Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка4/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Рішення Верховної Ради за результатами розгляду законопроекту у третьому читанні:
За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні Верховна Рада може прийняти рішення про:
1. прийняття закону в цілому і направлення його на підпис Президенту України
77
. Після при- йняття закону в цілому внесення до його тексту будь-яких змін (за винятком виправлення граматичних чи технічних помилок) допускається лише за пропозицією Голови Верховної
Ради України
78
(див. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей прийнятого закону в наступному розділі);
2. перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв’язку із прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до подання Кабінетом Міністрів України проектів актів, прийняття яких передбачено в законопроекті, що розглядається;
3. схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на всеукраїнський референдум
79
В такому випадку винесення законопроекту на всеукраїнський референдум та визначення його результатів здійснюються відповідно до положень Конституції України та законів, що регулюють питання проведення всеукраїнського референдуму
80
;
4. відхилення законопроекту
81
, у разі якщо Верховною Радою не прийнято жодного з перед- бачених пунктами 1-3 рішень
82
Підготовка законів до направлення на підпис Президенту України
Нормативна база:
Порядок підготовки і направлення законів на підпис Президенту України регулюється Регламен- том ВР (глава 22), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2),
Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів
Верховної Ради.
Опрацювання законів після їх прийняття:
Не пізніше як на наступний день після пленарного засідання Верховної Ради, на якому було при- йнято закон, Головним організаційним управлінням Апарату подається оперативна інформація про результати розгляду питання на пленарному засіданні, що містить повну назву прийнятого закону та номер відповідного законопроекту.
На підставі цієї інформації протокольний відділ присвоює прийнятому Верховною Радою закону номер, заносить його до спеціального журналу та водночас формує в електронному вигляді картку реєстрації та стану оформлення закону до відповідної бази даних. Нумерація актів Верховної Ради починається з початку кожного скликання
83
Порядок усунення неточностей та неузгодженостей прийнятого закону:
У разі виявлення порушень законодавчої процедури, передбаченої Регламентом, наслідком чого може бути скасування результатів голосування, а також у разі подання на підпис Голові Верховної
76 Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст. 128;
77 Регламент Верховної Ради, п.п.1 ч.1 ст. 129;
78 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст. 128;
79 Регламент Верховної Ради, п.п.2-3 ч.1 ст. 129;
80 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 129;
81 Регламент Верховної Ради, п.п.4 ч.1 ст. 129;
82 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст. 129;
83 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.1;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
26
Ради тексту закону, не ідентичного тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою, народний депутат у 2-денний строк може письмово звернутися до Голови Верховної Ради з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі Голова Верховної Ради не підписує закон без розгляду зазначених пропозицій Верховною Радою
84
У разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузго- дженостей між його положеннями Голова Верховної Ради може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.
Питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі роз- глядається Верховною Радою без попереднього включення його до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради у день внесення його Головою Верховної Ради за умови попереднього отримання народними депутатами документів, необхідних для розгляду питання та прийняття рішення.
До розгляду питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, народним депутатам надаються письмові пропозиції за підписом Голови Верховної Ради, в яких відображається суть неузгодженостей чи редакційних неточностей прийнятого закону та формулюються уточнення, які мають бути внесені до тексту закону для усунення цих неточностей чи неузгодженостей.
Під час розгляду пропозицій щодо усунення неузгодженостей чи неточностей головуючий на пленарному засіданні доповідає суть питання. Загальне обговорення питання не проводиться.
Обговорення та голосування кожної із внесених Головою Верховної Ради пропозицій відбува-
ється в порядку голосування пропозицій і поправок
85
:
Пропозиції оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Якщо їх текст був наданий народним депутатам і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на пленарному засі- данні може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість народним депутатам однозначно зрозуміти, за що вони голо- сують. За будь-яких умов зі стенограми пленарного засідання повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст ставиться на голосування.
У разі, якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції прийняті, а в результаті голо- сування в цілому пропозиція відхиляється, то пропозиція вважається відхиленою в цілому
86
Пропозиції, внесені Головою Верховної Ради, не підтримані більшістю голосів народних депу- татів від конституційного складу Верховної Ради, вважаються відхиленими.
Після завершення розгляду пропозицій Голови Верховної Ради нове голосування щодо при- йняття закону в цілому не проводиться.
У разі прийняття Верховною Радою хоча б однієї з пропозицій, внесеної Головою Верховної
Ради, головний комітет за участю юридичного та редакційного підрозділів апарату Верховної Ради протягом 3-х днів готує і подає на підпис уточнений текст закону.
У разі відхилення Верховною Радою всіх пропозицій Голови Верховної Ради він зобов’язаний у той же день підписати раніше поданий йому для підпису текст закону
87
Підготовка закону для підпису Головою Верховної Ради:
Текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у 10-денний строк оформляється голо- вним комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов’язки, керівником юридичного підрозділу та до протокольного відділу для підготовки на підпис Голові Верховної Ради. Якщо текст закону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом закону подаються Голові Верховної Ради України
88
Разом з законом подаються додатки до нього, завізовані головою відповідного комітету та завід- уючим секретаріатом комітету.
84 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.130;
85 Регламент Верховної Ради, ч.1-5 ст. 131;
86 Регламент Верховної Ради, ст.45;
87 Регламент Верховної Ради, ч.6-9 ст. 131;
88 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст. 130; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.42;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
27
Внесення до прийнятих актів чи додатків до них змін, не зафіксованих у стенограмах засідань
Верховної Ради, за винятком виправлення граматичних чи технічних помилок, не допускається
89
Акти Верховної Ради на підпис Голові Верховної Ради готує
протокольний відділ.
Протокольний відділ оформляє акти Верховної Ради в порядку їх надходження. У позачерговому порядку акти оформляються тільки за дорученням керівництва Верховної Ради.
На зворотному боці останнього аркуша їх візують голови відповідних комітетів Верховної Ради і завідуючі секретаріатами цих комітетів, керівники Головного юридичного управління та Головного управління документального забезпечення, завідуючий протокольним відділом, Керівник апарату
Верховної Ради
90
Підготовлені на підпис Голові Верховної Ради акти протокольний віділ передає заступникові
Керівника апарату Верховної Ради, який здійснює координацію документального забезпечення, для візування і передачі Керівникові апарату Верховної Ради
91
Акти Верховної Ради на підпис Голові Верховної Ради подає
Керівник апарату Верховної Ради
92
При оформленні на підпис прийнятих Верховною Радою актів Верховної Ради їхні реквізити
(заголовок, основний текст, підпис) мають відповідати таким вимогам:
• найменування виду акта друкується великими літерами 16 мм кеглем, напівжирним шрифтом і розміщується по центру над заголовком;
• заголовок (відповідає на питання “про що?” або в ньому міститься назва акта) відділяється від попереднього реквізиту трьома міжрядковими інтервалами і друкується по центру з великої літери;
• основний текст відділяється від заголовка трьома-чотирма міжрядковими інтервалами;
• підпис відділяється від тексту трьома міжрядковими інтервалами і складається із слів “Голова
Верховної Ради України”. Ці слова друкуються у два рядки через один інтервал. Слова “Голова
Верховної Ради” друкуються від лівої границі текстового поля, а слово “України” вирівнюється по центру відносно цих слів і друкується під ними.
При цьому реквізит підпису має містити ініціали імені і прізвище Голови Верховної Ради Укра-
їни.
До законів України, які надсилаються на підпис Президенту України, додається сторінка з тек- стом, ідентичним тексту на останній сторінці з підписом Голови Верховної Ради, де передбачений підпис Президента України. Слова “Президент України” друкуються від лівої границі текстового поля в один рядок
93
Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше 2-х і не пізніше 5-ти днів з дня його подання.
Підписані Головою Верховної Ради закони протокольний відділ невідкладно фельдзв’язком над- силає до Президента на підпис та вносить інформацію з цього питання до відповідної бази даних
94
Повторний розгляд законів повернених Президентом України
Нормативна база:
Порядок повторного розгляду законів повернених Президентом України до Верховної Ради регу- люється Конституцією України (стаття 94), Регламентом Верховної Ради (глава 23), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Рішення Президента щодо направленого на підпис закону:
Президент України протягом 15-ти днів після отримання закону підписує його, беручи до вико-
89 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.3; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, 42;
90 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.43; Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.4-
3.3.5.;
91 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.7.;
92 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.44; Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.8.;
93 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.1.2.-3.1.3.;
94 Регламент Верховної Ради, ч.2,4 ст.127;Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.10.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.46;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
28
нання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульова- ними пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду (застосовує право вето).
У разі, якщо Президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного роз- гляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно опри- люднений
95
Наслідки застосування Президентом права вето:
У разі якщо Президент України застосував право вето щодо прийнятого Верховною Радою закону і у 15-ти денний строк повернув закон до Верховної Ради зі своїми вмотивованими і сформу- льованими пропозиціями, наслідком цього є скасування результатів голосування за закон у цілому
і відкриття процедури його повторного розгляду у Верховній Раді
96
Підготовка до розгляду пропозицій Президента на засіданні Верховної Ради
Якщо Президент повернув для повторного розгляду надісланий йому на підпис закон, відділ службової кореспонденції реєструє лист з пропозиціями Президента, передає їх разом з оригіналом закону до сектору реєстрації законопроектів, а копію листа – Керівникові апарату Верховної Ради, та невідкладно інформує протокольний відділ про надходження документа до Верховної Ради для занесення інформації до відповідної бази даних
97
Сектор реєстрації законопроектів готує відповідний проект резолюції. Після розгляду пропози- цій Президента України Головою Верховної Ради, а у разі його відсутності – Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради, копії закону і матеріали до нього сектор реєстрації зако- нопроектів згідно з резолюцією керівництва Верховної Ради надсилає на опрацювання відповідним комітетам Верховної Ради та структурним підрозділам апарату Верховної Ради, а оригінали передає до протокольного відділу
98
Пропозиції Президента України до поверненого ним закону розглядаються у головному комітеті, який здійснював підготовку його остаточної редакції.
Під час розгляду пропозицій Президента України до поверненого ним закону головний комітет вивчає обґрунтованість кожної окремої пропозиції та ухвалює висновок щодо доцільності її при- йняття чи відхилення.
Інші комітети з власної ініціативи або за зверненням головного комітету можуть розглянути пропозиції Президента на своїх засіданнях та не пізніш як у 10-ти денний строк з дня надходження такого звернення надіслати свої висновки до головного комітету
99
Закон, повернений Президентом України до Верховної Ради для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної
Ради, не пізніш як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента, якщо Верхо- вною Радою не прийнято іншого рішення
100
Закон з пропозиціями Президента подається головним комітетом у вигляді порівняльної таблиці, яка містить:
1. текст статей прийнятого закону, до яких Президент пропонує внести зміни;
2. текст змін, запропонованих Президентом;
3. рішення головного комітету щодо кожної запропонованої пропозиції і його коротке обґрунту- вання;
4. остаточний текст відповідних статей, частин або пунктів статей, який рекомендується голо- вним комітетом для прийняття Верховною Радою.
Якщо пропозиції Президента зводяться до вимоги відхилити прийнятий закон, порівняльна таблиця не подається.
Висновки, підготовлені за результатами експертизи законопроекту, направляються Голові Верхо- вної Ради, головному комітету та надаються народним депутатам.
95 Конституція України, ч.1-2 ст.94;
96 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.132;
97 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.11.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.47;
98 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів,
ч.47; Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.14.;
99 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.133;
100 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.132; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів,
ч.47;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
29
Пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народним депутатам не пізніш як за 3 дні до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради
101
Порядок розгляду на засіданні Верховної Ради пропозицій Президента до закону
Розгляд пропозицій Президента починається з доповіді цих пропозицій посадовою особою, визначеною Президентом. Відсутність цієї посадової особи не перешкоджає розгляду питання.
Після доповіді заслуховується співдоповідь головного комітету. Доповідач та співдоповідач відпо- відають на запитання народних депутатів.
Після закінчення доповіді та співдоповіді головуючий на пленарному засіданні ставить на голо- сування пропозиції, запропоновані Президентом, у тому порядку, в якому вони викладені Пре- зидентом, або в іншому визначеному Верховною Радою порядку.
Обговорення окремих пропозицій Президента України до поверненого ним закону проводиться лише за процедурним рішенням Верховної Ради
102
Якщо текст був наданий народним депутатам і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, які ставляться на голо- сування, якщо такий порядок дає можливість народним депутатам однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов зі стенограми пленарного засідання повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст ставиться на голосування
103
Порядок голосування пропозицій Президента:
В залежності від пропозицій Президента, голосування відбувається в такому порядку:
1. якщо Президент пропонує відхилити прийнятий закон, то голосування проводиться щодо від- хилення закону в цілому. Якщо пропозиція про відхилення закону в цілому підтримана більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (226 голосів), закон вва- жається відхиленим;
2. якщо пропозиція Президента про відхилення закону в цілому не підтримана Верховною
Радою, то голосування проводиться щодо повторного прийняття закону в цілому (подолання
вето). В такому випадку, закон вважається прийнятим, якщо він отримав підтримку не менше як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (300 голосів). В такому випадку, секретаріат головного комітету готує проект листа до Президента і передає його на підпис Голові Верховної Ради. Після підписання такий лист разом з оригіналом закону над- силається протокольним відділом до Секретаріату Президента для підпису
104
;
3. якщо Президент вносить пропозиції до закону, то Верховна Рада може:
• прийняти пропозицію (якщо за неї проголосує не менше 226-ти депутатів). Після завер- шення голосування пропозицій Президента проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому. У разі прийняття всіх пропозицій Президента закон вважається прийня- тим у цілому, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від конституційного складу
Верховної Ради (226 голосів);
• відхилити пропозицію (якщо вона не отримала підтримку не менше 226-ти депутатів).
В такому випадку, текст статті, до якої вносилася пропозиція Президента, залишається у попередній редакції. Після завершення голосування пропозицій Президента проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому;
• частково прийняти пропозиції. В такому випадку, за умови голосування за закон не менш як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (300 голо- сів), він вважається знову прийнятим з подоланням вето;
• повністю відхилити пропозиції. В такому випадку Верховна Рада має прийняти закон в цілому не менш як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради (300 голосів);
101 Регламент Верховної Ради, ч.4-7 ст.133;
102 Регламент Верховної Ради, ст.134;
103 Регламент Верховної Ради, ст.45;
104 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.15.; Регламент Верховної Ради, ст.135;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
30
• направити не прийнятий після повторного розгляду закон на доопрацювання до головного комітету. В такому випадку, головний комітет який не пізніш як у 30-ти денний строк після дня розгляду Верховною Радою закону зобов’язаний повторно внести його на розгляд Вер- ховної Ради. Якщо рішення Верховної Ради про направлення закону на доопрацювання до головного комітету не прийнято, або якщо після доопрацювання в головному комітеті на пленарному засіданні Верховної Ради при наступному повторному розгляді закон не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів на підтримку, він вважається відхиленим
105
Направлення закону, прийнятого після повторного розгляду, на підпис Президенту
Прийнятий після повторного розгляду закон із пропозиціями Президента України оформляється головним комітетом
106
(див. “Підготовка закону на підпис Голови Верховної Ради” стор. 23) і пода-
ється на підпис Голові Верховної Ради, який підписує та невідкладно направляє його Президентові
України.
Підписання, оприлюднення, опублікування, набрання чинності законом
Нормативна база:
Порядок опублікування та набрання чинності законом регулюється Конституцією України (стаття
94), Регламентом ВР (глава 24), Рішеням Конституційного Суду у справі за конституційним поданням
Президента України щодо офіційного тлумачення ч.2, 3 ст.84 та ч.2 і 4 ст. 94 Конституції (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою) від 7 липня 1998 року, Поло- женням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підписання та оприлюднення закону:
Президент протягом 15-ти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми вмотивованими і сформульованими пропо- зиціями до Верховної Ради для повторного розгляду.
У разі, якщо Президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного орз- гляду, закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний і офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон був знову прийнятий Верховною Радою, не менш як
2/3 від її конституційного складу (300 голосів), Президент України зобов’язаний його підписати та оприлюднити протягом 10-ти днів.
У разі, якщо Президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Голо- вою Верховної Ради і опубліковується за його підписом
107
Перебіг 15-денного та 10-денного строку, передбаченого ч.ч. 2-4 ст.94 Конституції, треба обчислювати в календарних днях. Зазначені строки підписання та офіційного оприлюднення Пре- зидентом законів починаються з наступного дня після їх отримання Президентом України. Якщо закінчення 15-денного та 10-денного строку, передбаченого ч.ч. 2-4 ст.94 Конституції, припадає на вихідний або святковий день, то днем закінчення цього строку є наступний робочий день.
Встановлена в ч.4 ст. 94 Конституції вимога щодо повторного прийняття закону Верховною
Радою не менш як 2/3 від її конституційного складу поширюється лише на закони, пропозиції Пре- зидента до яких повністю або частково відхилені. Ця вимога стосується прийняття закону в цілому.
Якщо пропозиції Президента до закону у пропонованій ним редакції враховано повністю, повторного прийняття закону не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради не вима- гається.
У разі прийняття Верховною Радою закону після повторного розгляду з урахуванням пропозицій
Президента глава держави зобов’язаний підписати його та офіційно оприлюднити у 10-денний строк
108 105 Регламент Верховної Ради, ст.135;
106 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.136;
107 Конституція України, ч.2-5 ст.94;
108 Рішеня Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення ч.2, 3 ст.84 та ч.2 і 4 ст. 94 Конституції (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою) від 7.07.1998

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
31
Підписані Президентом закони повертаються до Верховної Ради і передаються до протокольного відділу, який через сектор тиражування документів забезпечує їх тиражування і розсилку копій згідно з покажчиками розсилки, поданими відповідними комітетами Верховної Ради та підписа- ними завідуючими секретаріатами комітетів
109
Опублікування законів:
Підписані Президентом України закони та закони, які офіційно оприлюднені Головою Верховної
Ради, публікуються в газеті “Голос України” та у “Відомостях Верховної Ради України”. Публікація законів у цих друкованих засобах масової інформації вважається офіційною.
У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної
Ради його оригіналу, не пізніш як через 10 днів з дня виявлення невідповідності публікується в газеті “Голос України” та в черговому номері “Відомостей Верховної Ради України” уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради
110


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал