Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Дошкільна педагогіка галузь наукового знання Тема Загальні засади дошкільної педагогікиСкачати 195.59 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір195.59 Kb.
ТипПрограма
Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

 Дошкільна педагогіка – галузь наукового знанняТема 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка – наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу в школу. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості в дошкільному віці, дошкільна освіта.

Зміст дошкільної педагогіки як науки, її місце в системі педагогічних дисциплін. Зв'язок дошкільної педагогіки з практикою навчання і виховання дітей до школи.

Джерела наукової дошкільної педагогіки.

Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки.

Виховання як суспільне і природне явище. Закони розвитку в дошкільній педагогіці. Соціальна обумовленість і гуманістична спрямованість виховання.

Природничонаукові основи дошкільної педагогіки. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія.

Методологія і методика наукового дослідження. Предмет, мета, гіпотеза і етапи педагогічного дослідження. Методи наукового дослідження: спостереження, педагогічний експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності дітей, анкетування дошкільних працівників і батьків, аналіз документації дошкільних закладів, соціометричні методи, тести, обробка даних статистичними методами та ін. Комплексне використання методів на різних етапах наукового дослідження. Значення теоретичного аналізу роботи з літературними джерелами. Впровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільного виховання. Значення передового педагогічного досвіду, його види.

 

Тема 2.Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання.

Характеристика понять «виховання» і «розвиток». Засвоєння суспільного досвіду, оволодіння матеріальною духовною культурою в процесі виховання і навчання. Формування у ході засвоєння суспільного досвіду загальних здібностей і якостей особистості. Роль діяльності, спілкування і активності. Роль дорослого в соціалізації особистості дитини.

Роль виховання в розвитку дитини. Фактори становлення особистості. Особистість як об'єкт виховання.

Українська етнопедагогіка про рушійні сили формування дитини як особистості (народне дитинознавство).

Розвивальний характер виховання і навчання (О.Запорожець, Г.Костюк). Поняття про зону найближчого розвитку (Л С.Виготський) і сензитивні періоди розвитку.

Педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства індивідуальні особливості дітей і врахування їх у вихованні. Явище акселерації. Обдаровані діти і особливості їх виховання. Виховання дітей з проблемами розвитку.

Проблеми взаємозв'язку розвитку і виховання в сучасних концепціях дошкільного виховання.

 

Тема 3. Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи. Методологія дошкільної педагогіки. Визначальні етапи педагогічного дослідження.

Провідні методи педагогічного дослідження. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей. Поняття про передовий педагогічний досвід та його значення у розвитку українського дошкілля.Змістовий модуль II.

Історичні витоки сучасної дошкільної педагогіки

Тема 4. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу. Платон про суспільне і сімейне виховання до школи. «Материнська школа» Я.Коменського. Теорія дошкільного дитинства Ж.-Ж.Руссо. Принципи виховання дітей дошкільного віку в сім'ї у педагогіці Й.-Г.Песталоцці. Перші спроби організації дошкільних закладів Р.Оуена.

Ф.Фребель – засновник дитячого садка. Теорія і практика виховання дітей дошкільною віку у системах С.Холла, М.Монтессорі, Д.Дьюї.

Принцип народності і природовідповідності виховання у педагогіці К.Ушинського, Є.Водовозової, А.Симонович, К.Вентцеля. Теорія і практика роботи перших дошкільних закладів в Україні. Перша концепція національного садка в Україні С.Русової. Вплив ідей педології на дошкільну педагогіку (20 - 30 p.p.). Розвиток дошкільної педагогіки у 50 - 80-х p.p.

Сучасні проблеми дошкільної педагогіки у вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці.

 

Тема 5. Практика дошкільного виховання в Україні

Виховні традиції українського народу. Становлення системи дошкільного виховання в нашій країні. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX - у першій половині XX ст.

Поняття і чинники національного виховання дітей в діяльності жіночого руху і жіночих товариств України наприкінці XIX – на початку XX ст. Н. Кобринська – сподвижниця й організатор жіночого руху в Галичині. Ідеї національного виховання в літературній і видавничій діяльності Н. Кобринської. Організація перших дошкільних установ, особливості матеріального й методичного оснащення навчально-виховної роботи.

Педагогічна діяльність П.Лесгафта, Н.Лубенець, С.Русової, С.Шацького, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої, Ю.Фаусек га Ін. Роль з'їздів з дошкільного виховання в розвитку суспільного дошкільного виховання.

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст. Ясла-садки – новий тип дошкільного закладу (1959 р.) і «Програма виховання в дитячому садку» для виховання дітей перших семи років життя.


Тема 6. Розвиток педагогічної теорії українського дошкілля

Теоретичні засади дошкільної педагогіки у спадщині К.Ушинського. Погляди К.Ушинського на особливості розвитку дітей дошкільного віку. К.Ушинський про провідні чинники виховання і навчання дитини-дошкільника.

Концепція національного дошкілля С.Русової. Роль С. Русової в розвитку педагогічної освіти Західної України, її погляди на теорію і практику дошкільного виховання. Популяризація національного дошкільного виховання у працях «Націоналізація дошкільного виховання», «Дошкільне виховання», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Нові методи дошкільного виховання».

Погляди С. Русової на дошкільний ступінь навчання і виховання, значення дошкільного виховання для педагогічної корекції особистості дитини. Внесок у розвиток практики дошкільного виховання крізь призму синтезу здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогіки у галузі індивідуалізації та диференціації навчання. Головні принципи організації і керівництва українським національним дитячим садком. Напрями зближення суспільного й родинного виховання у спадщині С. Русової.

А. Животко – організатор дошкільного виховання в Україні. Теоретичне обґрунтування доцільності створення дошкільних закладів різного типу у працях «Освітнє діло на Україні» та «Два моменти, які характеризують освітнє діло». Ідея єдності й неподільності процесів навчання й виховання. Види і зміст спеціально організованої діяльності дітей у закладах дошкільного виховання.

Ідеї духовного становлення дошкільників о.Ю.Дзеровича. Принципи народності, демократичності, гуманізації та етнізації в педагогіці Ю. Дзеровича. Популяризація ідей національного дошкілля у праці «Педагогіка» (Л.,1937). Ю. Дзерович про особу педагога: професіограма спеціаліста дошкільного виховання та головні вимоги до підготовки кадрів для українського національного дошкілля.Тема 7. Організація суспільного дошкільного виховання закордоном

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX сторіччя. Спільні пріоритети функціонування дошкільної освіти в різних країнах. Декларація прав дитини прийнята Генеральною Асамблею ООН – визначальний документ розвитку дошкільної освіти в міжнародній практиці.

Визначальні складові дошкільної освіти у США. Особливості виховної роботи в американських дошкільних закладах. Виховання дітей з особливими потребами в умовах американської освіти. Досвід інклюзивної освіти у дошкільних закладах США.

Стратегія розвитку дошкільної освіти у Європейських країнах (Болгарія, Великобританія, Данія, Німеччина, Франція).

Особливості японської дошкільної системи. Різновиди дошкільних навчальних закладів у Японії. Виховні стратегії японської дошкільної педагогіки.
Змістовий модуль ІІІ.

Теоретичні засади дошкільної освіти

Тема 8. Сучасна система дошкільної освіти

Сучасний дошкільний виховний заклад, його значення відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону «Про дошкільну освіту». Типи і види дошкільних закладів загального і спеціального призначення: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, компенсуючі (для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбіновані з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, садки інтернатного типу: дитячі будинки, школи-садки; державні, колективні, індивідуальні (особисті і приватні) форми власності дошкільних закладів.

Дошкільні заклади як родинно-громадські установи. Нові форми суспільного дошкільного виховання (центри дитинства, ПВО «дитячий садок – школа» та ін.). Необхідність забезпечення якості дошкільної освіти в обсязі державних вимог дошкільними закладами незалежно від їх статусу.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку.

Характеристика комплексу варіативних програм виховання і навчання дітей, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Право вибору дошкільним закладом програми виховання дітей і розробки та впровадження власних програм і методик, у погодженні з МОНмолодьспорт України.

Теорія і практика суспільного та родинного виховання у різних країнах світу. Міжнародні наукові та громадські педагогічні зв'язки з проблем соціального захисту сім'ї і дитинства.

Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Видатні педагоги про вимоги до особистості вихователя маленьких дітей. Суть і функції професійної діяльності спеціалістів з дошкільного виховання, гуманізм, педагогічна майстерність дошкільного педагога, здатність до особистісно-орієнтованого спілкуванні і дітьми. Система підготовки фахівців з дошкільної освіти в Україні та закордоном.

 

Тема 9. Мета виховання дітей дошкільного віку

Виховний ідеал і мета виховання. Поняття про мету виховання, її об'єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими цінностями. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного дитинства. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості й особливості виховання дитини у різні періоди дошкільного дитинства.

Завдання виховання дітей дошкільного віку. Значення фізичного, розумового, морального, естетичного, трудового виховання. Необхідність їх здійснення у єдності та взаємозв'язку.

 

Змістовий модуль ІV.

Основні напрями виховання дітей дошкільного віку 

Тема 10. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Фізичне виховання і фізичний розвиток, єдність фізичного і психічного розвитку дитини. Завдання фізичного виховання дітей: охорона і зміцнення здоров'я, фізичний розвиток, загартування організму, розвиток рухів, засвоєння гігієнічних навичок.

Розвиток теорії та практики фізичного виховання дітей дошкільного віку (П.Лесгафт, В.Горинськнй, Л.Чулицька, М.Щеловапов, М.Кистяковська, Т.Осокіна, Ю.Змагювський). Сучасні дослідження (О.Богініч, Е.Вільчковський, Н.Денісенкота ін.).

Зміст фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання. Народна педагогіка про фізичне виховання, його засоби і методи.

Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. Вимоги до приміщення дошкільного закладу, його обладнання, освітлення, вентиляції, температури повітря, обладнання території дитячого садка. Значення правильного харчування, сну, одягу дітей (прим. Детально вивчається у курсі «Основи гігієни і педіатрії дітей дошкільного віку»).

Руховий режим дитини, шляхи його вдосконалення. Загартування дітей. Завдання і методи формування навичок гігієнічної поведінки в різних вікових групах.

Режим дня дитини, його значення для розвитку. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до режиму дня. Врахування індивідуальних особливостей дитини в організації режиму в умовах дитячого садка та сім'ї.

 

Тема 11. Розумове виховання дітей дошкільного віку

Розумове виховання і розумовий розвиток. Психологічні і фізіологічні основи розумового виховання.

Завдання розумового виховання дітей: формування сенсорної культури, розвиток мислення, мови, уваги, пам'яті, уяви; формування системи знань про природу, речі, людей, суспільство; розвиток основ пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів.

Народна дидактика про розумове виховання дітей дошкільного віку: значення рідної мови, народна дидактична гра, усні жанри фольклору, народна повчальна творчість та ін. Методи народної дидактики.

Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Сенсорне виховання і сенсорний розвиток у різних вікових групах. Розвиток теорії розумового виховання (Я.Коменський, Й.-Г.Песталоцці, К.Ушинський, Є.Водовозова та ін.). Системи сенсорного виховання Ф.Фребеля, М.Монтессорі, О.Декролі. Дослідження О.Усової, О.Запорожця, Г.Леушиної, В.Логінової, М.Поддьякова, Л.Венгера та ін.

Знання у розумовому вихованні і розвитку дитини. Формування у дошкільників системних знань про явища навколишньою життя, їх роль у розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності. Формування умінь і навичок розумової діяльності дітей (А.Богуш, О.Дяченко, О.Кравцова, В.Логінова, Л.Парамонова, О.Проскура та ін.). Елементи ТРВЗ у дитячому садку. Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Групи методів розумового виховання: методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності дітей; методи організації і здійснення навчально-пізнавальних дій; методи організації контролю і самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності дітей.

 

Тема 12. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета морально-трудового виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Народна мораль, засвоєння її в процесі морального виховання.

Особливості формування моральних уявлень, виховання моральних почуттів і навичок моральної поведінки у дітей дошкільного віку. Зміст морального виховання.

Завдання морального виховання: формування моральної спрямованості особистості, виховання моральних почуттів, формування навичок моральної поведінки.

Теорії морального виховання дітей (Я.Коменський, Ж.Руссо, С.Холл, М.Монтессорі, Ж.Піаже). Принцип наочності у моральному вихованні в працях К.Ушинського, С.Русової. Дослідження змісту і засобів морального виховання (О.Усова, Є.Радіна, В.Нечаева, Р.Жуковська, Т.Маркова, Р.Буре, Л.Артемова, З.Борисова, С.Козлова, 3.Плохій, В.Павленчик та ін.).

Засоби і методи морального виховання, їх взаємозв'язок. Спілкування з дорослими та дітьми як умова і засіб морального виховання. Роль художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка вчинків дітей як засіб морального виховання. Організація практики моральної поведінки дітей в різних видах діяльності.

Тема 13. Трудове виховання дошкільників

Мета трудового виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Народна педагогіка про значення трудового виховання у процесі становлення особистості. Особливості формування працелюбності і господарності у дітей дошкільного віку. Завдання трудового виховання: формування трудової спрямованості особистості, розцінок уявлень про працю дорослих.

Дослідження проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку (В.Нечаева, З.Борисова, Р.Буре, Г.Годіна, А.Шатова, С.Теплюк, Г.Бєлєнька, М.Машовець та ін.).

Умови трудового виховання дітей в сім'ї, дошкільному закладі. Засоби трудового виховання: ознайомлення з працею дорослих, праця дітей, навчання трудових навичок і вмінь.

Засоби і методи трудового виховання, їх взаємозв'язок. Спілкування з дорослими та дітьми як умова трудового виховання. Роль художньої літератури, етичних бесід у трудовому вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка практичної діяльності дітей як засіб трудового виховання. Організація трудової діяльності в умовах дошкільного закладу.
Тема 14. Естетичне виховання дошкільників

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Уявлення українського народу про прекрасне і спотворене у природі. суспільстві, людині. Використання елементів народної культури в естетичному вихованні дітей.

Теоретичні основи естетичного і художнього виховання дошкільників. Особливості і закономірності естетичного розвитку дошкільника. Розвиток естетичних сприймань і почуттів, формування основ художньої діяльності, розвиток творчих здібностей, емоційного відгуку на прекрасне, формування початкових знань про мистецтво в процесі естетичного виховання (Л.Виготський, В.Теплов, О.Запорожець, В.Мухіна та ін.).

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності (Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, Н.Ветлугіна, Т.Казакова, І.Дзержинська, Л.Трусова, Е.Бєлкіна та ін.).

Використання у естетичному вихованні дітей народного мистецтва: усна народна творчість, народне декоративно-прикладне мистецтво, музика, художня праця, ознайомлення з творами народних майстрів. Значення спільної художньої діяльності дорослих і дитини в сім'ї і дошкільному закладі.

 

Тема 15. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Поняття екологічної культури особистості. Мета екологічного виховання дітей дошкільного віку. Народна педагогіка про прищеплення любові до природи. Провідні завдання екологічного виховання: формування відповідальності й спрямованості особистості, розвиток уявлень про важливість раціонального використання природніх ресурсів.

Дослідження проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку (В.Нечаева, З.Борисова, Р.Буре, Г.Годіна, З.Плохій, А.Шатова, С.Теплюк, Г.Бєлєнька, М.Машовець та ін.).

Педагогічні передумови екологічного виховання дітей в сім'ї дошкільному закладі. Засоби екологічного виховання. Засоби і методи екологічного виховання, їх взаємозв'язок. Роль художньої літератури, художнього мистецтва, тематичних бесід у екологічному вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка практичної діяльності дітей як засіб екологічного виховання. Організація природоохоронної діяльності в умовах дошкільного закладу.
Змістовий модуль V.

Національна парадигма дошкільної освіти в Україні

Тема 16. Формування патріотичних почуттів дошкільників в умовах ДНЗ.

Своєрідність прояву патріотизму у дітей дошкільного віку. Програма ознайомлення дітей з навколишнім середовищем – основа виховання у дітей почуття любові до батьків, рідної домівки, України. Принципи поєднання загальнолюдських ідеалів і національних традицій, зв’язку історичних явищ, з якими знайомлять дітей, із сучасністю.

Виховання у дітей любові до найближчих людей, поваги до праці. Формування уявлень про найближче оточення, дитячий садок, рідне місто (село).

Формування поняття про сім'ю, обов'язки членів сім'ї, працю дорослих людей. Введення поняття «Батьківщина» через усвідомлення слова «батьки».

Формування у старших дошкільників уявлень про рід і родовід, ознайомлення з географією та історією України, державними символами, походженням географічних назв і пам'ятними місцями рідного краю.

Тема 17.Виховання початків національної свідомості у дітей дошкільного віку.

Провідні завдання національного виховання у системі українського дошкілля.

Особливості прояву національної свідомості у дітей дошкільного віку. Знання про нації та народи.

Визначальні форми і методи національного виховання в осередку дошкільного навчального закладу. Ознайомлення дітей з початками народознавства – традиціями українського народу, його пам'ятками, народною творчістю, символами і оберегами. Використання спілкування з членами родин вихованців, зустрічей з майстрами народного декоративно-прикладного мистецтва, композиторами, поетами. Народні свята в дитячому садку.

Методи та засоби виховання у дітей доброзичливого ставлення до людей різних національностей та споріднених культур. Виховання у дітей усвідомленого миролюбства.

Значення розвивального середовища у системі національного виховання дошкільників. Співпраця ДНЗ з батьками – запорука ефективності у становленні національної самосвідомості дитини дошкільного віку.


Змістовий модуль VI.

Значення ігрової діяльності у розвитку дітей дошкільного віку

Тема 18. Виховання дітей у грі.

Історичне походження гри як діяльності. Видатні педагоги про гру як засіб виховання (К.Ушинський, П.Лесгафт та ін.).

Гра – провідна діяльність дошкільника у психологічних і педагогічних теоріях К.Гросса, 3.Фрейда, С.Холла, М.Монтесорі, І.Виготського, Д.Ельконіна, В.Запорожця, О.Леонтьева). Дослідження проблеми розвитку гри у ранньому віці (Ф.Фрадкіна і С. Новосьолова); розвитку гри як діяльності (Н.Пантіна, П. Михайленко, Н.Короткова); формування дитячих взаємин (Л.Артемова, Р.Іванкова, В.Воронова, Т.Маркова, І.Щербакова), виховання моральних якостей у грі (Р.Жуковська, О.Булатова, А.Матусик, Г.Григоренко та ін.). Класифікація ігор. Відмінності різних класифікацій дитячих ігор.

Значення гри у всебічного розвитку дитини. Народні ігри – важливий чинник виховання в українській етнопедагогіці; їх види, відповідність віковому періоду, виховна цінність.


Тема 19. Виховна сутність іграшок.

Історія виникнення іграшки. Різновиди іграшок. Вимоги до іграшок. Значення іграшки у розвитку дитини, її освітня і виховна цінність. Народна іграшка, її різноманітність і значення. Українська народна іграшка. Регіональні особливості української народної іграшки. Дослідження проблеми залучення іграшок у педагогічний процес (Є.Фльоріна та ін.). Методика залучення іграшок у навчально-виховну роботу з дітьми різного віку.


Тема 20. Особливості творчих ігор

Характерні риси творчої гри. Виникнення і розвиток гри у ранньому віці в зв'язку з загальними закономірностями розвитку дитини.

Предметна діяльність, сюжетно-рольові ігри. Розвиток ігрової творчості, збагачення змісту, розширення мотивів вибору гри з віком дітей. Ігрові і реальні взаємини між дітьми, їх розвиток. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаємин дітей у них. Особливості театралізації і драматизації в умовах ДНЗ.

Характерні особливості, етапи розвитку будівельно-конструктивних ігор, педагогічне керівництво розвитком цих ігор ( З. Ліштван, В.Нечаева, Е.Гульянц та ін.). Ігри-драматизації, їх характеристика, види, етапи розвитку, педагогічне керівництво (ІІ.Карпінська, Л.Фурміна, Л.Артемова). Елементи українського народного театру в іграх дітей.


Тема 21. Дидактичні ігри

Дидактична гра як вид ігрової діяльності та форма навчання дошкільників. Народна дидактична гра, її характеристика, різновиди за навчально-виховною метою і змістом.

Сенсорний розвиток, формування пізнавальних інтересів, виховання розумової активності, кмітливості, взаємин дітей у дидактичний грі (дослідження Є.Тихеевої, Ф.Блехер, В.Авансової, Л.Веніера. Б.Хачапурідзе, З.Богуславської).

Зміст, структура, види дидактичних ігор і методика педагогічного керівництва ними у різних вікових групах. Виховання моральних якостей у дидактичній грі, індивідуальний підхід до дітей.


Змістовий модуль VII.

Особливості педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального закладу

Тема 22. Планування і організація педагогічного процесу ДНЗ.

Значення освітніх програм в забезпеченні різнобічного розвитку вихованців дошкільних навчальних закладів. Врахування принципів демократизації суспільних відносин, державного суверенітету, потреби в гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми, необхідності диференційованого підходу до виховання дітей у науково створених сучасних програмових документах для дитячого закладу. Програма «Я у Світі», авторські програми. Варіативність і альтернативність у підготовці та використанні програми.

Специфіка педагогічної діяльності у дошкільному навчальному закладі. Фахові вимоги до педагогічних працівників ДНЗ. Вимоги до матеріально-технічної бази сучасного дитячого садка.

Закономірності педагогічного процесу у ДНЗ.

Структура педагогічного процесу. Поняття про навчальне заняття, виховний захід, дозвільневу діяльність дошкільників.

Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу. Планування педагогічного процесу. Особливості планування у різних групах ДНЗ. Специфіка планування у різновікових групах.


Тема 23. Загальні основи дошкільної дидактики.

Особливості пізнавального розвитку дошкільника. Діагностика рівня пізнавальної діяльності дітей (Л.Венгер, О.Дьяченко, І. Проскура, В.Котирло, С.Ладивір та ін.).

Навчання як головний засіб формування навчальної діяльності дітей (Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, Є.Тихеєва та ін.). Дослідження проблем дошкільної дидактики О.Усовою.

Форми організації навчальної діяльності: заняття, ігри, повсякденне життя. Заняття – засіб повідомлення знань і виховання розумової активності дітей, допитливості, пізнавальних інтересів, розвитку творчих здібностей, ініціативи. Заняття за задумом вихователя і за бажанням дітей. Структурні компоненти заняття і їх функції.

Групи методів навчання дітей на заняттях: наочні (спостереження, демонстрація, використання ТЗН), словесні (пояснення, розповідь, читання, бесіда); практичні (гра, вправи); пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький; методи самостійної роботи по засвоєнню нового матеріалу, методи застосування знань на практиці, повторення, систематизації, методи перевірки, оцінки знань. Значення ігрових методів і прийомів у навчанні дітей дошкільного віку.

Види занять за змістом, метою, формою організації, методикою проведення (О.Усова, А.Богуш, Г.Леушина, Є.Тихеєва, Е.Вільчковський, Т.Комарова, Ф.Сохін, К.Тарасова та ін.)

Новаторство в організації навчальної діяльності дітей (П.Гавриш, Н.Дернович, Л.Блудова та ін.). Зростання питомої ваги гри, індивідуального особистісно-оріентованого спілкування у розвитку навчальної діяльності.

 

Змістовий модуль VІII.Шляхи співпраці сім’ї та ДНЗ у підготовці дитини до школи.

Тема 24. Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу.

Українська етпопедагогіка про сімейне виховання (народна фамілогія). Виховання в сім'ї – першооснова розвитку особистості. Народні педагогічні традиції сімейного виховання: вшанування новонародженої дитини та її рідних; народні педагогічні засоби виховання дитини від народження (колискові пісні, потішки, пестівки, забавлянки; рухливі, сюжетні, дидактичні ігри; загадки, скоромовки, прислів'я, приказки та ін.); роль прикладу батьків інших членів сім'ї; родинні свята; вшанування пам'яті предків, загиблих чи померлих родичів.

Проблема виховання дітей в сім'ї в історії педагогіки (Я.Коменський, Й.-Г. Песталоцці, К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський). Наукові дослідження з питань сімейного виховання в зарубіжній (Боулбі, Рейнгольц, Шпіц, Олпорт, Гелфор, Селлівен) та вітчизняній педагогіці (Е.Аркін, Г.Маркова,Т.Репіна, Л. Островська, Л.Загик, В.Іванова та ін.). Новаторський досвід сімейного виховання дітей (Б. і Л.Нікітіни, практика сімейних дитячих будинків).

Сучасні проблеми родинного виховання дітей дошкільного віку: всебічний розвиток дитини; виховання взаємин дітей і дорослих; спільна діяльність всіх членів сім'ї по забезпеченню її добробуту; методи виховання, засновані на особистісно-оріентованій взаємодії з дитиною. Організація життя і різних видів діяльності дітей в сім'ї. Попередження педагогічної занедбаності дітей. Умови забезпечення емоційного комфорту дитини в сім'ї.

Відповідальність батьків за виховання дітей. Участь громадськості дошкільних закладів у допомозі батькам, діти яких не виховуються в дитячому садку. Педагогічна освіта батьків: зміст, форми і методи. Вивчення і поширення передового досвіду сімейного виховання. Форми спільної роботи дошкільного закладу з родиною у вихованні дітей. Участь батьків у роботі дошкільного закладу.

 

Тема 25. Підготовка дитини до навчання в школі.

Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Я.А.Коменський, Й.-Г.Песталоцці, Ф.Фребель, М.Монтессорі, К.Ушинський про підготовку дитини до школи. Дослідження проблеми готовності до шкільного навчання (О.Запорожець, Г.Люблінська, В.Давидов, Л.Венгер, Г.Леушина, Л.Журова, О.Проскура, В.Ликова та ін.). Вступ до школи – якісно новий етап в житті дитини, його особливості.

Умови підготовки дітей до школи в сім'ї і дошкільному закладі. Досвід В.Сухомлинського з підготовки дітей до школи. Теорія і досвід підготовки дітей до школи закордоном. Роль дорослих у підготовці дітей до школи. Особливості навчально-виховної роботи у старшій групі.

Методика виявлення готовності дитини до школи. Виховання у дошкільників бажання навчатись у школі. Ознайомлення дітей зі школою. Організація спілкування старших дошкільників зі школярами. Знайомство з майбутнім вчителем.

Спільна робота дитячого садка і сім'ї у підготовці дитини до школи.

Специфіка підготовки до школи дітей у нових типах дошкільних закладів (сімейний дитячий садок, центр дитинства, міні-ліцей тощо).

Значення наступності у системі безперервної освіти України. Поняття наступності, головні завдання наступності.

Встановлення наступності між дошкільним закладом і школою, змісті, формах і методах навчально-виховної роботи.

Порівняльний аналіз програм старшої (підготовчої) групи і першого класу шестиліток, методи і прийоми навчання і виховання, організації життя дітей в підготовчій групі дитячого садка і першому класі шестиліток. Ш.Амонашвілі, С.Лисенкова про особливості роботи з шестилітками.Зміст і форми зв'язку дошкільного закладу і школи.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал