Програма навчальної дисципліни загальнотеоретична юриспруденція опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка7/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

11.2. Додаткова література


 1. Аверин, А. В. Прагматическое правопонимание как фактор социальной стабильности в обществе / А. В. Аверин // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2014. – №4. – С. 48 - 53.

 2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: НОРМА, 2002. – 608 с.

 3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия.. – – М.: Статут, 2000. – 256 с.

 4. Андреєв Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2013. – №5. – С.11-16.

 5. Андрусшин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусшин, О. Бучма // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №9. – С. 189 - 191.

 6. Арабаджи Н.Б. Аксыологыя сучасного правового порядку: Монографія. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 188 с.

 7. Аракелян М. Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави / М. Аракелян // Право України : Юридичний журнал. – 2012. – №11-12. – С.252-258.

 8. Бабюк А. М. Співвідношення понять "правосвідомість" та "праворозуміння" / А. М. Бабюк // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №3. – С. 5 - 12.

 9. Бакаєв Д. Зловживання правом як форма реалізації розсуду в праві / Д. Бакаєв // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – №2. – С.295-300.

 10. Бандура О. О. Правознавство у системі наукового знання: аксіологічно-гносеологічний підхід : монографія / О. О. Бандура. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 272с.

 11. Бачинин В. А. Философия права и преступления. – Х.: Фолио, 1999. – 607 с.

 12. Бедрій М. М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обгрунтування / М. М. Бедрій // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 68. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 99 - 112.

 13. Бенч, Н. В. Аберація права в Україні / Н. В. Бенч // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 60 - 75.

 14. Берман Г. Дж. Западная традиция права. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624 с.

 15. Бернюков А. М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча / А. М. Бернюков // Юридична наука. – 2015. – №11. – С. 17 - 30.

 16. Бернюков, А. М. Основні методологічні засади правової гносеології / А. М. Бернюков // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №4. – С. 18 - 21.

 17. Бехруз Х. Основы цивилизационного подхода в сравнительном правоведении. – О.: Феникс, 2007. – 64 с.

 18. Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права / П. Богуцький // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №6. – С. 157 - 164.

 19. Буайя Ф. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівні / Ф. Буайя // Право України . – 2012. – №11-12. – С.196-199.

 20. Варданянц Г. К. Социологическая теория права: Монография. – М.: Академический Проект, 2007. – 439 с.

 21. Варламова Н. Методологія юридичної науки: спокуса постмодерном/ Н. Варламова// Право України. – 2014. – №1. – С.69-77.

 22. Веренкіотова О. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві: окремі аспекти / О. Веренкіотова // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №12. – С.22-25.

 23. Ветютнєв Ю. Методологічні проблеми розуміння істини як правової цінності / Ю. Ветютнев// Право України. – 2014. – №1. – С.106-112.

 24. Вінсент, А. Д. До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / А. Д. Вінсент // Право України . – 2015. – №2. – С. 81 - 97.

 25. Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія / Д.О. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.

 26. Вовк Д.О. Християнська правова традиція як категорія теорії права / Д.О.Вовк ; наук. ред. О.В. петришин. – Х. : Юрайт, 2013. – 64 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 5).

 27. Волинець В. В. Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т.Гоббса / В. В. Волинець // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №8. – С.95-102.

 28. Гаврилюк Р. Чи можливе наукове некласичне пізнання права? / Р.Гаврилюк// Право України. – 2014. – №1. – С.94-105.

 29. Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України / Є. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №3. – С. 21 - 28.

 30. Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору / І. Гетьман // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №4. – С.43-51

 31. Головченко О. Політико-правова й філософська сутність справедливості / О. Головченко // Віче : громадсько-політичне і теоретичне видання. – 2012. – №22. – С.19-21.

 32. Горбань, М. Ю. Правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти / М. Ю. Горбань // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №4. – С. 22 - 29.

 33. Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин / В. Горбатенко// Право України. – 2014. – №5. – С.22-30.

 34. Горобец К.В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс: монорафия. – Одесса: Фенікс, 2013. – 218 с.

 35. Грабовська, І. Єврореволюція як революція гідності в контексті цивілізаційної проблематики / І. Грабовська // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – 2014. – №6. – С. 39 - 45.

 36. Гревцов Ю. Методологічні проблеми пізнання відповідальності суб’єкта права / Ю.Гревцов // Право України. – 2014. – №1. – С.187-194.

 37. Дамірлі М. Природа і статус порівняльного правознавства : лекція / М. Дамірлі // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – №1-2. – С.320-331.

 38. Дашковська О. Правові дефініції як різновид нормативних приписів / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.16-23.

 39. Денисов С. Використання діалектико-матеріалістичного методу в пізнанні права/ С. Денисов// Право України. – 2014. – №1. – С.86-93.

 40. Дія права: інтегративний аспект : монографія / відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2010. – 360с..

 41. Доржиев Ж. Методологічні настанови синергетики в порівняльно-правових дослідженнях. Можливості та межі використання / Ж. Доржиев // Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал. – 2012. – №1-2. – С.243-250.

 42. Дудар, С. К. Європейська правова інтеграція : характеристика основних моделей / С. К. Дудар // Юридична наука. – 2015. – №5. – С. 162 - 172.

 43. Дудар, С. К. Об'єкт юридичної науки: проблема визначення / С. К. Дудар // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №4. – С. 31 - 33.

 44. Дудаш, Т. Проблеми перекладу рішень Європейського суду з прав людини з англійської мови на українську / Т. Дудаш // Право України . – 2015. – №2. – С. 140 - 150.

 45. Дудченко В. В. Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 304 с.

 46. Дюги Л. Конституціонное право. Общая теорія государства. – М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. – 957 с.

 47. Євграфова Є. Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження / Є. Євграфова // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №3. – С. 29 - 39.

 48. Євграфова Є. Державорозуміння і право: проблемні аспекти теорії / Є. Євграфова // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №11. – С. 67 - 76.

 49. Євграфова Є. Інший погляд на дослідження структури і системи права / Є. Євграфова // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №4. – С.52-64.

 50. Євграфова Є. Проблема істини в правовій науці та практиці / Є. Євграфова // Вісник Національної академії правових наук України . - 2014. - № 1. - С. 42-53.

 51. Жебровская К. Правовые ценности: многообразие определения / К. Жебровская // Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 10 - 14.

 52. Жовтобрюх М. Соціалізм, консерватизм і лібералізм у концепції соціальної держави Л. фон Штейна / М. Жовтобрюх // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №12. – С.10-14.

 53. Жоль К. К. Методы научного познания и логика (для юристов). – К.: Атика, 2001. – 288 с.

 54. Завальнюк В. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток основних антропологічних підходів у людиноцентричному осмисленні основ права / В. В. Завальнюк // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності:фахове видання. – 2012. – №6. – С.3-9.

 55. Завальнюк В. Правовий плюралізм як прояв правової антропологізації / В. Завальнюк // Юридичний вісник. – 2012. – №4. – С.135-140

 56. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна. Збірник наукових статей. [Гол. редактор: Андрій Мелешевич] . – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 608 с.

 57. Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні : монографія / Л.І. Заморська. – Одеса : Фенікс, 2013. – 304 с.

 58. Запара С. Безпосередня участь народу у здійснені правосуддя: імітація чи реальність? / С. Запара // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №9. – С. 114 - 119.

 59. Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона / С. Зархіна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.87-100.

 60. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 510 с.

 61. К проблематике цивилизационного подхода к праву (очерки общей теории и практики): монография / Супатаев М.А. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 144 c.

 62. Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології : Монографія. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 492 с. 

 63. Кельман М.С. Юридична наука як об’єкт методологічного дослідження: Монографія. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 348 с.

 64. Кісель В. Й. До питання про дуалізм приватного права / В. Й. Кісель // Південноукраїнський правничий часопис . - 2014. - № 2. - С. 60-63.

 65. Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культурно-антропологічна концепція / О. Козаченко // Право України . – 2013. – №1-2. – С.351-357.

 66. Козловський А. А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 67. Козюбра М. І., Моделі (типи) юридичної аргументації // Наукові записки НаУКМА. Т.144-145. Юридичні науки. – Київ, 2013. – С. 3-8.

 68. Козюбра М.І Методологія правознавства і методологія права: співвідношення понять та їх особливості / М.І. Козюбра // Право України. – 2014. – №1. – С.22-32

 69. Козюбра М. І., Методологія правознавства і методологія права: співвідношення понять та їх особливості // Право України. – 2014. – №1.

 70. Козюбра М. І., Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України. 2011 –№8 – С.21-30.

 71. Козюбра М. І., Юридичне тлумачення: проблеми методології // Наукові записки НаУКМА. Т.155. Юридичні науки. – Київ, 2014. – с. 3-8.

 72. Коркуновъ Н. М. Лекцiи по общей теорiи права. – М., 1914. – 364 с.

 73. Корольова, Ю. В. Джерела права в аспекті їх соціального виміру / Ю. В. Корольова // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 51 - 59.

 74. Косінов С. Види контролю в демократичній державі / С. Косінов // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №3. – С. 40 - 47.

 75. Костенко, О. Верховенство права чи моралі? Проблема футурології / О. Костенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №1. – С. 173 - 178.

 76. Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб "оздоровлення" механізму правоприпинення / А. Коструба // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №11. – С.6-9.

 77. Костюченко О. Інструментальна теорія С. С. Алексєєва / О. Костюченко // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2013. – №2. – С.15-20.

 78. Кравчук В. М. Філософсько-правовий вимір просторового буття людини / В. М. Кравчук // Форум права . - 2014. - № 1. - С. 294–298.

 79. Кресіна, І. Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації / І. Кресіна, Н. Хома // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №1. – С. 185 - 196.

 80. Крижанівський А. Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія. – О.: Фенікс, 2006. – 196 с.

 81. Куракін О. М. Особливості предмета правового регулювання / О. М. Куракін // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2015. – №3. – С. 28 - 33.

 82. Лапаева В. В. Социология права. – М.: НОРМА, 2000. – 304 с.

 83. Лемак, В. Державний режим як теоретико-правова категорія (поняття, критерії для видової класифікації) / В. Лемак, Т. Попович // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – №4. – С. 177 - 182.

 84. Лобода Ю. П. Правова традиція українського народу (феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу). – Л.: Світ, 2009. – 280 с.

 85. Любченко М. Мова і право: питання співвідношення / М. Любченко // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №2. – С. 36 - 44.

 86. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2011) / С. І. Максимов. – 2-е вид., доп. – Х. : Право, 2012. – 432с.

 87. Максимов С. Класична і некласична моделі осмислення правової реальності / С. Максимов// Право України. – 2014. – №1. – С.61-68.

 88. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. – Х.: Право, 2002. – 328 с.

 89. Матвєєва Л. Аналіз сучасних досліджень транзитивних процесів у праві / Л. Матвєєва // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №9. – С. 11 - 19.

 90. Мельник М. В. Антропологічний вимір правової культури українського суспільства / М. В. Мельник // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2013. – №7. – С.123-130

 91. Минькович-Слободяник О. В. Ціннісні основи політичної та правової культури / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 68. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 28 - 42.

 92. Минькович-Слободяник, О. Проблеми співіснування правової і політичної культури в сучасній Україні / О. Минькович-Слободяник // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №1. – С. 233 - 239.

 93. Настасяк, І. Основи типологізації сучасних правових систем світу / І. Настасяк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – №4. – С. 206 - 212.

 94. Неновски Н. Преемственность в праве. – М.: Юрид. лит., 1977. – 168 с.

 95. Ніколюк Д. А. Функції держави: еволюція сучасного розуміння / Д. А. Ніколюк // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 68. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 86 - 98.

 96. Оборотов І.Г. Темпоральні грані права: Монографія. – Миколаїв: Іліон, 2009. – 224 с.

 97. Оборотов Ю. Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права / Ю. Оборотов // Право України. – 2013. – №9. – С.103-116.

 98. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере. – О.: Юрид. л-ра, 2002.

 99. Оборотов Ю.М. Аспекти розгортання методології юриспруденції / Ю.М.Оборотов // Право України. – 2014. – №1. – С.33-39.

 100. Огорілко, Ю. До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин / Ю. Огорілко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 340 - 344.

 101. Оніщенко Н. М. Методологія теорії держави і права (деякі аспекти розгляду) / Н. М. Оніщенко // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 71. – Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 3 - 20.

 102. Оніщенко Н. М. Правова культура як феномен громадянського суспільства / Н. М. Оніщенко, Л. О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 68. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 3 - 15.

 103. Оніщенко Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти / Н. Оніщенко // Віче : громадсько-політичне і теоретичне видання. – 2012. – №23. – С.35-37.

 104. Оніщенко Н. Правовий світогляд як явище соціальної дійсності / Н.Оніщенко // Право України. – 2014. – №5. – С.15-21.

 105. Орзих М. Ф. Личность и право / (По изд.: М.-К., 1975) Предисл. С. В. Кивалова; вступит. статья автора. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – 312 с.

 106. Осядла, М. В. Правове відображення свободи в основних концепціях праворозуміння / М. В. Осядла // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №4. – С. 65 - 70.

 107. Папаян Р. А. Христианские корни современного права. – М.: НОРМА, 2002. – 416 с.

 108. Пісов М. До питання співвідношення понять інтеграційного та національного правопорядку / М. Пісов // Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 15 - 22.

 109. Пішко Р. Роль звичаїв та принципів в тлумаченні законів /Р.оберт Пішко // Юридична наука. – 2014. –№ 8. - C. 22-30.

 110. Погребняк С. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2013. – №1. – С.44-56.

 111. Подорожна Т. С. Правовий порядок як юридична категорія та явище правової дійсності / Т. С. Подорожна // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 70. – Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 31 - 49.

 112. Полонка І. А. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект / І. А. Полонка // Юридична наука. – 2015. – №11. – С. 7 - 16.

 113. Полонка І. А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико-онтологічного розуміння / І. А. Полонка // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 71. – Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 58 - 71.

 114. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Норма – Инфра-М, 1999. – 832 с.

 115. Проблемы теории государства и права / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2001. – 656 с.

 116. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – М.: Новый Юрист, 1999. – 240 с.

 117. Пушняк О. В. Право і час : монографія / О. В. Пушняк. – Х. : ФІНН, 2009. – 176с.

 118. Рабінович П. Біосоціальна сутність основоположних людських прав / П. Рабінович // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №4. – С. 8 - 20.

 119. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України . – 2013. – №1-2. – С.296-309.

 120. Рабінович П. Міжнародні стандарти прав людини (загальнотеоретична характеристика) / П. Рабінович // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №10. – С. 58 - 66.

 121. Рабінович П. Потребове праворозуміння: концептуальна характеристика, евристичний потенціал / П. Рабінович// Право України. – 2014. – №5. – С.31-40.

 122. Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць. – 2015. – №2. – С. 7 - 16.

 123. Рабінович П. Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація) / П. Рабінович, Т. Бачинський // Вісник Національної академії правових наук України . - 2014. - № 2. - С. 5-17.

 124. Рабінович П.М. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства / П.М. Рабінович // Право України. – 2014. – №1. – С.11-21

 125. Рабінович С. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України ) / С. Рабінович О. Панкевич // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №3. – С. 7 - 20.

 126. Рабінович, П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України . – 2015. – №2. – С. 9 - 23.

 127. Раданович, Н. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) / Н. Раданович // Право України . – 2015. – №2. – С. 52 - 63.

 128. Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте / В. Речицький // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №10. – С. 79 - 86.

 129. Рулан Н. Юридическая антропология. – М.: НОРМА, 2000. – 310 с.

 130. Саїдов А. Методологічні проблеми антропології права/ А. Саїдов// Право України. – 2014. – №1. – С.156-165.

 131. Сандевуар П. Введение в право. – М.: Интратэк-Р, 1994. – 324 с.

 132. Саннікова, М. Комплексні галузі права: до постановки питання / М. Саннікова // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2014. – №4. – С. 59 - 64.

 133. Сидоренко О. Догма права як компонент правової реальності / О. Сидоренко // Юридичний вісник. – 2012. – №4. – С.141-147.

 134. Сіренко, В. Про розуміння державної влади як соціальної залежності / В. Сіренко // Право України . – 2015. – №5. – С. 11 - 16.

 135. Скоробогатов А.В. Современные концепции правопонимания : учебно-практическое пособие / А.В. Скоробогатов. – Казань, 2010. – 159 с.

 136. Скрипнюк О. Державний суверенітет: генеза доктрини та визначення поняття (частина перша) / О. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – №2. – С.6-12.

 137. Стоєцький С. В. Правова ідеологія як умова забезпечення ефективної взаємодії особи, громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект / С. В. Стоєцький, Л. О. Макаренко. – й // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 70. – Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 16 - 31.

 138. Тарахонич, Т. І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння / Т. І. Тарахонич // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2014. – №4. – С.28 - 31.

 139. Тарахонич, Т. І. Принцип рівності в системі загальних принципів права / Т. І. Тарахонич // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №4. – С. 43 - 46.

 140. Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – 656 с.

 141. Тилле А. А. Время, пространство, закон. – М.: Юрид. лит., 1965. – 204 с.

 142. Токарев В. Від суб’єкта права до правового суб’єкта/ В. Токарев// Право України. – 2014. – №1. – С.182-186.

 143. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – СПб.: Лань, 1999. – 224 с.

 144. Філософія права / За заг. ред. О. Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

 145. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини: монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 456с.

 146. Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації / М. Хаустова // Вісник Національної академії правових наук України . - 2014. - № 1. - С. 54-64.

 147. Хвостовъ В. М. Общая теорiя права. Элементарный очеркъ. – С. -Пб.: Н. П. Карбасников, 1914. – 155c.

 148. Хоменко О. В. До питання про зв'язок людини й права: темпорально-просторовий вимір / О. В. Хоменко // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. 71. – Київ : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 109 - 117.

 149. Цюкало Ю. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспекти / Ю. Цюкало // Право України . – 2012. – №11-12. – С.372-377.

 150. Чаплюк, О. І. Соціальна обумовленість правотворчості як теоретико-правова проблема / О. І. Чаплюк // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №4. – С. 46 - 50.

 151. Червінська, Н. В. Роль та значення правового менталітету для забезпечення ефективності законодавства / Н. В. Червінська // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2014. – №4. – С. 60 - 64.

 152. Черних, Є. Проблеми понятійних ознак суб'єктивного права / Є. Черних // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – №4. – С. 213 - 220.

 153. Честнов I. Посткласична методологія права / І. Честнов// Право України. – 2014. – №1. – С.78-85.

 154. Честнов И. Л. Актуальные проблемы государства и права. Эпистемология государства и права. – СПб., 2004. – 64 с.

 155. Чирикин, В. А. Духовные ценности государственности / В. А. Чирикин // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2014. – №4. – С. 39 - 43.

 156. Шаповал, В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретико-правовий і конституційний аспекти) / В. Шаповал // Право України . – 2015. – №2. – С. 24 - 45.

 157. Шафіров В. Людиноцентристський підхід як методологічна основа наукових досліджень у правознавстві /В, Шафіров// Право України. – 2014. – №1. – С.148-155.

 158. Шевчук І. Основні види правотворчих помилок у законодавстві України: деякі теоретичні аспекти / І. Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична . - 2014. - Вип. 59. - С. 35-42.

 159. Шершеневичъ Г. Ф. Общее ученіе о праве и государстве. – М., 1911. – 164 с.

 160. Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як матриця соціального розвитку / Л. М. Шестопалова // Форум права . - 2014. - № 1. - С. 526–531.

 161. Ющик О. Криза праворозуміння і діалектична теорія права / О. Ющик // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2016. – №3. – С. 258 - 265.

 162. Ющик О. Про класифікації та види права/ О. Ющик // Право України. – 2014. – №5. – С.41-51.

 163. Яцино К. С. Соціологія права: деякі аспекти методології / К. С. Яцино // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №8. – С.160-168.


12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Електронна адреса

Academia.edu (Міжнародний проект із вільним розміщенням повнотекстових наукових публікацій)

https://www.academia.edu/

Академія Google

https://scholar.google.com.ua

Репозиторій НУ «Одеська юридична академія»

http://dspace.onua.edu.ua/

Репозиторій НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

http://dspace.nulau.edu.ua/

Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского (полные тексты авторефератов диссертаций, электронные версии периодических изданий)

http://www.nbuv.gov.ua

Все для студента УГАТУ

http://www.twirpx.com

Русский гуманитарный интернет-университет

http://www.vusnet.ru

Экономико-правовая библиотека

http://www.vuzlib.net

Юридическая Россия – Образовательный правовой портал

http://law.edu.ru

Юридична газета

http://www.yur-gazeta.com


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал