Програма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчанняСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ (1 година)

9-Й КЛАС

(70 годин; 2 години на тиждень)

(4 години – резервні)


 • МОВЛЕННЄВИЙ ЗМІСТ (36 ГОДИН)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

АУДІЮВАННЯ (4 години)

Як один з видів мовної діяльності.

Сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних стилів та жанрів мовлення.

Визначальні фактори для ефективного слухання-розуміння.

Прослуховування, розуміння текстів художнього стилю (обсяг 400-450 слів) та інших стилів (300-350 слів). Час звучання відповідно 4-4,5 хв. та 3-3,5 хв.

Форми аудіювання – з опорою на написаний текст (читає вчитель, учень чи прослуховується аудіо запис) і без опори на написаний текст (читає вчитель, прослуховується аудіо запис).

Сприйняття на слух особливостей інтонації в реченнях різних за типом висловлювання (питальні, окличні та розповідні), розуміння змісту складносурядних і складнопідрядних речень, речень з фразеологічними зворотами, дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, речень з кількома підрядними.

Речення містять 14-16 слів.Учень:

 • розуміє інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (звукозапис);
  - розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
  - розуміють основний зміст довшогоповідомлення;

 • може поділити текст на частини, назвати їх, скласти складний план;

 • розуміє прослуханий текст, може виконати завдання до нього – наприклад, вибрати правильний варіант відповіді, дати відповідь на запитання тощо;

 • може назвати форму прослуханого тексту, висловити основну думку, дати оцінку тексту;

 • розрізняє стиль прослуханого тексту;
ЧИТАННЯ (6 годин)
Читання вголос та про себе невеликих за обсягом неадаптованих текстів.

Розуміння логічного змісту тексту. Регулювання швидкості читання в залежності від мети читання. Читання-перегляд (пошук в тексті необхідної інформації). Праця з книгою: пояснення, примітки, цитати.Читання вголос віршованих та прозових текстів, що містять у собі діалогічне та монологічне мовлення. Сприймання та дослівне розуміння змісту речень тексту згідно вивченої тематики, розуміння фразеологізмів з певних тематичних груп. Слова містять до 9-10 букв. Правильна вимова та наголос.

Логічна інтонація при читанні речень тексту. Речення повинно містити не більше 14-16 слів.Читання мовчки невідомих художніх текстів (обсяг 480-540 слів) та текстів іншого стилю (360-420 слів).Учень:

 • читає (з повним розумінням) невеликі тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
  - знаходить основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
  - розуміє зміст листів, листівок особистого характеру;

 • вміє визначити стилі та типи речень;

 • може визначити жанр запропонованого тексту;

 • розрізняє речення різні за типом висловлювання та інтонації;

 • читає з правильною інтонацією та швидкістю;

 • може оцінити особливості змісту та форми прочитаного тексту;

 • вміє працювати з примітками та посиланнями, словником.

ГОВОРІННЯ ТА ПИСЬМО:

ДІАЛОГІЧНІ ТА МОНОЛОГІЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ (19 годин)
Усне діалогічне мовлення (4години)

Правила діалогічного спілкування – структура діалогу, ситуація спілкування, місце спілкування, офіційне та неофіційне спілкування.

Дотримання мовного етикету.

Відтворення прочитаного чи прослуханого діалогу.

Складання діалогів з опорою на поданий матеріал та без нього.

Висловлювання кожного – не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні не враховуючи етикетних форм.
Усне та письмове монологічне мовлення (15 годин)

Основні вимоги для якісного монологічного мовлення: • Відповідність вибраній тематиці, основній думці, наявність вступу, основної частини і висновку.

 • Повторення за зразком даного тексту.

 • Усний та письмовий детальний переказ тексту-розповіді розміром 100-110 слів – з використанням матеріалів (план, короткі незавершені речення з тексту-розповіді).

 • Усне та письмове складання відгуку про книгу або твір мистецтва.

 • Складання заяви, автобіографії, листа-подяки, резюме.

Обсяг усного висловлювання — не менше 100-120 слів.

Обсяг висловлювання — не менше 14 поширених речень.

Обсяг письмового висловлювання – мінімум 70-80 слів.


Учень:

 • спілкується, дотримуючись основних норм,

 • бере участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

 • під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років;

 • уміє запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 • вміє вести дискусію на запропоновану тему, аргументувати свій вибір та точку зору;

 • розрізняє діалоги, що стосуються різних сфер спілкування;

 • застосовує відповідні за змістом та значенням слова.

- відтворює готові діалоги;

-ставить різні типи запитань та відповідає на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;


- вміє правильно реагувати на репліки вчителя і однокласників;

- дотримуються правил спілкування;


- вміє використовувати діалог для обговорення мети, послідовності та ходу виконання поставленого навчального завдання чи завдань.

Учень:

- логічно будує висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;


- описує події, явища, об’єкти, людей, тварин, рослини;
- дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
- характеризують персонажів літературних творів;
- роблять коротку тематичну презентацію;
- роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.

- підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;


- підписує малюнки, фотографії, застосовуючи всі види відомих йому речень;

- редагує текст;

- знайомий із мовою ділових паперів, вміє оформити документ;

- вміє характеризувати якості особистості та вчинки людей;

- розповідає про свої захоплення та уподобання;

- вміє аргументувати свій вибір та власну точку зору;

- вміє охарактеризувати зміст, будову та мовні засоби текстів офіційно-ділового стилю;
- робить переказ почутого, побаченого, прочитаного тексту, самостійно утворюючи речення у різних стилях мовлення (у офіційно-діловому включно);
- вміє писати твори та перекази згідно пунктів складного плану;

- може оцінити відповідність змісту письмових висловлювань до змісту тексту.Орієнтовна тематика спілкування

Я, моя сім’я, мої друзі – назви професій, національностей, громадянство, спільність інтересів.

Житло – наш дім, кімнати, коридор, ліфт, піддашшя, подвір’я.

Відпочинок і дозвілля – моя поїздка до моря, в гори та ін.

Природа. Погодапраця в саду, городі, присадибній ділянці, шкільному подвір’ї.

Загальні відомості про Польщу, Українустолиця Польщі та України (сучасні та історичні), визначні особистості, Нобелівські лауреати.

Покупки - магазини та їх види. Способи оплати.

Харчування – традиції харчування в Україні та в Польщі.

Рідне місто/ село - визначні особистості мого регіону.

Бібліотека – роль читання у житті людини, улюблений герой.

Спорт - Олімпійські ігри, відомі спортсмени, спортивні досягнення, секції.

Охорона здоров’я – медогляд, симптоми хвороби, відвідування лікаря.

Шкільне життя – шкільний бал, карнавал, вечірка до свята

Учень:

 • знає лексичний матеріал з теми;

 • будує складні власні судження;

 • дає відповіді на запитання;

 • уміє скласти діалог з теми;

 • вміє висловити припущення, здивування, радість, незгоду, збентеженість, побажання;

 • може знайти правильний варіант відповіді, вставити пропущені словосполучення, скласти в логічний текст розірвані речення, частини тексту;

 • може аргументувати власну відповідь;

 • може порівняти та описати, застосовуючи вивчену лексику;

 • знає достовірну історичну інформацію згідно теми;

 • вміє порівняти традиції;

 • може прогнозувати події про які йшлося згідно тематики • МОВНИЙ ЗМІСТ (34 ГОДИНИ)


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ (3 години)
Продовження вивчення фразеологічних одиниць.

Вивчення лексичних одиниць, характерних для офіційно-ділового стилю.

Емоційно забарвлена та нейтральна лексика.

Терміни. Запозичення. Архаїзми, Діалектизми.

Міжмовна омонімія на прикладі текстів літературного характеру.
Учень:

- розуміє значення та стилістичне забарвлення вивчених лексичних та фразеологічних одиниць та знає їх правильне написання;

- пояснює значення слова та фразеологічної одиниці, вживаючи її у контексті речення;

- вміє знаходити у текстах стилістично забарвлені слова, фразеологічні одиниці.

- може оціни правильність та відповідність вживання слів, що належать до ділової лексики;

- розрізняє значення міжмовних омонімів;

- застосовує за призначенням терміни, емоційно забарвлену та нейтральну лексику, запозичення, архаїзми, діалектизми.


Морфологія. Орфографія (17 годин)
Родовий відмінок однини та множини іменників, прикметників, займенників (питальні, вказівні, присвійні та особові).

Місцевий відмінок однини та множини іменників, прикметників, займенників (питальні, вказівні, присвійні та особові).

Кличний відмінок.

Займенник

Уживання повних та коротких форм займенників.

Займенники прикметникового типу.

Неозначені, ідентифікувальні (tensam, inny, takisam), узагальнювальні (każdy, wszelki, wszystek) займенники.Дієслово

Майбутній час.

Модальні дієслова móc, woleć, musieć та ін.

Доконаний та недоконаний вид дієслова. Активний та пасивний стан дієслів.

Дієслова руху (iść, jechać, chodzić, jeździć,..).

Числівник

Відмінювання та застосування збірних, кількісних (головних) та порядкових, дробових числівників.Повторення та поглиблення знань про службові частини мови

Робота з текстом, виокремлення часток, вигуків, прийменників, сполучників та їх роль в тексті.
Учень:

 • розрізняє слова за приналежністю до частин мови;

 • може визначити форми роду, числа та відмінка іменників, прикметників, займенників;

 • правильно застосовує відмінкові та родові закінчення іменників, прикметників, займенників;

 • розуміє значення модальних дієслів та володіє модальними конструкціями;

 • розуміє відмінності у вживанні доконаного і недоконаного виду дієслів;

 • розрізняє форми активного та пасивного стану дієслова та правильно вживає їх у контексті;

 • знає форми дієслів руху та правильно вживає їх у контексті;

 • розрізняє способи дієслова та правильно їх відмінює;

 • правильно застосовує збірні, кількісні (головні), порядкові, дробові числівники;

 • знає правила застосування коротких та повних форм займенників, розрізняє форми займенників;

 • знає правила застосування часток та їх правопис;

 • вміє застосувати вивчений граматичний матеріал на практиці;

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СТИЛІСТИКА (14 годин) :
Текст (3 години)

 • особливості офіційно-ділового та наукового стилю. Тези, конспект, реферат.

 • практичне застосування набутих знань.

Речення (11 годин)

Складносурядні речення із сполучниками і, а;

Складнопідрядні речення із сполучниками ale, więc, ponieważ, jeżeli...to...;

Синтаксична синонімія – речення з іменною частиною присудка, що виражена іменником;

Складнопідрядні речення з кількома підрядними (повторення вивченого);

Безсполучникові та сполучникові речення.

Називні речення.

Різниця між висловлюванням та реченням.

Розділові знаки у різних типах речень.

Смислові відношення між частинами складносурядного реченняСкладні синтактичні конструкції.Учень

 • вміє утворити та правильно вживає в структурі речення лексику необхідну для ділового та наукового стилю;

 • розрізняє складносурядні речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком;

 • знає ознаки складного речення та складної синтактичної конструкції;

 • знає види складнопідрядних речень та правильно розставляє розділові знаки в них;

 • конструює та доречно вживає складносурядні та складнопідрядні речення;

 • будує речення у формі діалогу, застосовує пряму мову, цитати;

 • замінює пряму мову на непряму;

 • вміє виправити помилки недоречно використаних сполучників, прийменників, відмінкові закінчення слів речення;

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ (1 ГОДИНА)

ДОДАТОК

Орієнтовна тематика текстів для читання, монологічного та діалогічного мовлення передбачена у відповідності з основними сферами використання мови. Це особистісна, публічна та освітня.

Особистісна сфера включає теми:

Я та моя сім'я – моє ім’я та прізвище, вік, домашня адреса, інтереси, члени сім'ї, взаємоповага, домашні обов’язки, сімейні свята та традиції.

Мої друзізовнішній вигляд, вік, риси характеру, коло зацікавлень, порівняння.

Охорона здоров’я – дотримання розпорядку дня, здоровий спосіб життя.

Відпочинок та дозвілля –проведення канікул, вільного часу, ігри.

Спорт – види спорту, його значення, визначні спортсмени.

Покупки – види магазинів та товарів, вибір подарунків.

Публічна сфера включає теми:

Батьківщина:наша держава Україна, моє місто (село), Республіка Польща.

Подорожування – вид транспорту, вибір маршруту, міські екскурсії, визначні пам’ятки, похід у гори, туристичне спорядження.

Природа – пори року, рослинний та тваринний світ України та Польщі, національні парки, заповідники, рослини та тварини, що занесені до «Червоної книги».

Сучасні засоби телекомунікації – радіо та телебачення, комп’ютерні технології, можливості Інтернету, засоби мобільного зв’язку.

Мистецтво – види, представники, досягнення, музеї, музика, кіно, театр.

Суспільство – права та обов’язки дитини, учня, громадянина.

Освітня сфера включає теми:

Освітароль освіти в житті людини, її зв'язок з практичною діяльністю, види навчальних закладів Польщі та України, покликання та вибір професії, самовдосконалення.

Шкільне життя: шкільне знаряддя. Клас, історія та вигляд школи, урок польської мови, відносини з однокласниками, класний керівник.

Бібліотека – значення книжки в житті учня, улюблений автор, улюблена книга, улюблений герой, роль бібліотеки у житті учня, традиційні, електронні та аудіо книги.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал