Програма роботи з обдарованими та здібними учнями підготувала Зеркаль Д. О., заступник директора з нврСкачати 274.17 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір274.17 Kb.
ТипПрограма
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

Підготувала

Зеркаль Д.О.,

заступник директора з НВР

багатопрофільної гімназії

м. Красноармійська


м. Красноармійськ, 2013 р.Програма роботи з обдарованими та здібними учнями : / Підготовлено Зеркаль Д.О. заступником директора з НВР багатопрофільної гімназії м.Красноармійська . – Красноармійськ, 2013

Посібник містить розробку програми роботи з обдарованим та здібними учнями для загальноосвітнього навчального закладу і рекомендації та пам’ятки для педагогів, які працюють з обдарованою та здібною молоддю

Для педагогів, які опікуються проблемами обдарованості

© Багатопрофільна гімназія м. Красноармійська

ЗМІСТ

1.Вступ……………………………………………………….. 42. Програма роботи з обдарованими

та здібними учнями………………………………………… 6

3.Глосарій…………………………………………………....23

4.Додатки…………………………………………………….30

5.Список використаних джерел……………………………42

 

ВСТУП    Багатопрофільна гімназія міста Красноармійська – навчальний заклад нового типу, який забезпечує неперервну освіту з базового компонента та поглиблене вивчення предметів за різними напрямами ( інформаційно-технологічний, хіміко-біологічний, історико-філологічний профілі), що відповідає сучасним потребам освіти й суспільства. У навчальному закладі створюються умови для самовираження, творчої самореалізації кожного учня.

Одним із важливих напрямків діяльності гімназії є робота з обдарованими та здібними учнями, створення умов для розкриття їхніх природних здібностей, виховання творчої особистості. Робота з обдарованими дітьми проводиться згідно з обласним проектом «Надія Донеччини - гордість України» завдання якого − створити систему цілеспрямованого виявлення та відбору обдарованих дітей для їх подальшого розвитку.


Проблеми діагностики, підтримки та розвитку обдарованих учнів хвилюють педагогів протягом багатьох століть. Інтерес до даного питання і в наш час дуже високий. Сьогодні термін «обдарованість» отримав знову громадське визнання, так само як і значимість проблеми навчання і розвитку обдарованих дітей. Але, на жаль, навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах орієнтований на середньо- статистичного учня, тому що складно перебудувати систему навчання, змінити ставлення вчителів до «нестандартних» дітей, є проблеми в підручниках і програмах, у яких не враховуються індивідуальні запити та інтереси обдарованих дітей. Тому гостро постає проблема розробки і впровадження програми роботи з обдарованими та здібними учнями на рівні навчального закладу в якій би чітко були сформульовані завдання, роль кожного з учасників навчально-виховного процесу, форми та методи роботи з обдарованими дітьми та основні заходи.

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ1. Загальні положення.

Програма розроблена з метою створення у закладі умов для пошуку, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення та самореалізації учнів у суспільстві.

Програма зорієнтована на різні вікові рівні - 5-11клас . Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, учителів - предметників, класних керівників, психолога, адміністрації тощо.

Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації навчально-виховної діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх творчого потенціалу.

Програма має відкритий характер, може коригуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає реалізацію інших програм і проектів.

2. Мета програми.

Мета програми - підтримка обдарованих та здібних учнів гімназії шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості; впровадження нових технологій навчання; забезпечення розширених можливостей для ефективного навчання; залучення здібної, обдарованої, талановитої молоді до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи; виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.3. Основні завдання.

На досягнення мети спрямовані основні завдання програми: • досконале вивчення теоретичних основ проблеми;

 • підготовка педагогічних працівників гімназії до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів;

 • створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • впровадження нових освітніх технологій в роботі із дітьми, модернізація навчально-виховного процесу;

 • створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;

 • розробка нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми, складання індивідуальних програм навчання та розвитку обдарованих дітей;

 • організація позакласної та позашкільної роботи з обдарованими дітьми;

 • створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників.

4. Принципи та передумови впровадження програми:

 • послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби

гімназії;

 • системність у роботі із творчо обдарованою молоддю;

 • природовідповідність – урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини;

 • об'єктивність і науковість інформації, що використовується;

 • єдність поваги та вимогливості до особистості учня;

 • саморозвиток особистості, формування навичок самостійного оволодіння навчальною інформацією;

 • концентрація зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати програмним вимогам;

 • неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими учнями

5. Реалізація програми.

Для реалізації програми необхідна чітка організація діяльності всього колективу. Кожен учасник програми, орієнтуючись на поставлені завдання, розробляє організаційні аспекти забезпечення творчих потреб учня.

Реалізація програми забезпечується діяльністю:

Вчителя - предметника та класного керівника:


 • визначення мети, розробка плану і режиму роботи учня, забезпечення циклічності тривалості навчання згідно з його віковими та індивідуальними особливостями;

 • наукова насиченість змісту освіти;

 • впровадження у навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів, які б ґрунтувалися на принципах педагогіки співпраці;

 • модернізація форм, методів навчання та виховання;

 • створення належних умов для творчого розвитку особистості;

 • стимулювання постійного самоаналізу учням своєї самоосвітньої діяльності

Методичних кафедр:

 • розробка і впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми;

 • матеріали з досвіду роботи;

 • написання програм спецкурсів;

 • розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій.

 • пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання;

 • забезпечення науково-пошукової діяльності учнів;

 • підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, залучення до науково - дослідної діяльності.

Адміністрації гімназії:

 • організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;

 • визначення варіативної частини робочого навчального плану;

 • розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій;

 • підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;

 • постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

 • забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання;

 • затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм, підручників для додаткового та поглибленого вивчення окремих предметів, а також індивідуального навчання.

Практичного психолога:

 • психологічне діагностування учнів гімназії з метою виявлення здібних та обдарованих;

 • аналітична корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку, коефіцієнта самореалізації, тестування;

 • психологічна підтримка здібних та обдарованих учнів гімназії та моніторинг психологічного стану обдарованих учнів

робота з класними керівниками, вчителями - предметниками, батьками по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.

6.Форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групові фронтальні та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, самостійна робота, гуртки, факультативи. Фронтальні заняття: • лекція-дослідження, лекція-екскурсія,

 • семінари-дискусії,семінари-дослідження,

 • симпозіуми,

 • дебати,

 • ігри, рольові ігри,

 • "круглі столи", невеликі сесії, інтерв'ю тощо.

Групові заняття:

 • постійні групи,

 • групи із зміною функцій їх учасників,

 • груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням;

 • звіт групи перед усім класом тощо.

Індивідуальна форма:

 • виконання різноманітних завдань,

 • участь в очних і заочних олімпіадах,

 • участь у науково-дослідній роботі,

 • складання індивідуалізованих програм навчання.

Індивідуальна програма передбачає

1. Забезпечення соціальної адаптації шляхом розробки індивідуальних психологічних рекомендацій, суто тренінгів, тестування, анкетування з метою виявлення нахилів, здібностей учнів, їхньої професійної орієнтації.

2. Дотримання під час роботи принципу поступовості і послідовності.

3. Розробка індивідуальних програм самоосвіти учнів:

а) добір наукової літератури;

б) індивідуальні консультації;

в)проведення консультацій, наданих рекомендацій з науково-дослідної роботи;

г) постановка мети роботи, складання плану, моделювання майбутнього результату;

д) зацікавлення батьків творчістю дітей, стабільною роботою з розвитку їхньої обдарованості.

Форми роботи з обдарованими дітьми в позакласній діяльності:


 • проведення олімпіад з основ наук

 • конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

 • КВК, турніри, конкурси знавців, вікторини

 • захист між курсових рефератів

 • інтелектуальні аукціони

 • змагання

 • ігрові тренінги

 • бізнес-шоу

 • міжшкільні факультативи, семінари

 • творчі тренінги

 • інтелектуальні марафони

 • конкурси на першого учня гімназії ; кращого учня паралелі; кращого учня класу, хорового, образотворчого, музичного від

 • пізнавальні, комп'ютерні дидактичні ігри, ділові ігри;

 • "брейн-ринг";

 • турніри знавців наук;

 • аукціони творів юних художників, поетів;

 • залучення до гуртків та мікрогуртків

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.

Вибір форми і методів навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей, стимулювати здібності, індивідуальні особливості кожної дитини.7. Основні заходи реалізації програми.

Реалізація програми передбачає здійснення наступних заходів:

Заходи

Відповідальний

Організація науково-методичного та кадрового забезпечення

1

Ознайомлення педагогічного колективу з науково-теоретичними засадами та методичними рекомендаціями, існуючими програмами виявлення розвитку і підтримки обдарованих дітей.

Заступник директора

2

Залучення творчих учителів, психолога гімназії до складання авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.

Адміністрація, методичні кафедри, психолог

3

Підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників закладу на методичних об’єднаннях, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми

Заступники директора

4

Проведення науково - практичних конференцій, семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів закладу

Заступники директора, психолог

5

Впровадження у практику нових ефективних освітніх технологій

Методичні кафедри, вчителі - предметники

6

Організація у закладі виставок-ярмарок нових технологічних і методичних засобів, наробок творчих учителів, психолога , спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей

Заступники директора

Методичні кафедри, психолог7

Здійснення моніторингу результативності роботи з обдарованими дітьми.

Адміністрація

8

Проведення роботи з учителями, з профілактики синдрому вигоряння, розумових, емоційних та інших перевантажень

Психолог

9

Розроблення системи морального та матеріального стимулювання творчих, талановитих вчителів, керівників гуртків, які працюють з обдарованими дітьми. Пропагування їх праці через панорами, фестивалі та інші форми методичної роботи

Адміністрація

Система пошуку обдарованих дітей

1.

Розробка комплексної методики багатомірної оцінки рівня обдарованості й інтелекту учнів

Психолог, кл.керівники, вчителі-предметники

2

Психологічне діагностування учнів з метою виявлення здібних та обдарованих, моніторинг психологічного стану обдарованих учнів

Психолог

3

Створення та постійне поповнення інформаційно-ресурсного банку даних «Обдарована дитина»

Заступник директора

4

Забезпечення проведення у закладі олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей

Заступник директора,

методичні кафедриНавчання, виховання та розвиток обдарованих дітей

1

Оптимізація варіативної складової навчального плану для поглибленого та профільного навчання з метою організації та проведення роботи з обдарованими дітьми

Адміністрація

2

Забезпечення цілеспрямованого розвитку інтелектуально-творчих здібностей, якісне наповнення інваріантної, варіативної складових, позакласної роботи через : гуртки,студії,спортивні секції,зустрічі з цікавими людьми,предметні клуби, дослідницьку роботу; виховні години, предметні тижні, нестандартні уроки, конференції,факультативи,спецкурси; консультації;освітні проекти, творчі звіти.

Адміністрація,

класні керівники вчителі - предметники3

Організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Адміністрація, вчителі предметники

4

Залучення учнів гімназії до роботи в МАН

Керівники секцій, методичні кафедри, вчителі предметники

5

Проведення в гімназії масових форм роботи з обдарованими та здібними дітьми, а саме: КВК, дебати, ігрові тренінги, турніри кмітливих знавців наук, фестивалі; бізнес-шоу, брейн-ринги; Всеукраїнські конкурси «Колосок», «Левеня», «Кенгуру» , «Грінвич», «Патріот»; конкурси на кращого учня гімназії, кращого учня предметного напрямку, конкурси юних поетів, художників, гумористів; аукціон творів юних художників, юних майстрів;спортивні змагання тощо

Заступники директора, методичні кафедри, вчителі предметники, класні керівники, педагог організатор
Висвітлення та популяризація в засобах інформації (шкільних та позашкільних) інформації про участь гімназії у міських, обласних, Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково- дослідницьких робіт, турнірах, інших творчих конкурсах; пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

Керівники секцій, методичні кафедри, педагог організатор
Робота з учнями та батьками з профілактики розумових, емоційних та інших перевантажень дітей

Психолог, класні керівники, вчителі- предметники


8. Очікувані результати

Виконання даної програми дасть змогу : • створити систему роботи в гімназії з виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів;

 • удосконалити форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

 • створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання;

 • поширити досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей.

ГЛОСАРІЙ


Індивідуальність - неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від інших людей.

Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі.

Здібності - стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які зумовлюють успішність її діяльності в певному напрямі й базуються на основі задатків.

Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність.

Талановитість - вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини.

Геніальність - найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини.

Творчість - продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення.

Здібності - уміння працювати в нестандартних ситуаціях, розв'язувати проблемні ситуації, оригінальність, критичність мислення, уміння робити правильний вибір у різних ситуаціях.

ЩО Ж ТАКЕ "ОБДАРОВАНІСТЬ"?

(калейдоскоп тлумачень)

Обдарований - який має великі природні здібності; здібний, талановитий. Здібність - природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант. (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002 р.)

* * *

Обдарованість - комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи діяльностей) порівняно з іншими людьми (Л.Липова)* * *

Обдарованість - якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить імовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності (Б.Тєплов)

* * *

Обдарованість - специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня". (Б.Чижевський)* * *

Обдарованість - поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання завдання; видатних розумових здібностей і креативності (Дж.Рензуллі)

* * *

Обдарованість - це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й сукупність її особистісних характеристик. (Л.Слободянюк)***

Обдарованість - високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей.

(В.Чудновський, В.Юркевич)

* * *


Обдарованими ми вважаємо наших дітей і підлітків, рівень інтелекту яких і мотивація, що склалася, дозволяє їм досягти в майбутньому високих професійних і творчих досягнень. (Т.Хромова)

* * *


Обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній чи декількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні здібності, психомоторні здібності. (Мануела Да Сільва)

* * *


Обдарованість - це працелюбство. (Н.Лейтес)

* * *


Обдарованість - це набір здібностей, здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності. (Н.Лейтес)

* * *


Обдарованість - системно-особистісне утворення, зумовлене природними особливостями організму людини (сенсорні, моторні, інтелектуальні компоненти високої енергетичності). Обдарованість складається з високого рівня інтелекту, творчих здібностей і мотиваційного компонента.(О.Кульчицька)

* * *


Обдарованими є ті учні, які, за оцінкою професіоналів, внаслідок значних здібностей володіють потенціалом до високих досягнень. (Держвідділ освіти США)

* * *


Обдарованість - підвищений рівень розвитку однієї чи декількох здібностей людини, на основі яких виникає можливість досягти високих результатів у соціально значимих видах діяльності. (В.Панов, А.Матюшкін)

* * *


Обдарованість - це система, що розвиває протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних) результатів у одному чи декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. (Д.Богоявленська, В.Шадриков)

* * *


Обдарованість - завжди унікальна, тому марно шукати універсальні ознаки обдарованих дітей. (Р.Стернберг)

* * *


Обдарованість є наслідком розвитку вроджених задатків під дією як внутрішніх, суб'єктивних, так і зовнішніх, стосовно особистості, соціальних чинників. (О.Музика)

* * *


Розумово обдаровані діти - це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, який є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. (Ю.Гільбух)

Здібність - це такі індивідуально-психологічні особливості людини, які сприяють успішному виконанню нею тієї чи іншої діяльності й не зводяться тільки до знань, умінь та навичок, які вона має. (Психологічний словник)

* * *

Немає необдарованих дітей - є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку. (І. Мороз)
Додаток №1

Перелік орієнтовних заходів

щодо планування роботи з обдарованими дітьми
1.Створити інформаційний банк, щодо обдарованих учнів закладу.

2.Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

3.Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

4.Систематизувати матеріали періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості. 

5.Провести проблемні та навчальні семінари з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

6.Організувати відкритий захист власних проектів,наукових робіт. 

7. Провести учнівські науково-практичні конференції, конкурси. 

8. Організувати і провести предметні олімпіади. 

9. Формувати групи для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі. 

10 Підготувати методичні вказівки вчителям, які працюють з обдарованими дітьми.

11. Організувати і провести творчі звіти за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій. 

12. Здійснити моніторинг стану здоров'я обдарованих дітей. 

13. Організувати постійно діючий семінар для класних керівників із залученням психолога.

14.Забезпечити участь обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму. 

15.Удосконалювати діяльність гуртків гімназії.

16.Розробити системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми 

17.Розробити системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

18.Забезпечувати психолого-педагогічну допомогу батькам обдарованих дітей. 

19.Організовувати роботу з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей - учнів 9-их класів. 

20.Висвітлювати проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначати подальші перспективи на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об'єднань. 

21.Розробити пам'ятки, алгоритми для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності. 

22.Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності. 

23.Організовувати творчі звіти учителів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами: 


  • гуманітарним; 

  • фізико-математичним; 

  • природничо-науковим; 

  • художньо-естетичним. 

Додаток 2.

Принципи розробки індивідуальних програм для здібних дітей

1.Визначити сильні та слабкі сторони кожного учня й створити індивідуальну програму розвитку обдарованої дитини.

2.Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини

3.Індивідуальна програма має передбачати оптимальний та поступовий перехід учня вад одного щабля загального розвитку до наступного.

4.Провідною метою індивідуальної програми має бути розвиток творчих здібностей дитини.

5.Невід'ємною частиною індивідуальної програми повинна бути чітка система оцінювання.

6.Безпосередній зв’язок з батьками обдарованої дитини.

Додаток 3

Схема поетапного формування творчих здібностей учнів (за М.Н. Скаткіним)

І етап - учитель формує творчі завдання й сам вирішує їх, а дітям пропонує роль виконавців своїх вказівок;

ІІ етап - учитель ставить завдання, але способи вирішення пропонує знайти учням, учитель підводить підсумок роботи;

ІІІ етап - учитель ставить творчі завдання, а учні самостійно проводять усі етапи пошуку до висновків.

У процесі розвитку творчих здібностей шляхом використання творчих завдань необхідно врахувати такі аспекти:


 • наявність особливого типу стажування вчителя та учня, при якому зберігається рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках;

 • створення такої ситуації, коли творчі завдання розробляються не ззовні а в самому учнівському колективі;

 • розвиток творчих здібностей можливий лише при високому рівні творчої активності та творчої освіти вчительського колективу.Додаток 4

Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми

1. Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотиш спільні заняття з іншими дітьми.

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундер-кінда". Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників.

4. Інша крайність-зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм з боку вчителя,звичайно,- недопустимі.

5. Учителеві треба пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.Додаток 5

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

 • Бути доброзичливим і чуйним.

 • Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 • Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 • Мати широке коло інтересів.

 • Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних з навчанням обдарованих дітей.

 • Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 • Мати живий та активний характер.

 • Володіти почуттям гумору.

 • Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

 • Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 • Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 • Володіти емоційною стабільністю.

 • Уміти переконувати.

 • Мати схильність до самоаналізу.Додаток 6

Фактори, які впливають на процес навчання обдарованих дітей

1. Визначення раніше не визнаних або не використаних можливостей.

2.Повага до бажання дитини працювати самостійно.

3.Вміння утримуватись від втручання в процес творчої діяльності.

4.Надання дитині можливості вільного вибору галузі прикладання сил і методів в досягненні мети.

5.Індивідуальне застосування навчальної програми в залежності від особистості учнів.

6. Створення умов для конкретного втілення творчих ідей.

7. Надання права вносити свій вклад в загальну справу групи.

8. Заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учнями.

9.Виключення будь-якого тиску на дітей, створення вільної від надмірної опіки обстановки.

10.Схвалення результатів діяльності дітей будь-якій галузі з метою пробудити бажання випробувати себе в інших видах діяльності.

11.Підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей.

12.Поважання потенційних можливостей відстаючих.

13.Демонстрування ентузіазму.

14.Надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні від інших думки, в зв'язку з цим відчуваючи тиск зі сторони своїх однолітків.

15.Створення ситуацій, при яких учень, який не проявляє особливих успіхів у навчанні, має можливість тісного спілкування з більш здібними учнями. Пошук можливих точок зіткнення фантазії з реальністю.

16.Здатність переконати учнів, що вчитель є їх однодумець, а не противник.

Додаток 7

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

7 .Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14 .Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

18. Впливай особистим прикладом.

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

26. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).Додаток 8

Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

1.Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. Серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

2.Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

3.Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

4.Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

5.Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

6.Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

7.Показуйте дитині цікаві місця.

8.Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

9.Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

10.Ніколи не карайте дитину приниженням.

11.Купуйте дитині книжки за її інтересами.

12. Привчайте дитину самостійно мислити.

13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

15. Уважно ставтеся до потреб дитини.

16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

17. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

18. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

19. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

20. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

21.Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

22.Допомагайте дитині бути особистістю.

23.Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

24. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Знання 1991.

2. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина. Сім я. Школа. -2010.

3. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості.// Обдарована дитина. - 1998. - №8.

4. Коваль Л. Г. Зверева I. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6.

5. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №1.

6.Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарована дитина. - 1998. - №3.

7.Сущенко А. Проблема шкільного навчання обдарованих дітей. //Шкільний психолог. - 2002. - №8.

8. Система роботи з обдарованими дітьми. Методичні рекомендації. м. Сніжне. -2012р. // pervaya.klasna.com›

9. Янковий С.Л. Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими та здібними дітьми у ЗНЗ району.

Малин. -2011.10. Пузиревич К.А. Програма роботи з обдарованими дітьми. // Обдаровані дити. - 2010.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал