Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка8/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

 • Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян, релігійних організацій.

 • Адміністративно-правовий статус суб’єктів господарювання.
  П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

  1. Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина.

  2. Адміністративна правосуб’єктність громадянина.

  3. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.


  Ситуаційні завдання.

  1. Громадянин Республіки Білорусь А. 22 січня 2014 р. прибув в Україну строком на 3 місяці до свого сина, який мешкає в м. Чернігів, а 10 травня 2014 р. А. був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. Через місяць Головне управління Державної міграційної служби України у Чернігівськиій обл. винесло рішення про примусове повернення А. до батьківщини впродовж 30 днів. Однак А. не виконав дане рішення, мотивуючи це відсутністю коштів для придбання квитка.

  Які примусові заходи можуть бути застосовані до А.? Посилаючись на нормативні приписи, визначте порядок їх застосування.
  2. П’ятнадцятирічний М. проживав з батьками у приватному будинку. Згодом його батьки придбали за договором купівлі-продажу квартиру. Тоді М. звернувся до районного відділу міграційної служби із заявою про реєстрацію його місця проживання за адресою знаходження цієї квартири. У реєстрації М. було відмовлено із посиланням на те, що квартира належить батькам М., а не йому, проте, М. вважав, що такою відмовою порушено його право на вільний вибір місця проживання.

  Чи порушено у даній ситуації право М.? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення.


  3. Т. 1 березня 2014 р. звернувся до головного управління містобудування та архітектури районної державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про земельні ділянки комунальної форми власності у межах району не надані у користування, що можуть бути використані під забудову. 25 березня 2014 р. він отримав відповідь, у якій зазначалося, що така інформація обмежена в доступі і не може бути надана.

  Зробіть юридичний аналіз ситуації. З’ясуйте відмінності у порядку надання відповідей на інформаційні запити від порядку розгляду звернень громадян.


  Література

  1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

  2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2015)

  4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний документ від 04.11.1950 (Редакція станом на 01.06.2010)

  5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

  6. Закон України від 17 липня 1997 р. № 475 “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”.

  7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого1994 р. № 3929-XII

  8. Закон України «Про Громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III (Редакція станом на 06.02.2015)

  9. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (Редакція станом на 30.05.2014)

  10. Закон України «Про Імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III (Редакція станом на 19.11.2012)

  11. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”  від 07.10.2010 № 2591-VI (Редакція станом на 19.04.2014).

  12. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 (Редакція станом на 19.04.2014)

  13. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 19.04.2014).

  14. Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2014 № 2460-XII (Редакція станом на 03.08.2014).

  15. Закон України Про свободу совісті та релігійні організації щодо релігійних об’єднань громадян” від 23 квітня 1991 р. № 987-XII (редакція від 12.12.2012)

  16. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 06. 10. 1998 (редакція від 27.07.2014)

  17. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 09.06.2013).

  18. Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”.

  19. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

  20. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

  21. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

  22. Указ президента України від 16 квітня 2010р. № 542 “Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями”.

  23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

  24. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 121-140.

  25. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

  26. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

  27. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

  28. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

  29. Елистратов А.И. Административное право : Лекции: / Аркадий Иванович Елистратов. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 58-61.

  30. Конституційне право України : тематичний словник / [упорядники : Галунько В.В., Діденко С.В., Єщук О.М., Новікова М.М., Новіков М.М.] ; за ред.. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 37-52.

  31. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.


  Розділ 2. Публічна адміністрація та відносини публічного управління.
  Тема 2.1. Публічна адміністрація та її органи.

  • Публічна влада та публічна адміністрація. Співвідношення даних категорій.

  • Місце Президента України в системі органів публічної адміністрації.

  • Місце Кабінету Міністрів України в публічній адміністрації, їх повноваження.

  • Місце центральних органів виконавчої влади в системі публічної адміністрації, їх повноваження.

  • Місце місцевих органів виконавчої влади в публічній адміністрації, їх повноваження.

  • Органи місцевого самоврядування як суб’єкти публічної адміністрації., їх призначення.


  П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

  1. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.

  2. Система та види органів виконавчої влади

  3. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади.

  4. Центральні органи виконавчої влади, їх види. 5. Місцеві органи виконавчої влади.
  Ситуаційні завдання.

  1. Наукою адміністративного права вироблено різні критерії класифікації органів виконавчої влади за: рівнем знаходження органу в системі виконавчої влади, територіальним масштабом його діяльності, характером компетенції, порядком вирішення підвідомчих питань, предметом спрямованості компетенції органу виконавчої влади. На основі аналізу чинного законодавства України дайте характеристику за вищевказаними критеріями органам виконавчої влади: Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство охорони здоров’я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна фінансова інспекція України, обласна державна адміністрація, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області.


  2. Складіть схеми підпорядкування вказаних нижче органів виконавчої влади: 1) Кабінет Міністрів України, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, відділ цивільного захисту у Балаклійському районі Харківської області, Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, райвійськкомат, облвійськкомат, Генеральний штаб Збройних Сил України; 2) Міністерство фінансів України, Державна фінансова інспекція України (Держфініспекція), Кабінет Міністрів України, Держфінінспекція в Харківській області; 3) Харківська обласна державна адміністрація, Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у місті обласного значення, районне управління юстиції, Державна реєстраційна служба України. 16. Наказом Міністра юстиції України були створені територіальні органи Міністерства юстиції України, визначено їх перелік, а також затверджено Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в областях та місті Києві. У цьому Положенні встановлено підпорядкованість цих органів безпосередньо Кабінету Міністрів України. Зробіть юридичний аналіз ситуації.

  Визначте порядок створення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.


  3. На засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті такі рішення: а) про затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України; б) про затвердження граничної чисельності працівників Міністерства оборони України; в) про затвердження розмірів посадових окладів працівників і військовослужбовців Збройних Сил України; г) про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил України. Міністр оборони України видав такі накази: а) про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві оборони України; б) про затвердження положення про структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України; 34 в) про призначення на посаду першого заступника Міністра оборони України; г) про затвердження переліку військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

  Зробіть юридичний аналіз прийнятих рішень з точки зору компетенції органів (посадових осіб), які їх приймали.


  4. На засіданні уряду розглядався проект акта, яким визначався порядок пропуску через кордон України транспортних засобів перевізників. У процесі обговорення документа з’ясувалося, що для запровадження зазначеного порядку необхідно вирішити питання про кількість підрозділів митних органів, які здійснюватимуть контроль у даній сфері. У результаті було прийнято два документи: одним затверджено порядок здійснення контролю, а другим – доручено Державній фіскальній службі України забезпечити встановлення оптимальної кількості відповідних підрозділів.

  Дайте юридичний аналіз ситуації. Які акти можуть бути прийняті урядом у даному випадку?


  5. Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України видав наказ, яким затвердив Порядок проведення профілактичних щеплень в Україні. Міністр охорони здоров’я України скасував цей наказ, посилаючись на те, що згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров’я України затвердження державних санітарно-епідеміологічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм належить до повноважень Міністерства.

  Чи законно вчинив міністр? Хто уповноважений скасовувати акти центральних органів виконавчої влади?


  6. К. звернувся до голови районної державної адміністрації зі скаргою на бездіяльність селищного голови. У скарзі К. зазначав, що він три місяці тому подав до селищного голови заяву про організацію регулярного безкоштовного підвезення до навчального закладу і додому школярів, які мешкають у селі. Від селищного голови К. відповіді не отримав. Голова районної державної адміністрації повідомив К., що селищна рада та її голова не підпорядковуються районній державній адміністрації, а тому він не має повноважень розглядати такі скарги.

  Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на скаргу К.


  Література

  1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

  2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний документ від 04.11.1950 (Редакція станом на 01.06.2010)

  3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2015)

  4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2015)

  5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

  6. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”  від 07.10.2010 № 2591-VI (Редакція станом на 19.04.2014).

  7. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 19.04.2014).

  8. Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2014 № 2460-XII (Редакція станом на 03.08.2014).

  9. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 (Редакція станом на 19.04.2014)

  10. Закон України Про свободу совісті та релігійні організації щодо релігійних об’єднань громадян” від 23 квітня 1991 р. № 987-XII (редакція від 12.12.2012)

  11. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

  12. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

  13. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

  14. Про запобігання корупції : Закон України Закон від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом від 01.08.2016) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - ст.2056

  15. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 06. 10. 1998 (редакція від 24.07.2014)

  16. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 09.06.2013).

  17. Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”.

  18. Указ президента України від 16 квітня 2010р. № 542 “Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями”.

  19. Указ Президента України “Про Положення про Адміністрацію Президента України” від 2 березня 2010 р. № 504 (Редакція станом на 16.01.2013)

  20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

  21. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 121-140.

  22. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С. 49-50.

  23. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

  24. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

  25. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

  26. Елистратов А.И. Административное право : Лекции: / Аркадий Иванович Елистратов. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 58-61.

  27. Конституційне право України : тематичний словник / [упорядники : Галунько В.В., Діденко С.В., Єщук О.М., Новікова М.М., Новіков М.М.] ; за ред.. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 37-52.

  28. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

  Муніципальне право України : підручник / [Погоріло В.Ф., Фрицький О.Ф., Баймуратов М.О. та ін.]; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 151.
  Тема 2.2. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання.

  • Поняття «публічна служба». Концепції.

  • Класифікація публічної служби в Україні та її законодавче забезпечення.

  • Принципи та функції державної служби.

  • Поняття посади й посадової особи, класифікація посад.

  • Служба в органах місцевого самоврядування.

  • Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

  • Проблеми правової культури у сфері публічної служби в Україні.

  • Державні службовці і корупція.

  • Управління державною службою.

  • Основні напрямки реформування державної служби


  П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

  1. Державна служба: поняття, принципи та види.

  2. Правове регулювання державної служби.

  3. Державні службовці: поняття та види.

  4. Правовий статус державних службовців.

  5. Проходження державної служби: поняття й стадії.

  6. Особливості дисциплінарної відповідальності держав них службовців.
  Ситуаційні завдання.

  1. З’ясуйте, виокремивши статусні ознаки державних службовців, які з перелічених посад відносяться до посад державних службовців? 1. Заступник голови обласної державної адміністраці. 2. Міністр внутрішніх справ України. 3. Секретар Київської міської ради. 4. Директор підприємства «Краснокутський маслозавод». 5. Директор загальноосвітньої школи. 6. Голова Державної пені- тенціарної служби України. 7. Радник Президента України.


  2. Стосовно начальника управління районної державної адміністрації В. було складено протокол про скоєння корупційного правопорушення. У протоколі зазначалося, що В., перебуваючи на посаді державного службовця, займається викладацькою діяльністю, тим самим порушує вимогу щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Суддя, розглянувши справу про корупційне правопорушення, виніс постанову про звільнення В. з посади начальника управління районної державної адміністрації. Зробіть юридичній аналіз ситуації. 23. Голова обласної державної адміністрації подав у відставку, мотивуючи своє рішення принциповою незгодою з позицією Кабінету Міністрів України щодо вирішення деяких питань управління державними справами.

  З’ясуйте, який орган або посадова особа і в які строки вправі прийняти відставку. Які правові наслідки тягне за собою відмова у відставці?


  3. П. подав документи до конкурсної комісії на зайняття з посади керівника Головної аналітичної служби Адміністрації Президента України. Конкурсна комісія попросила від П. відомості про його доходи і зобов’язання фінансового характеру та вклади в банках членів його сім’ї. П. відмовився надати таку інформацію, посилаючись на недоторканність особистого життя й таємницю вкладів. Конкурсна комісія відмовила П. у розгляді його документів. Проаналізуйте відповідні правові норми та обґрунтуйте свою точку зору щодо законності рішення комісії.
  4. В одному з управлінь Міністерства освіти і науки 39 України проводилась атестація державних службовців. Державним службовцям К. і Т. про проведення їх атестації було повідомлено за п’ять днів до засідання атестаційної комісії. На засіданні атестаційної комісії, яка складалася з двох членів – голови та секретаря, було прийнято рішення про невідповідність К. і Т. займаним посадам. За наказом міністра К. і Т. звільнено з займаних посад як таких, що «не пройшли атестацію».

  Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи законне рішення міністра про звільнення К. і Т.? В якому порядку проводиться атестація державних службовців? Куди К. і Т. можуть звернутися за захистом своїх прав?


  26. Заступник голови районної державної адміністрації І., повертаючись увечері додому на власному автомобілі, здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Розпорядженням голови районної державної адміністрації на час проведення районним відділом внутрішніх справ д слідчої перевірки І. було відсторонено від виконання повноважень за посадою.

  Чи законне розпорядження голови районної державної адміністрації? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на правові норми.


  27. А. було призначено начальником управління економіки обласної державної адміністрації. Через місяць розпорядженням голови обласної державної адміністрації А. було звільнено із займаної посади, оскільки з’ясувалось, що він є двоюрідним братом свого заступника.

  Чи законно звільнено А.? Розберіться у даній ситуації.


  Література

  1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

  2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2016)

  4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

  5. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р. - № 4. - стор. 60, стаття 43

  6. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

  7. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

  8. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

  9. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 06.10.1998 (редакція від 24.07.2014)

  10. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 01.04.2014).

  11. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 19.04.2014).

  12. Про запобігання корупції : Закон України Закон від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом від 01.08.2016) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - ст.2056

  13. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // ВВР.- 2014, № 23, ст.870

  14. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

  15. Закон України «Про дисциплінарний статут Збройних сил України» Статут від 24.03.1999 № 551-XIV (Редакція станом на 01.07.2013)

  16. Закон України «Про дисциплінарний статут митної служби» Статут від 06.09.2005 № 2805-IV (Редакція станом на 11.08.2013)

  17. Указ Президента України 09.12.2010 “Про оптимізацію систему центральних органів виконавчої влади”.

  18. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2009 р. № 1346 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”.

  19. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 309-321.

  20. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

  21. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

  22. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

  23. Біла-Тіунова Л.Р. Госудаственная служба. / Л.Р. Біла-Тіунова // Введение в украинское право. / под. общей ред.. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – О. , 2009

  24. Державне управління в Україні. : навчальний посібник / за загал. ред.. В.Б. Аверьянова – К., 1999

  25. Дьомін І.А. Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України : дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 / Ігор Анатолійович Дьомін. – К., 2010. – 220 с.

  26. Ківалов С.В. Публічна служба в Україні : підручник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук. – О., 2011. – 688 с.

  27. Ківалов С.В. Закон України «Про державну службу» : наук.-практ. комент. / Ківалов С.В., Л.Р. Біла-Тіунова. – О., 2009. – 692 с.

  28. Корупція як негативне соціальне явище : шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід / [Бєлов Д.М., Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Різак І.М., Чечерський В.І.]. – Ужгород : Ліра, 2004. – С. 15-16.

  29. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

  30. Писаренко Г.М. Державне управління : навч.-метод. посібник . / Писаренко Г.М. – О., 2010 – 152 с.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал