім'ї. Павлиська школа на Кіровоградщині сприяла поширенню нових знань, педагогічному просвітництву, підвищенню культурно-освітнього рівня середовища. До шкільного життя постійно залучалися місцеві жителі, батьки, громадськість. Новаторські здобутки В.О.Сухомлинського — це і Школа Радості, і Школа під Блакитним Небом, і уроки мислення серед природи, і бесіди з людинознавства, і Батьківська школа, і психолого-педагогічний семінар, і свято Матері, і літературні мініатюри для дитячого читання, і мистецтво казкотерапії тощо. У педагогічній системі Павлиського вченого органічно поєдналися народні звичаї, класична педагогіка та власні новаторські творчі знахідки.

У цьому плані педагогічна спадщина – педагогіка Серця В.О.Сухомлинського набуває особливого значення у вимірах ХХІ століття.

Програма спецкурсу є авторською програмою, в основу якої покладені Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України на ХХІ століття, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2025 роки, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Основні орієнтири виховання учнів


1
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та інші документи, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

У програмі передбачено розгляд теоретичних і практичних питань щодо реалізації соціалізуючого потенціалу Павлиської Школи Радості, аксіологічних, ноологічних та державницьких вимірів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в сучасній школі третього тисячоліття.

Авторська програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, анотацію навчальних дисциплін, додатки, питання для самоконтролю, орієнтовну тематику випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації та список рекомендованої літератури.

Програма орієнтує менеджера освіти на роботу в умовах інноваційних змін із урахуванням креативної парадигми управління, основ освітнього менеджменту, самоменеджменту, мистецтва життєтворчості, педагогічної риторики.Метою курсу є оволодіння керівниками комплексом теоретичних знань, практичних умінь і ключових компетентностей щодо ефективного використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у контексті створення іміджу керівника школи, навчального закладу, культурно-освітнього простору України.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомлення з основними аксіологічними, ноологічними вимірами педагогічної спадщини- педагогіки Серця В.О.Сухомлинського;

 • визначення провідних напрямів соціалізації школи за управлінською методикою В. О. Сухомлинського;

 • засвоєння державницьких аспектів педагогіки Серця В.О.Сухомлинського;

 • формування здатності до креативної медіатворчості з позитивним педагогічним самовираженням;

 • розвиток педагогічної риторики керівника школи.

У результаті вивчення курсу керівник повинен знати:

 • загальнотеоретичні основи формування ноосферного світогляду учнів, громадянських та патріотичних цінностей особистості у вимірах сучасної ноології;

 • основні тенденції сучасного соціокультурного підходу до розвитку дитини;

 • основи теорії соціальних систем, загальні підходи до управління навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою;

 • ноосферний аспект педагогічної творчості В.О.Сухомлинського;

 • основи логокреації директора Павлиської Школи Мислення В.О.Сухомлинського.

У результаті вивчення курсу керівник повинен уміти: • діагностувати готовність працівників закладів освіти працювати в інтегративному традиційно-інноваційному режимі;

 • формувати харизматичну іміджеву культуру працівників закладів освіти;

 • упроваджувати у практику роботи школи класичні моделі соціалізації учнів;

 • визначати умови ефективної соціалізації учнів;

 • усвідомлювати соціокультурну роль педагога-новатора;

 • використовувати елементи кінопедагогіки, музейної педагогіки у вивченні творчої спадщини В.О.Сухомлинського;

 • володіти мистецтвом логокреації, педагогічної риторики В.О.Сухомлинського.

Програма розрахована на 72 години, з них 21 лекцій, 12 годин – семінар, 17 – практичні заняття, 22 – самостійна робота.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спецкурсу

«Педагогіка Серця В. О. Сухомлинського
у вимірах ХХІ століття»Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Очно-заочна форма

Усього

у тому числі

Л

С

Пр.

Всього ауд.

С.р.

Настановче заняття

1

11
Вхідне діагностування

11

1
1. Системно-ціннісний підхід до педагогіки Серця В.О.Сухомлинського. Аксіологічні виміри педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

18

8

4

2

14

4

Нове педагогічне мислення В.О.Сухомлинського. Від авторитаризму до педагогіки співробітництва. Вплив моральних цінностей на формування світогляду учнів
4

2
6
Розвиток громадянських та патріотичних цінностей учнів
2

1

2

5
Гармонія етики та естетики в системі навчання і виховання Школи Радості В.О.Сухомлинського.
2

1
3
2. Соціалізуючий потенціал Школи Радості В.О.Сухомлинського.

24

8

4

4

16

8

З арсеналу педагогіки серця В.О.Сухомлинського. Провідні напрями соціалізації Школи Радості.
2

1

1

4
Соціокультурний підхід до розвитку дитини. Виховний ідеал В.О.Сухомлинського.
2

1

1

4
Уроки мислення і красномовства як основа формування культури творчої особистості.
2

1

1

4
Соціокультурна роль педагога (культура спілкування з учнем, батьками, колегами, із громадськістю).
2

1

1

4


3. Державницькі виміри педагогіки Серця В.О.Сухомлинського. Вибір стратегії сучасної української педагогіки

20

4

4

4

12

8

Ноосферний аспект педагогічної творчості В.О.Сухомлинського-директора. Повернення до ідеалу Любові і Добра.
2

2

2

6
Директор школи – креативний керівник навчально-виховної роботи, істинна еліта суспільства
1

1

1

3
Павлиська школа сьогодні: здобутки та перспективи.
1

1

1

3
Вихідне діагностування, захист проектів

86

6

2

Всього

72

21

12

17

50

22


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

«Педагогіка серця В. О. Сухомлинського у вимірах ХХІ століття»Назва теми

Мета

Короткий зміст

1.

Системно-ціннісний підхід до педагогіки Серця В.О.Сухомлинського.

Аксіологічні виміри педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Розкриття змісту понять «аксіологія», «моральні цінності», «моральне виховання», «етико-естетичне виховання», «громадянськість та патріотизм», «мисленнєво-мовленнєва культура», «культура праці».

Лекційне заняття 1. Нове педагогічне мислення В.О.Сухомлинського. Від авторитаризму до педагогіки спів робітництва. Вплив моральних цінностей на формування світогляду учнів.

В.О. Сухомлинський – талановитий педагог-мораліст, який у всебічному розвиткові особистості надавав особливу увагу формуванню світоглядної стійкості, незламності, моральності, любові до Батьківщини, патріотичної вірності, мужності, непримиренності до ворога, волі до перемоги, працелюбності, любові до матері, природи, книги, мови.

Особливості та єдність методів морального виховання, спонукання до активного виявлення думки і морального почуття у праці видатного українського педагога-гуманіста «Духовний світ школяра».

Книга «Сто порад учителеві»: аналіз ролі самовиховання у моральній сфері, мистецтво учителя зробити доброчесність привабливою, поради учителям владарювати над душею дитини, книжкою, розумом, переконаннями.

Про моральні звички та ідеї як переконання у книзі «Серце віддаю дітям» (розділ «Становлення моральності. Народження громадянина»).

Самостійна робота. Шляхи підготовки до свідомого життєвого вибору (любов до людей, до праці, виховання в колективі).

Авторська концепція В.О.Сухомлинського щодо особливостей взаємозв’язку мислення і почуттів у дітей молодшого шкільного віку, у підлітковому віці, у ранній юності; розвиток почуттів молодших школярів на основі передових суспільних поглядів.Семінарське заняття. Система керування моральним вихованням у сучасній школі: реалізація «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Практична робота. Конструювання ціннісних ситуацій в освітньому процесі навчального закладу. Стаття В.О.Сухомлинського «Батьківська педагогіка».

Моральні цінності сім’ї (роль матері та батька у вихованні особистості). Скласти програму шкільного факультативного курсу «Історія моєї сім’ї» (орієнтовний варіант програми – додаток1).


Лекційне заняття 2. Розвиток громадянських та патріотичних цінностей учнів.

Громадянське та патріотичне виховання учнів – пріоритет у виховній системі В.О. Сухомлинського.

Особливості формування громадянських та патріотичних цінностей учнів у працях «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Духовний світ школяра», «Як виховати справжню людину», «Народження громадянина» тощо.

Статті В.О. Сухомлинського, присвячені умовам громадянського та патріотичного виховання учнів: «Про деякі сторони виховання радянського патріотизму», «Народження добра», «З чого починається громадянин», «Виховання обов’язку», «Гартуймо звитяжців» тощо.Семінарське заняття. Ідеал громадянського виховання В.О.Сухомлинського.

Складові ідеалу громадянського виховання у статтях видатного педагога «Щастя, ідеали, релігія» та ««Моя педагогічна віра».Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток2). Чому тема патріотизму, громадянськості є провідною для В.О.Сухомлинського? За допомогою чого педагог торкається до серця кожної дитини, формуючи патріотичні та громадянські цінності?


Лекційне заняття 3. Гармонія етики та естетики в системі навчання і виховання Школи Радості В.О.Сухомлинського.

Теоретико-методичне відображення етичних поглядів педагога в роботах «Почуття підлітків», «Дружба підлітків», «Моральні переконання та ідеали юнаків і дівчат».

Джерела естетичних почуттів, природи і краси, роль мистецтва, музики, живопису, красномовства в розвиткові духовного життя особистості громадянина: «Естетичне виховання і культура почуттів» (книга «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості»), « Естетичні почуття молодших школярів», «Значення естетичного почуття в моральному житті юнаків та дівчат» (книга «Духовний світ школяра»), «Ставлення до краси в природі і суспільстві» (книга «Як виховати справжню людину»), «Наш куточок краси» (книга «Серце віддаю дітям»), «Емоційне і естетичне виховання» (книга «Народження громадянина»).

Цінності етико-естетичного виховання учнів, відображені у статтях В.О. Сухомлинського: «Щоб душа не була пустою», «Педагогіка серця», «Не бійтеся бути ласкавими», «Обережно, дитина!», «Ми продовжуємо себе в дітях», «Лист про педагогічну етику», «Труд душі», «Чистота і благородство» тощо.Самостійна робота. Педагогічна риторика: В. О. Сухомлинський про мистецтво Слова педагога. Енергія добра та творення учительського Слова. Аналіз основних положень статті Г.М.Сагач «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова В.О.Сухомлинського: мистецтво авторської казкотерапії» (додаток 3). Написати авторські казки, скласти альбом казок учнів та вчителів.

Семінарське заняття. Роль творчості як могутнього стимулу духовного життя. Казкотерапія як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій учнів (аналіз книг педагога «Вогнегривий коник», «Одна сім’я», «Квітка сонця», «Гаряча квітка», «Вічна тополя», «Казки школи під голубим небом», «Чиста криниця») (додаток 4).

Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток 5). Які принципи педагогічної риторики використовує В.О.Сухомлинський, розповідаючи учням казки? Чому любов до дітей Учитель учителів уважає «найпершою справою»?

Педагогічний аналіз книги «Сто порад учителеві»: «Знання і участь у громадському житті», «Як разом із сім’єю керувати дитячою працею», «Як створити трудові відносини всередині шкільного колективу», «Як готувати матір і батька до шкільно-сімейного виховання своїх дітей», «Як добитися, щоб батько і мати як вихователі виступали в єдності», «Як поглиблювати виховну роботу з батьками в міру росту й розвитку дитини», «Як разом з батьками виховувати майбутніх матерів і батьків», «Як виховувати повагу до жінки – дівчини, матері», «Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця», «Як працею облагороджувати серце, виховувати людяність», «Якою ж має бути школа виховання почуттів?», «Колектив як знаряддя виховання», «Оберігайте своїх вихованців од марнослів’я», «Як планувати виховну роботу», «Як проводити виховну бесіду з колективом».


2.

Соціалізуючий потенціал Школи Радості В.О.Сухомлинського

Визначення сутності поняття «соціалізація», «соціокультурний підхід у вихованні»,
«соціокультурний простір школи». Розробка моделі соціалізуючого освітнього простору.

Лекційне заняття 1. З арсеналу педагогіки Серця В. О. Сухомлинського. Провідні напрями соціалізації школи під Блакитним Небом В.О. Сухомлинського: навчально-пізнавальна діяльність, суспільно-корисна праця, екологічна культура, культура здоров’я, колективізм, батьківська педагогіка.

Аналіз напрямів соціалізації школи В.О. Сухомлинського у працях: «Трудове виховання і всебічний розвиток особистості» (книга «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості»), «Праця, як елемент духовного життя юнаків та дівчат» (книга «Духовний світ школяра»), «Процес соціалізації», «Трудове життя колективу як одна з найважливіших передумов формування виховного впливу колективу на особистість» (книга «Методика виховання колективу»), «Дайте дитині радість розумової праці, радість успіху в навчанні», «Праця, одухотворена благородними почуттями» (книга «Серце віддаю дітям»), «Наша праця і відпочинок під час канікул», «Рука і розум» (книга «Народження громадянина»).Самостійна робота. Шляхи реалізації досвіду В.О.Сухомлинського у практиці соціального виховання (додаток 6). Вірш М.Т. Рильського «Троянди і виноград».

Роль праці в духовному житті підлітка: статті «Праця у всебічному розвитку особистості», «Звичка працювати», «Праця й краса», «Праця і виховання волі» (книга «Листи до сина»).Семінарське заняття. Традиції й інновації в підготовці учнівської молоді до професійного життя, до осмислення «сродної праці».

Аналіз засад трудового виховання у статтях В.О.Сухомлинського «Принципи трудового виховання», «Трудове навчання», «Виховання і розвиток здібностей, нахилів і покликання», «Роль ручної праці у всебічному розвиткові особистості» (книга «Павлиська середня школа»).Практична робота. Розробка моделі соціалізуючого культурно-освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського (додаток 7).

Лекційне заняття 2. Соціокультурний підхід до розвитку дитини. Виховний ідеал В.О.Сухомлинського.

Виховний ідеал В.О. Сухомлинського у книгах «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Як виховати справжню людину» (розділ «Виховання високих моральних якостей і норм поведінки»), «Народження громадянина» (розділ «Становлення моральності. Народження громадянина») тощо.

Шкільний колектив як осередок соціокультурного виховання («Принципи виховання шкільного колективу», «Ідейно-громадянська основа колективу», «Формування виховного впливу колективу на особистість», «Виховання ідеальних уявлень про красу поведінки. Формування самооцінки й рівня домагань», «Мудра влада педагога над особистістю й колективом» у книзі «Методика виховання колективу»).

Самостійна робота. Виховання творчої особистості у сучасних соціокультурних умовах. Екологічна культура думки, слова, серця, дії учнів.

Семінарське заняття. Мистецтво як засіб соціокультурного виховання. ЗМІ у системі соціального розвитку особистості. Розробка факультативів та спецкурсів з медіаосвітнім компонентом соціалізуючого напряму.

Практична робота. Елементи театральної педагогіки у виховній системі В.О.Сухомлинського.

Створення сценаріїв сучасних шкільних свят типу традиційних заходів Павлиської школи: «Свято урожаю», «Свято першого хліба», «Свято казки», «Свято книги», «Свято квітів», «Казки під голубим небом» та ін..Лекційне заняття 3. Уроки мислення і красномовства як основа формування культури творчої особистості.

Інтелектуальний і мовленнєвий розвиток виховання культури думки і слова особистості – класичний спадок великого педагога-мислителя, філософа освіти і виховання, талановитого вихователя-практика, письменника, засновника Павлиської Школи Мислення і Школи Радості.

Втілення ідей В.О. Сухомлинського у працях: «Розумове виховання і всебічний розвиток особистості» (книга «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості»), «Думки і інтереси, прагнення молодших школярів», «Пізнавальні інтереси підлітків і формування матеріалістичного світогляду», «Розумова і мовна діяльність підлітків», «Особливості мислення і мови в юнацькі роки» (книга «Духовний світ школяра»).
Самостійна робота. Впровадження елементів метапредметного навчання в систему роботи сучасної школи. Досвід Павлиської щколи з використання міжпредметних зв’язків у навчанні та вихованні гармонійно розвинутих учнів.

Семінарське заняття. Розвиток культури позитивного мислення сучасних школярів: досвід педагогічного колективу В.О.Сухомлинського.

Проаналізувати та осмислити «Аналіз роботи педагогічного колективу за 1968/1969 н.р.» (додаток 8). Які методи та форми використовував Павлиський колектив, вирішуючи поставлені педагогічні проблеми?Практична робота. Розроблення системи уроків мислення та красномовства за інтеграційним принципом.Лекційне заняття 4. Соціокультурна роль педагога (культура спілкування з учнем, батьками, колегами, зв’язки з громадськістю).

Великий педагог – гуманіст В.О. Сухомлинський як талановитий Педагог – комунікатор, творець Педагогіки Серця, майстер діалогу, полілогу.Самостійна робота. Принципи соціального виховання психолога Л.С.Виготського в педагогіці Серця В.О.Сухомлинського.

Соціально-педагогічне партнерство у Павлиській школі. Аналіз статті доктора педагогічних наук, випускниці Павлиської школи В. Г. Риндак « Педагогічне зло. Витоки, наслідки, попередження» (додаток 9).Практична робота.

Розробити план однієї із форм педагогічної роботи у Павлиській школі: «Школа педагогічної культури», «Школа педагогічної майстерності», «Індивідуальна творча лабораторія», «Школа педагогічного досвіду».

Педагогічний аналіз книги «Сто порад учителеві»: «Як розподілити розумову працю школярів за порами року», «Виховуйте трудовими захопленнями», «Як у дошкільний період вивчати мислення дітей», «Як розвивати мислення й розумові сили дітей», «Хто і що виховує дитину», «Що робити, щоб дітям хотілося добре вчитися», «Як колектив стає засобом всебічного розвитку особистості», «Різновікові колективи не можна будувати на пустому місці», «За яких умов колектив успішно виконує свою функцію вихователя особистості», «У чому полягає самодіяльність колективу».

3.

Державницькі виміри педагогіки серця В.О.Сухомлинського.

Вибір стратегії сучасної української педагогіки.

Характеристика ноосферного аспекту педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського. Формування навичок розробки соціально-педагогічного портрету сучасного керівника школи

Лекційне заняття 1. Ноосферний аспект педагогічної творчості В.О.Сухомлинського-директора. Повернення до ідеалів Любові і Добра,Мудрості та Дії.

В.О. Сухомлинський – великий педагог-новатор ХХ ст., класик української педагогічної думки і практики, який, з одного боку, був вкорінений у вимоги свого ідеологізованого, політизованого часу, а, з другого боку, випередив свій тоталітарний час на багато десятиліть, як яскравий, видатний ноосферний педагог-мислитель. Харизматична особистість великого Добротворця з Павлиша, всесвітньо визнаного педагога, який створив Педагогіку Серця, як продовження Філософії Серця геніального Г.С. Сковороди.

Педагогічна Казка мудрості, добра, краси під блакитними небесами України – ноосферний подарунок В.О.Сухо-млинського.

Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Сонце Сухомлинського» (додаток 10). Чому автори фільму використовують образ Сонця, характеризуючи значимість особистості педагога для нащадків?

Самостійна робота. Пасіонарна педагогіка Серця В.О.Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття. Педагогічна Конституція Європи: свідчення високої поваги до України як до країни «глибокої педагогічної традиції,що має високе гуманітарне значення для народів Європи» в умовах викликів ХХІ століття (додаток 11).

Семінарське заняття. Інтернаціолізація досвіду Добротворя з Павлиша: Україна, Європа, Китай тощо.

Практична робота. Круглий стіл «Виклики часу та вибір стратегії виховання».

Переглянути відеоролик «Серце віддають дітям» (додаток 12). Аналізуючи інтерв'ю відомих педагогів, визначити "рецепт" успішності педагогічної діяльності кожного з них.Лекційне заняття 2. Директор школи – креативний керівник навчально-виховної роботи, істинна еліта суспільства. Керівництво педагогічним процесом, школа педагогічної культури і педагогічної майстерності.

В.О. Сухомлинський – один із найталановитіших директорів школи України, колишнього СРСР, Європи і світу, який вписав своє ім’я золотими літерами у Педагогічний Літопис України і світу. Книги В.О. Сухомлинського «Методика виховання колективу»: директор – учителі – учні – батьківська громада – соціум – держава; «Павлиська середня школа»: «Дружний педагогічний колектив – запорука успіху навчально-виховної роботи», «Матеріальна база школи і обстановка, що заохочує дітей».Самостійна робота. Соціально-педагогічний портрет сучасного керівника школи через призму досвіду В.О.Сухомлинського.

В.О. Сухомлинський як керівник навчально-виховного процесу, його натхненник, талановитий організатор – майстер, педагогічний ідеал для кількох поколінь українських директорів шкіл – капітанів освітянського корабля Педагогічної Мрії, яка здійснилася любов’ю, трудами, самопожертвою. Книга «Розмова з молодим директором» як управлінський алгоритм відомого педагога.Семінарське заняття. Мистецтво творення культурно-освітнього простору школи. «Зовнішній» та «внутрішній» імідж Павлиської Школи.

Аналіз окремих розділів книги «Павлиська середня школа»: «Роздуми про керівництво школою», «Наші вчителі, вихователі», «Наші традиції» тощо.Практична робота. Аналіз дисертації В.О.Сухомлинського: складові діяльності керівника школи (додаток13). Складіть педагогічний літопис видатних керівників шкіл України, Вашого регіону за останні 100 років.


Лекційне заняття 3. Павлиська школа сьогодні: здобутки та перспективи.

Актуальність статей В.О. Сухомлинського: «Учитель і діти», «Народний учитель», «Нагорода за добро», «Слово до спадкоємця», «Могутній вихователь» .Самостійна робота. Музейна педагогіка. Педагогіко-меморіальний музей В.О.Сухомлинського у Павлиші. Діяльність педагогічних клубів «З поглядом у майбутнє» та «Ми – сухомлиністи».

Скласти текст-настанову молодому педагогові та новопризначеному керівнику школи.Семінарське заняття. Школа Радості В.О.Сухомлинського як педагогічна модель.

Кінопедагогіка. Переглянути відеофільм «Школа під блакитним небом» (реж. Т.Ульянич) (додаток 14). Визначить місію Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського (м. Київ). Які ідеї педагога з Павлиша знайли своє відображення у педагогічній діяльності відомого навчального закладу України?

Практична робота. Створення відеофільму «Школа на шляху до освіти майбутнього». Назвіть кращі школи Вашого регіону, області, які ідуть слідами В.О.Сухомлинського, розвивають його ідеали у нових умовах(додаток 15).

Педагогічний аналіз книги «Сто порад учителеві»: «Турбуйтеся про те, щоб ваші вихованці були і вихователями», «Як донести до розуму й серця підлітків і юнацтва дух сучасності», «Що таке покликання до праці вчителя? Як воно формується?», «Про здоров’я і повноту духовного життя вчителя. Кілька слів про радість праці», «Будьте доброзичливими!», «Поради вчителеві, який починає працювати в школі», «Як виховувати вміння підкорятися й керувати».


Питання для самоконтролю


 1. Розкрийте зміст понять «аксіологія», «ноологія», «моральні цінності», «моральне виховання», «етико-естетичне виховання», «громадянськість та патріотизм», «культурно-освітній простір школи».

 2. Визначте аксіологічні виміри педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

 3. За яким принципом конструює ціннісні ситуації в освітньому процесі навчального закладу В.О.Сухомлинський?

 4. Якою є роль матері та батька у вихованні особистості, на думку педагога-гуманіста?

 5. Назвіть особливості формування громадянських та патріотичних цінностей учнів.

 6. У чому полягає ідеал громадянського виховання В.О.Сухомлинського?

 7. У чому полягає цінність етико-естетичного виховання учнів?

 8. Назвіть основні принципи логокреації, казкотерапії В.О.Сухомлинського.

 9. Визначіть провідні напрями соціалізації школи В.О.Сухомлинського.

 10. Що залишилось, а що ми втратили, на Вашу думку, в сучасних моделях соціалізуючого освітнього простору з досвіду В.О.Сухомлинського?

 11. За яким принципом побудовані уроки мислення відомого педагога?

 12. Назвіть основні принципи виховання особистості у сучасних соціокультурних умовах.

 13. З якою метою В.О.Сухомлинський використовує у педагогічній практиці елементи театральної педагогіки?

 14. У чому полягає соціальна роль педагога?

 15. Які принципи соціального виховання психолога Л. С. Виготського відображені у педагогіці В.О.Сухомлинського?

 16. Охарактеризуйте ноосферний аспект педагогічної творчості В.О.Сухомлинського.

 17. Охарактеризуйте соціально-педагогічний портрет сучасного креативного керівника школи через призму досвіду В.О.Сухомлинського.

 18. Назвіть складові «зовнішнього» та «внутрішнього» іміджу Павлиської Школи Радості.

 19. Дайте характеристику складовим діяльності ефективного керівника школи.

 20. Чому європейські педагоги визначили педагогіку В.О.Сухомлинського як «педагогічну традицію, що має високе гуманітарне значення для народів Європи»?

 21. Розкрийте ціннісні засади української родини.

 22. Опишіть функції директора школи крізь призму педагогіки Серця В.О.Сухомлинського.

 23. Визначіть роль ідеології в системі цінностей виховання, навчання, управління освітнім закладом.

 24. Опишіть валео-екологічний аспект змісту виховання за системою В.О.Сухомлинського і на рівні вимог ХХІ століття.

 25. Опишіть способи, методи морального гарту серця за В.О.Сухомлинським.Орієнтовна тематика
випускних робіт, статей, проектів


для самостійної діяльності слухачів курів підвищення кваліфікації


 1. Управління процесом соціалізації учнів в сільській школі на основі педагогіки Серця В.О.Сухомлинського.

 2. Використання спадщини В.О.Сухомлинського в управлінні сучасним навчальним закладом.

 3. Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у формуванні вчительського колективу.

 4. Відтворення спадщини В.О.Сухомлинського у сучасній системі громадянського, патріотичного виховання дітей.

 5. Особистісно-діяльнісний підхід у гуманістичній педагогіці В.О.Сухомлинського.

 6. Організація самоосвітньої роботи педагогів у Павлиській школі.

 7. Розвиток харизматичної особистості вчителя у педагогіці Серця В.О.Сухомлинського.

 8. Розвиток професійної компетентності вчителя: досвід В.О.Сухомлинського.

 9. Формування творчого педагогічного мислення в контексті педагогіки В.О.Сухомлинського.

 10. Психолого-педагогічна культура вчителя – основа гуманізації навчально-виховного процесу в школі.

 11. Системний підхід до навчання та виховання у школі В.О.Сухомлинського.

 12. Цінності як основа системи виховання учня навчального закладу: досвід В.О.Сухомлинського.

 13. Модель соціалізуючого освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського.

 14. Керівник школи як організатор навчально-виховної роботи: основні тези дисертації В.О.Сухомлинського.

 15. Педагогічна риторика В.О.Сухомлинського: мистецтво логокреації (казкотерапії).

 16. Повернення до ідеалів Любові і Добра, Мудрості і Дії у педагогіці Серця В.О.Сухомлинського і сучасність.

 17. Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки у вимірах ноології.

 18. Інформативна функція процесу навчання і виховання: роль мас-медіа в культурно-освітньому просторі.

 19. Нове педагогічне мислення В.О.Сухомлинського та сучасність.

 20. Педагогічне добро і педагогічне зло за В.О.Сухомлинським і В.Г.Риндак.Список додатків
(на диску) 1. Програма шкільного факультативного курсу «Історія моєї сім’ї» (орієнтовний варіант програми).

 2. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям»

 3. Стаття «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова В.О.Сухомлинського : мистецтво авторської казкотерапії» (автор- д. пед. н., професор Г. М. Сагач) .

 4. Збірка «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова: мистецтво авторської казкотерапії» (укладачі Сагач Г. М., Кузьміч Т. О.).

 5. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям».

 6. «Управління процесом соціалізації у сільській школі на основі педагогіки В.Сухомлинського (з досвіду роботи педагогічного колективу Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великолепетиського району Херсонської області).

 7. Модель соціалізуючого культурно-освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського (автор Кузьміч Т.О.).

 8. «Аналіз роботи педагогічного колективу Павлиської школи за 1968/1969 н.р.».

 9. Стаття «Педагогічне зло. Витоки, наслідки, попередження» (автор – д. пед. наук, професор, випускниця Павлиської школи В. Г. Риндак).

 10. Фрагмент фільму «Сонце Сухомлинського».

 11. Педагогічна Конституція Європи.

 12. Відеоролик «Серце віддають дітям».

 13. Стаття «Директор школи як керівник навчально-виховної роботи

(педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського) (автор – к. пед. н. Кузьміч Т.О.).

 1. Відеофільм «Школа під блакитним небом».

 2. Відеофільм «Простір щасливого дитинства Школи радості В.О.Сухомлинського»

Список використаної літератури


 1. Бех І. Д. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського / І. Д. Бех // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 7-8.

 2. Бех І. Д. Основоположник науки про вищі духовні переживання і цінності: принцип міжособистісної спільномірності В. Сухомлинського у вирішенні проблеми толерантності / І. Д. Бех // Освіта. – 2014. – № 42. – С. 3.

 3. Богуш А. Витоки виховання мовної особистості вчителя у спадщині В. О. Сухомлинського / А. Богуш // Початкова школа. – 2003. – № 9. – С. 12-14.

 4. Богуш А. М. Культурологічна парадигма в спадщині В. О. Сухомлинського / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 5-12.

 5. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М. : «Мысль», 1974. – Т. 1. – 452 с.

 6. Зязюн И. А. Морально-эстетические взгляды В. А. Сухомлинского / И. А. Зязюн, Е. Г. Родчанин. – Киев, 1980. – 144 с.

 7. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

 8. Калініченко Н.А. Розвиток принципів трудового виховання в.О.Сухомлинського в сучасній школі / Н.А.Калініченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2 – С.14-20.

 9. Калініченко Н.А. Сучасники В.О.Сухомлинського / Н.А.Калініченко, Г.М. Перебийніс. – Кіровоград: Народне слово, 1998. – 260с.

 10. Кокеріль А. В. О. Сухомлинський. Гуманізм в радянській школі / А. Кокеріль. – АКД., 1997.

 11. Кремень В. Г. Василь Олександрович Сухомлинський і сучасна педагогічна наука / В. Г. Кремень // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2013. – № 2-3. – С. 14-16.

 12. Кремень В. Г. Діалог із сучасністю: абсолютне звучання / В. Г. Кремень // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 5.

 13. Савченко О. Я. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 1-3.

 14. Сагач Г. М. В. О. Сухомлинський про мистецтво слова педагога / Г. М. Сагач // Слово животворяще (духовні засади педагогічної риторики) : навчальний посібник з педагогічної риторики для вищих і середніх навчальних закладів України / Г. М. Сагач. – К. : Пошук, 2000. – С. 215-223.

 15. Сагач Г. М. Духовні засади педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Г. М. Сагач // Слово животворяще (духовні засади педагогічної риторики) : навчальний посібник з педагогічної риторики для вищих і середніх навчальних закладів України / Г. М. Сагач. – К. : Пошук, 2000. – С. 209-214.

 16. Соловейчик С. Л. Рассказывайте о Сухомлинском / С. Л. Соловейчик // Юность. – 1971. – № 4. – С. 75-85.

 17. Сухомлинська О. Думки В. О. Сухомлинського про здоров'я дітей в історичній перспективі / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 3-7.

 18. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу : науково-популярне видання / О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 124 с.

 19. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського як педагогічний проект / О. В. Сухомлинська // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 6-7.

 20. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К., 1977.

 21. Сяо Су. Використання досвіду В.О.Сухомлинського в Китаї / Су Сяо // Освіта України. – 1998. – 7 жовт. – С.7.

 22. Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Б. С. Тартаковский. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 272 с.

 23. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського педагога / Акад. пед.. наук України та ін. – К., 1993. – 104с.


Навчально-методичне видання

ПРОГРАМА

спецкурсу для слухачів курсів

підвищення кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів
«Педагогіка серця В. О. Сухомлинського
у вимірах ХХІ століття»

(очно-заочна форма, 72 год.)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал