Програма навчальної дисципліни теорія партій та партійних системСкачати 111.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.01.2017
Розмір111.95 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ
Перший проректор
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
___________________________
“______”_______________2015 р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теорія партій та партійних систем
(шифр і назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 6.030104 – Політологія факультет Соціологічний
2015/2016 навчальний рік

2
Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою філософського факультету «26» серпня 2015 р., протокол № 1
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія партій та партійних систем» для студентів соціологічного факультету за спеціальністю – 6.030104 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Розробники: Шаповаленко Марина Володимирівна наук, професор кафедри політології філософського факультету, доктор політичних наук, доцент.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології, протокол № 13 від 4.06.2015 р.)
Завідувач кафедрою
Фісун О.А.
“4.06.2015 р.
Схвалено методичною комісією соціологічного факультету
Протокол № _____ від ____________ 2015 р.
Голова _______________ Ю. Г. Сорока

3
ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “теорія політичних партій та партійних систем” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму політологія спеціальності політологія
Предметом вивчення навчальної дисципліни є політичні партії та партійні системи як політичні інститути, особливості розвитку політичних партій та партійних систем в Україні і пострадянському просторі.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів
Розділ 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна.
Розділ 2. Особливості становлення політичних партій
Розділ 3. Особливості сучасних партійних систем
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є – розкрити сутність і зміст основних тенденцій розвитку політичних партій та партійних систем європейських країн за період напрацювання механізмів адекватної оцінки національних політичних партій в форматі порівняльного аналізу..
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є – порівняльний аналіз партійних систем світу, аналіз еволюційних/трансформаційних процесів стосовно окреслених інститутів.
Засвоєння інструментів аналізу політичних партій та партійних систем, а також ознайомлення
із практикою організації політичних партій.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання знати:
Сутність та принципами партології;
Основні характеристики та тенденції розвитку політичних партій в країнах Західної
Європи та СНД;
Базові інструменти порівняльного аналізу щодо політичних інститутів. уміти:
Виявляти спільне та відмінне між політичними партіями різних країн Західної
Європи та СНД;
Виокремлювати тенденції, властиві політичним партіям та партійним системам країн Західної Європи та СНД в процесі їх еволюції;
Знаходити концептуальну присутність характеристик політичних інститутів в країнах Західної Європи та політичних інститутів України

4
2. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Галузь знань
0301-соціально-політичні науки
(шифр і назва)
Кількість кредитів –
2,5; 3,5 (з/в)
Напрям підготовки
6.030104-політологія
(шифр і назва) нормативна

Рік підготовки:
4-й
5-й
Індивідуальне завдання
Семестр
Загальна кількість годин
– 90; 126 (з/в)
Спеціальність (професійне спрямування):
6.030104-політологія
8-й
9-й
Лекції
24 год.
10
Практичні, семінарські
24 год.
10
Самостійна робота
42 год.
106
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 11% для заочної форми навчання – 18%
3. Виклад змісту навчальної дисципдіни
Розділ 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна.
Тема 1. Теоретико-методологічний інструментарій партології.
Витоки теорії політичних партій та партійних систем. Партологія як галузь політології..
Розвиток української теорії політичних партій. Аристотель щодо політичних партій. Уяви щодо політичних партій у античності та середньвиччі. Розвиток політичної думки Нового часу
(Т.Гоббс,
Ж-Ж.
Руссо)щодо політичних партій
Теоретико-методологічний
інструментарій партології. Дж.Вашингтон та політичні партії. Форма та галузь застосування теорії політичних партій. Соціополітичні поділи - основа формування сучасних партій
Тема 2 Основні теорії сучасних політичних партій та партійних систем
Етапи становлення теорії політичних партій та партійних систем. Теорії політичних партій М. Острогорського, Р. Міхельса, М. Вебера. М.Дюверже як засновник сучасної партології. К. фон Бойме щодо розвитку сучасних політичних партій. Дж. Сарторі "Партії та

5 партійні системи».
Я. Бадж, Ж. Шарло, М. Дюверже, М. Лейвер, П. Маєр, А. Панеб'янко, С.
Роккан, Дж. Сартор, К. Стром. Формування теорії партійних систем
Тема 3. Партії в структурі громадянського суспільства. Партії і політична система суспільства.
Політичні партії як виразник інтересів соціальних верств суспільства та складовий елемент демократії. Вплив громадянського суспільства на формування політичних партій.
Урядовий статус партії. ”.

Розділ 2 Особливості становлення політичних партій
Тема 4. Основні риси політичних партій
Концепція еволюції політичних партій М.Вебера Членство в партії та його типи. Рівень членства в політичних партіях. М. Острогорський про американський тип політичних партій.
Теорія кокусу. Вступ та вихід з партії. Визначальні фактори участі (партисіпації) громадян в партійній діяльності. Політичні переконання та політичні заохочення. Залученість та партійна лояльність
Тема 5. Теорія “кризи партій” та її інтерпретації.
Проблемна орієнтація. Роль ідеології в діяльності партій. Ліво-права шкала політичних цінностей. Ліві та праві політичні сили та їх базові цінності. Партії “нової політики”.
Проблемно-орієнтовані партії. Політичний спектр та його конфігурація. Індекс поляризації
(ідеологічної дистанції). Сім’ї (родини) політичних партій. Політичні групи Європарламенту.
Класовість. Соціальна база партій. Теорія ”замерзання” партійних систем та її інтерпретація
Тема 6. Порівняльний аналіз сучасних політичних партій Заходу та країн СНД
Членство в партії та його типи. Рівень членства в політичних партіях. М. Острогорський американський тип політичних партій. Теорія кокусу. Вступ та вихід з партії. Визначальні фактори участі (партисіпації) громадян в партійній діяльності. Політичні про переконання та політичні заохочення. Залученість та партійна лояльніст
Правлячі та опозиційні, системні та антисистемні партії. Ініціативні та доповнюючі партії. Малі партії. Індекс агрегації. Індекс урядової істотності. Партійні програми та урядова діяльність. “Програматика політичних партій”. Теорія ”кризи партійного керівництва.
Особливості картельних партій та іх вплив на політичні системи

Розділ 3. Партійні системи.
Тема7. Типологія партійних систем.
Поняття партійна система. Фактори впливу на формування партійної системи.
Соціально-політичні поділи як чинники замерзання партвйцних систем за теорією С.Роккана та С.Ліпсета. Критерії типологізації партійних систем за Дж. Сарторі, ЖєБлонделем.
Типології П.Маєра та Дж. Смітта. Особливості типолігазації партійних систем посткомуністичних країн.
Тема 8. Характерні риси базових партійних систем
Особливості базових типів партійних систем. Однопартійні системи. Функціонування двопартійних систем: порівняльний аналіз. Багатопартійні системи: регіональний розподіл світу. Особливості партійної системи України та її еволюція
Тема 9. Методи визначення сучасних партійних систем
Вплив електоральних типів на конфігурацію партійної системи. Індекс ефективної кількості політичних партій, індекси фракційності та агрегації політичних партій. Урядова участь та урядова відповідальність Вплив якості електорального простору на особливості партійної системи.

6 4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма у тому числі у тому числі
Назви розділів і тем
Усьо- го л п лаб інд ср
Усьо- го л п лаб інд ср
1 2
3 4
5 6
7 8
10 10 11 12 13
Розділ 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна.
Тема 1.
Теоретико-мето- дологічний
інстру- ментарій партології
10 4 2 4
13 1
12
Тема 2.
Основні теорії сучасних політичних пар- тій та партійних систем..
10 2
4 4
11 11
Тема 3. Партії в структурі громадянського суспіль- ства. Партії і політична система суспільства
8 2
2 4
15 1
2 12
Разом за розділом
28 8 8 12 39 2
2 35
Розділ 2 Особливості становлення політичних партій
Тема 4.
Етапи розвитку політичних партій
8 2
2 4
14 1
1 12
Тема 5
Теорія “кризи партій” та її інтерпретації
10 2
4 4
14 1
1 12
Тема 6. Порівняльний аналіз сучасних політич- них партій Заходу та країн
СНД
10 4 2 4
13 1
1 11
Разом за розділом
28 8
8 12 41 3
3 35
Розділ 3. Партійні системи.
Тема
7.
Типологія партійних систем.
10 2
2 6
14 1
1 12
Тема 8.
Характерні риси базових партійних систем
12 2
4 6
16 2
2 12
Тема 9
Методи визна- чення сучасних партій-них систем
12 4
2 6
16 2
2 12
Разом за розділом
34 8
8 18 46 5
5 36
Усього годин
90 24 24 42 126 10 10 106
5. Теми семінарських занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Теоретико-методологічний інструментарій партології
4 2
Партії в структурі громадянського суспільства. Партії і політична система суспільства
2 3
Партії в структурі громадянського суспільства. Партії і політична система суспільства.
2 4
Етапи розвитку політичних партій
2

7 5
Теорія “кризи партій” та її інтерпретації
2 6
Формування сучасної теорії партійних систем.
4 7
Типологія партійних систем.
2 8
Способи аналізу партійних систем.
2 9
Особливості становлення сучасних партійних систем
4
Усього
24
6. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Теорія політичної партії М.Дюверже
7 2
Теорія соціально-політичних поділів С.Роккана.
7 3
Основні напрямки сучасної партології.
7 4
Криза класичних теорій політичної партії
7 5
Порівняльні дослідження партійних систем Заходу.
7 6
Політичні партії в умовах системних перетворень
7
Усього
42
7. Індивідуальні завдання
аналітична доповідь, есе
8. Методи навчання
Лекції, семінарські заняття, робота з літературою, підготовка та презентація аналітичної доповіді за обраною темою
9. Методи контролю
Робота на семінарських заняттях, контрольна робота, екзамен
Приклад для екзамену
Поточний контроль та самостійна робота
Разом
Екзамен
Сума
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т 9 6
7 7
7 7
7 7
7 7
60 40 100
Шкала оцінювання
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру для екзамену для заліку
90 – 100 відмінно
70-89 добре
50-69 задовільно зараховано
1-49 незадовільно не зараховано
11. Рекомендване методичне забезпечення
Базова література
1. Бекназар-Юзбашев Т.Б. Партии в буржуазних политико-правовых учениях.- М.: Наука,
1988.- 176 с.

8 2. Дюверже М. Политические партии.- М., 2000.
3. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навч. Посібник / За ред. М.І.
Обушного.- К.: Арістей, 2006.- 432 с.
4. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. А
Колодій.- К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002.- 684 c.
5. Політичні партії України: в 3 т. / уклад. Ю. Шайгородський . — К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2005. — Т. 1. — 876 с.; Т. 2. — 900 с.; Т. 3. — 872 с.
6. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія: Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.
7. Сучасний виборчий PR: Навч. Посібник / Кер. авт. колективу В.В. Лісничий.- К.:
Видавничий дім “Професіонал”, 2004.- 384 c.
8. Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2006.- 208 c.
9. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. Посібник.- Львів:
Тріада плюс, 2004.- 528 с.
10. Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: “Астролябія”, 2005.-
488c.
Допоміжна література
11. Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис, 1992, № 1-2, с. 226-233.
Інтернет ресурси:
ЖУРНАЛИ
1. Comparative Politics – http://web.gc.cuny.edu/jcp/index.htm
2. Comparative Political Studies – http://www.sagepub.co.uk
3. European Journal of Political Research – http://www.wkap.nl/prod/j/0304-4130 4. The Journal of Politics, Texas University – http://www.utexas.edu/utpress/journals/jjop.html
5. World Politics, Princeton University – http://muse.jhu.edu/journals/world_politics/
6. Political Science, Stanford University – http://polisci.annualreviews.org/
7. American Political Science Review, Michigan University http://www.ssc.msu.edu/
apsr/
8. The
Journal of
Conflict
Resolution,
Yele
University http://www.yale.edu/unsy/jcrhome1.htm
9. Electoral Studies - http://www.psci.unt.edu/es/index.htm
10. Democratisation – http://www.frankcass.com/jnls/index2.htm
11. Journal of Democracy – http://www.journalofdemocracy.org/jod.htm
Бази даних
1. Дослідження стану свободи в світі («Дім свободи») – http://www.freedomhouse.org
2. Дослідження громадської думки «Євробарометр» – http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html
3. Довідник по країнам світу ЦРУ – www.cia.gov/cia/publications/factbook
4. Вільна електронна енциклопедія «Вікіпедія» – www.wikipedia.org
5. Порівняльна база даних 23 країн за період 1960-2004 рр. Інституту політичних наук
Укніверситету Берну (Швейцарія) http://www.ipw.unibe.ch/content/team/klaus_armingeon/comparative_political_data_sets/
index_ger.html
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА
СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Теорія партій та партійних систем
1. Партія та політична діяльність людини і суспільства
2. Поняття та сутність політичної партії.
3. Партія в політичній системі суспільства.
4. Методи досліджень партій та партійних систем.

9 5. Виникнення та розвиток політичних партій.
6. Утворення політичних партій сучасного типу.
7. Політична організація як ознака громадянського суспільства.
8. Партія як головний інститут політичної системи суспільства
9. Сутність політичної партії. Головна мета політичної партії.
10. Функції та основні напрями діяльності політичних партій.
11. Поняття ідеальної політичної партії.
12. Теоретичний, організаційний, агітаційний, ресурсний, науковий напрями діяльності політичних партій.
13. Класифікація політичних партій.
14. Структура політичної партії
15. Політичні ідеології як характерна ознака політичної партії.
16. Прояв ідеології в теоретичній та практичній роботі політичних партій.
17. Життєвий цикл партії. І
18. Апарат політичної партії. Керівні органи політичної партії.
19. Типологія партійних систем.
20. Партійні системи зарубіжних країн.
21. Система управління партією.
22. Структура системи управління партією. Модель організації партії.
23. Організаційний потенціал партії.
24. Визначення стратегії та тактики партії.
25. Розробка та вироблення стратегії та тактики у відповідності до мети та завдань.
26. Визначення людського, інтелектуального, організаційного та матеріально-фінансового ресурсів.
27. Фінансування політичних партій
28. Законодавче регулювання фінансування політичних партій.
29. Власне фінансування партій. Приватне фінансування політичних партій. Державне фінансування політичних партій.
30. Партійна система України
31. Історія становлення партійної системи України.
32. Сучасна партійна система України.
33. . Основні політичні партії України Україні..
34. Перспективи розвитку партійної системи України.
35. .Правові засади регулювання діяльності політичних партій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал