Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка8/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
52
17. щодо пропозицій про порядок розгляду поданого законопроекту про внесення змін до Консти- туції, якщо такі пропозиції є
182
У разі наявності своєчасно поданих альтернативних законопроектів висновки, готуються щодо кожного з них.
Пов’язані законопроекти про внесення змін до Конституції готуються до включення їх до порядку денного сесії Верховної Ради одним питанням
183
За результатами підготовки до розгляду питання про включення законопроекту до порядку ден- ного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним головний комітет подає
Верховній Раді висновки, зокрема:
• щодо включення чи невключення до порядку денного сесії Верховної Ради відповідного законо- проекту;
• який з альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції включити до порядку денного сесії Верховної Ради чи не включати жодного (якщо альтернативні законопроекти є);
• щодо строку прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду стосовно законопроекту про внесення змін до Конституції;
• щодо доцільності створення тимчасової спеціальної комісії для продовження роботи над законо- проектом після його включення до порядку денного сесії Верховної Ради
184
До поданих висновків головний комітет готує необхідні проекти актів для прийняття Верхо- вною Радою рішень щодо них. Зазначені проекти актів візуються і подаються до Верховної Ради головним комітетом. Якщо головний комітет не подає до своїх висновків проекти актів, то Голова
Верховної Ради на пленарному засіданні вносить їх від свого імені.
Висновки комітетів, додані до них проекти рішень Верховної Ради та інші необхідні матеріали надаються народним депутатам не пізніш як за 10 днів до дня розгляду Верховною Радою питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верхо- вної Ради та про порядок продовження роботи над ним
185
Розгляд Верховною Радою питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним
Обговорення питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним проводиться відповідно до процедури повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради
186
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права законо- давчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдопові- дача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
182 Регламент Верховної Ради, п.15, ч.2 ст.145;
183 Регламент Верховної Ради, ч.ч.3,4 ст.145;
184 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.145;
185 Регламент Верховної Ради, ч.ч.6-7 ст.145;
186 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.146;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
53
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування
187
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до Верховної Ради народними депутатами, то Президентові України або уповноваженій ним особі надається слово для виступу
(стільки часу, скільки й доповідачу) після виступів
188
по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи
іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам
189
. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі не ставляться
190
Верховна Рада включає до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції для того, щоб направити його із зверненням Верховної Ради до Конституційного
Суду України для отримання висновку, про відповідніть законопроекту:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію неза- лежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною
Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повно- важень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
попередньо схвалити законопроект і прийняти (ст.155 Конституції: Законопроект про вне- сення змін до Конституції України, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Рефе- рендум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України).
чи прийняти і направити його Президентові України для винесення на всеукраїнський
референдум у незмінній редакції (ч.1 ст.156 Конституції: Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до
Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України).
Рішення про включення законопроекту про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради
191
За результатами обговорення питання про включення законопроекту про внесення змін до
Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним
Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних законопроектів (ч.6 ст. 143
Регламенту) до порядку денного сесії Верховної Ради;
2) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради та одночасне звернення до Конституційного Суду про надання Конституційним Судом висновку щодо відповідності законопроекту (обох пов’язаних законопроектів) вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України;
3) відкладення прийняття рішення щодо включення законопроекту (альтернативних законопроектів), обох пов’язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради
192 187 Регламент Верховної Ради, ст.30;
188 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
189 Регламент Верховної Ради, п.4 ч.1 ст.30;
190 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
191 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.146;
192 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.146;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
54
У разі якщо жодне із запропонованих рішень не підтримано Верховною Радою, законопроект вважається таким, що знятий з розгляду Верховною Радою
193
Приймаючи рішення про включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради, Верховна Рада вирішує, зокрема, питання про:
1) підготовку питання про прийняття Верховною Радою постанови про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України;
2) опублікування законопроекту для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною
Радою постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо законопроекту про вне- сення змін до Конституції України
194
;
У разі якщо рішення про опублікування законопроекту для всенародного обговорення не при- йнято, законопроект підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях для відома гро- мадян і може бути опублікований в інших друкованих виданнях. При цьому повинні бути вказані всі розробники законопроекту (чи його структурних частин), а також ініціатор його подання до
Верховної Ради
195 3) направлення законопроекту на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до
Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України;
4) відкладення прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції до настання певних обставин чи здійснення певних дій
196
У разі включення законопроекту до порядку денного сесії Верховна Рада може прийняти рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції
197
Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції до попереднього схвалення або прийняття його Верховною Радою
Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України до попереднього схва-
лення його Верховною Радою (ст.155 Конституції: Законопроект про внесення змін до Конституції
України, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Вне- сення змін до Конституції України”, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради
України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної
Ради України) чи прийняття (ч.1 ст.156 Конституції: Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до
Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України) здійснюється лише після включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради
198
У разі прийняття Верховною Радою рішення про опублікування законопроекту про внесення змін до Конституції для всенародного обговорення в офіційному друкованому виданні повинні бути вказані всі розробники законопроекту (чи його структурних частин), а також ініціатор його подання до Верховної Ради. Пропозиції і зауваження, що надійшли в ході всенародного обговорення законо- проекту, узагальнюються і попередньо розглядаються комітетами Верховної Ради, яким доручено опрацювання законопроекту. Узагальнені матеріали комітети надсилають головному комітету, який
їх остаточно опрацьовує і доповідає про них Верховній Раді (під час обговорення на пленарному
193 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.146;
194 Регламент Верховної Ради, п.2 ч.7 ст.146;
195 Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.146;
196 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.146;
197 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.146;
198 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.147;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
55
засіданні Верховної Ради питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду України)
199
Після:
• реалізації вищезазначених заходів,
• направлення законопроекту на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до
Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до Конституції
200
;
• настання певних обставин чи здійснення певних дій, через які було відкладено прийняття Верхов- ною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції
201
;
• прийняття рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції
202
головний комітет та інші комітети, яким була доручена подальша робота над законопроектом про внесення змін до Конституції, готують відповідні висновки для розгляду Верховною Радою питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду.
Одночасно готується на перше читання й законопроект, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету України для проведення всеукраїнського референдуму, якщо законопро- ект про внесення змін до Конституції передбачає зміни до розділу I “Загальні засади”, розділу III
“Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”. Такі документи надаються народним депутатам не пізніш як за 10 днів до дня їх розгляду Верховною Радою
203
Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду здійснюється проводиться відповідно до про- цедури повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради
204
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права зако- нодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдопо- відача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування
205
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до Верховної Ради народними депутатами, то Президентові України або уповноваженій ним особі надається слово для виступу
(стільки часу, скільки й доповідачу) після виступів
206
по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи
іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій
199 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.147;
200 Регламент Верховної Ради, п.3 ч.7 ст.146;
201 Регламент Верховної Ради, п.4 ч.7 ст.146;
202 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.146;
203 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.147;
204 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.146;
205 Регламент Верховної Ради, ст.30;
206 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
56
не були надані народним депутатам
207
. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі не ставляться
208
Одночасно обговорюються:
• проект постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України;
• в першому читанні законопроект, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету
України на проведення всеукраїнського референдуму, якщо законопроект про внесення змін до Конституції передбачає внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори.
Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”
209
Пов’язані законопроекти, які передбачають комплексне внесення змін до різних розділів
Конституції, обговорюються на пленарному засіданні Верховної Ради одночасно, і рішення про їх одночасне направлення за одним зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду для надання Конституційним Судом відповідного висновку оформляється однією постановою
Верховної Ради
210
У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду не прийнято і законопроект не виключено шляхом голосування з порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує питання про зміст і строки подальшої роботи над законопроектом. Якщо Верховна Рада не при- йняла постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду і не визначила зміст та строки подальшої роботи над законопроектом, він вважається таким, що знятий з розгляду
211
Законопроект про внесення змін до Конституції підлягає направленню до Конституційного Суду для
отримання висновку про відповідніть законопроекту:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верхо- вною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
В разі якщо законопроект із дотриманням строків, зазначених:
• у ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і
XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання),
• ч.1 ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верхо- вною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту), повторно поданий у незмінній редакції до Верховної Ради і щодо нього є раніше наданий пози- тивний висновок Конституційного Суду України про відповідність законопроекту вимогам статей
157 і 158 Конституції
212
Після прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду стосовно законопроекту про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум”
і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, проводиться голосування щодо прийняття в першому читанні законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету
України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції
213
Отриманий Верховною Радою висновок Конституційного Суду вимогам статей 157 і 158 Кон- ституції невідкладно:
надається народним депутатам,
• направляється Президентові України,
207 Регламент Верховної Ради, п.4 ч.1 ст.30;
208 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.146;
209 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.147;
210 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.147;
211 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.147;
212 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.147;
213 Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.147;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
57
• про його отримання головуючий на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради робить повідомлення
214
Висновок Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції є обов’язковим для розгляду Верховною Радою
215
Якщо у висновку Конституційного Суду законопроект визнаний в цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції, і щодо його положень Конституційний Суд не висловив застережень, то
• розгляд питання про попереднє схвалення законопроекту (ст. 155 Конституції)
• чи прийняття законопроекту (ч.1 ст.156 Конституції) включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради не раніше ніж через 7
днів після надання народним депутатам відповідного висновку головного комітету або в інший виз- начений Верховною Радою строк. Головний комітет та інші комітети, яким була доручена подальша робота над законопроектом, готують висновки щодо законопроекту
216
Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання висновку
Конституційним Судом щодо відповідності законопроекту про внесення змін до
Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції
Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання висновку Конституційним
Судом щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верхо- вною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
приймається у формі постанови Верховної Ради. Постанова про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду повинна містити положення про:
1. звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання Конституційним Судом висно- вку щодо відповідності включеного до порядку денного сесії Верховної Ради конкретно озна- ченого законопроекту (або обох пов’язаних законопроектів) про внесення змін до Конституції
(із вказівкою реєстраційних реквізитів та ініціатора подання законопроекту до Верховної Ради) вимогам статей 157 і 158 Конституції;
2. направлення цієї постанови до Конституційного Суду (законопроект додається);
3. дату набрання чинності цією постановою
217
До звернення Верховної Ради до Конституційного Суду надається текст зареєстрованого законо- проекту про внесення змін до Конституції
218
Одночасно із зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду направляються:
1. копія зареєстрованого звернення до Верховної Ради ініціатора подання до Верховної Ради зако- нопроекту про внесення змін до Конституції (підписи народних депутатів посвідчуються);
2. пояснювальна записка, подана разом із законопроектом ініціатором подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції;
3. текст постанови Верховної Ради про включення законопроекту до порядку денного сесії
Верховної Ради, якщо вона прийнята окремо від постанови про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду;
4. висновки комітетів, документи та інші матеріали, які надавалися народним депутатам у зв’язку
214 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.147;
215 Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.147;
216 Регламент Верховної Ради, ч.11 ст.147;
217 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.148;
218 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.148;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал