Програма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчанняСторінка4/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

III. Повторення (2 години)

8-й КЛАС

(70 годин – на рік; 2 години - на тиждень)

(4 години – резервні)

І. МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ (31 година)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

АУДІЮВАННЯ (6 годин)
Сприйняття на слух текстів, які містять аргументацію для підтвердження двох (декількох) поглядів; а також чітко вражену спонукально-вольову інформацію. Достатнє розуміння під час прослуховування тексту твору.

Слухання, розуміння текстів, які відносяться до художнього стилю (350-400 слів) та інших стилів (250-300 слів) – час звучання відповідно 3,5 -4 хв. і 2,5-3 хв.

Сприймання на слух, розуміння при швидкому темпі мови слів з вивченої теми довжиною 8-9 звуків; слів і фразеологічних одиниць з тематичних груп,опрацьованих на уроках; словосполучень.

Сприймання на слух особливостей інтонації, розуміння змісту прослуханих складносурядних і складнопідрядних речень з різними смисловими відношеннями між частинами складного речення, речень з дієприслівниковим зворотом, з прямою мовою. Обсяг речення 12-14 слів).Учень:

 • розуміє чіткі вказівки, прохання , якщо мовлення достатньо чітке;
  - розумієосновний зміст довшого повідомлення;
  - розуміє основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;

 • виявляє розуміння значення сприйнятих на слух слів, словосполучень, речень, співвідносячи їх з малюнком, даючи коротку відповідь на питання тощо;

- виконує завдання до тексту, вибирає однин із запропонованих варіантів відповіді на питання до тексту, може поділити текст на частини, віднайти вказані частини , дібрати пункти плану до частин і навпаки;

- висловлює своє ставлення до почутого, прочитаного.ЧИТАННЯ (6 годин)

Сприймання з прочитаного тесту чітко враженої спонукально-вольової інформації; різних аргументів під час обговорення тої чи іншої проблеми.

Зміст і смисл тексту. Підтекст твору.

Робота з книгою: передмова в книзі.

Цитування в книгах різних жанрів. Читання про себе, розуміння незнайомих текстів,які відносяться до художнього стилю ( 420-480 слів) та інших стилів (300-360 слів).

Читання вголос віршованих і прозових текстів, що містять діалогічне і монологічне мовлення з опорою на самостійно виконану розмітку тексту.

Точність сприймання, розуміння при швидкому читання слів ( довжиною 8-9 букв), згідно вивченої тематики; фразеологізмів із розглянутих тематичних груп, словосполучень та ін. Правильна вимова слова під час читання вголос. Розуміння під час читання про себе змісту складносурядних і складнопідрядних речень з різними видами відокремлення, з прямою мовою (довжина речення 12-14 слів).


Учень:

- читає вголос і про себе (з повним розумінням) короткі та довші незнайомі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;


- знаходить основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
- розуміє зміст листів, листівок особистого характеру;

- розуміє значення прочитаних слів, словосполучень, простих і складних речень,співвідносить їх з малюнком, дає коротку відповідь на запитання тощо.

- правильно інтонує речення (в тому числі з прислівниковими і дієприслівниковими зворотами, вставними словами, звертаннями), враховуючи особливості ситуації, з достатньою швидкістю та виразністю;

- швидко знаходить необхідні фрагменти тексту, речення, словосполучення, слова з вивченими орфограмами;
ГОВОРІННЯ ТА ПИСЬМО:

ДІАЛОГІЧНЕ ТА МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ (19 годин)
Усне діалогічне мовлення (4 години)

Використання при побудові діалогу різноманітних мовних засобів. Побудова діалогу на основі опірних матеріалів та самостійно. Використання діалогів для вирішення навчальних завдань, навички роботи в парах, набування учнями соціокультурної компетенції.

Мінімальний обсяг діалогу – 7-8 реплік (без врахування етикетних форм).

Побудова реплік інформативного характеру: • повідомлення про факт та відповідна репліка-реакція;

 • повідомлення про намір – уточнююча репліка - пояснення – порада;

 • скарга – репліка реакція (підтримка, порада, пропозиція допомоги).
Учень:
- спілкується, дотримуючись основних етикетних норм, реалізуючи задану тематику спілкування;
- відповідає на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко в нормальному темпі);
- роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
- реагують на пропозиції, твердження тощо;
- обмінюються інформацією;
- під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим у попередні роки.
- висловлення кожного з двох учасників діалогу - не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні;

- добре розуміє репліки діалогу та їх логічну послідовність, відповідно реагує на них, дає їм оцінку;

- усвідомлює стилістичну відповідність використаних мовних засобів;

- може оцінити зміст діалогу;

- вміє скласти діалог на задану тему чи ситуацію, як з використанням допоміжних засобів, так і самостійно;

- відтворює готові діалоги публіцистичного стилю;

- складає продовження діалогів з поданих початкових реплік;


Усне та письмове монологічне мовлення

(15 годин)

Усний та письмовий переказ (детальний та вибірковий) публіцистичних текстів:

-розповідей;

- описів місцевості, історичних та культурних пам’яток;

- роздумів.

Створення усних та письмових творів розповідного характеру з елементами опису та роздумами на морально-етичну тему (з використанням складного плану).

Мінімальний обсяг усної розповіді – 80-90 слів.
Обсяг висловлювання — не менше 12 речень.
Мінімальний обсяг письмової розповіді – 60-70 слів.

Написання публіцистичних повідомлень розповідного характеру.
Учень:

 • зв’язно описує місце, явище, об’єкт, подію;
  - будує висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
  - передає зміст почутого, побаченого, прочитаного;
  - робить послідовний виклад минулих подій;
  - повідомляє про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
  - розповідає про певні події в особистому житті – своєму, своєї сім’ї, друзів.

 • вміє характеризувати зміст та структуру письмових висловлювань розповідного характеру;

 • складає твори-роздуми (публіцистичний стиль мовлення) з різними типами речень на основі складного плану та опорних слів;

 • вміє самостійно скласти продовження запропонованого тексту, використовуючи складний план, опорні слова;

 • може оцінити форму та зміст усних та письмових висловлювань згідно вимог стилю і жанру твору; виправити невідповідності, якщо такі є;

 • може написати повідомлення (статтю) інформаційного характеру;

 • вміє писати детальний переказ твору.

Орієнтовна тематика спілкування
Я, моя сім’я, мої друзі – спільне проведення часу на літніх канікулах. (включає опис та порівняння).
Відпочинок і дозвіллятеатральне дійство, у цирку.

Природа. Погодапохід у гори, туристичне спорядження, відповідній одяг, їжа, напої

Загальні відомості про Польщу, Україну - географічне положення України та Польщі, найбільші ріки, озера, гори, міста. Густота населення.

Рідне місто/ село - історія мого міста, визначні події пов’язані з місцем проживання, визначні пам’ятки, музеї, театри мого регіону.

Свята і традиціїдержавні свята України та Польщі

Шкільне життя – Система освіти в Україні та в Польщі, права таобов’язки учня, застосування в навчанні комп’ютерних технологій.

Учень:

 • знає лексичний матеріал з теми;

 • будує складні власні судження;

 • дає відповіді на запитання;

 • уміє скласти діалог з теми;

 • вміє висловити припущення, здивування, радість, незгоду, збентеженість, побажання;

 • може знайти правильний варіант відповіді, вставити пропущені словосполучення, скласти в логічний текст розірвані речення, частини тексту;

 • може аргументувати власну відповідь;

 • може порівняти та описати, застосовуючи вивчену лексику;
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ (34 години)

Лексикологія. Фразеологія (2 години)

Емоційно та нейтрально забарвлена лексика.

Ознайомлення з лексикою, характерною для публіцистичного стилю.

Вивчення нових фразеологічних одиниць, особливо часто вживаних у публіцистичних текстах.
Учень:

- розуміє значення та стилістичне забарвлення вивчених лексичних та фразеологічних одиниць та знає їх правильне написання;

- пояснює значення слова та фразеологічної одиниці, вживаючи її у контексті речення;

- вміє у тексті знайти слова, характерні для публіцистичного стилю;

- вміє знаходити у текстах фразеологічні одиниці;

- може оціни правильність та відповідність вживання слів, що належать до публіцистичного стилю;

- вміє користуватися різними типами словників (тлумачним, двомовним, фразеологічним та ін.)


Морфологія. Орфографія. (20 годин)
Повторення та закріплення відмінювання іменника, прикметника, займенника:

 • Називний відмінок однини та множини: іменники, прикметники, займенники (питальні, вказівні, присвійні, особові);

 • Орудний відмінок однини та множини: іменники, прикметники, займенники (питальні, вказівні, присвійні,особові);

 • Знахідний відмінок однини та множини: іменники, прикметники, займенники (питальні, вказівні, присвійні, особові).


Дієслово:

 • повторення теперішнього та минулого часу;

 • майбутній час дієслів;

 • способи дієслів, відмінювання, та написання дієслів умовного та наказового способу;

 • зворотні дієслова.

Прикметник:

 • відмінювання прикметника в однині та множині;

 • ступені порівняння;

 • якісні, відносні, присвійні прикметники;

 • дієприкметникові звороти;

 • правопис закінчень прикметника –cki, -dzki, -ski;

Числівник

 • кількісні числівники

(100-1000000);

 • порядкові числівники;

 • збірні числівники;

 • написання та наголошування числівників;

Прислівник

 • способи творення прислівника (jasno, wesoło, pięknie, świetnie);

 • ступені порівняння прислівника;

 • дієприслівникові звороти.

Сполучник. Частка. Прийменник. Вигук.

Сполучники підрядності та сурядності.

Повторення написання часток – nie, by, no, że, ż, li.

Емоційні та звуконаслідувальні вигуки. Прийменники з іменниками та займенниками. Наголошування (na wieś, do mnie, do niego, ze mną, ze sobą).


________________________________

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦІЯ, СТИЛІСТИКА (13 годин):

Текст (3 години)


 • Прямий та зворотній порядок слів у реченні;

 • Публіцистичний стиль, сфери використання, функції, адресат;

 • Інтерв’ювання;

Речення (10 годин)

 • Складнопідрядні речення, особливості будови, головне та залежне речення;

 • розділові знаки в складносурядному та складнопідрядному реченні;

 • безсполучникові та сполучникові речення;

 • речення з фразеологізмами, вставними словами, уточненнями, звертаннями, прямою мовою;

 • речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.


Учень:

 • Розрізняє слова за приналежністю до певної частини мови;

 • Вміє розпізнати та самостійно утворити форми орудного та знахідного відмінків.

 • Вміє розпізнати та самостійно утворити форми теперішнього, минулого та майбутнього часу);

 • Самостійно складає словосполучення та речення, правильно добираючи до нього слова різних частин мови у відповідній формі;

 • Вміє утворювати та використовувати у контексті жіночі іменникові форми від назв професій і національностей на –ka.

 • Правильно вимовляє та пише вивчені граматичні форми слів;

 • правильно ставить ступені порівняння прикметника;

 • вміє розпізнавати дієприкметникові та дієприслівникові звороти та ставить відповідні розділові знаки;

 • знає відмінювання числівників, може застосовувати дати, роки, століття у правильній формі;

 • правильно наголошує числівники, дієслова минулого часу, дієслова умовного способу, прийменники із займенниками та іменниками;

 • правильно утворює прислівник, знає ступені порівняння прислівника;

 • знає правила написання часток;

 • знає застосування розділових знаків при вигуках, сполучниках.

________________________________Учень:

 • вдосконалює монологічне та діалогічне мовлення, правильно вимовляючи звуки у словах і реченнях, підбираючи відповідну інтонацію.

 • правильно вимовляє нові лексичні та фразеологічні одиниці, вивчені граматичні форми слів;

 • розрізняє вивчені стилі мовлення;

 • застосовує прямий та зворотній порядок слів у реченні;

 • розрізняє та складає власні приклади складносурядних та складнопідрядних речень;

 • знає види складнопідрядних речень, правильно ставить розділові знаки в них;

 • відрізняє головне та залежне речення;

 • може скласти складнопідрядне речення з кількома підрядними;

 • складає текст, застосовуючи прості поширені речення, складносурядні та складнопідрядні речення, речення з фразеологізмами, вставними словами, уточненнями, звертаннями, прямою мовою, речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами;

 • вміє перебудувати текст одного стилю на інший.

Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал