Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка5/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Набрання чинності законом:
Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не перед- бачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
111
Зберігання прийнятих законів
Нормативна база:
Порядок зберігання законів регулюється Регламентом ВР (ч.4 ст.139, ст.140), положеннями
Інструкції з діловодства у Верховній Раді (ч.3), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді
із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Справа закону:
Після набрання чинності законом апарат Верховної Ради разом з секретаріатом відповідного головного комітету веде справу закону, до якої включаються:
1. прийнятий Верховною Радою текст закону;
2. прийнятий Верховною Радою план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансо- вих, інформаційних заходів для реалізації положень прийнятого закону, а також повідомлення, що надійшли до Верховної Ради, про хід виконання цього плану Кабінетом Міністрів;
3. перелік і тексти прийнятих Президентом, Кабінетом Міністрів, міністерствами, ін. централь- ними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень цього закону;
4. повідомлення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб про дотримання положень закону, а також у разі надходження їх пропозицій щодо підвищення ефективності дії цього закону;
5. документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов’язані із зміною, втратою чинності закону;
6. рішення та висновки Конституційного Суду України щодо закону, роз’яснення Верховного Суду
України стосовно положень закону, якщо такі є
112
;
Формування справ прийнятих Верховною Радою законів здійснює протокольний відділ з таких документів:
1. оригіналів законів;
2. оригіналів редакційно опрацьованих і завізованих в установленому порядку текстів прийнятих законів;
3. протоколів пленарних засідань Верховної Ради;
року;
109 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.46;
110 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.139;
111 Конституція України, ч.5 ст.94;
112 Регламент Верховної Ради, ст.140;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
32
4. протоколів та стенограм засідань Погоджувальної ради депутатських фракцій;
5. листів інформаційного характеру, що надійшли від органів державної влади, копії яких передані головам комітетів та головам депутатських фракцій або до секретаріату коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді для ознайомлення з резолюцією Голови Верховної Ради або Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради відповідно до розподілу обов’язків
113
Зберігання закону:
Підписаний Президентом України закон, а також підписані Головою Верховної Ради постанови та інші акти Верховної Ради є оригіналами і зберігаються в апараті Верховної Ради в установле- ному порядку. Всі інші примірники закону, постанови та інших актів Верховної Ради є копіями
114 113 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п. 3.3.16.;
114 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст. 139;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
33
Розділ.4.
ОСОБЛИВОСТІ.ВНЕСЕННЯ.
ТА.ПРИЙНЯТТЯ.ЗАКОНУ.ПРО.
ДЕРЖАВНИЙ.БЮДЖЕТ
Нормативна база
Порядок внесення та прийняття закону про Державний бюджет регулюється Конституцією Укра-
їни (ст.96), Регламентом ВР (Глава 27), положеннями Бюджетного кодексу (Глави 4, 6, 7), Поло- женням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Кабінет Міністрів має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет
115
Розробка, подання, схвалення Основних напрямів бюджетної політики
(далі – Основні напрями):
Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України
116
Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, – проект кошторису доходів та витрат Національного банку
України на наступний рік, які використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України
117
Основні напрями окреслюють пріоритети бюджетної політики дер жави на наступний
бюджетний період. Основні напрями є орієнтиром для Уряду України під час розробки проекту
закону про Державний бюджет і для Верховної Ради під час розгляду бюджету і законів, що впли-
вають на доходи і видатки Державного бюджету.
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради України, яка його розглядає за спеціальною процедурою, визна- ченою Регламентом Верховної Ради України
118
Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:
1. основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазна- ченням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття);
115 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 89;
116 Бюджетний кодекс України, № 2456-VI від 08.07.2010 (далі – Бюджетний Кодекс), ч.1 ст.33;
117 Бюджетний кодекс, ч.2 ст. 33;
118
Бюджетний кодекс, ч.3 ст. 33;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
34
2. основних завдань бюджетної політики, зокрема граничного обсягу дефіциту (профіциту) дер- жавного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу, вста- новлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпе- чення;
3. пріоритетних завдань податкової політики;
4. реалізації пріоритетних державних (цільових) програм;
5. взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
6. інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України
119
Зокрема, до таких питань можна віднести:
• обґрунтування і розрахунки коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;
• питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету та пріоритетних напрямів їх використання;
• взаємовідносини Державного бюджету з місцевими бюджетами в наступному бюджетному пері- оді;
• зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
• перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету;
• захищені статті видатків бюджету;
• обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеці альний фонди;
Подання Основних напрямів на розгляд Верховної Ради:
Проект Основних напрямів Кабінет Міністрів подає до Верховної Ради не пізніше ніж за 4 робо- чих дні до початку розгляду питання Верховною Радою
120
Розгляд Основних напрямів у Верховній Раді:
Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо Основних напрямів бюджетної політики і надсилають їх до Комітету з питань бюджету, не пізніше ніж за 3 дні до розгляду питання щодо Основних напрямів Верховною Радою.
Комітет з питань бюджету узагальнює пропозиції, що надійшли, і готує проект постанови Верхо- вної Ради про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
121
Прийняття рішення Верховною Радою щодо Основних напрямів бюджетної політики:
Верховна Рада приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів
на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня року, що передує плановому, або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради
122
Розробка проекту закону про Державний бюджет України
Законом про Державний бюджет України визначаються:
1. загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді і державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до ст. 17 Бюджетного кодексу;
3. доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією(у додатку до закону);
4. фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);
119
Бюджетний кодекс, ч.4 ст. 33;
120 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст. 152;
121 Регламент Верховної Ради, ч. 2-3 ст.152;
122 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст. 152;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
35
5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (у додатках до закону);
6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону);
7. розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;
8. розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забез- печення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;
9. перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджет- ному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону);
10. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
У законі про Державний бюджет України видатки та кредитування за головними розпорядни- ками коштів державного бюджету мають бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредиту- вання бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету
123
Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.
Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту закону про бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу
Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди
124
Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про
Державний бюджет України та вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України
125
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути розроблений з дотри- манням вимог Бюджетного кодексу України та Основних напрямів бюджетної політики на наступ- ний бюджетний період.
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів
126
Подання проекту закону про Державний бюджет на розгляд Верховної Ради
Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Пре- зиденту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому
127
Разом з проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року
128
Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний бюджет України на наступ- ний рік надається народним депутатам для ознайомлення не пізніше ніж за чотири дні до його представлення у Верховній Раді
129
Разом з проектом закону про Державний бюджет, схваленим Кабінетом Міністрів, подаються:
1. пояснювальна записка, яка повинна містити:
• інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники
123
Бюджетний кодекс, ст. 40;
124
Бюджетний кодекс, ч.1, 2 ст. 32;
125
Бюджетний кодекс, ч.1 ст. 37;
126
Регламент, ч. 3, 4 ст. 153;
127
Бюджетний кодекс, ч. 3 ст. 37;
128
Регламент, ч. 2 ст. 153;
129
Регламент, ч. 5 ст. 153;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
36
економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету;
• оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;
• пояснення до основних положень проекту Державного бюджету та проекту закону про Дер- жавний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією (функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету). Пояснення вклю- чають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
• інформацію щодо врахування положень Основних напрямів бюджетної політики та пропозицій
Верховної Ради до них;
• аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
- детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюдже- тами, за видами доходів та за функціями;
- базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
- детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функ- ціях та видах місцевих бюджетів;
- детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання;
- розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками;
• інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов’язання, гра- фіка його погашення, обсягів та умов державних запозичень;
• інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України;
• обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демогра- фічних груп населення;
• розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб’єктів госпо- дарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;
2. прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету
України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
3. перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
4. переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;
5. зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов’язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов’язань, включаючи обсяг видатків на обслу- говування державного боргу;
6. план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кре- дитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів;
7. прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, під- готовлений відповідно до ст. 21 Бюджетного кодексу;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
37
8. доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;
9. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету
України на підставі бюджетних запитів за формою, визначеною Міністерством фінансів України
(подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету);
10. протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоці- аціями органів місцевого самоврядування;
11. інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням націо- нальної безпеки і оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням);
12. інформація щодо залучення довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за такими зобов’язаннями державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв);
13. інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України
130
Представлення проекту закону про Державний бюджет у Верховній Раді
Не пізніше ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів проекту закону про Державний бюджет до Верховної Ради Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні
Верховної Ради.
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет вимогам Бюджетного кодексу, положенням Основних напрямів бюджетної політики
131
Представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік проводиться за процедурою повного обговорення
132
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1. доповідь Міністра фінансів, запитання доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом співдоповідача, запитання співдоповідачу і відпо- віді на них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4. виступи по-одному представнику від кожного комітету;
5. виступи представників депутатських фракцій, народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записались на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування
133
Рішення Верховної Ради за результатами представлення проекту закону про Державний бюджет
За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет Верховна Рада може при- йняти вмотивоване рішення про:
1. Схвалення і прийняття до розгляду проекту закону про Державний бюджет;
2. Відхилення проекту Державного бюджету у разі:
• невідповідності положенням Бюджетного кодексу;
• невідповідність положенням Основних напрямків бюджетної політики;
130 Бюджетний кодекс, ч. 1 ст. 38;
131 Бюджетний кодекс України, ч.1 ст. 39; Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст.154;
132 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.154;
133 Регламент Верховної Ради, ст. 30;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
38
• внесення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік без подання всіх документів, передбачених Бюджетним кодексом України;
У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет Кабінет Міністрів зобов’язаний у 7-ми денний строк з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Держав- ний бюджет на повторне представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуван- ням їх відхилення. Міністр фінансів повторно представляє проект закону про Державний бюджет не пізніше 3 днів після його повторного подання до Верховної Ради
134
Процедура розгляду проекту закону про Державний бюджет на наступний рік
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох з урахуванням особливостей, передбачених главою 27 Регламенту Верховної Ради.
У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також порушення строків подання його на друге читання строки розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет Укра-
їни на наступний рік обчислюються з дня його фактичного подання Кабінетом Міністрів України.
У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної Ради проекту закону про
Державний бюджет України на наступний рік або після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік відлік строків розгляду Вер- ховною Радою проект закону про Державний бюджет України на наступний рік припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік новосформованим Кабінетом Міністрів
135
Підготовка Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет до першого читання
Народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет
і не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому, передають їх до Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Вимоги до оформлення пропозицій до проекту закону про Державний бюджет:
1. пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
2. пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню.
Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет
України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного і державних гарантій порівняно з їх граичним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;
3. пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разіякщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики
136
Пропозиції, направлені до комітету з питань бюджету після 1 жовтня року, що передує плано- вому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються
137
Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Дер- жавний бюджет України на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді
138 134 Бюджетний кодекс України, ч.2-3 ст. 39; Регламент, ч. 4, 5 ст. 154;
135 Регламент Верховної Ради, ч. 1-3 ст. 155;
136 Регламент Верховної Ради, ч. 1 ст. 156;
137 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.156;
138 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.156;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал