Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка3/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
19
Особливості розгляду альтернативних законопроектів:
Альтернативні законопроекти розглядаються, як правило, в порядку черговості їх внесення.
При розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може рекомендувати Верховній
Раді взяти за основу один із них або підготувати інший законопроект, який вноситься на розгляд
Верховної Ради народними депутатами – членами цього комітету.
При підготовці законопроекту до першого читання головний комітет може викласти в ньому альтернативні варіанти спірних положень. Верховна Рада розглядає альтернативні законопроекти на пленарному засіданні одночасно з основним законопроектом
38
Рішення Верховної Ради за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні:
За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада шляхом голосування може прийняти одне з рішень про:
1. прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання;
2. відхилення законопроекту;
3. повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визна- чивши при цьому основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати доопра- цьований законопроект чи його структурні частини;
4. опублікування законопроекту у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової
інформації для всенародного обговорення, доопрацювання його головним комітетом з ураху- ванням наслідків обговорення і подання на повторне перше читання.
Законопроект також вважається відхиленим, якщо жодне з рішень, зазначених у пунктах 1, 3, 4, не підтримано необхідною кількістю голосів народних депутатів (не менше 226-ти).
Здійснене таким чином відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення Верховної Ради і має такі наслідки
39
:
• Такий законопроект не може бути внесений на поточній та наступній за нею позачерговій сесіях Верховної Ради відповідного скликання;
• законопроект знімається з рзгляду із відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
40
Верховна Рада після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому, за умови
41
:
• якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання;
• якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів апарату ВР.
Прийняття законопроекту в цілому після його прийняття за основу в першому читанні не допус- кається по відношенню до проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунк- тів
42
Повторне перше читання законопроекту:
Законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною Радою строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб’єктом права законодавчої ініціативи, з висновками головного та інших комі- тетів і розглядається в порядку, передбаченому для розгляду законопроектів у першому читанні
43
До повторного першого читання законопроекту пропозиції до законопроекту вносяться в 10-ден- ний строк після дня попереднього першого читання цього законопроекту.
Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від процедури, визначеної
Регламентом, може перенести розгляд законопроекту, продовжити встановлені строки або скоро-
38 Регламент Верховної Ради, ст.110;
39 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.114 40 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.107;
41 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.114;
42 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.102;
43 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.115;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
20
тити їх не більш як наполовину. Скорочення строку не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 100.
До повторного першого читання законопроекту вносяться пропозиції лише щодо його основних положень, принципів, критеріїв
44
Підготовка та розгляд законопроекту у другому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у другому читанні регулюється
Регламентом ВР (глава 20), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до другого читання:
Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною
Радою за основу.
Такі пропозиції та поправки вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-ден- ний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (ч.2 ст.106 Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної
Верховної Ради.
Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від закріплених у цьому
Регламенті положень може продовжити встановлені у цій статті строки або скоротити їх не більш як наполовину. Скорочення не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 100 45
Законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді порівняльної таблиці, яка має містити:
1. текст законопроекту, прийнятого за основу;
2. усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
3. висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4. остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні.
Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова порівняльна таблиця.
Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в цій частині залишається комітетом в редакції першого читання.
Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду
і до порівняльної таблиці, передбаченої частиною першою цієї статті, не включається на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається за зверненням головного комітету у 14-денний строк з дня отримання звернення.
У разі якщо до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, не надійшло пропозицій та поправок, такий законопроект подається без порівняльної таблиці
46 44 Регламент Верховної Ради, стаття 109;
45 Регламент Верховної Ради, ст. 116;
46 Регламент Верховної Ради, стаття 118; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.33, 34;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
21
Порівняльна таблиця до другого читання набирається 10 кеглем
47
Після підготовки законопроекту головним комітетом до розгляду у другому читанні у вигляді порівняльної таблиці секретаріат цього комітету погоджує її текст у редакційному відділі Головного управління документального забезпечення апарату і Головному юридичному управлінні апарату.
Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, перед внесенням на розгляд Верховної Ради має бути завізований головою головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками юридичного і редакційного підрозділів Апарату Верховної Ради. Якщо законопроект завізований із зауваженнями, вони додаються до супровідних документів, які нада- ються народним депутатам разом із законопроектом
48
Порівняльні таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, а також інші супро- відні документи до них вводяться головним комітетом до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
49
Секретаріат головного комітету передає законопроект, підготовлений головним комітетом до другого читання (у вигляді порівняльної таблиці), висновки головного комітету та відповідних комітетів та інші супровідні документи до нього на тиражування сектором тиражування документів.
Зазначені матеріали надаються народним депутатам сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань не пізніш як за 10 днів до дня розгляду цього законопро- екту на пленарному засіданні Верховної Ради
50
Розгляд законопроекту у другому читанні:
Під час розгляду законопроекту в другому читанні Верховна Рада проводить його постатейне обговорення та голосування. У разі необхідності можуть обговорюватися і ставитися на голосу- вання окремі частини, пункти, підпункти, речення або статті
51
Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, части- нами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. Таке процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою процедурою
52
Скорочена процедура обговорення включає:
1. виступ народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права законодав- чої ініціативи чи цого представника з обгрунтуванням пропозиції;
2. виступ голови комітету або представника від головного комітету у разі розгляду питання, яке готувалося цим комітетом;
3. виступи представників двох депутатських фракцій на підтримку кожної пропозиції і представни- ків двох депутатських фракцій проти пропозиції;
4. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5. виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських фракцій,представники яких не брали участі в обговоренні
53
До початку чи у ході обговорення законопроекту в другому читанні може бути внесена пропо- зиція про обговорення і голосування спочатку тих структурних частин законопроекту, які містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення щодо його інших відповідних структурних частин.
Така пропозиція обговорюється за скороченою процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду струк- турних частин законопроекту така пропозиція ставиться на голосування без обговорення до початку розгляду законопроекту
54
Обговорення кожної статті проводиться в порядку її нумерації в запропонованій головним комі- тетом редакції, якщо не прийнято рішення про розгляд законопроекту в іншому порядку
55 47 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.1.1.;
48 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.117; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.35;
49 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.40;
50 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.36; Положеня про порядок роботи з документами у ВР, п.5.2.;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.117;
51 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.119;
52 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.119;
53 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.31;
54 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.119;
55 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.120, ст.119;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
22
За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи може бути про- ведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих ста- тей
56
. Верховна Рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення – суб’єкт права законодавчої ініціативи
57
За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, вилучення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запро- понованій головним комітетом редакції.
У разі внесення до порівняльної таблиці законопроекту кількох альтернативних пропозицій, поправок, щодо яких головний комітет не прийняв рішення, Верховна Рада розглядає кожну з них.
Право на роз’яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення – суб’єкти права законодавчої ініціативи. Якщо до однієї статті або її частини є декілька пропозицій, які виключають одна одну, їх обговорення проводиться одночасно з послідовним, у порядку черговості їх внесення, наданням слова ініціаторам їх внесення.
Додаткова порівняльна таблиця до законопроекту розглядається одночасно з основною порів- няльною таблицею.
Якщо своєчасно внесену пропозицію, поправку не було надано народним депутатам, це не пере- шкоджає її обговоренню і голосуванню на цьому ж пленарному засіданні Верховної Ради. Зміст пропозиції чи поправки оголошується головуючим на пленарному засіданні або ініціатором її вне- сення – суб’єктом права законодавчої ініціативи
58
Після завершення розгляду пропозицій, поправок, що надійшли до відповідної статті законопро- екту, Верховна Рада проводить голосування щодо статті в цілому.
У разі якщо не надійшло пропозицій і поправок до статей або немає зауважень до запропоно- ваного головним комітетом тексту законопроекту і народні депутати, пропозиції чи поправки яких відхилені головним комітетом, не наполягають на їх голосуванні, головуючий на пленарному засі- данні може об’єднати голосування в цілому щодо декількох таких послідовно розміщених статей.
Їх текст підлягає оголошенню, якщо на цьому наполягає хоча б один народний депутат.
У разі якщо жоден із внесених на друге читання варіантів статті голосуванням не підтримано, стаття вважається відхиленою
59
До проведення голосування щодо прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому Вер- ховна Рада може доручити головному комітету чи утвореній Верховною Радою редакційній групі внести редакційні уточнення з урахуванням поправок, внесених безпосередньо на пленарному засіданні Верховної Ради під час розгляду законопроекту.
У такому випадку, голосування щодо законопроекту у другому читанні відкладається на строк, визначений Верховною Радою, і наступний його розгляд розпочинається з голосування без при- йняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради і без обго- ворення. Такий законопроект надається народним депутатам перед початком пленарного засідання або безпосередньо перед голосуванням законопроекту в другому читанні
60
Рішення Верховної Ради за наслідками розгляду законопроекту у другому читанні:
За результатами розгляду законопроекту в другому читанні Верховна Рада приймає рішення про:
1. прийняття законопроекту в другому читанні та доручення головному комітету підготувати його до третього читання;
2. відхилення законопроекту;
3. прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому;
4. прийняття законопроекту в другому читанні, за винятком окремих розділів, глав, статей, частин статей, та направлення їх головному комітету на доопрацювання з наступним поданням зако- нопроекту на повторне друге читання
61
; Верховна Рада визначає частини, розділи, глави, статті,
56 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.120;
57 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.121;
58 Регламент Верховної Ради, ч.3-7 ст.120;
59 Регламент Верховної Ради, ч.2-4 ст.121;
60 Регламент Верховної Ради, ст.122;
61 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.123;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
23
частини статей, що підлягають доопрацюванню
62
;
5. повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання
63
Законопроект вважається відхиленим, якщо жодне із запропонованих у пунктах 1, 3-5 рішень не отримає на підтримку необхідної кількості голосів народних депутатів
64
Якщо запропонований головним комітетом текст законопроекту прийнято без внесення змін до нього, якщо до нього немає зауважень відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної
Ради, Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому
65
Повторне друге читання законопроекту:
До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті
106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради. Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхи- лення (ad hoc) від закріплених у цьому Регламенті положень може продовжити встановлені у цій статті строки або скоротити їх не більш як наполовину. Скорочення не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 100 66
На повторне друге читання законопроект подається головним комітетом у вигляді порівняльної таблиці.
На повторне друге читання головний комітет подає лише пропозиції, поправки, внесені після другого читання, до статей чи їх частин, що не були прийняті у другому читанні. При цьому вклю- чаються всі пропозиції, поправки, у тому числі й ті, що були внесені до цих статей чи їх частин на попереднє друге читання.
Якщо на повторне друге читання повернено лише окремі структурні частини законопроекту, порівняльна таблиця готується лише щодо цих структурних частин.
Повторне друге читання законопроекту здійснюється за процедурою другого читання
67
Підготовка та розгляд законопроектів у третьому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту у третьому читанні Верховною Радою регулюється
Регламентом ВР (глава 21), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до третього читання:
До законопроекту, який готується до третього читання, поправки вносяться у 5-денний строк після дня попереднього читання.
До третього читання законопроекту, який готується головним комітетом, вносяться лише поправки щодо внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей у тексті законо- проекту, а також поправки, внесені з метою узгодження між собою структурних частин прийнятого у другому читанні законопроекту без зміни його змісту. Будь-які інші поправки відхиляються голо- вним комітетом без розгляду їх по суті
68 62 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.123;
63 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.123;
64 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.123;
65 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.123;
66 Регламент Верховної Ради, ст.116;
67 Регламент Верховної Ради, ст.124;
68 Регламент Верховної Ради, ст.125;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
24
Для розгляду законопроекту в третьому читанні головним комітетом подається порівняльна таблиця
69
, яка має містити:
1. текст законопроекту, прийнятого за основу;
2. усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
3. висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4. остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у третьому читанні.
Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова порівняльна таблиця.
Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в цій частині залишається комітетом в редакції другого читання
70
Після підготовки законопроекту головним комітетом до розгляду у третьому читанні у вигляді порівняльної таблиці секретаріат цього комітету погоджує її текст у редакційному відділі Головного управління документального забезпечення апарату і Головному юридичному управлінні апарату.
Оригінал редакційно та юридично відредагованої порівняльної таблиці перед внесенням на роз- гляд Верховної Ради має бути завізований головою головного комітету, завідуючим секретаріатом цього комітету, керівником Головного юридичного управління і завідуючим редакційного відділу
Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради та зареєстрований секретаріатом комітету
71
Якщо законопроект завізований із зауваженнями, останні вручаються народним депутатам разом
із законопроектом
72
Одночасно із законопроектом, підготовленим до третього читання, головним комітетом пода- ються:
1. перелік законів, до яких у зв’язку з прийняттям цього закону необхідно внести зміни (за їх наявності);
2. одержаний головним комітетом, у разі необхідності, від Кабінету Міністрів України план орга- нізаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для введення в дію закону після прийняття законопроекту;
3. проекти актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, прийняття яких передбачено в законопроекті, що розглядається, або є необхідним для введення відповід- ного закону в дію, якщо Верховною Радою приймалося рішення про необхідність розробки таких проектів актів
73
Порівняльні таблиці до законопроекту, підготовленого до третього читання, а також інші супро- відні документи до них вводяться головним комітетом до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
74
Секретаріат головного комітету передає законопроект, підготовлений до третього читання, висновки головного комітету та відповідних комітетів та інші супровідні документи до нього на тиражування сектором тиражування документів. Зазначені матеріали надаються народним депута- там сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань не пізніш як за 5 днів до дня його розгляду
75
Розгляд законопроекту у третьому читанні:
У третьому читанні розглядаються і приймаються рішення щодо поправок (внесення виправ- лень, уточнень, усунення помилок, суперечностей в тексті законопроекту), поданих після прийняття законопроекту в другому читанні.
69 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.127;
70 Регламент Верховної Ради, ст.118; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.37;
71 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.9.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.35;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 112;
72 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.38;
73 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.127; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.37;
74 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.40;
75 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.126; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.39;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
25
Розгляд законопроекту у третьому читанні включає:
1. голосування щодо статей законопроекту, текст яких зазнав змін після їх прийняття у другому читанні;
2. голосування щодо проекту постанови, внесеного народними депутатами – членами головного комітету, про схвалення підготовленого Кабінетом Міністрів України плану організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів щодо введення в дію закону після прийняття законопроекту;
3. голосування законопроекту в цілому
76


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал