Програма навчальної дисципліни загальнотеоретична юриспруденція опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка6/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з юридичних дисциплін (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії юридичних наукових журналів; нормативні бази України, іноземних держав та міжнародних організацій).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1. Базова


 1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / за ред. Ю.М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посіб. – Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша, Н. М. Пархоменко, Т. О. Пікуля, Н. В. Пронюк. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.

 3. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с. 

 4. Абдулаев М.И. Теория государства и права : учебник / М.И. Абдулаев . ─ СПБ. : Право, 2010 . ─ 464 с.

 5. Ромашов Р.А. Теория государства и права : Крат. курс / Р.А. Ромашов . ─ 2-е изд. ─ СПб. : Питер, 2010. – 304 с.

 6. Крестовская Н. Н. Теория государства и права : пер. с укр.: элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. ─ 3-е изд. ─ Х. : Одиссей, 2012 . ─ 384 с.

 7. Теория государства и права : Гос. экзамен / авт. кол.: Н.Н. Крестовская, Ю.Н. Оборотов, А.Ф. Крыжановский и др. ─ 6-е изд. ─ Х. : Одиссей, 2012 . ─ 256 с.

 8. Поляков И.И. Теория права и государства : учебник / И.И. Поляков. ─ Одесса : Фенікс, 2011 . ─ 542 с

 9. Бержель Ж. -Л. Общая теория права. – М.: Nota bene, 2000. – 576 с. 

 10. Введение в украинское право / Под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 11. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 376 с. 

 12. Дудченко В.В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції : навчальний посібник / В.В. Дудченко, М.Р. Аракелян, В.В. Завальнюк. – Одеса.: Фенікс, 2014. – 184 с.

 13. Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 428 с. 

 14. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ За ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с. 

 15. Загальна теорія права: підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.

 16. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с. 

 17. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с. 

 18. Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. – Тернопіль: Терно-граф, 2008. – 344 с.

 19. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одіссей, 2007. – 432 с. 

 20. Лазарев В. В. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Юрист, 2005. – 575 с. 

 21. Лившиц Р. З. Теория права. – М.: БЕК, 2001. – 224 с. 

 22. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. – К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. – 355 с. 

 23. Любашиц В. Я. Теория государства и права / Любашиц В. Я., Смоленский М. Б., Шепелев В. И. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 24. Манов Г. Н. Теория государства и права. – М.: БЕК, 1996. – 336 с. 

 25. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: в 2 т. – Т. 1. Государство. – М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – 752 с.

 26. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: в 2 т. – Т. 2. Право. – М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – 656 с.

 27. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс). Экзаменационный справочник. – О.: Юрид. л-ра, 2004. – 184 с. 

 28. Общетеоретическая юриспруденция : учебный курс / под. ред. Ю.Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2011. – 432 с.

 29. Общая теория государства и права. Академический курс в 3 т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд. – М.: Зерцало, 2001. 

 30. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. – СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. – 472 с. 

 31. Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с. 

 32. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. – Вид. 10-е. – Л.: Край, 2008. – 224 с. 

 33. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків: Еспада, 2007. – 776 с. 

 34. Спиридонов Л. И. Теория права и государства. – СПб.: Университет, 2004. – 280 с. 

 35. Сурілов О. В. Теорія держави і права: Учбовий посібник. – Одеса: Астропринт, 1998. – 222 с. 

 36. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – М.:Право и закон, 2001. – 554 с. 

 37. Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2006. – 637 с. 

 38. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с. 

 39. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: НОРМА, 2000. – 616 с. 

 40. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Онищенко. – К: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

 41. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / Под ред. В. Г. Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1999. – 377 с. 

 42. Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства: Учебное пособие. – М.: Институт государства и права РАН, 2003. – 204 с. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал