Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврівСкачати 261.8 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір261.8 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

__________________________

«_____» _____________2016 р.
ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА


Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 016 (6.010105) «Спеціальна освіта»

(шифр і назва напряму)

ифр за ОПП _____)

Форма

навча


ння

Курс

Семестр

Кредитів ECTS

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)
Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи ( (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

І

1;2

2,5

150

64

32

-

32

86

-

-

-

-

2

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Сікорська Леся Борисівна, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, к.психол.н., доцент

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії,

“30” серпня 2016 року, протокол № 1

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 016 (6.010105) «Спеціальна освіта».Предметом вивчення навчальної дисципліни є психіка та психічні явища як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах, пояснення фактів, закономірностей і механізмів виникнення, вияву та розвитку психіки людини; розуміння неповторності людської індивідуальності; вікова динаміка психіки людини, закономірності та факти розвитку психічних процесів і психічних властивостей особистості на різних етапах її індивідуального життя; психологічні закономірності навчання і виховання; вивчення рушійних сил індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей перебігу від попереднього до наступного, від нижчих до вищих, визначення індивідуально типологічних відмінностей у психічному розвитку дітей, підлітків, молоді, дорослих; пізнавальна діяльність та розумовий розвиток учня, закономірності формування особистості як свідомого суб’єкта пізнання, спілкування та праці.

Міждисциплінарні звʼязки: сучасна психологія, дисципліни фахового спрямування.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової та педагогічної. Психологія особистості.

Змістовий модуль 2. Когнітивна та емоційно-вольова сфери особистості

Змістовий модуль 3. Вікові особливості розвитку психіки людини

Змістовний модуль 4. Педагогічна психологія як наука.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Метою викладання навчальної дисципліни є: отримання і засвоєння знань студентами в галузі психології загальної, вікової та педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • формувати науковий світогляд студентів,

  • засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки;

  • набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень

  • засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину,

  • вивчити пізнавальні психічні процеси,

  • засвоїти знання про емоційно-вольову сферу,

  • вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості,

  • отримати знання про вікові періоди розвитку психіки,

  • сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання,

  • набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію та навчальний процес

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку

 • етапи розвитку психологічної науки

 • методи психологічного дослідження психіки людини;

 • природу та сутність психіки людини

 • свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості

 • сутність особистості людини

 • основні теорії особистості

 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості

 • психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам'яті, мислення, мови. мовлення, уяви та уваги

 • закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв'язок

 • основні закономірності формування та розвитку психіки людини

 • етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості

 • специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання

 • сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки

 • напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку

 • психологічні вимоги до особистості педагога

 • сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у сучасних умовах

 • основи профорієнтаційної роботи в старшій школі

вміти:

 • самостійно працювати з науковою літературою

 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію

 • складати програму конкретного психологічного дослідження

 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки

 • активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін

 • на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога

 • володіти навичками діагностики вікових змін у особистості

 • встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами

 • використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства

 • діагностувати готовність дитини до школи

 • діагностувати рівень особистісного розвитку школяра

 • розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу

 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки

 • забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра

 • діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками

 • формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів ECTS.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової

та педагогічної. Психологія особистості.

Предмет та завдання психології загальної, вікової та педагогічної. Психіка та психічні явища.

Психологія на сучасному етапі її розвитку. Предмет загальної психології як науки. Предмет вікової психології. Предмет педагогічної психології. Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Теоретичні і практичні галузі психології З історії становлення психології. Основні історичні етапи розвитку психології як науки. Розвиток психологічних знань в античності. Особливості розвитку психологічних знань у середні віки. Розвиток психології в XVII ст. Зародження емпіричної психології XVIII ст. Розвиток психології як самостійної науки у XIX ст. Виникнення психології в Україні. Природа та сутність психіки людини. Умови та чинники формування психіки людини. Головні властивості та функції психіки людини. Психіка і свідомість. Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

Методи психології та її зв’язок з іншими науками. Методи загальної психології. Теоретико-методологічні основи психологічної науки: методологія, принципи, методи дослідження. Основні етапи психолого-педагогічного та психологічного досліджень. Характеристика окремих методик психологічного дослідження та методів: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи математичної статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і неексперементальні, діагностичні).

Особистість та її структура. Психологія особистості. Особистість у соціальному оточенні. Поняття особистості у психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Структура особистості. Формування особистості: соціалізація та інтерналізація, психологічна зрілість особистості, сенситивні та критичні періоди розвитку особистості. Теорія особистості Г.С. Костюка. Погляди теорію особистості О.М. Леонтьєва, Б.Г. Ананьєва.

Особистість у психоаналізі. Психологічна концепція Фрейда. Іd, ego, super ego. Лібідо. Танатос. Механізми психологічного захисту. Комплекс Едипа. Комплекс Електри. Недоліки фрейдизму. Неофрейдизм. Стадії психосексуального розвитку. Аналітична психолгія Юнга. Архетипи. Індивідуальне та колективне несвідоме. Мотивація людської поведінки. Ідеї Альфреда Адлера, Еріха Фромма. Мелані Кляйн та Карен Хорні. Структура та типологія особистості Юнга. Індивідуальна психологія Адлера. Стратегії соціальної поведінки К.Хорні. Чотири неврози нашого часу. Екзистенціальні потреби. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

Особистість у трансперсональній психології, у біхевіоризмі та у логотерапії Франкла. Рівні трансперсональних світоглядів. Психосинтез Роберто Ассаджіолі. Структура особистості за Р. Ассаджіолі. Чотири стадії терапевтичного процесу психосинтезу. Чотири сфери психіки за Станіславом Гроффом. Системи конденсуючого досвіду (СКД). Чотири базові перинатальні матриці (БПМ). Концепція Чампіона Курта Тойча. Теорія особистістості у біхевіоризмі. Ідеї Дж. Б. Уотсона, Володимира Михайловича Бехтєрева, Едварда Толмена, Береса Фрідеріка Скіннера. Джуліана Роттера. Особистість у логотерапії Віктора Франкла. Нусогенні неврози. Сенс життя.

Особистість в інших вимірах психологічної науки. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології. Ідеї К. Роджерса. Важлива умова психічної цілісності особистості та її психічного здоров’я за Роджерсом. Самоактуалізація. Особистість за Гордоном В. Оллпортом. Риси здорової особистості за Г. Оллпортом. Індивідуальні риси, або персональні диспозиці. Поняття пропріуму. Ядро особистості за А. Маслоу. Ієрархія потреб. Розвиток особистості. Деградації особистості. Деградації особистості. Жіночі теорії особистості. Погляди Джин Бейкер Міллер тв Керол Ґілліґан. Головні ідеї жіночих теорій. Факторні теорії особистості. Повна карта можливих властивостей людської особистості Раймонда Кеттелла. Повна карта можливих властивостей людської особистості за Раймондом Кеттеллом. Концепція ієрархічної чотирирівневої моделі людської особистості за Айзенком. Три біполярні суперфактори за Айзенком.

Індивідульно-типологічні особливості особистості: темперамент, характер. Поняття темпераменту і характеру та їх взаємозв’язку. Типи темпераменту. Типи характеру. Погляд античної науки на природу індивідуальних психологічних відмінностей. Сангвінічний темперамент. Флегматичний темперамент. Холеричний темперамент. Меланхолійний темперамет. Три основні системи поглядів на органічну основу темпераментів: гуморальна (Гіппократ, Гален і ін.). конституційна (соматична; (Кречмер, Шелдон і ін.), типи темпераменту, пов’язані з діяльністю ц.н.с. (вчення Павлова). Властивості нервової системи: сила, врівноваженість, рухливість процесів збудження і гальмування. Лабільність, реактивність, активність. Фактори, що впливають на формування н.с. Властивості поведінки. Риси характеру. Прояв характеру в системі відносин до дійсності. Мотиви, цінності, потреби, спрямованість. Три зони характеру. Зона абсолютно “нормальних” характерів. Зона виражених характерів (акцентуацій). Зона сильних відхилень характеру від норми, чи психопатій. Типології характеру за Юнгом, Кречмером, Леонгардом і ін.

Індивідульно-типологічні особливості особистості: здібності. Знання. Вміння. Навички. Задатки. Здібності. Якісна характеристика здібностей . Кількісна характеристика здібностей. Тест досягнень. Тест інтелекту. Креативність. Напрямки вивчення факторів творчих досягнень. Тест креативності. Загальні здібності. Спеціальні здібності. Складні загальні здібності. Спеціальні елементарні здібності. Талант. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талановитість, геніальність. Від чого залежить реалізація творчого потенціалу? Що вирізняє генія від середньої людини? Особливості талановитої людини. Чи необхідний творчій людині високий інтелект? Розвиток таланту.. Чи передається талант по спадковості подібно до кольору очей чи форми носа? Чому геніїв більше серед мужчин?


Змістовий модуль 2. Когнітивна та емоційно-вольова сфери особистості

Відчуття та сприймання. Відчуття, як джерело інформації про навколишній світ і внутрішні стани людини. Види відчуттів та їх класифікація: екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні відчуття. Загальні властивості відчуттів: якість, локалізованість, тривалість. Закономірності відчуттів: абсолютна чутливість, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, контраст відчуттів, синестезія. Поняття про сприймання. Види сприймань та їх класифікація. Особливості та індивідуальні відмінності сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Роль моторних компонентів у сприйманні. Загальні особливості сприймання.

Мислення та мовлення. Мислення яв вища форма пізнавальної діяльності. Види мислення та їхня класифікація: за характером об’єкта мислиннєвої діяльності (практично-дійове, наочно-образне, репродуктивно-образне, понятійне ); за ступенем новизни та оригінальності (репродуктивне, продуктивне, творче); за характером задач які розв’язуються (теоретичне, практичне); за засобом дії (вербальне, невербальне). Мислиннєві операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація) та логічні форми мислення (поняття, судження, умовиводи). Мова. Поняття про мовлення та його основні функції.

Пам'ять. Поняття про пам'ять. Пам'ять людини (довільна, логічна, опоередкована) і тварини (генетична, механічна). Зв'язок пам'яті людини з її здібностями та діяльністю. Класифікація і види пам'яті: за часом збереження матеріалу (миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що запам'ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за характером участі волі у процесах запам'ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і довільна). Процеси і закономірності пам'яті: запам'ятовування (мимовільне довільне, механічне логічне, оперативне). Заучування і прийоми його організації. Умови ефективності запам'ятовування. Відтворення (мимовільне довільне, впізнавання, пригадування, спогади). Збереження і забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування. Закон забування Г. Еббінгауза. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. Розвиток пам'яті у дітей.

Увага. Поняття про увагу та її основні функції. Види уваги та їхня класифікація. Природа уваги. Властивості уваги, умови виникнення. основні характеристики та механізми. Концентрація уваги. Стійкість, переключення й розподіл уваги. Обсяг уваги. Уважність як властивість особистості. Зв'язок уважності з діяльністю і спрямованістю особистості. Вивчення властивостей уваги. Фізіологічні механізми уваги. Розуміння домінанти. Развиток і виховання уваги у дітей. Шляхи формування уваги. Основні критерії вихованості уваги.

Уява. Поняття про уяву, її основні функції. Уявлення. Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Види уяви. Процеси уяви. Розвиток уяви у дітей. Виховання та індивідуальні особливості уяви. Види і прийоми уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява й фантазія. Ятрогенні уявлення. Поняття про творчість. Творчість як розв'язування творчих задач. Психологічні проблеми навчання творчості. Творчий тренінг. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого.

Емоції і почуття. Воля. Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Фізіологічна основа Психологічні теорії емоцій. Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Форми переживання емоцій: сором, гнів, роздратування, радість та ін. Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей. Значення ролі емоцій у життєдіяльності особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки: внутрішня і зовнішня. Внутрішній (інтернальний) та зовнішній (екстернальний) локус контролю. Критерії вольової поведінки. Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і складний вольовий акт. Основні фази (структура) складної вольової дії. Класифікація вольових якостей особистості.

Психічні стани. Афект. Патологічний афект. Фізіологічний афект. Кумулятивний афект. Характеристики фізіологічного афекту. Стадії афекту. Афективні стани. Фрустрація. Фрустраційна поведінка. Страх. Паніка. Настрій. Пристрасть. Потяг. Тривога. Тривожність. Горе, переживання втрати. Стрес. Травматичний стрес. Шок.

Стрес та управління ним. Поняття стресу. Стадії протікання стресу. Фізіологічні механізми виникнення стресу. Суб’єктивні та об’єктивні причини виникнення стресу. Форми прояву стресу. Оцінка рівня стресу. Значення стресу в життєдіяльності людини. Загальні підходи до нейтралізації та управління стресом. Зменшення фізичного ефекту стресу. зміна ставлення до проблеми та її інша інтерпретація. активна взаємодія зі стресором та комплексні способи управління стресом.
Змістовий модуль 3. Вікові особливості розвитку психіки людини

Методологічні засади вікової психології. Психічно здорова особистість як мета вікового розвитку. Вікова психологія як наука, предмет, об’єкт та завдання вікової психології. Зміст та основні поняття вікової психології. Методи та проблеми вікової психології. Вікова періодизація психічного розвитку людини. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Поняття про вік. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. Поняття про соціальну ситуацію розвитку людини, провідну діяльність, психічні новоутворення. Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного розвитку. Періодизація розвитку особистості за Е. Еріксоном. Періодизація психічного розвитку за Л.С. Виготським. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним. Когнітивні теорії (Ж.Піаже).

Пренатальний розвиток. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді. Початок психічного життя. Сім'я в очікуванні дитини. Гермінальна фаза. Ембріональна фаза. Фетальна фаза.Зміст стадій пренатального розвитку дитини. Вплив особливостей пренатального розвитку дитини на її психіку. Вплив процесу народження на психіку дитини. Філософія вагітності.

Психічний і особистісний розвиток дитини від народження до вступу в школу. Психологічні особливості фази новонародженості. Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових умов життя. Розвиток чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. Довільна поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. Явище бондінгу. Сенсомоторна стадія розвитку мислення. Етапи розвитку мовлення немовляти. Вікові особливості емоцій. Спілкування немовлят з дорослими. Криза 1-гота 3-х років життя їх симптоми, та шляхи подолання.подолання. Становлення «Я-концепції». Розвиток пізнавальних психічних процесів в ранньому віці. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Інтерналізація соціальних правил і норм поведінки. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Формування пізнавальних психічних процесів у дошкільному віці. Формування емоційно – вольової сфери у дошкільному віці. Становлення особистості у дошкільному віці. Види та значення рольової гри в дошкільному віці. Готовність дитини до навчання в школі.

Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства). Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку. Адаптаційні проблеми молодшого школяра. Шкільна тривожність та шкільні страхи. Розвиток пізнавальних психічних процесів молодших школярів. Розвиток емоційно – вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Причини та наслідки кризи семи років. Відносини молодшого школяра з однолітками та дорослими.

Психологія підлітка. Психологічні особливості підлітка. Загальні тенденції формування особистості. Криза 13-го року життя, її симптоми, шляхи подолання. Статева ідентичність підлітків. Емоційно-вольова сфера підлітків. Формування моральних принципів, цінностей, переконань. Розвиток пізнавальних психічних процесів у підлітковому віці. Особливості спілкування у підлітковому віці. Форми взаємодії підлітка з батьками. Стилі батьківського виховання.

Психологія ранньої і зрілої юності. Особливості розвитку психіки в юнацькому віці. Криза юнацького віку та формування особистої ідентичності. Соціальна ситуація розвитку. Професійне самовизначення. Розвиток емоційно-вольової сфери в юнацькому віці. Формування особистості юнака. Особливості пізнавальної сфери у юнацькому віці. Особливості спілкування у юнацькому віці.

Психологія дорослості. Закономірності психічного розвитку у дорослому віці. Ключові психологічні проблеми. Основні соціальні завдання ранньої дорослості. Когнітивний розвиток. Емоційно-вольові зміни. Теорія кохання Стернберга. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості (40-60р.). Інтелектуальні зміни середини життя. Емоційна сфера у середній дорослості. Фізичні зміни середини життя.

Психологія старіння. Психологія людей похилого віку. Соціально-психологічні зміни у похилому віці. Теорії старіння. Основні соціальні завдання у похилому віці. Когнітивний розвиток в похилому віці. Згасання інтелекту. Емоційні зміни у похилому віці. Стадії погодження з думкою про смерть.
Змістовний модуль 4. Педагогічна психологія як наука.

Проблеми і завдання педагогічної психології. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками. Педагогічна психологія як наука. Міждисциплінарний зв’язок педагогічної та вікової психології. Методи педагогічної психології. Педагогічна психологія у системі психолого-педагогічних знань. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками. Проблеми педагогічної психології. З історії становлення педагогічної психології. Виникнення психолого-педагогічних ідей (Дж. Локк, Я.А. Коменський, І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо). Вклад К. Д. Ушинського в становленні та розвитку педагогічної психології. Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки— 50-70-ті роки ХІХ ст. Становлення педагогічної психології як експериментальної науки (А.Сікорський). Сучасні напрямки розвитку психолого-педагогічної теорії (Ж.Піаже, Е.Еріксон, А.Бандура, Д.Ельконін).

Психологічні особливості учіння, научіння, дій, операцій і способів навчальної діяльності. Навчання як феномен педагогічної психології. Психологічні особливості учіння і научіння. Види, рівні і механізми учіння і научіння. Загальні психологічні особливості навчальної діяльності. Мотивація навчальної діяльності, її типи, сутність та розвиток. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій і способів навчальної діяльності.

Соціально-психологічні механізми, типи та види навчання. Психологія типів і видів навчання. Психологічна характеристика типів навчання. Психологічна характеристика видів навчання. Проблемне навчання. Програмоване навчання. Алгоритмізоване навчання. Проблемна ситуація та її різновиди. Етапами інтелектуальної діяльності. Рівні проведення проблемних уроків. Принципи програмованого навчання. Системи навчального програмування.

Психологічні особливості засвоєння учнями знань і понять та формування умінь і навичок. Психологічні особливості засвоєння учнями знань. Основні характеристики засвоєння знань. Психологічні компоненти засвоєння знань. Формування понять. Психологічні особливості засвоєння учнями наукових понять. Розуміння учнями суті нового поняття. Уміння. Навичка. Психологічні умови формування навичок. Етапи розвитку навички. Умови для вироблення навички.

Сутність та завдання психології виховання. Психологічні основи методів та форм виховної роботи. Сутність та завдання психології виховання. Основні завдання та проблеми психології виховання. Методологічні й методичні принципи виховання. Вікові аспекти виховання. Показники та критерії вихованості особистості учня. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. Психологічні основи методів та форм виховної роботи. Засоби і методи виховання. Психологічні механізми виховання. Психолого-педагогічні прийоми виховання. Психологія самовиховання та перевиховання. Психологія морального виховання.Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою. Важкі і педагогічно занедбані діти. Проблема індивідуального підходу у вихованні. Психологічна характеристика важких, педагогічно занедбаних дітей, які вимагають корекції. Типізація педагогічно занедбаних учнів. Методи індивідуального впливу. Гуманізація виховання.

Загальна характеристика педагогічної діяльності, Структура педагогічних здібностей. Психологія праці та змісту педагогічної діяльності. Структурні компоненти педагогічної діяльності. Професійно значущі якості особистості вчителя. Педагогічні здібності вчителя. Психологічний аналіз педагогічного спілкування. Зміст педагогічних здібностей та їх структура. Загальні та спеціальні педагогічні здібності. Загальна характеристика педагогічного спілкування.

Основні функції та педагогічні вміння. Стилі педагогічної діяльності. Особистість педагога та індивідуальний стиль його діяльності. Основні види стилів діяльності учителя. Функції педагогічного спілкування. Ефективність педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування. Культура педагогічного спілкування. Психологічна характеристика особистості вчителя. Професійна самосвідомість вчителя. Професійна відповідність (придатність) вчителя. Педагогічна майстерність та її види. Рівні педагогічної майстерності.


 1. Рекомендована література

Базова

 1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. Посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь. 2005. – 400 с.

 3. Конел Уільям А. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана Шевціва. 1996. – 95 с.

 4. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.

 6. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.].  К.: Форум, 2002.

 7. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.

 8. Психологическое обследование младших школьников / А.Л. Венгер, Г.А Цукерман. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 2005. – 159 с.

 9. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

 10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360с.

 11. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Академвидав, 2007. – 427 с.

 12. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

 13. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А.. Педагогічна психологія. Навч. посіб. – Київ «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.

 14. Хьелл Ларри, Зиглер Дэниел. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. Перевод С.Меленевской и Д.Викторовой, 1992; СПб.: Питер Пресс, 1997. Терминологическая правка В.Данченко К.: PSYLIB, 2006 / [електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm

 15. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України. / Київ. «Наукова думка». 2000. 191 с.


Допоміжна

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. 4-е изд., стереотип. М.: Издательский центр "Академия", 1999. 672 с.

 2. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов Д.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. – 288 с.

 3. Берн Эрик. Игры. В которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с.

 4. Бернс Роберт. Развитие Я-концепции и воспитание. Общая ред. В.Я. Пилиповского. – Москва: «Прогресс» 1986. – 424 с.

 5. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. 302 с.

 6. Браун-Галковська Марія. Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / Пер. з польськ. З. Городенчук. – Львів: Свічадо, 2000. – 176 с.

 7. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 592 с.Введение в психологию. Под общ. ред. проф. Петровского. – М., 1996.

 8. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.

 9. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: изд-во МГУ, 1990. – 288 с.

 10. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчукта ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 11. Возрастные и индивидуальные различия памяти. Под ред. А.А. Смирнова. М., «Просвещение», 1967. – 300 с.

 12. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под ред. Д.Б. Эльконина. Т.В. Драгуновой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1967. – 360 с.

 13. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ-метод. материалы к курсу «Общая психология»: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.

 14. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 496 с.

 15. Додонов Б.И. в мире эмоций. К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с.

 16. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 17. Єрмолаєва М. В. Психология развития. – М.: Московский психолого-социальный институт, НПО МОДЭКГод, 2003. – 376 с.

 18. Ершов А. Взгляд психолога на активность человека. Москва: «Луч» 1991. – 156 с.

 19. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.

 20. Занюк С.С.Психологія мотивації: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 394 с.

 21. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, ім. Л. Українки, 1997.

 22. Зарудная А.А. Эмоции и чувства // Психология: учебник. – Минск, 1970.

 23. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.

 24. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002.

 25. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. Мет. мат. за ред. У.О. Корнієнка. Л.– 1999.

 26. Казарновська Г.Б. Долина О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. Завдань. – К.: Вища школа, 1990. – 142 с.

 27. Kozielecki I. Koncepсje psychologiezne czlowieka. Варшава, 1977.

 28. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.

 29. Кутішенко В.Т., Ставицька С.О. Психологія розвитку. Вікова психологія. Практикум. – К.: Каравела, 2009. – 448 с.

 30. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 31. Китаев-Смык Л.А. Психологическая антропология стресса. М.: Академический Проект, 2009. 943 с.

 32. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

 33. Крайг Г. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005. 940 с:

 34. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М.: «Прсвещение», 1972. – 255 с.

 35. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – 352 с.

 36. Кузікова С.Б. теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.

 37. Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков / Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 168 с.

 38. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. В 2ч. – М., 1970.

 39. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя. – М., Изд-во Просвещение, 1983. – 96 с.

 40. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2008. – 352 с.

 41. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студ. пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 1985. – 272 с.

 42. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. / 3-є вид., випр. – К.: Вища шк., 2004.

 43. Обуховский Казимеж. Психология человеческих влечений. Пер. с польского В.И. Могилёва. Под ред. Б.М. Сегала. Москва: Издательство «Прогресс». – 1971. – 238 с.

 44. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1976. – 479 с.

 45. Основи психології / Під заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1996.

 46. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

 47. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.- х, 1932.

 48. Практикум зпсихології. Під ред. Г.Г. Бикової. – Львів: ВО «Виша школа», 1975. – 185 с.

 49. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А.А. Алексеев, И.А. Архипова, В.Н. Бабий и др.; Под ред. А.И. Щербакова. М.: Просвещение, 1987. – 255 с.

 50. Психологія. З викладом основ психології релігії. / Під ред. о. Юзефа Максекона. Пер. з пол. Т. Чорновіл – Львів: «Свічадо», 1998. – 320 с.

 51. Психологія особистості: Словник-довідник / за редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 52. Reykowski Janusz. Z zagadnień psychologii motywacji. – Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. – Warszawa. 1977. – 261 c.

 53. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.

 54. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М., – 1989.

 55. Савчин М. Якщо бажаєш щасливим бути. Дрогобич. 1994.

 56. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

 57. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Личность. Способности. Отношение к телу. – Питер: Спб. 2010 . – 216 с.

 58. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998. – 496 с.

 59. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. / оформление обложки А. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. – 240 с.

 60. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292 с.

 61. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів.: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров'я, 2005. 120 с.

 62. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. – 2006. 768 с.

 63. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.

 64. Щербатых Ю.В. Психология стресса. – М.Изд-во Эксмо, 2008. – 304 с., ил.

 65. Якобсон П.М. Психология чувств. Изд-во АПН РСФСР Москва. – 1958. – 384 с.

 66. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. – К., 1993.


Інтернет-ресурси

 1. Психологія. Під ред. Трофімов а Ю.Л. http://westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html

 2. Сергєєнкова О.П.. Педагогічна психологія - http://westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html

 3. Селье Ганс. От мечты к открытию / [електронний ресурс]: http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html:

 4. Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 00:00 [електронний ресурс] / scho_take_stresi_i_yak_yih_dolati-53263.html
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит.
 1. Засоби діагностики успішності навчання

Засоби діагностики включають у себе поточний та підсумковий контроль. Засобами поточного контролю є: усне опитування на практичних заняттях, тестові завдання, оцінка індивідуальних письмових завдань, оцінювання індивідуальних науково-дослідних робіт, оцінка виконання практичних робіт. Заходами підсумкового контролю будуть проведення заліків та екзаменів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал