Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка2/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
11
Розгляд законопроектів та законодавчих пропозицій керівництвом Верховної Ради
Після реєстрації законопроекту сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції
Голови Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків Першого заступника або заступника
Голови Верховної Ради
13
Проект резолюції має містити вказівку щодо вручення копій законопроектів народним депута- там.
Копії законопроектів, що передаються до відповідних комітетів Верховної Ради, в обов’язковому порядку надсилаються сектором реєстрації законо проектів:
• Президентові України;
• Кабінету Міністрів,
• керівництву апарату Верховної Ради;
• до Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради;
• до Головного юридичного управління апарату Верховної Ради;
• до Головного організаційного управління апарату Верховної Ради;
• до Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховоної Ради
14
Законопроекти після розгляду Головою Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків
Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради з резолюціями повертаються до сек- тору реєстрації законопроектів, які через сектор тиражування документів відділу організаційної техніки управління технічної роботи з документами Головного управління документального забез- печення апарату Верховної Ради (далі – сектор тиражування документів) виготовляє копії законопро- ектів та доданих до них документів і через відділ службової кореспонденції розсилає їх зазначеним у резолюціях адресатам. Кабінет Міністрів самостійно тиражує законопроекти, які він вносить на розгляд Верховної Ради. Оригінали документів після тиражування передаються до секретаріатів комі- тетів Верховної Ради, визначених головними, для формування справ законопроектів
15
Справа законопроекту
Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, апарат Верхо- вної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту.
Справа законопроекту містить:
• документи, внесені в порядку законодавчої ініціативи;
• документи, підготовлені в процесі розробки, розгляду, доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту Верховною Радою;
• документи, які підготовлені органами Верховної Ради, державними органами, установами і орга- нізаціями за зверненням Верховної Ради.
До справи законопроекту в хронологічному порядку їх внесення, подання, направлення, роз- гляду або прийняття включаються:
1) законопроект, у тому числі альтернативний, пояснювальні записки до нього та інші супровідні документи;
2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення Верховної Ради щодо розробки, доопра- цювання, прийняття відповідного законопроекту;
3) усі проміжні редакції, у тому числі й альтернативні, відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд, редакції на перше, друге, третє чи повторні перше і друге читання, а також пояснювальні записки до них та інші супровідні документи;
4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені в установленому порядку;
5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, інформаційних чи наукових досліджень, вико- наних щодо законопроекту за дорученням Верховної Ради;
6) висновки комітетів щодо законопроекту;
7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного комітету щодо законопроекту та стенограми відповідних засідань у разі їх ведення;
13 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.5.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.13, 14;
14 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.6.;
15 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.13, 14; Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.7.;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
12
8) протоколи і стенографічні бюлетені пленарних засідань Верховної Ради, які містять інформацію про розгляд відповідного законопроекту;
9) дані про результати поіменного голосування щодо законопроекту;
10) пропозиції Президента України щодо законопроекту;
11) документи про результати і наслідки референдуму щодо цього законо проекту;
12) листи, якими супроводжувалися документи до законопроекту (закону);
13) текст закону в остаточній редакції;
14) законопроекти та інші документи, пов’язані з розробкою і розглядом Верховною Радою актів про зміну чи скасування цього закону;
15) перші примірники друкованого тексту;
16) оригінали документів з печатками та власноручними підписами (у разі їх відсутності – посвід- чені в установленому порядку їх копії)
16
До справи законопроекту включаються перші примірники друкованого тексту, оригінали документів з печатками та власноручними підписами; у разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому порядку їх копії
17
Попередній розгляд законопроектів у комітетах
Кожен законопроект після його реєстрації не пізніш як у 5-денний строк направляється Головою
Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови
Верховної Ради:
• в Комітет з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді;
• в комітет, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту для попереднього розгляду та підготовки висновків щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії;
• Головному організаційному управлінню апарату Верховної Ради для контролю за їх проходжен- ням.
Для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання законопроектів Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії (ст.85 Регламенту ВР). Така комісія здійснює функції головного комітету з цих питань.
У разі направлення законопроектів кільком комітетам Верховної ради головним є комітет, вка- заний у переліку першим.
Головний комітет не пізніш як у 30-денний строк попередньо розглядає законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додається висновок Комітету з питань бюджету, який має бути подано до голов- ного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту для надання висновку.
До попереднього розгляду законопроекту головний комітет на своєму засіданні може запро- понувати Кабінету Міністрів, міністерствам, іншим державним органам, об’єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності його прийняття.
Для попереднього розгляду законопроекту на засідання головного комітету запрошується іні- ціатор внесення законопроекту чи представник суб’єкта права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності представники Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопро- ект і направляють свої висновки до головного комітету.
18
Секретаріат головного комітету після розгляду законопроекту та прийняття відповідного рішення комітетом подає довідку до нього, форма якої затверджується Керівником апарату Верховної Ради
19 16 Регламент Верховної Ради, ст.97; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.48;
17 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.97;
18 Регламент Верховної Ради, ст.93; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.15, 16, 17, 21;
19 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.8.;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
13
Надання законопроектів народним депутатам
Зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, крім тих, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, надаються народному депутату шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради інформаційного листа про реєстрацію законопроектів.
Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них надаються народним депутатам в паперо- вому вигляді, а також в електронному – шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
20
Законопроект, який надається народним депутатам, крім його назви, на титульному та наступних аркушах повинен містити інформацію про:
1. назву органу, до якого він вноситься, – “Верховна Рада України”;
2. ініціаторів внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи та їх підписи або підпис особи, яка представляє Кабінет Міністрів України чи Національний банк України;
3. дату реєстрації та реєстраційний номер законопроекту;
4. перелік додатків до законопроекту із зазначенням кількості аркушів кожного.
До законопроекту додаються супровідні документи, в яких наводяться такі відомості:
1. дата і перелік стадій опрацювання та розгляду, які пройшов поданий законопроект, текст рішення
Верховної Ради щодо нього;
2. перелік комітетів, яким доручено роботу з підготовки цього документа, із зазначенням головного комітету, а також тих, які подали в письмовій формі свої висновки щодо цього проекту;
3. висновки експертиз щодо законопроекту;
4. прізвище і посада визначеного доповідача (співдоповідача);
5. автори, які розробляли законопроект (для законопроектів, які вносяться на перше читання) або його структурні частини, та перелік державних органів, з якими погоджено його остаточну редакцію.
За рішенням головного комітету можуть надаватися інші документи інформаційного характеру щодо законопроекту
21
Експертиза законопроектів
За дорученням Голови Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків – Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради або за рішенням головного комітету законопроект направляється на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного чи наукового дослідження. При цьому предмет і мета експертизи, пошуку, дослідження повинні бути чітко визна- чені.
Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання в обов’язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи до Голов- ного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, а при підготовці до всіх наступних читань – для проведення юридичної експертизи до Головного юридичного управління апарату
Верховної Ради, та до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради для редакційного опрацювання. Остаточна юридична експертиза і редак- ційне опрацювання здійснюються після прийняття акта Верховної Ради в цілому.
Окремі законопроекти можуть направлятися для одержання експертних висновків до Кабінету
20 Регламент Верховної Ради, ст.98; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.5, 20;
21 Регламент Верховної Ради, ст.ст. 99; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.5, 20;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
14
Міністрів України, відповідних міністерств, інших державних органів, установ і організацій, а також окремих фахівців.
Експертні висновки повинні бути подані до Верховної Ради не пізніше 14 днів з дня надхо- дження такого звернення від посадових осіб та органів Верховної Ради. Якщо в установлені строки висновки не одержано, вважається, що зауваження відсутні.
Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються головному комітету для вра- хування при розгляді законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним
22
Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи:
Голова Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків Перший заступник, заступник
Голови Верховної Ради за наявності підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спе- ціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект суб’єкту права законо- давчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні
Верховної Ради.
Підставами для повернення законопроекту без його включення до порядку денного сесії та роз- гляду на пленарному засіданні є:
• висновок комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України;
• висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесе- ний законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;
• відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, якщо головний комітет чи відповідна тимчасова спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого обґрунтування;
• наявність прийнятого в першому читанні законопроекту, щодо якого внесений проект є альтерна- тивним;
• відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект.
Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи здійснюється в 15-денний строк після отримання висновку головного комітету чи відповідної тимчасової спеціальної комісії з повідомленням про причину повернення.
Повернені законопроекти можуть бути повторно внесені на розгляд Верховної Ради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення
23
Зняття законопроектів з розгляду:
Законопроект вважаються знятим з розгляду:
• якщо він не був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу (не розглядається Верховною Радою нового скликання);
• якщо внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин законопроект втратив свою актуальність (рішення про зняття законопроекту з розгляду приймає Верховна Рада);
• якщо законопроект був альтернативним, а за основу був прийнятий інший законопроект (альтер- нативний законопроект знімається з розгляду без прийняття про це окремого рішення);
• якщо законопроект було відкликано;
• якщо законопроект було відхилено
24 22 Регламент Верховної Ради, ст. 103, Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.19, 21;
23 Регламент Верховної Ради, ст.94; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.22;
24 Регламент Верховної Ради, ст.95; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.30, 31;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
15
Відкликання законопроектів:
Законопроект може бути відкликано:
• суб’єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс (до включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради);
• за рішенням Верховної Ради (якщо законопроект включений до порядку денного сесії до його прийняття Верховною Радою в першому читанні за основу);
Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення – суб’єктом права законодавчої ініціативи на ім’я Голови Верховної
Ради України.
Також законопроект вважається відкликаним, якщо:
• його було внесено, але не прийнято до закінчення строку повноважень Верховної Ради відповід- ного скликання в першому читанні;
• до його прийняття в першому читанні народний депутат – ініціатор його внесення достроково припинив депутатські повноваження;
• його було внесено Президентом України або Кабінетом Міністрів України і до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Президента України або Кабінету Міністрів України були припинені.
Відкликаний законопроект знімається з розгляду і виключається з бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
25
Відхилення законопроектів
Законопроект вважається відхиленим, якщо запропоновані рішення на його підтримку не отри- мали необхідної кількості голосів народних депутатів. Таке відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.
Відхилений Верховною Радою законопроект або законопроект, що повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній та наступній за нею позачерговій сесіях Верховної Ради відпо- відного скликання. Відхилений законопроект знімається з розгляду і виключається з бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради
26
У разі відхилення Верховною Радою законопроекту як такого, що не отримав необхідної кіль- кості голосів на підтримку, протокольний відділ за запитом секретаріату комітету Верховної Ради, визначеного головним, та на підставі інформації відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради готує відповідну виписку з протоколу пленарного засідання Верховної
Ради
27
Включення законопроектів до порядку денного сесії
На пленарному засіданні Верховної Ради розглядаються лише законопроекти, включені до порядку денного сесії Верховної Ради. Виключення становлять законопроекти, підготовлені для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної Ради. Такі законопроекти включаються до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до порядку денного сесії) процедурним рішенням Верховної Ради.
Питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною
Радою протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії.
Якщо головний комітет у 30-денний строк не ухвалить висновку щодо включення відповід- ного законопроекту до порядку денного сесії, Верховна Рада в 15-денний строк після письмового звернення з цього приводу суб’єкта права законодавчої ініціативи розглядає питання щодо законо- проекту на пленарному засіданні та приймає рішення про включення його до порядку денного сесії
25 Регламент Верховної Ради, ст.ст. 104-105;
26 Регламент Верховної Ради, ст.107;
27 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.12.;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
16
Верховної Ради або про надання головному комітету додаткового часу для підготовки висновку щодо нього.
За процедурним рішенням Верховної Ради для невідкладного розгляду може бути включено до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до порядку денного сесії) законопроект, якщо він був підготовлений для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної Ради
28
. Законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного найближчого пленар- ного засідання Верховної Ради і розглядається позачергово
29 28 Регламент Верховної Ради, ст. 96; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.29 29 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.29;

17
Розділ.3..
ПРОЦЕДУРА.РОЗГЛЯДУ.
ЗАКОНО.ПРОЕКТІВ.
ВЕРХОВНОЮ.РАДОЮ
З
аконопроекти розглядаються Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох читань.
Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає:
1. перше читання – обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопро- екту та прийняття його за основу;
2. друге читання – постатейне обговорення і прийняття законопроекту у другому читанні;
3. третє читання – прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому.
Рішення про проведення повторних перших, других читань законопроектів Верховна Рада може приймати не більше двох разів.
За рішенням Верховної Ради допускається остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання:
• якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання;
• якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів апарату Верховної Ради.
Під час другого і третього читань розглядаються порівняльні таблиці законопроектів, а щодо законопроектів про внесення змін до законів порівняльні таблиці розглядаються і в першому читанні
30
Підготовка та розгляд законопроектів у першому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у першому читанні регулюється
Регламентом ВР (глава 19), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до першого читання:
Після включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради підготовка його до першого читання здійснюється головним комітетом
31
. Розгляд законопроекту при підготовці його до першого читання здійснюється в порядку, передбаченому для попереднього розгляду законопроек- тів (ст..93 Регламенту), з урахуванням особливостей, визначених главою 18 Регламенту.
За наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні головний комітет ухва- лює висновок, який має містити:
1. пропозицію про прийняття Верховною Радою щодо відповідного законопроекту (кожного з альтернативних законопроектів у разі їх внесення) рішення та обґрунтування такої пропозиції;
2. пропозицію щодо перенесення розгляду законопроекту (у разі необхідності).
3. пропозицію про попереднє визначення Верховною Радою основних положень, принципів,
30 Регламент Верховної Ради, ст.102;
31 Регламент Верховної Ради, ст.108;

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
18
критеріїв та його структурних частин, на яких має ґрунтуватися відповідний законопроект (за необхідності, у разі розгляду альтернативних законопроектів);
4. висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо впливу законо- проекту на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.
Головний комітет може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів України та
інших комітетів з цього питання (у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування).
Якщо у висновках комітетів, яким Верховною Радою було доручено попередній розгляд законо- проекту, є розбіжності, головний комітет вживає заходів щодо їх врегулювання. Питання, з приводу яких комітетами не досягнуто згоди, вносяться на розгляд Верховної
32
Висновок, підготовлений головним комітетом до першого читання законопроекту, висновки від- повідних комітетів, Головного науково-експертного управління та інші супровідні документи до нього тиражуються сектором тиражування документів і надаються народним депутатам сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради Головного організаційного управління апарату
Верховної Ради (далі – сектор документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань) не пізніш як за 7 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні
Верховної Ради
33
Секретаріат комітету Верховної Ради, визначеного головним, після розгляду законопроекту подає довідку до нього, форма якої затверджується Керівником апарату Верховної Ради
34
Розгляд законопроекту у першому читанні:
Розгляд законопроекту в першому читанні, як правило, проводиться за процедурою повного обговорення законопроектів
35
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1. доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права зако- нодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдопо- відача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4. виступи по-одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5. виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідо- млення про кількість промовців, які виступили і які записались на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування
36
При розгляді законопроекту в першому читанні Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про обговорення проекту за скороченою процедурою. Обговорення за скороченою про- цедурою не допускається при розгляді проектів кодексів та інших законопроектів, у яких кількість статей, пунктів понад 100 37 32 Регламент Верховної Ради, стаття 111; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.25;
33 Регламент Верховної Ради, ст.112; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.26;
34 Положеня про порядок роботи з документами у ВР, п.п. 3.2.8.;
35 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.113;
36 Регламент Верховної Ради, ст.30;
37 Регламент Верховної Ради, ч.2-3 ст.113;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал