Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Скачати 354.09 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір354.09 Kb.
ТипПрограма
Робоча програма розроблена

згідно з формою № Н - 3.04,

затвердженою Наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

__________________О.А. Опалов

«____» ___________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Іноваційний розвиток підприємства»

спеціальність 8.03050401

«Економіка підприємства»
Факультет економіки та менеджменту

Житомир − 2014 рік

Робоча програма складена на основі: тимчасової навчальної програми «Інноваційний розвиток підприємства», 2014 спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства».


Розробник: Грабчук І.Ф., доцент кафедри економіки підприємства, к. е. н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «30» серпня 2014 року № 1 .

Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ (Ткачук В.І.)
«____» ________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова _______________________________________________ (Швець Т.В.)


«____» ________________ 2014 року


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 3,0


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»За вибором

ВНЗСпеціальність

8.03050401 «Економіка підприємства»Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат)

Семестр

Загальна кількість годин − 108


-

10

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3сам. роб. студ. − 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


18 год.

- год.

Практичні, семінарські

30 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

60 год.

- год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

80

-

Вид контролю:

екзамен

-


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах.

Завданнями дисципліни є:

 • вивчення понятійного апарата дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»;

 • освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства;

 • вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства;

 • оцінювання результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства;

 • набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси забезпечення інноваційного розвитку підприємства за умов глобалізації економіки.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка підприємства, економічна теорія, фінанси, маркетинг, менеджмент, макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна економіка.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу;

 • методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку підприємства;

 • світовий досвід державної підтримки інноваційного розвитку підприємства, методи та моделі його державного регулювання;

 • стратегії виходу підприємств із кризового стану на основі впровадження інновацій;

 • інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

 • імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;

 • основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.Уміти:

 • обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку підприємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

 • збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної продукції підприємства;

 • оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

 • розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

 • ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень;

 • економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства. 1. Структура навчальної дисципліни

п/п


Назви модулів, змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма навчання

Всьо

го


Лекції

Практ

Самост

Модуль 1. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 1. Основи інноваційного розвитку підприємства

Тема 1

Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства.

10

2

2

6

Тема 2

Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком у підприємстві.

12

2

4

6

Тема 3

Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства.

12

2

4

6

Тема 4

Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз

12

2

4

6

Тема 5

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

12

2

4

6
Разом за змістовний модуль 1

58

10

18

30

Модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 2. Розроблення інноваційної стратегії та оцінка її ефективності в умовах підприємства

Тема 6

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства.

10

2

2

6

Тема 7

Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства

12

2

2

8

Тема 8

Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: розробка концепції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.

14

2

4

8

Тема 9

Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства

14

2

4

8Разом за змістовний модуль 2


50

8

12

30

Всього

108

18

30

604. Теми лекцій та їх короткий зміст

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 1. Основи інноваційного розвитку підприємства

1

Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства. Передумови виникнення інноваційних теорій економічного розвитку. Еволюція парадигми економічного розвитку підприємства.

2

-

2

Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток підприємства. Поняття інновації, інноваційної діяльності, інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Етапи виникнення інновації. Типи шляхів економічного розвитку підприємства. Принципи інноваційного розвитку. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Методи управління інноваційним розвитком на макрорівні. Функції управління інноваційним розвитком на мікрорівні. Система управління інноваційним розвитком.

2

-

3

Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств. Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства.

2

-

4

Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні умови появи інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.

2

-

5

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Система механізмів інвестування інновацій. Механізми мобілізації власних коштів. Механізми мобілізації позичкових коштів. Механізми мобілізації залучених коштів.

2

-
Разом за змістовний модуль 1

10

-

Модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 2. Розроблення інноваційної стратегії та оцінка її ефективності в умовах підприємства

6

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Особливості розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії інноваційного розвитку. Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії.

2

-

7

Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку. Складові загальноекономічної стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія стратегій розвитку підприємства. Принцип паралельності розроблення інвестиційної і маркетингової стратегій інноваційного розвитку. Принципи, етапи та критерії розроблення інвестиційної стратегії інноваційного розвитку.

2

-

8

Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: розробка концепції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.

2-

9

Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства

Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів доходу у порівнянні з аналогом; оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну корисного використання; застосування системи оціночних показників, які враховують інтереси різних учасників інноваційного  проекту; розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та експлуатації нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал2

-Разом за змістовний модуль 2


8

-Всього


18

-


5. Теми практичних занять та їх короткий зміст

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 1. Основи інноваційного розвитку підприємства

1

Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства. Передумови виникнення інноваційних теорій економічного розвитку. Еволюція парадигми економічного розвитку підприємства.

Розв’язок тестів.

2

-

2

Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток підприємства. Поняття інновації, інноваційної діяльності, інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Етапи виникнення інновації. Типи шляхів економічного розвитку підприємства. Принципи інноваційного розвитку. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Методи управління інноваційним розвитком на макрорівні. Функції управління інноваційним розвитком на мікрорівні. Система управління інноваційним розвитком.

Розв’язок тестів і задач.

4

-

3

Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств. Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства.

Розв’язок тестів і задач.

4

-

4

Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні умови появи інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.

Розв’язок тестів і задач.

4

-

5

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Система механізмів інвестування інновацій. Механізми мобілізації власних коштів. Механізми мобілізації позичкових коштів. Механізми мобілізації залучених коштів.

Розв’язок тестів і задач.

4

-
Разом за змістовний модуль 1

18

-

Модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 2. Розроблення інноваційної стратегії та оцінка її ефективності в умовах підприємства

6

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Особливості розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії інноваційного розвитку. Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії.

Розв’язок тестів і задач.

2

-

7

Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку. Складові загальноекономічної стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія стратегій розвитку підприємства. Принцип паралельності розроблення інвестиційної і маркетингової стратегій інноваційного розвитку. Принципи, етапи та критерії розроблення інвестиційної стратегії інноваційного розвитку.

Розв’язок тестів і задач.

2

-

8

Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: розробка концепції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.

Розв’язок тестів і задач.

4-

9

Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства

Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів доходу у порівнянні з аналогом; оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну корисного використання; застосування системи оціночних показників, які враховують інтереси різних учасників інноваційного  проекту; розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та експлуатації нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал.Розв’язок тестів і задач.

4

-Разом за змістовний модуль 2


12

-Всього


30

-


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 1. Основи інноваційного розвитку підприємства

1

Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства. Значення інноваційного розвитку для формування сучасної моделі економічного зростання національної економіки України. Засоби державного впливу на ефективність інноваційних процесів у підприємстві. Методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємства. Формування національної моделі регулювання інноваційної діяльності. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, особливості інноваційного розвитку в провідних країнах. Розв’язок тестів.

6

-

2

Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток підприємства. Зміст поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень то розвиток конкуренції. Основні принципи, методи і форми управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями. Еволюція розвитку теорій інноваційної діяльності. Практичне значення класифікації інновацій. Виокремлення інновацій за різними ознаками, типами та функціями. Класифікація нових продуктів з погляду виробників і споживачів. Основні критерії класифікації інновацій. Поняття життєвого циклу інновацій. Основні закономірності зміни стадій життєвого циклу. Алгоритм передачі новацій. Дифузія інновацій. Сфера інноваційної діяльності. Основні чинники, що впливають на інноваційну діяльність.

Поняття інноваційної інфраструктури та її склад. Притаманні властивості інноваційної інфраструктури.Розв’язок тестів і задач.

6

-

3

Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств. Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства. Сутність, етапи та принципова схема вибору напрямків інноваційного розвитку. Особливості управління вибором напрямків інноваційного розвитку. Рекомендації з вибору напрямків розвитку за сферою їх застосування. Модель вибору напрямків інноваційного розвитку. Змістовна характеристика інноваційної політики. Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики. Принципи формування інноваційної політики. Порядок розроблення інноваційної політики. Поняття інноваційної стратегії підприємства. Наступальні, захисні, імітаційна, залежна, традиційна, «за нагодою» стратегія, їх сутність та різновиди. Завдання щодо розроблення інноваційної стратегії. Прийняття стратегічних рішень на альтернативній основі. Поняття виробничо-технічного та інноваційного потенціалу підприємства. Структура інноваційного потенціалу. Чинники, що впливають на інноваційний потенціал.

Розв’язок тестів і задач.

6

-

4

Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні умови появи інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.

Розв’язок тестів і задач.

6

-

5

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Система механізмів інвестування інновацій. Механізми мобілізації власних коштів. Механізми мобілізації позичкових коштів. Механізми мобілізації залучених коштів.

Розв’язок тестів і задач.

6

-
Разом за змістовний модуль 1

30

-

Модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства

Змістовний модуль 2. Розроблення інноваційної стратегії та оцінка її ефективності в умовах підприємства

6

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Особливості розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії інноваційного розвитку. Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії. Аналіз інноваційних можливостей організації: оцінка інноваційного середовища; стан інноваційного, науково-технічного потенціалу; аналіз параметрів впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, аналіз ресурсних та інвестиційних можливостей; оцінка технологій та виробничих процесів щодо їх здатності до впровадження новацій; оцінка соціально-організаційних можливостей.

Аналіз конкурентних переваг організації. Система планування інновацій, сутність і основні види. Науково-технічне прогнозування. Сутність проектного управління. Організаційно-технологічна підготовка виробництва новацій. Організація НДДКР. Аналіз і прогнозування науково-технічного і організаційно-технологічного рівня виробництва. Управління якістю і конкурентоспроможністю нової продукції. Управління витратами в інноваційній діяльності. Склад і структура інноваційних витрат, їх зв'язок із стратегією інноваційних змін. Класифікація витрат на інновації за типами інноваційної діяльності, джерелами її фінансування. Облік витрат за стадіями інноваційного циклу.Розв’язок тестів і задач.

6

-

7

Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку. Складові загальноекономічної стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія стратегій розвитку підприємства. Принцип паралельності розроблення інвестиційної і маркетингової стратегій інноваційного розвитку. Принципи, етапи та критерії розроблення інвестиційної стратегії інноваційного розвитку.

Розв’язок тестів і задач.

8

-

8

Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: розробка концепції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.

Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації. Управління інноваційним проектом як процес прийняття і реалізації управлінських рішень. Процедура розробки інноваційного проекту. Управління реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне забезпечення інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Створення і використання різних організаційних форм проектного управління. Управління персоналом в процесі реалізації інноваційного проекту. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг. Управління конкурентоспроможністю та якістю нової продукції. Управління маркетинговими службами і контроль за забезпеченням конкурентоспроможності проекту.Розв’язок тестів і задач.

8-

9

Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства

Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів доходу у порівнянні з аналогом; оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну корисного використання; застосування системи оціночних показників, які враховують інтереси різних учасників інноваційного  проекту; розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та експлуатації нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал. Основні засади оцінки інноваційних проектів. Науково-технічна ефективність. Соціальна ефективність. Економічна ефективність. Прості методи оцінки економічну ефективність. Концепція дисконтування. Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і ефективність витрат на інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування. Обґрунтування економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту. Критерії інвестиційної привабливості та оцінки інноваційних проектів. Методи оцінки інноваційно-інвестиційних проектів. Врахування проектних ризиків в оцінці ефективності інноваційних проектів.Кількісні показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів (показники, що ґрунтуються на облікових оцінках (не враховують фактор часу); показники, що ґрунтуються на дисконтова них оцінках (враховують фактор часу, для чого використовується процедурадисконтування).

Розв’язок тестів і задач.

8

-Разом за змістовний модуль 2


30

-Всього


60

-

7. Індивідуальні завдання
Виконати реферат на тему:


 1. Сутність циклічності економічного розвитку

 2. Роль інновацій у циклічності економічного розвитку

 3. Сутність і фази економічного циклу

 4. Типи розвитку економіки

 5. Поняття і класифікація інновацій

 6. Класифікація чинників інноваційного розвитку підприємства

 7. Види ефектів від реалізації інновацій

 8. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку

 9. Організаційні структури для реалізації нововведень

 10. Сутність та структура національної інноваційної системи

 11. Особливості та розвиток національної інноваційної системи України

 12. Особливості ринку інновацій

 13. Поняття про інноваційну інфраструктуру

 14. Основні елементи інноваційної інфраструктури

 15. Маркетинг та інновації як головні фактори розвитку бізнесу

 16. Роль і завдання маркетингу інновацій

 17. Інноваційний та життєвий цикл продуктової інновації

 18. Маркетинговий підхід до розробки та виведення інновацій на ринок

 19. Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів інноваційного процесу

 20. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу

 21. Сутність і характеристика інноваційного потенціалу підприємства

 22. Зміст та структура потенціалу інноваційного розвитку

 23. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства

 24. Оцінка ринкового потенціалу підприємства

 25. Оцінка виробничо-збутового потенціалу підприємства

 26. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку

 27. Поняття, принципи і чинники функціонування інноваційного підприємства

 28. Стратегіі інноваційного розвитку підприємства

 29. Способи та методи активізації інноваційної діяльності на підприємстві

 30. Система механізмів фінансування інноваційних проектів

 31. Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів фінансування інновацій

 32. Система фінансування інноваційної діяльності на рівні держави

 33. Поняття та види ризиків інноваційної діяльності

 34. Інноваційні ризики, спричинені дією факторів макро- та мікросередовища, методи їх аналізу та зниження

 35. Методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності

 36. Цілі, етапи та методи управління ризиками в інноваційної діяльності

 37. Сутність державної інноваційної політики та її стратегічні орієнтири

 38. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні

 39. Методи та інструменти державного регулювання інноваційного розвитку

 40. Система державного регулювання інноваційної діяльності

 41. Поняття та класифікація об’єктів інтелектуальної власності

 42. Правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності в Україні

 43. Сутність комунікаційних процесів в інноваційній сфері

 44. Глобальне інформаційне суспільство та інноваційна економіка

 45. Глобальні інформаційні комунікації в інноваційній сфері


Запитання на екзамен

1. Інноваційний потенціал підприємства.

2. Сутність інноваційної діяльності підприємства.

3. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

4. Управління інноваційними проектами підприємства.

5. Формування бізнес-плану інноваційного проекту.

6. Бізнес-планування інноваційних проектів.

7. Система показників ефективності інноваційних проектів.

8. Інноваційна стратегія підприємства.

9. Інноваційна стратегія регіону.

10. Інноваційна стратегія галузі.

11. Інноваційні ризики.

12. Формування інноваційної політики підприємства.

13. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства.

14. Стратегія формування інвестиційних ресурсів щодо інноваційної

діяльності підприємства.

15. Інноваційна активність підприємства.

16. Обгрунтування доцільності впровадження інноваційних проектів.

17. Планування інноваційної діяльності підприємства.

18. Вплив факторів внутрішнього середовища на інноваційний розвиток підприємства.

19. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний розвиток (інноваційну діяльність) підприємства.

20. Інноваційна діяльність підприємства та конкурентоспроможність.

21. Диверсифікація підприємства.

22. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку

підприємства.

23. Процес формування інноваційного потенціалу підприємства.

24.Сутність циклічності економічного розвитку підприємства.

25. Роль інновацій у циклічності економічного розвитку підприємства.

26. Типи розвитку економіки підприємства.

27. Класифікація чинників інноваційного розвитку підприємства.

28. Види ефектів від реалізації інновацій у підприємстві.

29. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку.

30. Організаційні структури для реалізації нововведень у підприємстві.

31. Сутність та структура національної інноваційної системи.

32. Особливості та розвиток національної інноваційної системи України.

33. Особливості ринку інновацій.

34. Поняття про інноваційну інфраструктуру.

35. Основні елементи інноваційної інфраструктури.

36. Маркетинг та інновації як головні фактори розвитку бізнесу.

37. Роль і завдання маркетингу інновацій.

38. Інноваційний та життєвий цикл продуктової інновації.

39. Маркетинговий підхід до розробки та виведення інновацій на ринок.

40. Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів інноваційного процесу.

41. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.

42. Сутність і характеристика інноваційного потенціалу підприємства.

43. Зміст та структура потенціалу інноваційного розвитку.

44. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

45. Оцінка ринкового потенціалу підприємства.

46. Оцінка виробничо-збутового потенціалу підприємства.

47. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку.

48. Поняття, принципи і чинники функціонування інноваційного підприємства.

49. Стратегіі інноваційного розвитку підприємства.

50. Способи та методи активізації інноваційної діяльності на підприємстві.

51. Система механізмів фінансування інноваційних проектів.

52. Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів фінансування інновацій.

53. Система фінансування інноваційної діяльності на рівні держави.

54. Поняття та види ризиків інноваційної діяльності.

55. Інноваційні ризики, спричинені дією факторів макро- та мікросередовища, методи їх аналізу та зниження.

56. Методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності.

57. Цілі, етапи та методи управління ризиками в інноваційної діяльності.

58. Сутність державної інноваційної політики та її стратегічні орієнтири.

59. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.

60. Методи та інструменти державного регулювання інноваційного розвитку.

61. Поняття та класифікація об’єктів інтелектуальної власності.

62. Правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності в Україні.

63. Сутність комунікаційних процесів в інноваційній сфері.

64. Глобальне інформаційне суспільство та інноваційна економіка.

65. Глобальні інформаційні комунікації в інноваційній сфері.
8. Методи навчання

 1. Словесний.

 2. Наочний.

 3. Практичний.

 4. Пояснювально-ілюстративний.

 5. Демонстраційний.

 6. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.9. Методи контролю

1. Тестова перевірка.

2. Перевірка та захист реферату.

3. Усне опитуванння.

4. Написаня контрольних модульних робіт.

10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль та самостійна робота

Модуль 1 (41,5 балів)

Модуль 2 (28 балів)

ЗМ 1

ЗМ 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5


Т6

Т7

Т8

Т9

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Інд. завдання (реферат) – 13 балів
Підсумковий тест (екзамен) – 15 балів
Сума балів – 100 балів


11. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
12. Методичне забезпечення

 1. Типова програма навчальної дисципліни (тимчасова типова програма навчальної дисципліни).

 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять.

 4. Робочий зошит з навчальної дисципліни.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання студента (курсової роботи, проекту тощо).

 7. Перелік запитань для тестової перевірки знань (контрольної роботи).

 8. Перелік запитань для підготовки до екзамену.

 9. Інше методичне забезпечення (на розсуд викладача).

13. Рекомендована література
Основна:

1. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К.:Професіонал, 2011. – 960 с.

2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч.посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К.: Академія, 2011. – 400 с.

3. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 456 с. 6.

4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.

5. Сурин А. В. Инновационный менеджмент: учебник / А. В. Сурин, О. П. Молчанова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.

6. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П.Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

7. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств:концепція, методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 308 с.

8. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.

9. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : Підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 с.Додаткова:

1. Александрова В. П. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності / В. П. Александрова // Проблеми науки. – 2011. – № 1. – С. 22-35.

2. Андронова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : Монографія / О. Ф. Андронова, А. В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с.

3. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2010. – 394 с.

4. Аньшин В. М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе : учеб. пособ. / В. М. Аньшин, С. А. Филин. - М.: Анкил, 2003. – 360 с.

5. Блауг М. Управління інноваціям: Україна та зарубіжний досвід: Монографія / М. В. Гаман. – К.: Вікторія, 2011. – 312 с.

6. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: монографія / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 251 с.

7. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. – К.: Знання, 2012. – 336 с.

8. Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Солоха Д.В., Морева В.В., Чирков С.О., Козлова В.Я., Бєлякова О.В. – Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2010. – 400 с.

9. Инновации и экономический рост: Монография / Отв. ред. К. Микульский. – М. : Наука, 2010. – 377с.

10. Инновационный менеджмент : справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндалли. – СПб. : Наука, 2007.– 560 с.

11. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Текст : Монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с.

12. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетический эффект инноваций) / В. П. Соловьев. – К. : Феникс, 2011. - 560 с.

13. Солоха Д.В. Формирование и реализация инновационного потенциала в условиях устойчивого развития промышленного региона. Монография / Д.В. Солоха. – Донецк.: СПД Куприянов В.С., 2010. – 612 с.

14. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность : Учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2012. – 504 с. 7
Інформаційні ресурси:

Періодичні видання України з проблем інноваційного розвитку:

1. http://www.banker.com.ua – Банківські новини

2. http://www.business.ua – журнал "Бизнес"

3. http://www.expert.ua – журнал " Эксперт–Украина"

4. http://www.dsnews.com.ua – газета "Деловая Столица"

5. http://www.kommersant.ua – газета " Коммерсант–Украина"

6. http://www.companion.ua – журнал "Компаньон"

7. http://www.kontrakty.com.ua – газета "Контракты"

8. http://www.investgazeta.net – "Украинская инвестиционная газета"

9. http://www.korrespondent.net – Українська мережа новин "Korrespondent.net

Офіційні сайти державних органів влади:

10. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – Офіційний сайт Верховної Ради України

11. http://www.stat.gov.ua – Офіційний сайт Державного статистичного управління України

12. http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12 – Офіційний WWW-Регістр бізнес-сайтів України і зарубіжжя

13. http://www.min.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету міністрів України

14. http://www.zoda.gov.ua – Офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації15. http://www.zp.stat.gov.ua – Офіційний сайт Житомирського обласного управління статистики.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал