Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка9/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
58
з розглядом Верховною Радою питань про включення законопроекту до порядку денного сесії; прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду; прийняття пропозицій, поправок до законопроекту перед повторним направленням його із зверненням
Верховної Ради до Конституційного Суду (ч.3 ст. 151 Регламенту);
5. стенограми пленарних засідань, на яких розглядалися питання, зазначені в п. 4 219
Щодо пов’язаних законопроектів, Верховна Рада приймає одну постанову про звернення до
Конституційного Суду
220
Звернення Верховної Ради разом з матеріалами, зазначеними вище, невідкладно направляються
Головою Верховної Ради до Конституційного Суду, про що головуючий на найближчому пленар- ному засіданні Верховної Ради робить повідомлення
221
Попереднє схвалення, прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до
Конституції, який за висновком Конституційного Суду відповідає вимогам статей 157 та
158 Конституції
Попереднє схвалення, прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції здійснюється з урахуванням таких вимог
222
:
• законопроект про внесення змін до Конституції, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III
“Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, попередньо схва- лений більшістю від конституційного складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як 2/3 від конституцій- ного складу Верховної Ради
223
• законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум”
і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” подається до Верховної Ради Президентом
України або не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради і, за умови його прийняття не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради, затверджується всеукраїнським рефе- рендумом, який призначається Президентом України
224
;
• Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі поло- ження Конституції
225
;
• законопроект про внесення змін до Конституції розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158
Конституції
226
;
• висновок Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції є обов’язковим для розгляду Верховною Радою
227
Питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції не може розглядатися Верховною Радою на останній сесії строку її повноважень. Питання про попереднє схвалення та подальший розгляд такого законопроекту включається до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради без голосування
228
Новообрана Верховна Рада не може розглядати питання про прийняття законопроекту про вне- сення змін до Конституції України, який був попередньо схвалений Верховною Радою попереднього скликання, але голосування щодо прийняття якого як закону не проводилося. У такому випадку законопроект про внесення змін до Конституції вважається не прийнятим Верховною Радою попе- реднього скликання
229
. В такому випадку законопроект про внесення змін до Конституції може
219 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.148;
220 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.148;
221 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.148;
222 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.149;
223 Конституція України, ст.155;
224 Конституція України, ч.1 ст.156;
225 Конституція України, ч.2 ст.158;
226 Конституція України, ст.159;
227 Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.147;
228 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.149;
229 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.149;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
59
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту
230
Якщо у разі припинення повноважень Верховної Ради нею не розглянуто питання про прийняття законопроекту про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум”
і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, щодо якого є не розглянутий Верховною
Радою висновок Конституційного Суду, питання про розгляд зазначеного законопроекту включа-
ється до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради без голосування
231
Верховна Рада може розглянути питання і прийняти рішення про попереднє схвалення законо- проекту про внесення змін до Конституції, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори.
Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”
232
, чи прийняття законопроекту про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII
“Внесення змін до Конституції України”
233
за умови, що такий законопроект за висновком Консти- туційного Суду відповідає вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верхов- ною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
і щодо його положень Конституційний Суд України не висловив застережень
234
Верховна Рада може прийняти законопроект про внесення змін до Конституції, крім розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції
України”, за умови, що:
• законопроект за висновком Конституційного Суду визнаний таким, що відповідає вимогам статей
157, 158 Конституції України;
• Конституційний Суд не висловив щодо нього застережень;
• законопроект був попередньо схвалений Верховною Радою цього ж скликання на попередній черговій чи позачерговій сесії Верховної Ради
235
Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питань про попереднє схвалення чи прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції проводиться за процедурою повного обговорення питань з наданням слова Президенту України або уповноваженій ним особі у разі присутності їх на пленарному засіданні
236
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права зако- нодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдопові- дача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
230 Конституція України, ч.1 ст.158;
231 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.149;
232 Конституція України, ст.155;
233 Конституція України, ч.1 ст.156;
234 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.149;
235 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.149;
236 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.149;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
60
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідо- млення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування
237
Не допускається внесення і обговорення пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції, а також постановка питань про відкладення розгляду законопроекту, за винят- ком тих питань, які спрямовані на узгоджене в часі прийняття пов’язаних законопроектів
238
Після обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції на голосування ставиться,
відповідно:
• питання про його попереднє схвалення (ст.155 Конституції);
• чи прийняття в цілому (ст.155, ч.1 ст.156 Конституції).
Законопроект, який не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів на підтримку, вважається відповідно не схваленим попередньо чи не прийнятим
239
У разі, якщо законопроект про внесення змін до Конституції не схвалено попередньо, як це передбачено ст.155 Конституції, Верховна Рада може більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу вирішити питання про зміст і строки подальшої роботи над ним. Якщо Вер- ховна Рада не прийняла рішення про зміст і строки подальшої роботи над не схваленим попередньо законопроектом, він вважається не прийнятим. Не прийнятий Верховною Радою законопроект про внесення змін до Конституції вважається знятим з розгляду
240
Такий законопроект може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього
241
, повторне подання законопроекту про внесення змін до роз- ділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання
242
Попереднє схвалення і прийняття пов’язаних законопроектів про внесення змін до Конституції здійснюється у такий спосіб, щоб обидва прийняті законопроекти разом з прийнятим законом, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету на проведення всеукраїнського рефе- рендуму щодо змін до Конституції, були одночасно направлені Президентові України, відповідно, для підписання та призначення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України.
Прийняття обох пов’язаних законопроектів здійснюється одним голосуванням
243
Прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до Конституції, крім розділів I, III і XIII,
із зазначенням дати попереднього схвалення Верховною Радою, дати його прийняття та інших реквізитів підписується Головою Верховної і невідкладно направляється Президентові України для підписання та офіційного оприлюднення
244
Після прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII, проводиться голосування щодо прийняття постатейно та в цілому раніше прийнятого у першому читанні законопроекту, яким передбачається виділення коштів із Державного бюджету на прове- дення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції
245
Прийнятий Верховною Радою законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конститу- ції із зазначенням дати його прийняття та інших реквізитів підписується Головою Верховної Ради та разом із прийнятим Верховною Радою і підписаним Головою Верховної Ради законом, яким передбачається виділення коштів із Державного бюджету на проведення всеукраїнського референ- думу щодо змін до Конституції, невідкладно направляється Президентові України для призначення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції, а також, відповідно, підписання і опри- люднення закону, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції
246 237 Регламент Верховної Ради, ст.30;
238 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.149;
239 Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.149;
240 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.149;
241 Конституція України, ч.1 ст.158;
242 Конституція України, ч.2 ст.156;
243 Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.149;
244 Регламент Верховної Ради, ч.11 ст.149;
245 Регламент Верховної Ради, ч.12 ст.149;
246 Регламент Верховної Ради, ч.13 ст.149;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
61
Внесення та розгляд у головному комітеті пропозицій та поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції
Якщо у висновку Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції в цілому або його окремі положення визнано такими, що не відповідають вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верхов- ною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
а також у разі якщо у висновку Конституційного Суду є застереження до положень такого зако- нопроекту, Верховна Рада вирішує питання про подальшу роботу над законопроектом і визначає:
1) строк подання відповідними суб’єктами, зазначеними в частині другій статті 142 цього Регла- менту, пропозицій, поправок до законопроекту;
2) строк опрацювання пропозицій, поправок до законопроекту головним та іншими визначеними комітетами;
3) строк надання відповідних документів народним депутатам;
4) дату розгляду питання про розгляд пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції
247
Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції для прийняття до нього пропозицій, поправок здійснюється в порядку підготовки законопроектів до другого читання, передбаченому розділом IV Регламенту.
При цьому в порівняльній таблиці законопроекту розміщується текст визначеного Верховною
Радою законопроекту про внесення змін до Конституції, щодо якого Конституційним Судом надано відповідний висновок, а щодо ініціатора внесеної народними депутатами пропозиції, поправки вказується чисельність народних депутатів, що її подали, та зазначаються прізвища народних депу- татів, уповноважених представляти пропозиції, поправки (не більше трьох осіб)
248
Головний комітет та інші комітети, яким була доручена підготовка питання про розгляд пропози- цій, поправок до законопроекту, готують щодо кожної пропозиції, поправки та остаточної редакції законопроекту, запропонованої головним комітетом, висновки з питань:
1) про те, належним чи неналежним суб’єктом права подання законопроектів про внесення змін до
Конституції подано до Верховної Ради законопроект;
2) щодо того, чи прийняття поданого відповідно до ст.154 Конституції законопроекту (законо- проект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради Президентом
України або не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради) не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції одночасного внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції;
3) щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання);
4) про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції не призведе до пору- шення міжнародних зобов’язань України;
5) щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності) прийняття такого зако- нопроекту взагалі;
6) про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на лікві- дацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
247 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.150;
248 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.150;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
62
7) стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експертів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції
249
;
8) стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть настати у зв’язку із вне- сенням до чинної Конституції запропонованих у законопроекті змін;
9) щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання положеннями запро- понованого законопроекту відповідних суспільних відносин на конституційному рівні та чи потребуватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно уточнюючого характеру;
10) щодо доцільності (чи необхідності) направлення законопроекту після включення його до порядку денного сесії на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Консти- туційного Суду;
11) щодо доцільності опублікування законопроекту для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду щодо цього законопроекту
250
;
12) у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показ- ників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої
ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додат- кових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект
іншого акта не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій
251
;
13) у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку голов- ного комітету обов’язково додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законо- проекту законам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів та інших комітетів з цього питання
252
;
14) подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конститу- ції супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до
Конституції
253
з урахуванням висновку Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Кон- ституції. Зазначені висновки комітетів разом з підготовленою порівняльною таблицею законопро- екту про внесення змін до Конституції та іншими необхідними документами надаються народним депутатам у строки, визначені Верховною Радою
254
Розгляд Верховною Радою пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України
На пленарному засіданні Верховної Ради обговорення кожної пропозиції, поправки до законо- проекту про внесення змін до Конституції здійснюється у повному обсязі і проводиться в такому
порядку:
До початку чи у ході обговорення законопроекту в другому читанні може бути внесена пропо- зиція про обговорення і голосування спочатку тих структурних частин законопроекту, які містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення щодо його інших відповідних структурних частин.
249 Регламент Верховної Ради, п.п.1-7 ч.2 ст.145;
250 Регламент Верховної Ради, п.п.9-12 ч.2 ст.145;
251 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91;
252 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.111;
253 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
254 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.150;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
63
Така пропозиція обговорюється за скороченою процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду струк- турних частин законопроекту така пропозиція ставиться на голосування без обговорення до початку розгляду законопроекту
255
Під час розгляду законопроекту в другому читанні проводиться обговорення кожної статті в порядку її нумерації в запропонованій головним комітетом редакції, якщо не прийнято рішення про розгляд законопроекту в іншому порядку відповідно до ст.119 Регламенту
256
За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи може бути про- ведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей
257
За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запро- понованій головним комітетом редакції
258
У разі внесення до порівняльної таблиці законопроекту кількох альтернативних пропозицій, поправок, щодо яких головний комітет не прийняв рішення, Верховна Рада розглядає кожну з них
259
Право на роз’яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення – суб’єкти права законодавчої ініціативи. Якщо до однієї статті або її частини є декілька пропозицій, які виключають одна одну, їх обговорення проводиться одночасно з послідовним, у порядку черговості їх внесення, наданням слова ініціаторам їх внесення
260
Додаткова порівняльна таблиця до законопроекту розглядається одночасно з основною порів- няльною таблицею
261
Якщо своєчасно внесену пропозицію, поправку не було надано народним депутатам, це не пере- шкоджає її обговоренню і голосуванню на цьому ж пленарному засіданні Верховної Ради. Зміст пропозиції чи поправки оголошується головуючим на пленарному засіданні або ініціатором її вне- сення – суб’єктом права законодавчої ініціативи
262
Рішення про включення пропозиції, поправки до законопроекту про внесення змін до Конститу- ції приймається Верховною Радою:
• не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради (щодо законопроекту про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII
“Внесення змін до Конституції України”);
• більшістю від конституційного складу Верховної Ради (щодо законопроекту про внесення змін до
інших розділів Конституції
263
Після закінчення голосування щодо прийняття пропозицій, поправок до законопроекту Верховна
Рада переходить до розгляду питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду про надання Конституційним Судом висновку щодо відповідності зміненої редакції законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам
264
:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію неза- лежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною
Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
255 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.119;
256 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.120;
257 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.120;
258 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.120;
259 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.120;
260 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.120;
261 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.120;
262 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.120;
263 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.151;
264 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.151;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал