Програма навчальної дисципліни "Зіставна фразеологія" напрям: 035 "Філологія" спеціальністьСкачати 84.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір84.25 Kb.
ТипПрограма

1
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра методики та практики викладання іноземної мови
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
Александров В.В.
_____________________
_
“_____”_______________ 2015 р.
Програма навчальної дисципліни
“Зіставна фразеологія” напрям:
035 “Філологія” спеціальність:
7.02030302/8.02030302 “Мова і література (англійська)”. спеціалізація:
7.02030304/8.02030304 “Переклад” (англійська мова). факультет
іноземних мов
2015/2016 навчальний рік

2
Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
“19” червня 2015 року, протокол № 6.
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Скрипнік Ірина Юріївна.
Програму схвалено на засіданні кафедри методики та практики викладання іноземної мови.
Протокол від “18” червня 2015 року № 11.
Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови
__________________ Пасинок В.Г.
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов
Протокол від “18” червня 2015 року № 10.
Голова методичної комісії факультету іноземних мов
__________________ Варенко Т.К.
(підпис)
(прізвище, ініціали)

3
ВСТУП
Програма навчальної дисципліни
“Зіставна фразеологія” складена
відповідно до освітньо–професійної (освітньо-наукової) програми підготовки спеціалістів з філології та магістрів наук з філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”; “магістр”. напряму:
035 “Філологія спеціальності:
7.02030302/8.02030302 “Мова і література (англійська)”. спеціалізації:
7.02030304/8.02030304 “Переклад” (англійська мова).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами знань тенденцій розвитку лінгвістичних парадигм в історії мовознавства, розвитку лінгвістичного мислення, закладання необхідної бази науково-дослідної роботи студентів на засадах гуманізації освіти.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1.
Тематичний блок № 1 (11 навчальний семестр).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання курсу “Зіставна фразеологія” є формування теоретичних та практичних знань щодо предмету фразеології через всібічне вивчення стану фразеологічних фондів англійської та української мов; через аналіз лінгвістинчих розвідок, що вивчають фразеологію в контексті культури, а також через вивчення кола питань, які пов’язані із розглядом фразеології як засобу комунікації.
1.2. Основними завданнями вивчення курсу “Зіставна фразеологія” є розвиток професійної компетентності студента, формування знань, які складатимуть основу його професійної дійяльності; демонстрація можливостей практичного застосування отриманих знань
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: знати: основні поняття та термінологічний апарат, який необхідний для вивчення фразеологічного фонду англійської та української мов; основні властивості фразеологічних одиниць, джерела походження фразеологізмів та їх класифікацію; загальні положення фразеологічної семантики; функції досліджуваних одиниць у художньому та публіцистичному дискурсі; основні способи перекладу фразеологічних одиниць. вміти: застосовувати здобуті знання у своїй науково-дослідницькій роботі при виконанні дипломних робіт та у післядипломному навчанні та дослідницькій праці за фахом; застосувувати теоретичні зання у вербальному оформленні відповідно до конкретної комунікативної ситуації.

4
2. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань (
предметна область
), спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти
Характеристика навчальної дисципліни заочна форма навчання
Кількість кредитів –– 3.
11–й семестр –– 3 кредити.
Галузь знань (
предметна область
)
03 “Гуманітарні науки”
Напрям: 035 “Філологія” спеціальність:
7.02030302/
8.02030302 “Мова і література
(англійська)”; спеціалізація: 7.02030304/
8.02030304 “Переклад” (англійська мова).
Рівень вищої освіти (освітньо- кваліфікаційний рівень):
“спеціаліст”; “магістр”.
Вибіркова навчальна дисципліна
Тематичних блоків –– 1.
11–й семестр –– 1 тематичний блок.
Рік підготовки:
6–й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання рефератів та підготовка усних доповідей.
Семестр
Загальна кількість годин –– 90:
11–й семестр –– 90 годин.
11–й
––
Тижневих годин для заочної форми навчання: 11–й семестр (6/90): аудиторних –– 6 год. (впродовж зимової заліково–екзаменаційної сесії (осінній семестр)); самостійної роботи студента та виконання
індивідуальних завдань –– 84 год.
(впродовж зимової заліково–
екзаменаційної сесії
(осінній семестр)).
Лекції –– 6 год.
6 год.
––
Практичні заняття
––
––
Самостійна робота –– 70 год.
70 год.
––
Індивідуальні завдання: написання рефератів та підготовка усних доповідей –– 14 год.
Вид контролю: залік
––
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання у 11 семестрі –– 7%.
** 1 кредит становить 30 годин.
3. Програма навчальної дисципліни
11 семестр
Тематичний блок № 1.
Тема 1. Фразеологічні одиниці та їх властивості.
–– Фразеологізми як одиниці мови.
–– Основні ознаки фразеологічних одиниць.
–– Походження та класифікація фразеологічних одиниць.
–– Фразеологічна семантика.
Тема 2. Функції фразеологізмів у художньому та публіцистичному дискурсі.
–– Структурні та семантичні модифікації фразеологічних одиниць.
–– Стилістичні та прагматичні характеристики фразеологізмів.
Тема 3. Основні засоби перекладу фразеологічних одиниць.

5
4. Структура навчальної дисципліни:
Назви розділів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього у тому числі л п інд. с.р.
1 2
3 4
5 6
11 семестр
Тематичний блок № 1.
Тема 1. Фразеологічні одиниці та їх властивості.
–– Фразеологізми як одиниці мови.
–– Основні ознаки фразеологічних одиниць.
–– Походження та класифікація фразеологічних одиниць.
–– Фразеологічна семантика.
30 2
–– ––
28
Тема 2. Функції фразеологізмів у художньому та публіцистичному дискурсі.
–– Структурні та семантичні модифікації фразеологічних одиниць.
–– Стилістичні та прагматичні характеристики фразеологізмів.
30 2
–– ––
28
Тема 3. Основні засоби перекладу фразеологічних одиниць.
30 2
–– 14 14
Усього годин за тематичний блок 1 90 6
–– 14 70
Усього годин за 11 семестр
90 6
–– 14 70
5. Теми лекційних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
11 семестр
Тематичний блок 1 1.
Тема 1. Фразеологічні одиниці та їх властивості.
–– Фразеологізми як одиниці мови.
–– Основні ознаки фразеологічних одиниць.
–– Походження та класифікація фразеологічних одиниць.
–– Фразеологічна семантика.
2 2.
Тема 2. Функції фразеологізмів у художньому та публіцистичному дискурсі.
–– Структурні та семантичні модифікації фразеологічних одиниць.
–– Стилістичні та прагматичні характеристики фразеологізмів.
2 3.
Тема 3. Основні засоби перекладу фразеологічних одиниць.
2
Усього годин за тематичний блок 1 6
Усього годин за 11 семестр
6
Усього годин за навчальний рік
6
6. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Форма контролю
11 семестр
Тематичний блок 1 1.
Тема 1. Фразеологічні одиниці та їх властивості.
–– Фразеологізми як одиниці мови.
–– Основні ознаки фразеологічних одиниць.
–– Походження та класифікація фразеологічних одиниць.
–– Фразеологічна семантика.
28
Тему винесено на підсумковий контроль
2.
Тема 2. Функції фразеологізмів у художньому та публіцистичному дискурсі.
–– Структурні та семантичні модифікації фразеологічних одиниць.
–– Стилістичні та прагматичні характеристики фразеологізмів.
28
Тему винесено на підсумковий контроль

6
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Форма контролю
3.
Тема 3. Основні засоби перекладу фразеологічних одиниць.
14
Тему винесено на підсумковий контроль
Усього годин за тематичний блок 1 70 всі теми включено до підсумкового контролю
Усього годин за 11 семестр та за навчальний рік
70 всі теми включено до заліку
7. Індивідуальні завдання
Підготовка презентаційних матеріалів та рефератів за темами лекційних занять (14 годин):
1.
“Фразеологічні одиниці, що належать до семантичного поля “Зовнішність людини” в українській та англійській мовах”.
2.
“Джерела української фразеології”
3.
“Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із соматичним компонентом в українській та англійській мовах”
4.
“Стилістичний та прагматичний потенціал структурно та семантично модифікованих фразеологічних одиниць”
5.
“Функціонування фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі”
6.
“Засоби перекладу фразеологічних одиниць на українську мову”
7.
“ Структурно-семантичні модифікації у фразеологізмах сучасної англійської мови”
8. Методи навчання
1.
Вербальні методи: розповідь, бесіда, лекція.
2.
Практичні методи: конспектування, письмові розгорнуті відповіді на запитання.
3.
Робота з науковими статтями.
4.
Наочні методи: демонстрація, ілюстрація.
9. Методи контролю
1.
Метод усного контролю: фронтальне опитування.
2.
Метод письмового контролю: письмові відповіді на питання (під час заліку).
Форми контролю навчальних здобутків студентів:
Критерії оцінювання:
1.
Відвідання лекцій –– 30 балів.
2.
Написання реферату –– 30 балів.
Реферат у письмовій формі. Кількість балів: максимальна ––30, мінімальна ––15.
Критерії оцінювання реферату: повне й вичерпне розкриття теми з використанням різноманітних наукових джерел – відмінно, узагальнене розкриття теми без критичного переосмислення – добре, часткове розкриття теми за одним науковим джерелом – задовільно.
3.
Підсумкова залікова робота ––письмові відповіді на питання –– 40 балів (5х8).
Критерії оцінювання письмового завдання з розгорнутою відповіддю
Критерії оцінки
Бали нараховані
Параметри оцінювання
90–100%
5 розгорнута, максимально повна відповідь, зміст викладено логічно і послідовно відповідно до заданого формату, завдання виконано повністю.
89–70%
4 розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації яка, проте, не має ключового значення, зміст викладено логічно і послідовно відповідно до заданого формату, завдання виконано повністю.
69–50 %
3 відповідь в достатньому обсязі, бракує певної частини інформації; частково порушена логічність і послідовність або заданий формат, наявні деякі
інформаційні вади, які не порушують виконання завдання
49 %–
і менше %
2 відповідь в недостатньому обсязі, більша частина інформації пропущена, логічність і послідовність або заданий формат відсутні, завдання не виконано або зміст відповіді та формат взагалі не відповідають вимогам до завдання або відсутні повністю.

7
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування тематичного блоку –– 30.
Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови набирання мінімальної кількості –– 30 балів.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Разом
залік
Сума балів
Тематичний блок № 1 60 40 100
Т1
Т2
Т3 30 балів (реферат) + 30 балів (відвідання лекцій).
Т1, Т2 ... Т3 – теми тематичного блоку.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру
Оцінка за національною шкалою для екзамену для заліку
90–100
відмінно зараховано
70–89 добре
50–69 задовільно
1–49 незадовільно не зараховано
11. Методичне забезпечення
11.1. Рекомендована література
Базова література, видана в Україні:
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна)
1.
Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти)
/ Селіванова О.О. – К.– Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.
2.
Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Скрипник Л.Г. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с.
3.
Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. / Ужченко В.Д., Ужченко Д.В.
– К.: Знання, 2007. – 494 с.
Базова література, видана за кордоном:
1.
Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология / Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. – М. :
Флинта : Наука, 2009. – 344 с.
2.
Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А.В. – М. : Высш. шк., 1986. – 336с.
3.
Fiedler S. English Phraseology / S. Fiedler. – Gunter Narr Verlag Tübingen, 2007. – 198 p.
Допоміжна література, видана за кордоном:
1.
Litovkina A. Old proverbs never die, they just diversify / A. T. Litovkina, W. Mieder. – Veszprém:
University of Veszprém Press, 2006 – 396 p.
2.
Naciscione A. Phraseological units in discourse: towards applied stylistics / A. Naciscione. – Riga : Latvian
Academy of Culture, 2001. – 283 p.
3.
Mieder W. Proverbs are the best policy / W. Mieder. – Logan : Utah : Utah State University Press, 2005. –
323 p.
Інформаційні ресурси
1. http://www.learn-english-today.com/idioms/idioms_proverbs.html
2. http://www.english-at-home.com/idioms/
3. http://www.learnenglish.de/idiompage.html


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал