Програма навчальної дисципліни Теорія і методика виховання Галузі знань 0101 Педагогічна освітаСкачати 95.18 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір95.18 Kb.
ТипПрограма
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра початкової та дошкільної освіти


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_______проф.Гарасим Я.І.___

__________________________

«_____» _____________2015 р.

Програма навчальної дисципліни

Теорія і методика виховання
Галузі знань 0101 Педагогічна освіта______________________

Напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»__________________

Для спеціальності Вчитель початкових класів____________________

Спеціалізації Вчитель іноземної мови в початкових класах._____Вихователь у дошкільному закладі.______________

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального _ закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням_

Факультету педагогічної освіти___________________________

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Деркач Ю.Я. - доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою початкової та дошкільної освіти

“28” серпня 2015 року, протокол № 1Мета курсу: формувати систему теоретичних знань та практичних умінь і способів діяльності, готовності до виконання виховної функції вчителя, вихователя, класовода, класного керівника, куратора; розвивати професійну компетентність.

Завдання курсу: засвоєння студентами теорії та методики виховання; узагальнення на міждисциплінарному рівні сутності зв’язків і педагогічних категорій; критичне осмислення теоретичної спадщини вітчизняних і зарубіжних педагогів з проблем виховання; засвоєння студентами змісту, організаційних форм і методів виховання учнів початкової школи; особливостей виховання в позашкільних закладах освіти; формування педагогічного мислення студента та усвідомленого розуміння студентами сутності зв'язку між теорією та практикою виховання; формування у студентів навичок планування виховної роботи з учнями з метою реалізації пізнавальних, розвивальних і виховних аспектів педагогічного процесу, забезпечення особистісно зорієнтованого і диференційованого підходів до вихованців; формування у студентів досвіду роботи з підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами інформації;

Курс «Теорія та методика виховання» розкриває ключові категорії теорії та методики виховання, їх сутність; особливості процесу виховання, його рушійні сили, структуру; сутність національного виховання, його мету, завдання та ідеал; специфіку виховного процесу як педагогічного явища, його закономірності, особливості організації у початковій школі; методи, прийоми, засоби, форми виховання, їх характеристика; сутність, ознаки, функції та види колективу, систему перспективних ліній у розвитку колективу; права та обов’язки класного керівника (класовода, куратора), завдання, функції, форми роботи класного керівника; проектування виховної системи класу, школи.

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: працювати з конспектами лекцій, вести записи в робочих зошитах за матеріалами наукових джерел, складати опорні конспекти, схеми, таблиці, анотації, узагальнюючи та конкретизуючи матеріал; аналізувати педагогічні явища та процеси, пояснювати їх сутність, аргументуючи власну точку зору з позиції науки; складати, розробляти, презентувати міні-проекти, конспекти різних форм виховної роботи; аналізувати педагогічні ситуації з погляду наукових підходів щодо впливу середовища на розвиток і формування особистості вихованця, закономірностей формування колективу, ефективності взаємодії школи і сім’ї у вихованні школярів, роботи з «важкими» дітьми тощо; проводити тести для визначення рівня вихованості особистості; складати професіограму класного керівника (класовода, куратора), програму самовдосконалення майбутнього вчителя; моделювати та аналізувати фрагменти виховних заходів; проектувати тематику виховних справ у школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • сутність і зміст виховного процесу, його основні етапи;

 • принципи та закономірності виховного процесу;

 • методи виховного впливу;

 • форми організації виховного процесу;

 • системи розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного виховання учнів;

 • самоврядування учнів; дитячі та громадські організації; самодіяльні об’єднання;

 • позакласне та позашкільне виховання;

 • педагогічне керівництво вихованням дітей в сім'ї;

 • виховні функції вчителя початкових класів.

уміти:

 • виділяти актуальні проблеми сучасного виховного процесу;

 • на основі загальної мети виховання та врахування специфіки виховання дітей певного віку визначати завдання їх виховання;

 • передавати інформацію, використовуючи при цьому весь арсенал комунікативних засобів, методів і прийомів, керуючись принципами: опори на позитивне, поваги прав і свобод дитини, права бути самою собою та інші. Здійснювати гуманістичне виховання у процесі організації колективних виховних справ та на уроці;

 • створювати умови та підбирати методи виховного впливу для усвідомленого сприйняття та засвоєння соціальних норм, культурних і статево-рольових стандартів поведінки;

 • планувати діяльність, визначити її об'єкт і предмет з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей, їхніх інтересів і можливостей;

 • створювати умови та підбирати форму, метод виховного впливу для поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку школярів;

 • організувати та забезпечити чуттєве сприймання та спілкування дітей із соціальним та природним оточенням;

 • організувати та забезпечити єдність інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої дійсності;

 • визначити та організувати різні види і форми виховної роботи;

 • формувати національну свідомість та гордість за причетність до своєї нації, держави, усвідомлення її краси і багатства, повагу до культури свого народу, традицій, звичаїв, обрядів, свят;

 • організовувати, коригувати взаємини з дітьми у процесі спільної діяльності;

 • організувати колективне самоврядування, забезпечити органічне сполучення керування і самоврядування, тактовно здійснювати педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням;

 • прогнозувати розвиток колективу, планувати його ближню, середню і далеку перспективу діяльності, використовувати колектив як засіб розвитку кожного його члена, об'єднувати його зусилля навколо спільної діяльності, розподіляти обов'язки між учнями на основі перспективних, середніх та ближніх цілей у плануванні роботи учнів класу, розподілу між ними доручень з метою об'єднання зусиль учнів навколо спільної діяльності, створювати такий виховний колектив, який би став засобом розвитку кожного його члена;

 • встановлювати правильні (педагогічно доцільні, тактовні, засновані на загальних інтересах) взаємини з родиною, забезпечувати конструктивну взаємодію з батьками та іншими старшими членами сімейного співтовариства.

Міждисциплінарні зв'язки: Навчальна дисципліна «Теорія і методика виховання» займає провідне місце у системі професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи. У взаємозв’язку з іншими педагогічними дисциплінами вона забезпечує науково-теоретичну й практичну підготовку вчителя до виконання професійних обов’язків (вихователя, класовода, класного керівника, куратора). Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання» будуються з урахуванням логіки та структури змісту педагогічної освіти. Проектування змісту навчальної дисципліни здійснюється з урахуванням базових знань, умінь способів діяльності студентів, отриманих в процесі вивчення дисциплін.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1 Виховання як педагогічна система.

Змістовий модуль 1. Сутність виховання.

Тема 1. Мета. Субєкт і об’єкт виховання.

Тема 2. Зміст виховного процесу

Тема 3. Форми і методи виховання.

Тема 4. Методи і формування свідомості особистості.

Модуль 2 Методи організації і діяльності школярів.

Змістовий модуль 1. Основні напрями та технології організації діяльності школярів.

Тема 1. Методи привчання, прогнозування. Ситуативні методи.

Тема 2. Методи пізнання, самопізнання.

Тема 3. Емоційне стимулювання.

Тема 4. Естетичне виховання.


14. Рекомендована література

Базова


1. Гіптерс З. В. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / З. В. Гіптерс. – К. : УВС НБУ, 2007. – 149 с.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

5. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.

6. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін..; за ред. І. А. Зязюна. – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.

7. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

8. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – [2-е вид., доп.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 112 с. : іл. – (Серія «Адміністратору школи»).

9. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посібник / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, В. В. Кудіна. – К. : Ленвіт, 2008. – 377 с.

10. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови / В. Л. Федоренко. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 424, [8] с.

11. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга, 2009. – 168 с.

Допоміжна

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія : підручник для студентів, аспірантів / А. М. Алексюк. К. : Либідь, 1998. 500 с.

2. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Шалва Амонашвілі. – М. : Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.

3 .Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – №5.

4. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Болюбаш Я. Я..  К.: ВВП «Компас», 1997.64 с.

5.Бондар В. Дидактика : [підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів] / Володимир Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

6.Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка : теорія та історія : посібник для вузів. Рівне, 1996. 240 с.

7.Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

8.Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. Теория обучения : [учебник для студентов высших учебных заведений] / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 384 с.

9.Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 544 с.

10.Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – К. : Райдуга, 1994.  62 с.

11. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76-80.

12. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні.  К. : Школяр, 1997.  150 с.

13. Лизинский В. М. Приемы и формы учебной деятельности / В. М. Лизинский. – М. : Центр «Педагогический поиск», 2002. – 106 с.

14. Методичний порадник : форми і методи навчання / [Автор-укладач Б. О. Житник]. – Харків : Вид. группа «Основа», 2005. – 128 с.

15. Національна доктрина розвитку освіти // Книга методиста : довідково-метод. видання / [упоряд. Литвиненко Г. М., Вернидуб О. М.]. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – С. 8-21.

16. Педагогічні інновації в сучасній школі : наук.-метод. збірник. – К. : Освіта, 1994. – 216 с.

17. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : [інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти] / Підласий І. П. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с.

18.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

19.Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с.

20.Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 816 с.

29.Стельмахович М. Г. Українське родинознавство. – Івано-Франківськ, 1994.

30.Чайка В. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : [навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів] / Володимир Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.31.Школи нового типу в Україні : метод. посібник / [В. Ф. Паламарчук, І. Г. Єрмаков, Г. М. Ісаєва та ін.]. – К. : ІСДО, 1996. – 156 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал