Програма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчанняСторінка2/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ (1 година)

6-й КЛАС

(70 годин; 2 години на тиждень)

(4 години – резервні)
І. МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

АУДІЮВАННЯ (6 годин)

Розвиток навичок аудіювання.

Сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних стилів та жанрів мовлення.

Прослуховування, розуміння текстів художнього стилю (обсяг 250-300 слів). Час звучання – 2,5 – 3 хв.

Обсяг текстів інших стилів – 150 -200 слів. Час звучання –1,5 – 2 хв.

Вид тексту аудіювання – розповідь, опис, роздуми.

Жанр тексту – казка, оповідання, поезія, пісня, загадка, прислів’я, приказка, скоромовка, байка.

Форми аудіювання – з опорою на написаний текст (читає вчитель, учень чи прослуховується аудіо запис) і без опори на написаний текст (читає вчитель, прослуховується аудіо запис).

Сприймання на слух, розуміння при плавному темпі мовлення слів, що містять 6-7 звуків, також тих, які позначаються двома графічними відображеннями. Можуть також містити фразеологічні звороти.

Сприйняття на слух особливостей інтонації в словосполученнях, що містять односкладові та багатоскладові слова.

Сприйняття інтонації в реченнях різних за типом висловлювання, (питальні, окличні та розповідні), метою висловлювання (стверджувальні, заперечні). Сприйняття на слух простих поширених речень та складних речень.

Речення містять 8-10 слів.Учень:

реагує на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;


розуміє мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
розуміє прохання, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;

розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;


розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів;

розрізняє за інтонацією словосполучення та речення, які містять односкладові слова;

розрізняє закінчені та незакінчені речення;

вміє закінчити речення, також ті, які містять вивчені фразеологічні звороти;

відповідає на прості запитання (згідно тематики);

розрізняє багатоскладові та односкладові слова;

ділить текст на частини, називає їх;

розуміє прослуханий текст, виконує прості завдання до нього;

сприймає на слух текст, що складається з простих та складних речень;

передає детальний зміст тексту після двох прослуховувань.ЧИТАННЯ (6 годин)

Розвиток техніки читання вголос та мовчки. Розуміння текстів, швидкість, виразність читання. Комунікативна спрямованість читання. Правильна інтонація, логічний наголос у реченні.

Робота з різними видами текстів.

Читання про себе, мовчки. Розуміння незнайомих текстів художнього стилю обсягом 300-360 слів.

Читання вголос поезій та прозових текстів, які містять діалоги та монологи після коментаря вчителя.

Читання вивчених слів згідно тематики, що складаються з 6-7 літер.

Правильна вимова слів речення, що складається з 8-10 слів.

Робота з текстом з пропущеними словами (слова подані окремо в початковій формі). Робота з текстом, де подані слова неправильні за змістом. Знаходження слів з вивченими орфограмами.Учень:

читає уголос та про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;


читає і розуміє нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки;
знаходить в тексті синоніми, антоніми;

розрізняє фразеологізми та знає їх значення;

співставляє слова, речення з малюнками;

вставляє у правильній формі пропущені слова у реченнях;

читає плавно, чітко та виразно, враховуючи розділові знаки в середині та в кінці речення;

ставить правильний логічний наголос у реченні;

читає з правильною інтонацією;


ГОВОРІННЯ та ПИСЬМО: усне діалогічне та монологічне мовлення (18 годин)
Усне діалогічне мовлення (4 години)
Офіційне та неофіційне спілкування. Правила будови діалогу. Використання слів ввічливості.

Дотримання мовного етикету. Застосування слів – Pan, Pani, Państwo, Panie, Panowieта займенника WY.

Відтворення прочитаного чи прослуханого діалогу.

Складання діалогів з опорою на поданий матеріал та без нього.

Вираження реакції на почуте – радість, захоплення, задоволення, згода, незгода, розчарування.

Висловлювання кожного з двох учасників — не менше 5-6 реплік не враховуючи привітання та прощання.
Учень:

укладає та розігрує усно діалоги згідно поданої тематики;

застосовує відповідні за змістом та значенням слова;

застосовує слова мовленнєвого етикету;

дотримується норм ведення діалогу в офіційному та неофіційному стилях;

відтворює готові діалоги;

застосовує слова Pan, Pani, Państwo, Panie, Panowieта займенник WY;

ставить загальні та спеціальні запитання;


відповідає на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
підтримує елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру;
висловлює пропозицію та відповідає на чиюсь пропозицію згодою/незгодою;
висловлює твердження і відповідає на чиєсь твердження схваленням чи несхваленням;

звертається з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;


використовують стягнені форми, жести і міміку.

Монологічне мовлення : усне та письмове висловлювання (14 годин)

Основні вимоги для якісного монологічного мовлення - • відповідність тематиці, основній думці, наявність вступу, основної частини і висновку.

 • повторення за зразком даного тексту.

 • усний детальний переказ тексту-розповіді розміром 60-70 слів.

 • письмовий переказ тексту розміром 40-50 слів.

 • складання творів з попереднім коментарем вчителя та обговоренням в класі.

Обсяг висловлювання – не менше 8 речень.

Учень:

- описує місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’ю, предмети шкільного вжитку, тварини);


- робить короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- висловлює вдячність, задоволення, спонукання;
- повідомляє про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
- спонукає до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
- вказуює час дії (день, місяць, пору року);
- коментує свої дії та дії інших людей.

Орієнтовна тематика спілкування

Я, моя сімя – мій рід, генеалогічне дерево, відносини в родині, спільний недільний обід, етика спілкування.

Мої друзі – опис зовнішніх рис, характеру, звичок.

Відпочинок і дозвілля – коло моїх зацікавлень, гуртки, хобі, відвідування концерту.

Природа – рослини та тварини, занесені до Червоної книги, що ростуть на території України.

Свята і традиції – Різдвяні традиції, святкування Нового року.

Школа – День знань у моїй школі.

Мистецтво – напрямки у музиці, улюблені співаки, актори, фільми.

Комп’ютер у житті людини – електронні листи, комп’ютерні ігри, електронні книжки.

Учень:

 • знає лексичний матеріал з теми;

 • будує складніші власні судження;

 • дає відповіді на запитання;

 • уміє скласти діалог з теми;

 • знає порядок слів у реченні;

 • вміє висловити припущення, здивування, радість, незгоду, збентеженість;

 • може знайти правильний варіант відповіді;

 • може аргументувати власну відповідь.

ІІ. МОВНА ЛІНІЯ (35 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Лексикологія. Фразеологія. (2 години)

Використання синонімів, омонімів, антонімів у текстах різних типів (повторення вивченого).

Робота зі словниками – тлумачним, синонімів, омонімів.

Види фразеологічних зворотів. Добирання синонімів до них. Порівняння з українськими фразеологізмами. Переклад. Прислів’я, приказки. Найвідоміші крилаті вислови.
Учень:

 • розрізняє однокореневі слова з різним значенням;

 • добирає синоніми до поданих слів;

 • може знайти синоніми до фразеологічних зворотів, подати їх значення, знайти відповідні українські фразеологізми;

 • поєднує пари протилежних і схожих за значенням слів;

 • розрізняє схожі до українських омоніми;

 • може вдосконалити текст, заміняючи тавтологію, застосовує синоніми;

 • будує синонімічний ряд за ступенем градації;

 • вміє користуватись словниками.

Склад слова. Словотвір (6 годин)

Розвиток умінь і навичок знаходити найменш значимі частини слова (корінь, суфікс, закінчення) та виділяти твірну основу.

Чергування у коренях та суфіксах слів.

Вимова та написання приголосних в кінці слова.

Творення слів з найбільш вживаними та схожими до української мови префіксами.


Учень:

- розрізняє форми слова;

- знаходить корінь, суфікс, закінчення;

- виділяє у слові твірну основу;

- знає правила чергування голосних та приголосних у коренях та суфіксах слів;

- записує зразки чергування слова;

- вміє утворювати нові слова з допомогою поданих префіксів;

- знає правила написання префіксів перед дзвінкими та глухими;Морфологія. Орфографія (12 годин)

Загальне уявлення про частини мови (1 година)

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).


Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Самостійні та службові частини мови.

Іменник та займенник (3 години)

Рід іменника, відмінки. Іменники, назви істот та неістот. Власні та загальні назви.

Іменники, рід яких не співпадає з українською мовою (wieś, muzeum, lis, długopis).

Написання не з іменниками.

Правопис іменників, що закінчуються на приголосний (дзвінкість та глухість)

М’які літери в кінці слова (liść, gość, kość).

Особові та деякі присвійні займенники. Їх відмінювання. Зворотній займенник. Його застосування.

Прикметник (2 години)

Прикметник як частина мови. Рід та число. Правопис закінчень.

Прикметники на означення осіб чоловічої статі (męskoosobowaformainiemęskoosobowaforma – białe - biali) та інші у називному відмінку.

Дієслово (4 години)

Дієслово як частина мови. Дієвідміни.

Теперішній час дієслова.

Відмінювання дієслова by

в минулому та майбутньому часі.

Написання частки не з дієсловами.

Написання закінчень з носовими голосними.

Роль дієслова у реченні. Допоміжні дієслова.

Модальні дієслова chcieć, móc + неозначена форма дієслова.

Дієслова, які позначають рух в теперішньому (iść, jechać, chodzić, biec, biega

) в 1 особі однини у поєднанні з відповідними прийменниками (na, do, po).
Числівник (1 година)

Кількісні числівники від 1 до 20.

Вимова. Наголос. Застосування.

Сполучник. Прийменник. Частка. Вигук (1 година)

Єднальні та протиставні сполучники.

Розділові знаки в реченні перед сполучниками.

Прийменники obok, między, przy, na, w, pod.

Частка niе, no, że. Їх застосування та правопис.

Вигуки звуконаслідувальні та емоційного вираження.

Написання часток (nie, by, że, no, li).

Написання слів з ł. Правопис та вимова.

Ą i ę в закінченнях іменників, займенників, прикметників, дієслів.


Учень:


 • має уявлення про частини мови;

 • розрізняє службові та самостійні частини мови;

 • вміє застосовувати іменник у реченні;

 • розрізняє іменник за родами, правильно добирає до нього прикметник та займенник;

 • порівнює рід іменника в польській мові та українській;

 • знає правила застосування займенника, вміє його провідміняти;

 • знає правила застосування зворотнього займенника;

 • правильно записує форми іменника;

 • розрізняє м’які та тверді літери в кінці слова;

 • знає правила застосування прикметника в однині та множині;

 • розрізняє форми прикметника в множині в називному відмінку;

 • правильно записує закінчення прикметника;

 • знає правила відмінювання дієслів;

 • знає правила написання особових закінчень;

 • вміє записувати частки з дієсловами – разом, окремо, через дефіс;

 • вміє відмінювати дієслово by

 • в минулому та майбутньому часі;

 • вміє застосовувати допоміжні дієслова;

 • вміє застосовувати модальні дієслова chcieć, móc + неозначена форма дієслова.

 • Застосовує дієслова, які позначають рух в теперішньому часі (iść, jechać, chodzić, biec, biega

 • ) в 1 особі однини у поєднанні з відповідними прийменниками (na, do, po);

 • застосовує кількісні числівники 1-20, правильно їх наголошує;

 • правильно записує слова;

 • знає правила правопису, застосовує їх на практиці;

 • застосовує вивчені прийменники у різних типах речень;

 • знає правила написання часток, наводить приклади, порівнює з українською мовою.

Cинтаксис. Пунктуація. Стилістика (15 годин)

Текст (5 годин)

Текст з поширеними реченнями. Містить вступ, основну частину, висновок. Повторення розділових знаків в кінці речення, при однорідних членах речення, при прямій мові. Розділові знаки в простому реченні.

Правильна послідовність частин тексту.

Простий та цитатний план тексту.

Загальні відомості про стилі мовлення.

Речення. Словосполучення (10 годин)
Відомості про стверджувальні речення з допоміжними дієсловами. Повторення та закріплення відомостей про заперечні речення, про речення за метою висловлювання, про речення, що містять прохання, поради, рекомендації та розділові знаки в кінці речення. Способи застосування звертання у реченні.

Види словосполучень. Словосполучення з прийменниками. Складання словосполучень у речення.

Головні та другорядні члени речення .

Просте та складне речення. Будова складного речення. Розділові знаки у складному реченні. Повні та неповні речення.
Учень:


 • сприймає фактичний зміст тексту,

 • знаходить характерні засоби для різних видів тексту;

 • розрізняє в ньому речення прості та складні;

 • знаходить в тексті абзаци;

 • може самостійно поділити текст на абзаци;

 • будує поширені та непоширені речення;

 • може збудувати простий та цитатний план до тексту;

 • знає правила пунктуації в простому та складному реченні;

 • правильно застосовує логічну інтонацію в реченнях;

 • вміє будувати різні типи речень;

 • розрізняє головні та залежні слова у словосполученнях;

 • правильно знаходить головні та другорядні члени речення;

 • розрізняє словосполучення, речення та висловлювання;

 • знає способи застосування звертання у реченні та правильно розташовує розділові знаки при них;

 • правильно будує та записує складні речення та знає правила пунктуації в них.


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал