Програма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчанняСторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ (1 godzina)

7-й КЛАС

(70 годин – на рік; 2 години - на тиждень)

(4 години – резервні)

І. МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ (31 година)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

АУДІЮВАННЯ (6 годин)
Сприйняття текстів різного характеру, укладених на відомому мовному матеріалі з незначною кількістю нових слів синонімів (після пояснення вчителя).

Сприйняття на слух інформації, не висловлюваної в безпосередній спосіб, розуміння функції логічного наголосу, тембру та сили голосу. Розуміння текстів художнього стилю (300 – 350 слів) та інших стилів (200 – 250 слів), які звучать відповідно 3- 3, 5 хв. та 2 – 2, 5 хв. Сприйняття на слух і розуміння нормальним темпом вимовлених слів (складаються із 7 – 8 звуків), фразеологічних одиниць та словосполучень, які відрізняються прийменником та ін. (загалом підбираються лексичні одиниці з тематики, охопленої програмою). Сприйняття на слух особливостей інтонації, розуміння змісту простих та складених речень з прямою мовою, різноманітними видами уособлення ті ін. (речення складаються з 9 – 12 слів).Учень:


 • розуміє мовлення в нормальному темпі, ретельно артикульоване, з відповідними паузами;

 • розуміє інструкції, прості вказівки (згідно з програмою);

 • розуміє основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

 • розуміє запитання та інструкції, ретельно сформульовані;

 • розуміє значення прослуханих слів, словосполучень та речень, співвідносячи їх з малюнком, даючи коротку відповідь на запитання і т.д;

 • розуміє прослуханий текст, який відповідає вимогам програми для цього класу, вміє виконати інструкції до тексту, вибрати один із запропонованих варіантів відповідей на запитання до тексту, поділити текст на частини, назвати їх, дати коротку характеристику і т.д.

ЧИТАННЯ (6 годин)

Сприйняття не вираженої безпосередньо інформації в прочитаному тексті. Розрізнення структурних частин тексту, головних і другорядних частин змісту.

Праця з підручником: схеми, таблиці і їхній текстовий супровід. Реєстр прочитаних книг (щоденник читача). Виписки з книги.

Читання про себе, розуміння незнайомих текстів художнього (360 – 420 слів) та інших стилів (240 – 300 слів).

Читання вголос віршованих та прозових текстів з діалогічним та монологічним мовленням.

Сприйняття і розуміння при швидкому читанні слів (7 – 8 букв), фразеологічних одиниць, словосполучень і т.д. (підбираються лексичні одиниці з тематики, охопленої програмою).

Правильна вимова слова при читанні.

Читання текстів вголос з правильною інтонацією, розуміння змісту простих і складних речень з однорідними членами речення, прямою мовою, вставними словами та різноманітними уособленнями при читанні про себе (речення складається з 10 – 12 слів).Учень:

- читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

- розуміють основний зміст різнопланових текстів;
- читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки;

- розуміє значення прочитаних слів, словосполучень та речень, співвідносить їх з малюнком, дає коротку відповідь на запитання;

- читає вголос текст ( після попереднього прочитання), дотримуючись правил вимови, вимовляє з правильною інтонацією речення з однорідними членами речення, з прямою і непрямою мовою, уособленнями, враховуючи особливості ситуації, достосовує швидкість, виразність читання до можливостей і потреб слухачів;

- розуміє прочитаний мовчки незнайомий текст (згідно вивченої тематики): вміє виконати інструкції до тексту, вибрати один із запропонованих варіантів відповідей на запитання до тексту, знаходить відповідні частини, дає назву частинам, висловлює основну думку, підписує малюнки;

- виразно вимовляє слова з 8 – 9 букв;

- добре орієнтується в тексті, швидко знаходить необхідну інформацію;ГОВОРІННЯ І ПИСЬМО: ДІАЛОГІЧНЕ І МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ (19 годин)

Усне діалогічне мовлення (4 години)

Вільне висловлювання, згідно тематики.

Висловлювання згоди (незгоди), радості, ставлення (позитивне, негативне), прохання, наказу, поради, пропозиції, побажання.

Висловлювання включає різноманітні мовні засоби.

Відтворення прослуханих або прочитаних діалогів.

Складання власних діалогів з опорними матеріалами та без них на основі вивчених слів.

Діалог як мінімум складається з 6 – 7 реплік на двох учнів (без врахування ввічливих зворотів на початку і в кінці діалогу).


Учень:

 • розуміє і аналізує зміст реплік діалогу, логічну послідовність реплік, правильність та відповідність використаних мовних засобів;

 • відтворює в парах готові діалоги відповідно до тематики;

 • опрацьовує власні варіанти реплік, відповіді на запитання;

 • відповідним чином реагує на вербальному рівні на репліки вчителя чи однокласників.

Учні:

- складають та відтворюють діалоги згідно з запропонованим варіантом репліки, враховуючи при цьому комунікативну ситуацію, завдання, особу адресата та дотримуючись правил спілкування;

- пишуть слова, словосполучення, речення;
- оформляють лист, листівку-вiтання;
- описують свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
- пишуть на слух до 10 речень.


Монологічне мовлення: усні і письмові висловлювання (15 годин)
Особливості змісту, основних частин, мовних засобів усних і письмових висловлювань описового характеру, які відносяться до художнього і розмовного стилів.

Особливості змісту, основних частин, мовних засобів усних і письмових висловлювань, які включають обмірковування (науково-популярний стиль).

Усний і письмовий переказ (детальний, скорочений) науково-популярних текстів. Текст для усної розповіді повинен складатися з 70 – 80 слів, для письмової – 50 – 60 слів.

Усний і письмовий твір-роздум.


Обсяг висловлювання – не менше 10 речень.
Учень:

- робить короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;


- робить короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- коментує зображене на малюнку або фото;
- описує свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
- порівнює особи, предмети відносно певної ознаки;
- висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
- висловлює певні емоції;
- спонукає до дії (закликати, запропонувати, наказати);
- використовує позамовні засоби (жести, міміку);

- характеризує зміст, структуру і мовні засоби усних та письмових висловлювань, які включають опис та роздуми.

- переказує і самостійно складає (усно) художні та науково-популярні тексти, які відносяться до різних типів мовлення, застосовуючи опірні слова, початок чи кінець тексту ;

- складає твір-роздум (художній і розмовний стиль мовлення) з опірними матеріалами чи без них з теми;

- дає характеристику прочитаному.


Орієнтовна тематика спілкування
Я, моя сім’я – відносини в сім'ї, мої обов’язки.

Мої друзі – опис зовнішніх рис, характеру, звичок, планів на майбутнє.

Місце проживання, помешкання – моя квартира, дім, умеблювання

Відпочинок і дозвілля – зимові канікули.

Подорож – екскурсія до столиці України та Польщі, види транспорту.

Природа – заповідники та національні парки України та Польщі.

Свята і традиції – святкування 8 Березня, святкування Дня Матері.

Школа – Свято останнього дзвоника у моїй школі.


Учень:

 • знає лексичний матеріал з теми;

 • будує складні власні судження;

 • дає відповіді на запитання;

 • уміє скласти діалог з теми;

 • вміє висловити припущення, здивування, радість, незгоду, збентеженість, побажання;

 • може знайти правильний варіант відповіді, вставити пропущені словосполучення, скласти в логічний текст розірвані речення, частини тексту;

 • може аргументувати власну відповідь.
ІІ. МОВНА ЛІНІЯ ЗМІСТУ (34 години)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Лексикологія. Фразеологія (2 години)

Повторення вивченого в 6 класі. Найбільш поширені фразеологічні одиниці (до навчальної тематики). Відповідні українські фразеологічні звороти.

Лексичні засоби, властиві науковому стилю.


Учень:

 • групує слова, фразеологізми згідно з властивостями.

 • підбирає слова, фразеологізми, яким властиве то чи інше стилістичне забарвлення з вказаним значенням.

 • пояснює значення слова, фразеологізмів та їхнє стилістичне забарвлення.

 • вибирає з групи слів, фразеологізмів ці, які по значенню і стилістичному забарвленню підходять до даного тексту;

 • використовує слова, фразеологічні одиниці, в тім і стилістично забарвлені в реченнях і мікротекстах.

 • користується різними словниками (тлумачними, синонімів, антонімів, фразеологічними, двомовними);

 • вільно оперує вивченими словами, добирає синоніми, антоніми.
Морфологія. Орфографія (16 годин)

Іменник (3 години)

Словозміна іменників. Формально невідмінювані іменники (загальні відомості). Особливості відмінювання деяких іменників (в порівнянні з українською мовою). Правопис носових літер ę, ą. Позначення м’якості польських приголосних на письмі. Написання rz, ż,sz, cz. Слова з ł та l.Прикметник (2 години)

Словозміна прикметників (нечоловічоособові форми). Ступені порівняння прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників.Числівник (5 годин)

Кількісні і порядкові числівники (до 100). Нечоловічоособові форми. Відмінювання порядкових числівників. Написання відмінкових закінчень числівників.Займенник (3 години)

Відмінювання особових і присвійних займенників. Питальні і вказівні займенники. Правопис займенників.Дієслово (3 години)

Минулий час дієслів. Відмінювання. Правопис закінчень дієслів в минулому часі. Правопис безособових форм дієслів.Прислівник (2 години)

Прислівник як частина мови. Значення прислівників. Способи творення. Правопис прислівникових форм.Прийменник і сполучник (1 година)

Прийменники, які вимагають орудного, родового та місцевого відмінків. Сполучники oraz, też, albo, lub, czy, dlatego, bo, niż. Розділові знаки.Частка (1 год.)

Написання частки nie з різними частинами мови.

Учень:

 • розрізняє слова, які належать до різних частин мови, виділяє службові частини мови, відмінює дієслова та виділяє особові форми дієслів;

 • правильно вимовляє слова (які належать до окремих частин мови) та їхні форми;

 • називає відмінки та питання, на які вони відповідають. відмінює іменники, які вирізняються певними словозмінними особливостями. утворює та використовує в усному та писемному мовленні особові форми дієслів в минулому часі, до орфографічних правил подає відповідні приклади;

 • співставляє вимову і написання польських носових і двознаків; правильно називає букви, які позначають відповідні букви.

 • вибирає з поданих варіантів написання слова той, котрий відповідає правилу;

 • утворює відповідну форму відмінюваного слова (на основі поданого взірця, запитання);

 • змінює форму слова з врахуванням відмінка, якого вимагає прийменник;

 • пояснює значення слова, яке відноситься до тієї чи іншої частини мови;

 • пише слова, опираючись на вивчене правило;

 • будує словосполучення і речення, правильно підбираючи слова, які відносяться до різних частин мови, утворюючи потрібну форму.

 • пише слова призначені для самостійного опрацювання;

 • використовує вивчені морфологічні форми в своєму діалогічному і монологічному мовленні (усному та письмовому).

 • оцінює правильність (значення і граматичної форми), доречність використання слів (та їхніх форм), які належать до вивчених частин мови, в тексті;

 • удосконалює усне і письмове мовлення, виправляючи недоліки в утворенні словозмінних форм слів, орфографії.
СИНТАКСИС. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ. СТИЛІСТИКА. (12 годин)

Текст (4 години)

Емоційно-оцінювальна інформація не виражена в безпосередній спосіб в тексті.

Порядок слів в реченні (особливості структури речень польської мови в порівнянні з українською). Зв'язок речень в тексті.

Вставні слова як засіб сполучення речень в тексті.

Особливості науково-популярного стилю.
Речення (12 годин)
Однорідні члени речення (2 години)

Узагальнюючі слова з однорідними членами речення. Розділові знаки у реченні з однорідними членами, речення з узагальнюючими словами.Відокремлені другорядні члени речення (3 години)

Загальні відомості про відокремлені другорядні члени речення. Порядок слів і інтонація в реченнях з відокремленими членами речення.

Відокремлені означення. Уточнюючі відокремлені другорядні члени речення (порівняльний аспект).

Розділові знаки в реченні з відокремленими членами речення.Односкладні речення (3 години)

Загальні відомості про односкладні речення. Односкладні речення з головним членом речення, вираженого в реченні підметом або присудком.Вставні слова і звороти (2 години)

Загальні відомості про ввідні слова і звороти, їхнє значення та роль, яку виконують в реченні. Розділові знаки в реченні з вставними словами і зворотами.Пряма і непряма мова (2 години)

Пряма мова. Розділові знаки в реченні з прямою мовою.


Учень:

 • розрізняє тексти, які належать до художнього і науково-популярного стилю.

 • розрізняє і аналізує односкладні і двоскладні речення (на основі опорного матеріалу), речення з прямою і непрямою мовою.

 • виділяєемоційно-оцінювальну інформацію, яка не виражена в безпосередній спосіб в тексті.

 • знаходить в тексті мовні засоби, притаманні науковому стилю (лексичні, граматичні, в тім словозмінні і словотвірні), відокремлені другорядні члени речення та вставні слова і звороти;

 • змінює пряму мову на непряму та навпаки;

 • робить поділ тексту на частини, підбираючи до них заголовки, самостійно пише план до тексту.

 • виділяє вставні слова.

 • пояснює особливості прямого і непрямого порядку слів в реченні та логічну послідовність речень в тексті.

 • аналізує речення , інтонаційно правильно вимовляє речення з відокремленими другорядними членами ;

 • за допомогою інтонації підкреслює логічний зв'язок речень в усному мовленні;

 • будує вивчені типи речень, поєднує їх в логічний текст (усно та письмово);

 • ставить відповідні розділові знаки в реченнях;

 • знає прямий та зворотній порядок слів у реченні;Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал