Програма польська мова 5-9 класи для шкіл з українською мовою навчанняСторінка1/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Лист № 1/11-13380 від 28.08.2013
ПРОГРАМА

ПОЛЬСЬКА МОВА

5-9 КЛАСИ

ДЛЯ ШКІЛ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

УКЛАДАЧІ: Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма призначена для вивчення курсу польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою. Курс вивчення розпочинається у 5 класі. Програма враховує сучасні підходи до вивчення мов, закладені в Державному стандарті базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011).

Основною метою навчання мови є формування комунікативної компетенції, що має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну, соціальну. При формуванні комунікативної компетенції звертається увага на такі види мовленнєвої діяльності як говоріння, читання, письмо та аудіювання. Новий рівень комунікативної компетенції – це певні вміння і навички в організації мовлення. Це також вміння вибудовувати його логічно, послідовно і переконливо, ставити завдання і досягати поставленої мети.

Програма має на меті також виховання та розвиток багатої творчої, толерантної особистості учня, громадянина України, який з повагою ставиться до інших народів, які проживають на території нашої держави.

Ключовим поняттям при досягненні зазначеної вище мети, є вирішення наступних завдань:


 • вироблення позитивної мотивації для вивчення польської мови;

 • розвиток умінь та навичок необхідних для мовленнєвої діяльності (читання, розуміння усного мовлення, слухання, ведення діалогу, усні та письмові висловлювання);

 • засвоєння основної системи норм сучасної літературної польської мови та поступове збагачення її лексичного запасу (фонетика, орфоепія, граматика, лексика, фразеологія, стилістика);

 • розвиток соціокультурної компетентності, який передбачає готовність і бажання взаємодіяти з іншими національностями, які проживають на території України, уміння поставити себе на місце іншого і здатність впоратись із ситуацією, що склалася, духовний та моральний розвиток учня;

 • формування загально навчальних принципів навчання, умінь та навичок учнів, їх смаків, критичного та гнучкого мислення.

Вивчаючи польську мову з 5 по 9 клас, необхідно звертати увагу учнів на спільні правила, які функціонують в українській та польських мовах. Порівняння польської з українською мовою набагато полегшить роботу учнів при запам’ятовуванні орфографічних та граматичних випадків, допоможе зрозуміти мовну взаємозалежність, пришвидшить запам’ятовування конкретних винятків, збагатить словниковий запас.

Програма курсу польської мови відповідає основним лініям змісту навчання, які визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної).Основними принципами програми є:

 • комунікативна спрямованість;

 • особистісна орієнтація;

 • наступність у навчанні;

Ключові компетенції, на які зорієнтована програма, це соціальна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна.

Програма з польської мови враховує засади особистісного розвитку учня, дає йому можливість розвивати свої здібності, що сприяє також формування належних предметних компетенцій. Діяльнісний підхід у програмі розвиває набуті під час навчання вміння та навички.

Мовленнєва лінія включає в себе роботу у таких видах як:

 • аудіювання, тобто сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення;

 • говоріння, усне діалогічне та монологічне мовлення;

 • робота з текстом (складання плану, переказування, вираження основної думки тексту, висловлення свого ставлення до прочитаного);

 • читання (вголос та мовчки, формування навичок плавного читання з правильною дикцією та правильним наголошуванням логічних частин речення);

 • письмо (формування навичок грамотного письма, списування та записування під диктовку та з пам’яті).

Мовна лінія включає в себе загальні відомості про польську мову та охоплює такі розділи як «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Лексикологія», «Фразеологія», «Будову слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфографія», «Пунктуація».

Знання, отримані при вивченні поданих вище розділів, дають повне уявлення про мовну структуру сучасної польської мови.

Соціокультурна лінія розглядається у взаємозв’язку з мовленнєвою та мовною лініями. Соціокультурна компетентність передбачає вивчення матеріальної та духовної культури польського народу у порівнянні з українським народом, засвоєнні знань про звичаї, традиції, літературу, державу та її адміністративний устрій, географічне положення. Ця лінія має велике виховне значення і повинна сприяти формуванні толерантного ставлення до інших народів, втім польського народу, як в особистому спілкуванні, так і на міжнаціональному рівні.

Реалізація соціокультурної лінії відбувається за допомогою правильно підібраних матеріалів – текстів, завдань, поезій , які містять відомості про культуру, історичні події, свята, визначних діячів, літературні твори. Тематика спілкування, яка вміщена в програмі, відображає важливі для кожного народу поняття: сім'я, дім, державність, мова, дружба, природа тощо.

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія полягає у формуванні діяльнісної компетенції, допомагає опанувати необхідні стратегії, що визначають мовленнєву діяльність, а також розвиток загальнонавчальних компетенцій.

Загальнонавчальні вміння – це застосування набутих знань, правильна організація навчального часу, послідовність навчання, об’єктивне оцінювання власних та чужих досягнень, вміння знаходити необхідну інформацію, робити висновки та узагальнення, вміння послідовно усувати власні недоліки, а також вдосконалювати вміння та навички у сфері говоріння, письма та читання.

Стратегічні вміння – це ті вміння, які дають можливість успішного виконання поставленого завдання. Учень, незважаючи на рівень володіння мовою, повинен мобілізувати відомі йому комунікативні засоби. Цьому сприяють попереднє вивчення усталених форм та зворотів висловлення, складання плану висловлювання, звертаючи увагу на основний зміст висловлювання, переконливі докази власної правоти.

Стратегічні вміння, як правило, розглядаються як частина комунікативних вмінь, але стосуються перш за все аспектів поведінки користувача мови при виконанні завдань.

Усі вище вказані змістові лінії вивчення мови (мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна (стратегічна)) – формують комунікативну компетентність особистості, сприяють моральному, духовному, етичному, культурному росту учнів, їх патріотичному вихованню.

Зміст навчальної програми з польської мови тісно пов'язаний з іншими навчальними предметами шкільної програми. Перш за все з українською мовою, англійською мовою, світовою літературою, історією, географією.

Зміст програми не обмежує творчої ініціативи вчителя. Вчитель має змогу доповнювати запропоновану тематику для спілкування додатковим змістом, додавати на власний розсуд для читання уривки з художніх творів, керуючись при цьому потребами та віковими особливостями та мовним рівнем спілкування учнів.

5-й КЛАС

(70 годин; 2 години на тиждень)

(4 години резервні)
І. МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

АУДІЮВАННЯ (4 години)

Як один з видів мовленнєвої діяльності.

Сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних стилів та жанрів мовлення.

Визначальні фактори для ефективного слухання-розуміння.

Прослуховування, розуміння текстів художнього стилю (обсяг 200-250 слів). Час звучання – 2 – 2,5 хв.

Обсяг текстів інших стилів – 100-150 слів. Час звучання – 1 – 1,5 хв.

Вид тексту аудіювання – розповідь, опис.

Жанр тексту – казка, оповідання, поезія, пісня, загадка, прислів’я, приказка, скоромовка.

Форми аудіювання – з опорою на написаний текст (читає вчитель, учень чи прослуховується аудіо запис) і без опори на написаний текст (читає вчитель, прослуховується аудіо запис).

Сприймання на слух, розуміння при плавному темпі мовлення слів, що містять 5-6 звуків також тих, які позначаються двома графічними відображеннями.

Сприйняття на слух особливостей інтонації в словосполученнях, що містять односкладові слова.

Різні речення за типом висловлювання (питальні, окличні та розповідні).

Речення містять 7-8 слів.


Учень:

розрізняє на слух звуки слова;

розрізняє схожі слова;

вирізняє словосполучення та речення;

розрізняє речення різні за типом висловлювання та інтонації;

розрізняє за інтонацією словосполучення та речення, які містять односкладові слова;

розрізняє закінчені та незакінчені речення;

вміє закінчити речення;

дає відповіді на просте запитання (згідно тематики);

поділяє текст на частини, називає їх, складає простий план;

розуміє прослуханий текст, виконує прості завдання до нього;

розуміє основну думку тексту;

може назвати форму прослуханого тексту;

розрізняє стиль прослуханого тексту;

може передати короткий зміст тексту після двох прослуховувань.


ГОВОРІННЯ: усне діалогічне та монологічне мовлення (8 годин)

Усне діалогічне мовлення (4 години)
Правила діалогічного спілкування – структура діалогу, ситуація спілкування, місце спілкування, офіційне та неофіційне спілкування.

Дотримання мовного етикету.

Відтворення прочитаного чи прослуханого діалогу.

Складання простих діалогів з опорою на поданий матеріал та без нього.

Висловлювання кожного з двох учасників — не менше 4-5 реплік не враховуючи привітання та прощання.


Учень:

розрізняє діалоги, що стосуються різних сфер спілкування;

застосовує відповідні за змістом та значенням слова;

відтворюють готові діалоги;

ставить загальні та нескладні спеціальні питання;
відповідає на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування; реагує на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;

дотримується правил спілкування; обмінюється репліками на рівні мікродіалогу.Усне монологічне мовлення (4 години)

Основні вимоги для якісного монологічного мовлення – • відповідність тематиці, основній думці, наявність вступу, основної частини і висновку;

 • повторення за зразком даного тексту;

 • усний детальний переказ тексту-розповіді розміром 50-60 слів – з використанням матеріалів (план, короткі незавершені речення з тексту-розповіді);

 • усне складання розповіді за малюнками;

 • складання тексту за поданими словами та словосполученнями.

Обсяг висловлювання — не менше 6 речень.

Учень:

представляє себе, своїх друзів, батьків, застосовуючи прості, здебільшого ізольовані речення;


повідомляє про місцезнаходження предмета;
описує предмет згідно тематики ;
робить короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал.ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМА (24 години)
Правильна вимова звуків у словах схожих у вимові до українських та правильне їх графічне відтворення.

Вимова звуків не схожих до українських та правильне їх написання. Вимова звуків, які позначаються двома графічними відображеннями (chrząszcz, rzecz, chaber) та правильне їх написання.

Вимова м’яких літер. Способи передачі м’якості в польській мові (niebo, zima, ktoś, ćma, liść, lalka).

Написання та вимова слів óiu.

Написання та вимова слів з і та j.

Написання та вимова слів з chih.

Вправи на вимову носових звуків ę, ą в закінченнях дієслів i в орудному та знахідному відмінках однини жіночого роду. Наголос у словах.

Звернення уваги на індивідуальні проблеми учнів, наприклад у вимовіs – ś, ł – l, bw.

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ І ПИСЬМА (4 години)

Читання вголос та про себе невеликих за обсягом неадаптованих текстів – казок, поезій, загадок, прислів’їв, оповідань.

Розуміння логічного змісту тексту. Сприймання та розуміння речень тексту згідно вивченої тематики. Слова містять по 5-6 букв. Правильна вимова слів. Правильний наголос у словах, словосполученнях.

Правильна інтонація при читанні речень тексту. Розуміння змісту речення. Речення повинно містити не більше 8 слів. Швидкість читання 60-90 слів на хвилину.

Письмовий виклад текстів розповідного характеру – за планом, поданими словами чи словосполученнями, поданими малюнками.

Пишуть на слух до 6 речень.

Письмовий виклад матеріалу про прочитане – 4-5 речень.

Обсяг тексту для читання — не менше 200 друкованих знаків.
Учень:

знає польський алфавіт та двознаки (диграфи) польської мови;

знає правила наголошування;

знаходить слова в тексті, які означають ті самі звуки;


читає про себе та вголос і розуміє слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

пише слова , які пишуться за фонетичним принципом, а також ті, вимова яких не відповідає написанню;Учень:

розуміє логічний зміст тексту;

читає невеликі за обсягом неадаптовані тексти;

пише особистого листа з опорою на зразок;

пише короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

описує предмети шкільного вжитку, погоду, людину - себе та оточуючих;

списує текст за зразком;

пише текст з пам’яті та перевіряє написане;

пише речення зі слуху;

пише текст, який диктує вчитель;

пише текст за планом, поданими словами чи словосполученнями, або поданими малюнками.ІІ. МОВНА ЛІНІЯ (25 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Звуки та букви. Склад. Наголос. Написання (6 годин)

Голосні та приголосні звуки. Тверді та м’які, дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Носові голосні.

Поділ на склади.

Алфавіт.

Написання та позначення м’яких літер. Способи передачі м’якості в польській мові (wisi, idzie, los, nigdy, dzień).

Оглушення приголосних в кінці слова, перед глухим приголосним.

Написання слів ó i u.

Написання слів з і та j.

Написання слів з chih.

Написання слів з eu, au.

Написання та вимова слів з ę, ą.

Написання двознаків – cz, sz, rz, dz, dź, dż ch, szcz.

Велика та мала літера.

Основні правила переносу.

Основні правила наголосу та слова з подвійним наголосом.

Використання дієслів by

imie


Знайомство з частинами мови.

Відмінювання іменників середнього роду типу niebo, zdanie, muzeum;

Відмінювання іменників жіночого роду типу

Форми дієслів з закінченням -am; -asz, -em; -esz;Учень:

розрізняє звуки слова;

розрізняє слова з різною кількістю складів;

може поділити слово на склади для переносу;

вимовляє згідно правил вимови;

вміє позначати м’якість слів;

розрізняє способи пом’якшення;

може відрізнити носові звуки;

правильно записує діакритичні знаки;

записує відповідні двознаки;

знає вийнятки і правильно їх записує;

правильно переносить слова з рядка в рядок;

знає алфавіт польської мови;

розміщує слова згідно алфавіту;

знає правила написання великої літери, ó iu, і та j, chih, ę, ą.


Лексикологія. Фразеологія. (4 години)

Подібність у звучанні та у значенні польських та українських слів – mapa - мапа , palec - палець, telefon – телефон, samodzielny – самостійний.

Застосування багатозначних слів, слів з прямим та переносним значенням слова. Омоніми, синоніми, антоніми.

Тлумачні словники.

Схожі за значенням фразеологічні звороти.


Учень:

розрізняє схожі та різні за значенням слова в польській та українській мові;

вирізняє багатозначні слова, близькі та протилежні за значенням;

знаходить синоніми до фразеологічних зворотів, подає їх значення;

поєднує пари протилежних і схожих за значенням слів;

дає оцінку правильного застосування слова чи фразеологізму;

вміє користуватись словником.


Cинтаксис. Пунктуація (15 год.)

Текст (5 год.)

Текст з простими та складними реченнями. Містить вступ, основну частину, висновок.

Поділ тексту на абзаци. Розділові знаки в кінці речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при прямій мові. Єднальні та протиставні сполучники в реченні. Застосування займенників. Особові займенники.

Речення за метою висловлювання(10 годин)

Розповідні, питальні, спонукальні (1 година)

Розділові знаки в кінці речення.

Застосування питально-відносних займенників.

Застосування сполучників у реченнях.

Речення, що містять прохання, поради, рекомендації.

Окличні речення (1 година)

Вигуки в окличних реченнях. Розділові знаки.


Словосполучення (3 години)

Види словосполучення. Його відмінність від речення та слова.

Будова словосполучень з односкладовими словами.

Головні та залежні слова у словосполученні. Застосування словосполучень у реченні.Головні та другорядні члени речення (3 години)

Значення присудка для будови речення. Форми дієслова – być;

Група підмета та група присудка.

Другорядні члени речення – означення, обставина, додаток.
Звертання (1 година)

Звертання виражені одним та кількома словами.

Розділові знаки при звертанні.

Заперечні речення (1 година)

Особливості будови. Подвійне заперечення. Застосування слів – nigdynie.Учень:
сприймає текст в цілому;

розрізняє в ньому речення прості та складні;

знаходить в тексті абзаци;

будує поширені та непоширені речення;

правильно застосовує розділові знаки при прямій мові;

знає особливості застосування займенників.


Учень:

розрізняє слова, словосполучення, речення;

правильно застосовує інтонацію при

різних за метою висловлювання реченнях;

вміє будувати речення-прохання, давати прості рекомендації, поради;

застосовує в реченнях питально-відносні займенники.


Учень:

знає правила пунктуації при вигуках;

правильно записує вигуки;
Учень:

вирізняє головні та залежні слова у словосполученнях;

правильно будує словосполучення та складає їх у речення;

знає види словосполучень;

розрізняє словосполучення, речення та висловлювання;

виправляє неправильно складені словосполучення та речення;Учень:

правильно знаходить другорядні члени речення;

складає речення з другорядними членами.

правильно будує речення та висловлювання;

знає роль присудка для будови речення;

правильно застосовує форми дієслова – być;

розрізняє групу підмета та групу присудка.
Учень:

знає правила пунктуації при звертаннях, правильно відмінює слова-звертання;Учень:

правильно будує стверджувальні та заперечні речення;

будує речення з подвійним запереченням;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал