Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01



Pdf просмотр
Сторінка7/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
46
про можливість прийняття Конституції України в цілому, законів та змін до законів у результаті всеукраїнського референдуму.
Отже, чинною редакцією Конституції більш-менш чітко встановлено лише технологію внесення змін до тексту Конституції. Їй присвячено окремий розділ Основного Закону – розділ ХІІІ. Його також віднесено до змістовно фундаментальних розділів Конституції, внесення змін до яких потре- бують ускладненої за змістом і більш довгої у часі процедури.
За процедурою внесення змін до Конституції положення Основного Закону розподіляються на дві групи. До першої, яку можна умовно кваліфікуємо як базову, віднесено такі розділи: “Основні засади” (розділ І), “Вибори. Референдум” (розділ ІІІ) і “Внесення змін до Конституції України”
(розділ XIII). До другої групи належать всі інші розділи.
Ідеологія внесення змін до цих розділів передбачає максимальне залучення всіх можливих учас- ників такого процесу. У першу чергу, це стосується необхідної участі самого народу. Це передба- чено обов’язковим проведенням всеукраїнського референдуму щодо затвердження запропонованих змін. Робота, що передує винесенню запропонованого тексту змін на розсуд народу, є більш склад- ною, ніж та, що ведеться при корегуванні незасадничих положень Основного Закону України. Так, зокрема, процедура внесення змін до базових розділів вимагає схвалення вдвічі більшої кількості народних депутатів України, ніж та кількість, яка потрібна для ініціювання цих змін для їх розгляду у Верховній Раді, а саме триста проти ста п’ятдесяти голосів народних обранців.
За різними моделями відбувається і безпосередній розгляд та прийняття змін у залежності від того, до якої групи належить розділ, до якого пропонуються зміни. Небазові положення змінюються у два етапи. Спершу має відбутися попереднє схвалення поданих змін простою більшістю від кон- ституційного складу парламенту. Цей законопроект може бути прийнятий на наступній сесії в разі, якщо за це проголосують щонайменше дві третини від вказаного складу, тобто триста або більше народних депутатів України.
Коли зміни вносяться до першого, третього або тринадцятого розділів Конституції, механізм
їх проведення змінюється. Спершу у Верховній Раді має відбутися прийняття цих змін принаймні трьомастами голосами народних депутатів, а вже після цього вони повинні бути затверджені на все- українському референдумі у відповідності до норм чинного сьогодні Закону “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.
Важливо звернути увагу на вимогу проводити всі обговорення і прий няття ухвальних рішень стосовно внесення змін до Конституції виключно на чергових сесіях парламенту. Встановлено певні обмеження на можливість повторного подання законопроектів про внесення змін до Конституції.
Так, статтею 156 визначено можливість повторного подання законопроектів про внесення змін до названих нами базовими розділів з одного й того ж питання вже до парламенту наступного скли- кання. У статті 158 йде мова про те, що розглянутий і не прийнятий закон щодо змін у Конституції
України може бути подано лише через рік з дня прийняття рішення щодо нього.
Якщо розглянути останні дві норми паралельно, ми можемо помітити певну правову колізію.
Адже під дію статті 158 можуть підпадати і зміни до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції, бо в ній говориться взагалі про законопроекти про внесення змін без конкретизації, яких саме розділів вони стосуються. Однак слід розуміти, що для проведення змін до базових розділів Основного Закону має працювати більш продовжена у часі норма, яка одночасно є і більш жорсткою: положення про можливість повторного подання законопроекту на розгляд Верховної Ради лише наступним після першої спроби розгляду скликанням.
В Україні, нагадаємо, забороняється зміна одних і тих же положень Конституції України під час однієї каденції Верховної Ради.
Унормовано й обов’язкову участь у процесі реформування Основного Закону України єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні – Конституційного Суду. Йому відводиться надзви- чайно важлива роль перевірки відповідності поданих ініціаторами законопроектів вимогам статей
157 і 158 Конституції. У першій із них іде мова про те, що зміни до тексту чинного Основного
Закону не можуть передбачати щонайменшого обмеження прав і свобод громадян, а тим більше
їх скасування. Вони також не повинні призводити до ліквідації незалежності нашої держави або до порушення її територіальної цілісності. Зміни, як це встановлено у ч. 2 ст. 157 Конституції, не можуть прийматися в умовах оголошеного воєнного або надзвичайного стану.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
47
Суб’єкти права подання законопроектів про внесення змін до Конституції, пропозицій, поправок до них та пропозицій щодо їх розгляду
Суб’єктами права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції
України, пропозицій, поправок до законопроектів про внесення змін до Конституції України є:
• Президент України;
• не менш як 2/3 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, в разі внесення змін до розділів I “Загальні засади”, III “Вибори. Референдум” і XIII “Внесення змін до
Конституції України” Конституції України
157
;
• не менш як 1/3 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, в разі внесення змін до інших розділів Конституції
158
Законопроект про внесення змін до розділів I “Загальні засади”, III “Вибори. Референдум”
і XIII “Внесення змін до Конституції України”, за умови його прийняття не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України
159
Законопроект про внесення змін до інших розділів Конституції, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу
Верховної Ради України
160
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
161
Під час підготовки і розгляду у Верховній Раді законопроектів про внесення змін до Конституції
України, пропозицій, поправок до них або питань, пов’язаних з ними, пропозиції щодо порядку і результатів їх розгляду подаються народними депутатами у загальному порядку.
Суб’єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції
України, пропозицій, поправок до них, пропозицій щодо порядку і результатів їх розгляду зазна- чають у письмовій формі, хто в разі необхідності представлятиме їхні правові позиції під час підготовки і розгляду у Верховній Раді та її органах поданих ними документів (до трьох осіб). Осо- бами, уповноваженими представляти у Верховній Раді та її органах законопроекти про внесення змін до Конституції України, пропозиції та поправки до них, подані народними депутатами, можуть бути лише народні депутати з числа тих, хто підписав подання про внесення до Верховної Ради відповідних законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них і повноваження яких не припинені; заміна таких представників здійснюється шляхом подання звернення з дотриманням вимог щодо кількості підписів народних депутатів (ст.144 Регламенту)
162
Порядок подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції, пропозицій та поправок до них
Суб’єкт права подання (ініціатор подання) до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до них подає їх до Верховної Ради із письмовим поданням за своїм підписом (підписами), при цьому підпис народного депутата не відкликається
163
Законопроект про внесення змін до Конституції України повинен містити положення про термін набрання ним чинності як закону
164
. Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” не пови- нен містити положень про внесення змін до інших розділів Конституції України, за винятком лише
157 Конституція України, ч.1 ст 156;
158 Конституція України, ст.154, Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст.142;
159 Конституція України, ч.1 ст.156;
160 Конституція України, ст.155;
161 Конституція України, ч.2 ст.156;
162 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.142;
163 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.143;
164 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.143;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
48
редакційно уточнюючих змін, які викликані відповідними змінами норм розділів I, III, XIII Кон- ституції України
165
Законопроект про внесення змін до Конституції України, окремо поданий до Верховної Ради
Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, не повинен містити положень, які у зв’язку із системною єдністю норм Конституції України зумовлюють необхідність внесення змін до розділів I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”
166
У разі виникнення необхідності одночасного комплексного внесення змін як до розділів I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції
України”, так і до інших розділів Конституції, ініціатор подання таких змін до Конституції України подає до Верховної Ради одночасно два окремих законопроекти (пов’язані законопроекти). Такі законопроекти повинні містити також положення, які передбачають поєднане та узгоджене в часі набрання ними чинності та згідно з якими в разі неприйняття Верховною Радою чи незатвердження всеукраїнським референдумом одного із них інший, пов’язаний з ним, не набирає чинності
167
Подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції
України супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до
Конституції України
168
Пояснювальна записка до законопроекту про внесення змін до Конституції має містити:
• обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства;
• обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття;
• інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту
169
Також пояснювальна записка має містити відомості
170
:
• щодо того, чи прийняття поданого законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
• щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради наступного скликання);
• про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України;
• щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності) прийняття такого законо- проекту взагалі;
• про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду визнавалися такими, що ска- совують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
• стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експертів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції, а саме:
- Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обме- ження прав і свобод людини і громадянина;
- Конституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
- Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану;
- Законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня при- йняття рішення щодо цього законопроекту;
- Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі
165 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.143;
166 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.143; Конституція України, ст.154, 156.
167 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.143; Конституція України, ст.154, 156.
168 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
169 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.91;
170 Регламент Верховної Ради, ч.8 ст 143; п.п.2-10, 14, ч.2 ст.145;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
49
положення Конституції
171
• про наявність раніше наданого висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопро- екту вимогам статей 157 і 158 Конституції, якщо законопроект повторно подано до Верховної
Ради в незмінній редакції його положень;
• стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть настати у зв’язку із вне- сенням до чинної Конституції запропонованих у законопроекті змін;
• щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання положеннями запропоно- ваного законопроекту відповідних суспільних відносин на конституційному рівні та чи потребу- ватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно уточнюючого характеру;
• у разі внесення законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (над- ходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій
172
;
• у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку голов- ного комітету обов’язково додається висновок комітету з питань бюджету щодо впливу законо- проекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів Укра-
їни та інших комітетів з цього питання
173
;
• подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Кон- ституції
174
Альтернативні законопроекти подаються до Верховної Ради лише протягом 14 днів після надання народним депутатам законопроекту про внесення змін до Конституції. У разі підписання народним депутатом письмового подання про внесення двох і більше альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції його підпис у поданнях щодо внесення другого і наступних за часом альтернативних законопроектів не підлягає врахуванню
175
Відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції, пропозицій, поправок до них
Законопроект про внесення змін до Конституції вважається відкликаним за письмовим звернен- ням ініціатора його подання до Верховної Ради, якщо зазначений законопроект ще не включено до порядку денного сесії Верховної Ради. Про відкликання законопроекту оголошується на най- ближчому пленарному засіданні Верховної Ради.
Законопроект про внесення змін до Конституції, який включено до порядку денного сесії Верхо- вної Ради, але постанова про звернення Верховної Ради щодо нього ще не направлена Верховною
Радою до Конституційного Суду України, може бути відкликаний лише за згодою Верховної Ради.
Така згода надається шляхом прийняття рішення про виключення відповідного законопроекту з порядку денного сесії Верховної Ради.
Пропозиція, поправка до законопроекту про внесення змін до Конституції може бути відкликана за письмовим зверненням ініціатора її подання до Верховної Ради до моменту голосування Верхо- вної Ради щодо її прийняття.
171 Конституція України, ст.ст.157,158;
172 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91;
173 Регламент Верховної Ради, ч.3, ст..111;
174 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
175 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.143

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
50
Звернення про відкликання законопроекту про внесення змін до Конституції, поданого до Вер- ховної Ради народними депутатами, повинно бути підписано більшістю народних депутатів, які подавали законопроект, але:
• не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту 1/3 від консти- туційного складу Верховної Ради щодо законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII
Конституції;
• не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту про внесення змін до інших розділів Конституції.
За письмовим зверненням ініціатора подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції або за письмовою вмотивованою пропозицією народного депутата Верховна
Рада може відкликати із Конституційного Суду своє звернення про надання висновку Конститу- ційним Судом щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам ста- тей 157 і 158 Конституції у будь-який час до дня його першого розгляду на пленарному засіданні
Конституційного Суду України. Постанову про відкликання свого звернення Верховна Рада при- ймає більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу без окремого включення питання про її розгляд до порядку денного сесії Верховної Ради. Щодо конкретного законопроекту це питання у Верховній Раді може порушуватися лише один раз.
У разі отримання Верховною Радою ухвали Конституційного Суду про відмову у відкритті або про припинення конституційного провадження у зв’язку з відкликанням Верховною Радою свого звернення до Конституційного Суду відповідний законопроект про внесення змін до Конституції вважається знятим з розгляду (без додаткового голосування щодо цього питання), про що голо- вуючий на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради робить повідомлення
176
Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до
Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним
1. Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до Консти- туції України (254к/96-ВР) до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним здійснюється відповідно до положень цієї статті, частин першої, другої, четвертої, п’ятої статті 93, статті 96, частини першої статті 98, частин першої, третьої, четвертої, п’ятої статті
103, частини четвертої статті 110, частин другої, третьої, четвертої статті 111 цього Регламенту з дотриманням вимог, передбачених частиною другою статті 117 цього Регламенту.
Головний комітет та інші комітети, яким була доручена підготовка до розгляду питання про включення законопроекту до порядку денного сесії та про порядок продовження роботи над ним, відповідно до предметів їх відання готують висновки:
1. про те, належним чи неналежним суб’єктом права подання законопроектів про внесення змін до
Конституції подано до Верховної Ради законопроект;
2. щодо того, чи прийняття поданого відповідно до ст.154 Конституції законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції одночасного внесення змін до розділів I, III,
XIII Конституції;
3. щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання);
4. про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції не призведе до пору- шення міжнародних зобов’язань України;
5. щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності) прийняття такого законо- проекту взагалі;
6. про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду визнавалися такими, що ска-
176 Регламент Верховної Ради, ст.144

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
51
совують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
7. стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експертів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а саме:
• Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обме- ження прав і свобод людини і громадянина;
• Конституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
• Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану;
• Законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня при- йняття рішення щодо цього законопроекту;
• Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції
177 8. про наявність раніше наданого висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції, якщо законопроект повторно подано до
Верховної Ради в незмінній редакції його положень;
9. стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть настати у зв’язку із вне- сенням до чинної Конституції запропонованих у законопроекті змін;
10. щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання положеннями запро- понованого законопроекту відповідних суспільних відносин на конституційному рівні та чи потребуватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно уточнюючого характеру;
11. щодо доцільності (чи необхідності) направлення законопроекту після включення його до порядку денного сесії на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення (ст.148 Регла- менту) до Конституційного Суду;
12. щодо доцільності опублікування законопроекту для всенародного обговорення у строк до при- йняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду щодо цього зако- нопроекту;
13. про доцільні строки проведення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції, якщо законопроект передбачає внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції
178
;
14. у разі внесення законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (над- ходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законо- давчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій
179
;
15. у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов’язково додається висновок комітету з питань бюджету щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет може також долучити одержані висновки Кабінету Міні- стрів України та інших комітетів з цього питання
180
;
16. подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Кон- ституції
181 177 Конституція України, ст.ст.157,158;
178 Регламент Верховної Ради, п.п. 1-13, ч.2 ст.145;
179 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;
180 Регламент Верховної Ради, ч.3, ст..111; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;
181 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал