Програма навчальної дисципліниДата конвертації15.07.2017
Розмір63.2 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 Інформаційне забезпечення управлінняПРОГРАМА


навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста
                                    спеціальності
5.02010501 «Діловодство»


2014 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський національний університет імені Івана Франка, Педагогічний коледж
                                                                                           

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Вишенська Н.П.


                                                  
                                                  

 

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін спеціальності «Діловодство»Протокол № 1 від. “__28__”серпня_2014 р. ПОГОДЖЕНО

Методист Коледжу

______________ Р. Р. Михайлишин

«________» ______________ 2014 р.

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення управління" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02010501 «Діловодство»


Міждисциплінарні зв'язки з документознавством, діловодством, архівознавством.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Документ - засіб реалізації функцій управлінської діяльності.

Змістовий модуль 2. Документування управлінської діяльності

Змістовий модуль 3. Управлінські ділові документи

Змістовий модуль 4. Підприємство як галузь управління


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення управління» є формування умінь й навичок складання, написання та оформлення управлінської документації; вивчення процесів підготовки і надання інформації для вирішення управлінських завдань; аналіз інформаційних потоків, які включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу одержаних результаті для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- сформувати навички організації управлінських документів;

- вивчити процеси підготовки і надання інформації для вирішення управлінських завдань;

- проаналізувати процеси збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- управлінську інформацію, її ознаки;

- різновиди управлінських документів і їх характеристику;

- Положення про комерційну таємницю на підприємстві;

- реквізити управлінських документів;

- правила складання та оформлення управлінських документів.

- основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

- форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;вміти:
- створювати документи згідно з УСОРД;

- опрацьовувати і передавати інформацію у встановлені законом терміни;

- використовувати офіційний сайт підприємства для управління закладом;

- створювати і користуватись візитними картками та факсимільним підписом.

- демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи.

вміти:


  • слухати і конспектувати лекції;

  • готуватись до семінарських та практичних занять;

  • здобувати знання, працювати з книгою та інтернет - ресурсом;

  • усвідомити місце та роль навчальної і виробничої практики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин 1,5/2,5 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні засади курсу «Вступ до спеціальності»

Тема 1. Зміст, завдання, функції курсу «Вступ до спеціальності». Ознайомлення з ОПП та навчальним планом підготовки діловодів.

Тема 2. Розвиток поняття “діловодство”. Історія розвитку системи діловодства

Семінар. Розвиток поняття “діловодство”. Історія розвитку системи діловодства. Діловодство в Україні.

Тема 3. Система діловодства та її роль в підвищенні ефективності управлінської діяльності

Тема 4. Система діловодства. Складові системи діловодства: підсистема документації, підсистема документування, підсистема документаційного забезпечення.Змістовий модуль 2. Документ - засіб реалізації функцій управлінської діяльності.

Тема 5. Документи як матеріальні носії інформації. Поняття про документ.

Тема 6. Види документів, які використовуються в професійній діяльності діяльності

Тема 7. Технологія підготовки та оформлення документів. Уніфікація та стандартизація документів.


Тема 8. Систематизація документів та їх зберігання


Тема 9. Контрольно-модульне заняття

Модуль II

Змістовий модуль 3. Особливості посадових інструкцій

Тема 10. Специфіка роботи секретаря-діловода

Практичне заняття: складання посадової інструкції секретаря – діловода.

Тема 11. Специфіка роботи референта із знанням іноземної мови

Практичне заняття: складання посадової інструкції референта.

Тема 12. Специфіка роботи інспектора з кадрів

Практичне заняття: складання заяв та наказів про прийняття на роботу.

Тема 13. Специфіка роботи архіваріуса

Практичне заняття: складання посадово інструкції архіваріуса.

Тема 14. Контрольно-модульне заняття

Змістовий модуль 4. Процес руху документів в організації

Тема 15. Процес руху документів в організації

Тема 16. Проходження і порядок виконання вхідної документації.

Тема 17. Проходження і порядок виконання вихідної документації.

Тема 18. Контроль виконання документів

Тема 19.Семінар: Контроль виконання документів.Організація контролю виконання документів

Тема 20. Комп’ютеризація діловодних процесів

Тема 21. Стандартизація електронного документообігу.

Тема 22.Корпоративна культура та імідж ділової людини. Ділова етика.

Тема 23.Контрольно-модульне заняття
3. Рекомендована література

Базова:

1. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навчальний посібник. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 57 с.
2. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. - К.: МАУП, 1997. - 344с.

3. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч.посібник: У 2 ч. Ч. 2.

Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів).- К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2002.- 230 с.

4. Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник/ Наталія Гончарова,; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 259 с.

5. http://www.frontmanagement.org/fomants-1499-1.html

6. http://www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Economics/6_160893.doc.htm.

Допоміжна:

1.Комова М. Діловодство: Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів/ Марія Комова,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Тріада плюс, 2006. - 217 с.2. http://ibib.ltd.ua/suschnost-znachenie-osobennosti.html
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит
5. Засоби діагностики успішності навчання охоплюють самостійну роботу студентів спрямовану у творчо-пошукове русло, виконання практичних завдань, а також написання рефератів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал